ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اولین نقص استفاده از کلمه توسعه و پیشرفت! است. زیرا هرکلمه ای به ضد خود شناخته می شود. معنی منطقی انتخاب این کلمه، یعنی ما پیشرفته نیستیم! معنی دقیق ان یعنی عقب مانده ایم. این مباحث دهه 1960 با اینکه، در غرب دچار تحول شده، ولی هنوز در ایران به همان شکل: خشن به کار گرفته می شود از نظر کلی توسعه و پیشرفت، هیچ تعریفی ندارد. زیرا ابتدا تکنولوژی را مبنا قرار دادند! و جهان را به جهان صنعتی و پیشرفته و عقب مانده! تقسیم کردند. اما ژاپن یا چین بالاتر از اروپا و آمریکا قرار گرفت! بعد ثروت را مبنا تعریف کردند، که کویت و امارات اول شدند. هر معیاری تعیین کردند که: آمریکا و اروپا را توسعه یافته، و بقیه را عقب مانده نشان دهند، معکوس شد! ولی در ایران 180یا 18000اقتصاد دان هم که باشند! هنوز ایران را عقب مانده می دانند، و در همه مقالات خود، ما را به کشورهای پیشرفته حواله می دهند! البته از نظر آنها جهان پیشرفته، یا کشورهای پیشرفته! فقط محله منهتن  نیویورک است! یعنی حاضر نیستند: محله هارلم یا دیگر محله های نیویورک را هم، به یاد بیاورند! و عجیب است که بعد از 50سال آینده، تازه می خواهند ایران را جزو: 5کشور اول دنیا بیاورند، آنهم اگر همه توصیه های: بیمار گونه آنها اجرا شود.البته از متن بر می اید که: همه را یک نفر نوشته است!  دوم اینکه ایران هم اکنون، بزرگترین ابر قدرت جهان و پیشرفته ترین کشورهای دنیا است. نه تنها منابع مادی و: نعمت های خدادادی آن بی بدیل است، منابع انسانی و هوش ایرانی هم، در دنیا نظیر ندارد. حتی در دوران سیاهی که: آنها فکر می کنند ایران عقب مانده بود، همه منابع انسانی و مادی ایران، دنیا را اداره می کرد! اختراعات وابتکارات دانشمندان ما، در ناسا جاهای دیگر، الان مشهود است: زیرا با مهاجرت آنان به داخل ایران، هیچ اقدام فضایی موفقی در جهان صورت نگرفته. ایران تجربه مدیریتی 15هزار ساله، در علم وصنعت دارد و اگر: برهه ای یا لحظه ای غافل بوده، به دلیل مشورت دادن به دیگران بوده. سوم اگر بخواهیم الگوی پیشرفت و توسعه را معرفی کنیم، باید شهدا و جانبازان باشند. زیرا که در توسعه اسلامی، بحث معنوی و رفتن به سوی: آسمان و نزدیکی به خدا است. در حالیکه اساس این پیشرفت ها، چسبیدن به زمین و استفاده از: امکانات بیشتر برای رفاه و دنیا طلبی است. هدف ما در برنامه ریزی باید تحویل دولت، به حکومت واحد جهانی باشد، نه آنکه دنیا را خوب بسازیم، تا مردم نیازی به آمدن موعود نداشته باشند! روح حاکم بر این الگو باید: روحیه جهادی باشد نه اینکه عده ای: جنگ گریز و فراری از جبهه، بخواهند آخور های بزرگتر و: فراختری از غرب و شرق بسازند. ام القرای جهان لازم نیست: شهر مکانیزه یا هوشمند باشد، تا توسعه یافته تلقی شود، بلکه باید مرکز تقوا و جهاد و شهادت باشد. لذا ذکر مبانی با اصول آن ناسازگار است. در اسلام همه بشر مطرح است، ولی این اصول آن را در سطح: جغرافیایی فعلی ایران محدود می نماید. و اگر بدبینانه بیاندیشیم: همان نقشه ای که چرچیل در ذهن داشت،( تفرقه بیانداز و حکومت کن)در حال انجام است. امروزه اگر نعمتی وجود دارد،  برای همه است! انفال برای عموم مردم است، نه فقط برای ایران! چه اگر اینطور باشد نفت هم، برای خوزستانی هاست! همه انسانها مخلوق خداوند هستند! و باید از نعمت های الهی استفاده کنند. حصار کشیدن به دور برخی افراد برای توسعه، چه معنی دارد؟ چطور در شهید شدن، یمنی ها، عراقی و سوری ها باید استقامت کنند؟ ولی دارائی و رفاه، فقط برای ایرانی ها باشد؟ وقتی صحبت از تمدن اسلامی می شود این موضع تضاد بیشتری پیدا می کند! یعنی ایران در مقابل اسلام!

Patterns of Islamic Progress

The first defect of word development and progress! Is. Because every word is known against its own. The logical meaning of choosing this word, we are not advanced! The exact meaning of it is backward. These debates of the 1960s, although transformed in the West, are still in Iran in the same way: violent. In general terms, development does not have any definition. Because they originated technology first! And the world is back in the industrialized world! Divided. But Japan or China are higher than Europe and America! Then they defined wealth, which was Kuwait and the first UAE. Each criterion set out to: Develop America and Europe, and show the rest backward! But in Iran, there are 180 or 18,000 economists! Still Iran is backward, and in all its papers, we are sending us to advanced countries! Of course, they are the advanced world, or advanced countries! Just New York City Manhattan! They are not willing to: remember the Harlem neighborhood or other New York neighborhoods! And it is strange that in the next 50 years, they will just want to bring Iran to the top five countries, if all the recommendations: the patient will be implemented. Of course, the text goes: It's written by everyone! Second, Iran is now the largest superpower of the world and the most advanced countries in the world. Not only are material resources and: His divine blessings are unmatched, there are no human resources and intelligence in Iran. Even in the dark period: they think Iran was lagging behind, all the human and material resources of Iran were running the world! The inventions and innovations of our scientists, in NASA, elsewhere, are now evident: because of their migration into Iran, no successful spatial action has taken place in the world. Iran has a 15,000-year-old management experience in science and industry, and if: time or moment is unaware of its transfer to the world. Third, if we want to introduce the pattern of development and development, we must be martyrs and devotees. Because in Islamic development, spiritual discussion and going to: heaven and proximity to God. While the basis of these advancements is to stick to the earth and to use it: there are more possibilities for prosperity and peace. Our goal in planning is to deliver the state, to a single world government, not to make the world well, so that people do not need to come! The spirit governing this pattern should be: a jihadist spirit, not some: a fleeing and fledgling war of the front, to make larger and larger manifolds: to create a greater number of West and East. The Umm al-Qaeda of the world does not need: a mechanized or intelligent city to be considered developed, but a center of piety and jihad and martyrdom. So the mention of the basics is incompatible with its principles. In Islam, all human beings are concerned, but these principles restrict it at the current level: the current geography of Iran. And if we think pessimistically: the same plan that Churchill has in mind, (divide and rule) is underway. Today, if there is a pleasure, it is for everyone! Anfal is for the public, not just for Iran! If this is the case, oil is for Khuzestani! All men are creatures of God! And they must use the divine blessings. What does fence drag around some people to develop? How should Yemenis, Iraqis and Syrians stand up for martyrdom? But wealth and prosperity, just for the Iranians? When it comes to Islamic civilization, this stance becomes more controversial! Ie Iran versus Islam!

أنماط التقدم الإسلامی

الخلل الأول من تطویر الكلمات والتقدم! غیر. لأن كل كلمة معروفة ضدها. المعنى المنطقی لاختیار هذه الكلمة ، نحن لسنا متقدمین! المعنى الدقیق لها هو الوراء. هذه المناظرات فی الستینیات ، رغم أنها تحولت إلى الغرب ، لا تزال فی إیران بنفس الطریقة: عنیفة ، وبصورة عامة ، لیس للتنمیة أی تعریف. لأنها نشأت التكنولوجیا أولا! والعالم عاد فی العالم الصناعی! المقسمة. لكن الیابان أو الصین أعلى من أوروبا وأمریكا! ثم حددوا الثروة ، التی كانت الكویت وأول دولة الإمارات العربیة المتحدة. یحدد كل معیار: تطویر أمریكا وأوروبا ، وإظهار الباقی إلى الخلف! لكن فی إیران ، هناك 180 أو 18000 اقتصادی! لا تزال إیران متخلفة ، وفی جمیع أوراقها ، نرسلها إلى الدول المتقدمة! بالطبع ، هم العالم المتقدم ، أو البلدان المتقدمة! فقط مدینة نیویورك مانهاتن! إنهم لا یرغبون فی: تذكر حی هارلم أو أحیاء نیویورك الأخرى! ومن الغریب أنه فی الخمسین سنة القادمة ، سیریدون فقط جلب إیران إلى البلدان الخمسة الأولى ، إذا كانت جمیع التوصیات: سیتم تنفیذ المریض ، وبالطبع ، فإن النص یذهب: إنه مكتوب من قبل الجمیع! ثانیاً ، إیران هی الآن أكبر قوة عظمى فی العالم والدول الأكثر تقدماً فی العالم. لیس فقط الموارد المادیة و: بركاته الإلهیة لا مثیل لها ، لا توجد موارد بشریة و استخبارات فی إیران. حتى فی الفترة المظلمة: یعتقدون أن إیران كانت متخلفة ، كل الموارد البشریة والمادیة لإیران كانت تدیر العالم! إن اختراعات وابتكارات علمائنا ، فی وكالة ناسا ، فی أماكن أخرى ، أصبحت واضحة الآن: بسبب هجرتهم إلى إیران ، لم یحدث أی إجراء مكانی ناجح فی العالم. تتمتع إیران بخبرة إداریة تبلغ 15000 عام فی العلوم والصناعة ، وإذا كان: الوقت أو اللحظة غیر مدركین لنقلها إلى العالم. ثالثاً ، إذا أردنا إدخال نمط التنمیة والتطویر ، یجب أن نكون شهداء ومحبین. لأنه فی التنمیة الإسلامیة والمناقشة الروحیة والذهاب إلى: السماء والقرب من الله. فی حین أن أساس هذه التطورات هو التمسك بالأرض واستخدامها: هناك المزید من الاحتمالات لتحقیق الرخاء والسلام. هدفنا فی التخطیط هو تقدیم الدولة ، لحكومة عالمیة واحدة ، ولیس لجعل العالم جیدا ، بحیث لا یحتاج الناس إلى القدوم! یجب أن تكون الروح التی تحكم هذا النمط: روح جهادیة ، ولیس بعضًا: حرب فارهة وولیدة من الجبهة ، للقیام بمشعبات أكبر وأكبر: لخلق عدد أكبر من الغرب والشرق. لا تحتاج أم القاعدة فی العالم إلى: مدینة ذكیة أو ذكیة تُعتبر متطوّرة ، بل هی مركز للتقوى والجهاد والاستشهاد. لذا فإن ذكر الأساسیات یتعارض مع مبادئه. فی الإسلام ، جمیع البشر قلقون ، لكن هذه المبادئ تقیدها على المستوى الحالی: الجغرافیا الحالیة لإیران. وإذا فكرنا بتشاؤم: نفس الخطة التی یفكر بها تشرشل ، (الانقسام والحكم) جاریة. الیوم ، إذا كان هناك متعة ، فهو للجمیع! الأنفال موجهة للجمهور ، لیس فقط لإیران! إذا كان هذا هو الحال ، فإن النفط لخوزستانی! كل الناس مخلوقات من الله! ویجب علیهم استخدام النعم الإلهیة. ماذا یجول السیاج حول بعض الناس لیطوروا؟ كیف یجب على الیمنیین والعراقیین والسوریین الوقوف فی وجه الشهادة؟ لكن الثروة والازدهار ، فقط للإیرانیین؟ عندما یتعلق الأمر بالحضارة الإسلامیة ، یصبح هذا الموقف أكثر إثارة للجدل! أی إیران ضد الإسلام!

İslam Tərəqqi nümunələri

Söz inkişafı və tərəqqinin ilk qüsuru! Budur Çünki hər bir söz öz əleyhinədir. Bu sözü seçmək məntiqi mənası, biz inkişaf etmirik! Bunun tam mənası geridədir. 1960-cı illərin bu müzakirələri, Qərbdə çevrilməyə baxmayaraq, hələ də eyni şəkildə İrandadır: zorakılıq. Ümumiyyətlə, inkişafın heç bir tərifi yoxdur. Çünki onlar əvvəlcə texnologiyadan çıxdılar! Və dünya sənayeləşmiş dünyada geri döndü! Bölünmüşdür. Amma Yaponiya və ya Çin Avropadan və Amerikadan daha yüksəkdir! Sonra Küveyt və BƏƏ-nin sərvətini müəyyənləşdirdilər. Hər bir meyar aşağıdakılara yönəlmişdir: Amerika və Avropanı inkişaf etdirin və geri qalanını göstərin! Amma İranda 180 və ya 18 min iqtisadçı var! Hələ İran geri qalır və bütün sənədlərdə bizi inkişaf etmiş ölkələrə göndəririk! Əlbəttə, onlar inkişaf etmiş dünya və ya inkişaf etmiş ölkələrdir! Yalnız New York City Manhattan! Onlar istəmirlər: Harlem məhəlləini və ya digər Nyu-York məhəllələrini xatırlayın! Qəribədir ki, növbəti 50 il ərzində yalnız İranı ilk beş ölkəyə gətirmək istərdi, əgər bütün təkliflər: xəstənin həyata keçiriləcəyi təbii ki, mətn gedər: hər kəs yazır! İkincisi, İran indi dünyanın ən böyük super güc və dünyanın ən qabaqcıl ölkələri. Yalnız maddi vəsaitlər deyil və Onun ilahi xeyir-duaları eşsizdir, İranda insan resursları və kəşfiyyat yoxdur. Qaranlıq dövrdə belədir: İranın arxasında geridə qaldığını düşünürlər, İranın bütün insan və maddi resursları dünya üzərində işləyir! NASA-da, elm adamlarımızın ixtiraları və yenilikləri başqa yerlərdə açıq-aydın görünür: onların İrana köçürülməsi səbəbi ilə dünyadakı müvəffəqiyyətsiz məkan hərəkətləri baş vermədi. İran, elm və sənayedə 15 min illik idarə təcrübəsinə malikdir və əgər: zaman və ya an dünyaya köçürülməsindən xəbərsizdirsə. Üçüncüsü, biz inkişaf və inkişaf nümunəsini təqdim etmək istəyiriksə, biz şəhid və həsrətçi olmalıyıq. Çünki islam inkişafında, ruhani müzakirələrə gedilir: cənnət və Allahla yaxınlıq. Bu irəliləyişlərin əsasları yerə səpmək və istifadə etməkdir: baxmayaraq, rifah və sülh üçün daha çox imkanlar var. Planlaşdırmada məqsədimiz dövləti, bir dünya hökumətini dünyaya çatdırmaq deyil, insanları gəlməməsi üçün qurtarmaqdır! Bu nümunəni tənzimləyən ruh: bir cihadçı ruh deyil, bəzi deyil: cəbhənin qaçan və yaranan müharibəsi, daha böyük və daha böyük manifoldlar yaratmaq: daha çox Batı və Şərq yaratmaq. Dünyadakı Umm əl-Qaidə mübahisəli olur! İrana qarşı İsrailə!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :