ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

علم بشری توانسته از اینترنت اشیا، به شهر هوشمند برسد! و این اندازه دانش، چنان او را مغرور کرده که گویا، اینترنت را خودش آفریده! در حالیکه اینترنت وجود داشته، و فقط کشف شده! یعنی در واقع همه علوم ودانش بشری، فقط کشف واقعیت است، نه ایجاد آن! انسان از روی بال کبوتر، قوانین آئرو دینامیک را کشف و: با استفاده از معدن فلزات موجود، بال آهنی می سازد و فکر می کند: تمام دنیا را خلق کرده و خود را، بالاتر از خدا می بیند! حتی بر کار خدا ایراد می گیرد! در حالیکه اینتر نت اشیا و یا: هوشمند بودن ابزار ها در قران گفته شده، ولی کسی به ان توجه نمی کند! وقتی قران می فرماید: گفتار و رفتار شما ضبط می شود، یعنی چه؟ این اعمال انسان، بدون کم و کاست در روز قیامت، جلوی چشمان او و انسان های دیگر، نشان داده می شود! یعنی اینکه امکان ثبت و بازیابی هر عمل و: کارکرد بشری و غیر بشری وجود دارد. اما اینکه مکانیزم آن چگونه است، ما فقط در حد تهیه ویدئو از آن برداشت داریم. حداکثر آن را یک فیلم 90دقیقه ای می بینیم! برای این است که ما فقط اینها را می شناسیم. در حالیکه خداوندی که سایبرنتیک را آفریده، از آن بهتر را هم آفریده است. پردازش اطلاعات در مغز انسان، بسیار پیچیده تر از انسان نماهای کامپیوتری است. حافظه ای که مغز بشری دارد، با هیچکدام از چیپ های موجود در پردازش اطلاعات، یا حافظه های هوش مصنوعی و کامپیوتری نیست. حافظه و پردازش سایبری را، از روی مغز بشر ساخته اند! طبیعی است که هنوز به کنه آن دست نیافته، و هنوز فقط بخش کمی را در دسترسی خود دارند. آیت الله استادی، در جلسه اخلاقی قبل از دستور مجلس شورای اسلامی، آیاتی را بیان فرمود که نشان می دهد: دست و پای انسان از یک ابر کامپیوتر! بیشتر فیلم و ویدئو در خود ضبط و نگهداری می کند! در قران آمده که روز قیامت، اعضا و جوارح هرکسی، به تمام کارهایی که انجام داده شهادت می دهد. انسان تعجب می کند و: از دست و پای خود می پرسد: شما چطور دارای ویس شدید؟ می گویند خداوند همانطور که: به شما قوه ناطقه داد، بما هم داده! در سوره زلزلال آمده که: زمین هم داستانهای مردم بیان را می کند! این داستان ها چند رسانه ای هم هست، یعنی هم صدا گذاری شده! هم تدوین شده، پانوراما و سینه راما هم هست. یعنی اگر کسی اعتراض یا انکار کرد، هم فیلم آن را نشان می دهند! و هم زوایای مختلف را، تا شخص بداند که همه چیز دقیق است. کار یک روز بشر را، تا 50سال زمانبندی کرده، زوایای آن را نشان می دهند. در روایاتی آمده که نماز خود را در: زمین های مختلفی بخوانید، تا در روز قیامت، زمین های بیشتری به: نماز خواندن شما گواهی بدهند. علاوه بر هوشمند بودن مکان ها، زمان نیز هوشمند است. حیوانات و هوا و دریا همگی هوشمند هستند. دوربین خود را بکار می اندازند و: اعمال انسان را ثبت و ضبط می کنند، در صورت لازم دستگاه رسیور آنها روشن می شود! و همه چیز را نشان می دهد. حتی برخی موجودات وظیفه مکتوب کردن دارند! دو ملائکه در دوطرف هرکس هست، که اعمال انسان را می نویسد و برای او: پرونده قطوری تهیه می کند، روز قیامت این پرونده به دست افراد داده می شود. آنها با یک نگاه می فهمند که: اعمال آنها از صغیر و کبیر ثبت شده، و چیزی از قلم نیافتاده. امام خمینی می فرماید: عالم محضر خدا است، در محضر خدا گناه نکنید. زیرا خدا اعمال ما را می بیند. نه تنها خدا، که پیامبران و ائمه نیز ناظر هستند. و امام زمان ویدئو کنفرانسی دارد! که همه طرحها را رصد می کند. گفته شده که هفته ای دوبار، پرونده اعمال ما برای مطالعه، به ایشان داده می شود. اگر کار خوبی کرده باشیم، خوشحال می شود.


Smart world: or smart city?

Human science has been able to reach the smart city through the Internet of Things! And this amount of knowledge, so proud that he has created the Internet himself! While the Internet exists, and just discovered! In fact, all human sciences and sciences are just the discovery of reality, not its creation! Man from the pigeon's wing discovered the rules of aerodynamics and: By using an existing metal mine, he builds iron wings and thinks: Creates the whole world and sees himself above God! He even complains about God's work! While Interest objects or: Smart tools are said in the Quran, but nobody cares about it! When the Qur'an says: Your speech and behavior are recorded, which is what? These acts of man are shown without diminution on the Day of Judgment, in front of his eyes and other human beings! That is, it is possible to record and retrieve any action and: human and non-human functioning. But what kind of mechanism is it, we only have the capability to capture the video. Maximum of it is a 90-minute movie! For that, we just know that. While God created cybernetics, he created it better. Processing information in the human brain is much more complex than human computer imagery. The memory of the human brain is not with any of the chips in the processing of information, or artificial intelligence and computer memory. They have built memory and cyber processing from the human brain! It's natural that they still have not gotten it, and they still have only a small portion. Ayatollah Mastery, at a moral meeting before the Speech of the Islamic Consultative Assembly, expressed the following verses, which show: Human hand and foot from a supercomputer! Most videos and videos are recorded and maintained! It is stated in the Qur'an that on the Day of Judgment, the members and everyone in the group testify to all that they did. Man wonders: "How do you feel?" He asks. They say: "Allah has given you the same power as you did!" In Sura al-Zalzalal, the earth is the story of the people! These stories are also multimedia, that is, they are also called! It's also a panama and a Rama chest. That is, if a person protested or denied, they will show it! And :different angles, so that the person knows that everything is accurate. The work of a human day is scheduled for up to 50 years, showing its angles. In the traditions that come to your prayers, read on different lands, so that on the Day of Resurrection, more land to certify your prayers. In addition to smart locations, time is also smart. Animals, air and sea are all smart. Use your camera and record and record human actions, if necessary, they will turn on the receiver! And: shows everything. Even some creatures have a duty to write! There are two angels on each side that writes human actions and for him: It produces a file, on the Day of Judgment, the case is given to individuals. They realize with one glance that: their actions are recorded from the minor, and they have not gotten anything. Imam Khomeini says: The world is God's judge, do not sin in God's sight. Because: God sees our works. Not only God, the prophets and the Imams are also observing. And Imam has a videoconference! It monitors all plans. It is said that twice a week, our action file for study is given to them. If we have done well, it will be happy.

العالم الذكی ، أو المدینة الذكیة؟

تمكن علم الإنسان من الوصول إلى المدینة الذكیة من خلال إنترنت الأشیاء! وهذا الكم من المعرفة ، فخور جدًا بأنه قد أنشأ الإنترنت بنفسه! فی حین أن الإنترنت موجود ، واكتشفت للتو! فی الواقع ، كل العلوم والعلوم الإنسانیة لیست سوى اكتشاف للواقع ، ولیس خلقه! حتى یشتكی من عمل الله! بینما كائنات Intertext أو: یقال الأدوات الذكیة فی القرآن الكریم ، ولكن لا أحد یهتم بذلك! عندما یقول القرآن: یتم تسجیل كلامك وسلوكك ، ما هو؟ تظهر أعمال الإنسان هذه دون التقلیل من یوم القیامة ، أمام عینیه وغیره من البشر! وهذا یعنی أنه من الممكن تسجیل واسترداد أی إجراء و: العمل البشری وغیر البشری. لكن أی نوع من الآلیة هو ، لدینا فقط القدرة على التقاط الفیدیو. الحد الأقصى من فیلم مدته 90 دقیقة! لذلك ، نحن نعرف ذلك. فی حین أن الله خلق علم التحكم الآلی ، فإنه خلقها بشكل أفضل. تعد معالجة المعلومات فی الدماغ البشری أكثر تعقیدًا بكثیر من صور الكمبیوتر البشری. ذاكرة الدماغ البشری لیست مع أی من الرقائق فی معالجة المعلومات ، أو الذكاء الاصطناعی وذاكرة الكمبیوتر. لقد بنوا الذاكرة والمعالجة الإلكترونیة من الدماغ البشری! من الطبیعی أنهم ما زالوا لم یحصلوا علیها ، ولا یزال لدیهم جزء صغیر فقط. یتم تسجیل معظم أشرطة الفیدیو ومقاطع الفیدیو وتخزینها! جاء فی القرآن أنه فی یوم القیامة ، یشهد الأعضاء والجمیع فی المجموعة على كل ما فعلوه. یتساءل الرجل: "كیف تشعر؟" یقولون: "لقد أعطاك الله نفس السلطة كما فعلت!" فی سورة الزلال ، الأرض هی قصة الشعب! هذه القصص هی أیضا الوسائط المتعددة ، أی أنها تسمى أیضا! انها أیضا بنما وبابا راما. بمعنى ، إذا احتج أو رفض شخص ما ، فسوف یظهر ذلك! وزوایا مختلفة ، حتى یعرف الشخص أن كل شیء دقیق. ومن المقرر عمل یوم بشری لمدة تصل إلى 50 عاما ، والتی تبین زاواها. التقالید التی تأتی فی صلاتك: قراءة التضاریس المختلفة، حتى یوم القیامة، والمزید من: یصلون لكم شهادة. بالإضافة إلى المواقع الذكیة ، یكون الوقت أیضًا ذكیًا. الحیوانات والهواء والبحر كلها ذكیة. استخدام الكامیرا وتسجیل وتسجیل الإجراءات البشریة ، إذا لزم الأمر ، سیتم تشغیل المتلقی! ویظهر كل شیء. حتى بعض المخلوقات علیها واجب الكتابة! یدركون بنظرة واحدة أن: یتم تسجیل تصرفاتهم من القاصر ، وأنهم لم یحصلوا على أی شیء. یقول الإمام الخمینی: العالم هو قاضی الله ، لا تخطئ فی نظر الله. لأن الله یرى أعمالنا. لا یراقب الله والأنبیاء والأئمة فقط. والإمام لدیه محادثة فیدیو! تراقب جمیع الخطط. یقال أنه مرتین فی الأسبوع ، یتم إعطاء ملف العمل لدینا للدراسة لهم. إذا قمنا بعمل جید ، فسیكون سعیدًا.

Ağıllı dünya, ağıllı şəhər mi?

İnsanın elmləri İnternetin vasitəsilə ağıllı şəhərə çatdı! Və bu məbləğ, belə ki, interneti özü yaratdığından qürur duyur! İnternet var və yalnız aşkar! Əslində, bütün insan elmləri və elmləri onun yaradılmasını deyil, həqiqətin kəşfidir! O, hətta Allahın işindən şikayətlənir! İntertext obyektləri və ya: Smart alətlər Quranda deyilir, lakin heç kim bu mövzuda narahat deyil! Quranda deyilir: Sənin söz və davranışınız qeydə alınır, nədir? İnsanın bu hərəkətləri Qiyamət günündə, gözlərinin və digər insanların qarşısında azaldılmadan göstərilir! Yəni hər hansı bir hərəkəti qeyd etmək və almaq mümkündür: insan və qeyri-insan fəaliyyət göstərir. Amma nə cür mexanizmdir, biz yalnız video çəkmək imkanı var. Maksimum 90 dəqiqəlik filmdir! Bunun üçün biz yalnız bunu bilirik. Allah kibernetika yaratdı, baxmayaraq ki, onu daha yaxşı yaratdı. İnsan beynində məlumatların işlənməsi insan kompüter görüntülərindən daha mürəkkəbdir. data emal fiş heç, süni intellekt və kompüter yaddaş və ya deyil, insan beyninin yaddaş. Onlar insan beynindən yaddaş və kiber işlənmişlər! Təbii ki, onlar hələ də ala bilmirlər və hələ də yalnız bir hissəsi var. Ən video və videolar qeyd olunur və saxlanılır! Quran, qiyamət günü, orqanları hər kəs, hər şeyi göstərir ki edilir. İnsan möcüzələr göstərir: "Sən necə hiss edirsən?" Deyə soruşur. Onlar dedilər: "Allah sənə bənzər bir güc verdi." Zəlzələ surəsi, yerin insanın hekayəsidir! Bu hekayələr də multimediya, yəni onlar da deyilir! Bu da bir panama və bir Rama sandığı. Yəni bir adam etiraz edib yalanlayırsa, onu göstərəcəklər! Və fərqli açılar, buna görə insanın hər şeyin doğru olduğunu bilir. Bir insan gününün işi 50 ilədək, onun açılarını göstərəcəkdir. Namaacağıq.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :