ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 18 شهریور 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

دومین همایش دوروزه: پیشگیری از خود کشی، در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. متاسفانه دو نکته اساسی در این همایش، مورد نظر قرار نگرفت: اول اینکه حرام بودن: خودکشی در اسلام را، مسخره می کردند! و آن را مانع تحقیقات یا شفاف سازی آماری می دانستند. دوم اینکه اصلا راجع به علل خودکشی، بحثی نشده است در حالیکه کسی که اقدام به خودکشی می کند، دلایل خود را صریحا اعلام می کند! اصلا می خواهد همه دنیا این دلایل را بدانند. گرچه از نظر ما ممکن است بی ارزش باشد، ولی برای اقدام کننده، نقش حیاتی دارد و به همین دلیل، او را از شوق زندگی تهی می کند. بسیاری از خودکشی ها برای: فداکاری در عشق است. حد دوست داشتن معشوق، بقدری بالا است که عاشق، خود را از بین می برد، تا مانع خوشبختی معشوقش با دیگران نشود! البته خودکشی برای: مسائل اقتصادی یا سیاسی هم وجود دارد، ولی به دلیل امکان فرافکنی، این دلایل اصلا موجه نیستند. یعنی یک تروریست فکر می کند: کار مثبتی انجام می دهد!  مواد منفجره بخود می بندد، و در میان جمعیت دشمن، خود را آتش می زند. یا یک کارگری که حقوق او ضایع شده، و نمی تواند جوابگوی نیاز های خانواده اش باشد، معمولا ترجیح می دهد عامل اصلی و: مسبب این بدبختی را از بین ببرد، تا لا اقل او قادر به بدبخت کردن: دیگران و افراد جدید تر نباشد. اگر در اسلام خودکشی حرام شده، برای اینکه به عقلانیت انسان مطمئن است. میداند اگر کسی بالاترین فشار را هم، در زندگی داشته باشد، ولی بداند خودکشی حرام است، به آن اقدام نمی کند. اما جوامع غیر دینی، این عنصر را در انسان ازبین برده اند. سکولاریسم انسان را در: فضاهای بی انتها، تنها رها کرده است: اومانیسم، انسان را مستقل از خدا تعریف می کند. لذا نقطه اتکایی و: عقلایی او را نابود می کند. این امر در مرحله اول، پوچ بودن زندگی را القا می کند، و بعد از انهم بی معنی بودن بقا را. در حالیکه در تعاریف دینی، انسان هم ابتدا و هم انتها دارد. و موجودی کشیده شده: در زمان است. حتی برخی ها به ابدی وازلی بودن می رسند. زیرا زندگی انسان در دنیای باقی ابدی است.(هم فیها خالدون) حتی انسان مذهبی می داند: دفعی به وجود نیامده، یعنی تولد او در 18 سالگی نهفته نیست. که وقتی به سن قانونی می رسد: یک قانون اساسی به دستش بدهند، و او را در بین این جهان بزرگ، تنها رها نمایند. بلکه تولد او در زمان: زائیده شدن از مادر! حتی موقع بسته شدن نظفه. یعنی از نظر اسلام، بچه در شکم مادر هم انسان محسوب می شود. پیامبر می فرماید: من به زیادی شما افتخار می کنم، ولو جنین سقط شده باشند! پیغمبر به ما افتخار می کند! لذا بدون پشتوانه نیستیم. امام زمان هر دوشنبه و جمعه، پرونده اعمال ما را می بیند! پس رها شده نیستیم. ولذا هیچگاه احساس تنهایی نداریم. بن بستی وجود ندارد. حتی خداوند از این بالاتر را به ما گوشزد می کند: من شما را آدم حساب کردم! و از شما تعهد گرفتم. یعنی قبل از نطفه نیز، ما شخسیت مورد احترام هستیم، با ما صحبت شده و: از ما تعهد گرفته شده(الم اعهد الیکم یا بنی آدم؟) به همین دلایل است که: در ایران و شرق مدیترانه، آمار خودکشی اصلا قابل طرح نیست. اگر تعدادی هم خودکشی می کنند، الگو برداری از رفتار غربی ها است. ابتدا خدا را فراموش می کنند! در نتیجه، خودشان نیز فراموش می شوند. لذا در تنهایی به گوشه ای می روند، و خود را حلق آویز می کنند. حتی ادعا شد: علت کمبود خودکشی در ایران، نقص در ثبت آمار است! پزشک قانونی وقتی اعلام می کند: 5درصد هزار خودکشی هست، کجای این آمار نقص دارد؟ جاهایی که نقص آمار هست، و ایران را در ردیف های: سه رقمی نشان می دهد، شما که خوشحالید! حالا اینجا ناراحت هستید؟ 

The cause of suicide

The second round of anti-suicide prevention conference was held at Iran University of Medical Sciences. Unfortunately, two basic points were not considered at this conference: first, they were ridiculed by the forbiddingness of suicide in Islam! And they considered it to be a hindrance to research or statistical transparency. Secondly, there is no debate about the causes of suicide, while someone who commits suicide expresses his reasons explicitly! It wants all the world to know these reasons. Although we may be worthless in our opinion, it plays a crucial role in acting, and for this reason, it will deprive him of the lust of life. Many suicides are for: sacrifice in love. The loving beloved's limit is so high that the lover destroys himself so as not to prevent his lover's happiness from being shared with others! Of course, there are suicides for: economic or political issues, but because of the possibility of a projection, these reasons are not justified at all. That is, a terrorist thinks: doing a good job! Blasting explosives closes, and burns itself among the enemy crowds. Or a worker, who has lost his rights and cannot meet the needs of his family, usually prefers the main factor: to eliminate the cause of this misery, to the extent that he is able to misery: not others and not new people. If in Islam, suicide is forbidden, because it is sure of human rationality. He knows that if someone has the highest pressure in life, but he knows that suicide is forbidden, he does not act. But non-religious communities have destroyed this element in humans. Human secularism in: the infinite spaces, has only abandoned: Humanism defines a person independent of God. So the point of reliance and: rationalizing it destroys him. This, in the first place, induces the absurdity of life, and after all, makes sense of survival. While in religious definitions, humans have both the beginning and the end. And the inventory is drawn: it's time. Even some will reach eternal. Because: human life is in the eternal world.  Even knows the religious man: there is no defect, that is, his birth at age 18 is not. That when it comes to legal age: give it a constitution, and leave it alone in this great world. But her birth took: Getting Mother! Even when closing the net. In terms of Islam, the baby in the abdomen is also considered a man. The Prophet says: "I am proud of you, but the fetus is aborted! The Prophet is proud of us! So we are not backed up. Imam of the time every Monday and Friday sees our action! So we are not abandoned. And therefore, we never feel lonely. There is no deadlock. Even the Lord reminds us of this higher: "I have made you man!" And I made a commitment to you. Before and after the spit, we are honestly respected, talked with us: "We are committed to (For the following reasons: In Iran and the Eastern Mediterranean, suicide rates are not at all possible. . If a number of people commit suicide, it is a pattern of Western behavior. First forget God! As a result, they themselves are forgotten. So they go to a corner in solitude and hang themselves. Even claimed: The cause of suicide in Iran is a flaw in statistics! When the doctor says that there is 5% of the suicide, where are these deficiencies? Where there is a flaw in statistics and it shows Iran in three digits: you are happy! Are you upset now?

سبب الانتحار

عقدت الجولة الثانیة من مؤتمر الوقایة من الانتحار فی جامعة إیران للعلوم الطبیة. لسوء الحظ ، لم یتم النظر فی نقطتین أساسیتین فی هذا المؤتمر: أولاً ، سخر منهما حظر الانتحار فی الإسلام! واعتبروا ذلك عائقاً أمام البحث أو الشفافیة الإحصائیة. ثانیاً ، لا یوجد نقاش حول أسباب الانتحار ، فی حین أن الشخص الذی یرتكب الانتحار یعبر عن أسبابه بوضوح! إنها ترید أن یعرف العالم كله هذه الأسباب. على الرغم من أننا قد نكون عدیمی القیمة فی رأینا ، إلا أنه یلعب دورًا حاسمًا فی التمثیل ، ولهذا السبب ، سیحرمه من شهوة الحیاة. العدید من حالات الانتحار هی: التضحیة فی الحب. إن الحد المحبوب مرتفع لدرجة أن الحبیب یدمر نفسه حتى لا یمنع سعادته من المشاركة مع الآخرین! بالطبع ، هناك حالات انتحار لـ: قضایا اقتصادیة أو سیاسیة ، ولكن بسبب احتمال وجود إسقاط ، فإن هذه الأسباب غیر مبررة على الإطلاق. هذا هو ، الإرهابی یفكر: القیام بعمل جید! تغلق المتفجرات ، وتحرق نفسها بین حشود العدو. أو العامل الذی حقوق خسر، وغیر قادرة على تلبیة احتیاجات أسرته، وعادة ما یفضلون العامل الرئیسی: سبب هذا البؤس لتدمیر، لذلك على الأقل كان قادرا على أن یكون بائسة من: الناس وأشخاص جدد من عدمه . إذا كان الانتحار فی الإسلام محظوراً ، لأنه أكید من العقلانیة البشریة. إنه یعلم أنه إذا كان شخص ما لدیه أعلى ضغط فی الحیاة ، لكنه یعلم أن الانتحار ممنوع ، فهو لا یتصرف. لكن المجتمعات غیر الدینیة دمرت هذا العنصر لدى البشر. العلمانیة البشریة فی: المساحات اللانهائیة ، قد تخلت فقط: إن الإنسانیة تعرف شخصًا مستقلاً عن الله. لذلك فإن نقطة الاعتماد و: ترشیدها تدمر له. هذا ، فی المقام الأول ، یثیر سخافة الحیاة ، وبعد كل شیء ، من المنطقی. بینما فی التعاریف الدینیة ، لدى البشر البدایة والنهایة. ویتم رسم المخزون: لقد حان الوقت. حتى البعض ینتهی فی الأبدیة. لأن الحیاة البشریة فی العالم الأبدی. حتى رجل دینی یعرف: لا یوجد عیب ، أی أن ولادته فی سن 18 سنة لیست كذلك. عندما یتعلق الأمر بالسن القانونیة: أعطها دستورًا ، واتركه بمفرده فی هذا العالم العظیم. لكن مولودها أخذ: الحصول على الأم! حتى عند إغلاق الشبكة. من ناحیة الإسلام ، یعتبر الطفل فی البطن رجلاً. یقول النبی: "أنا فخور بك ، ولكن یتم إحباط الجنین! النبی فخور بنا! لذلك نحن لسنا احتیاطیا. إمام الوقت كل یوم اثنین ویوم الجمعة یرى عملنا! لذلك نحن لم یتم التخلی عنها. وبالتالی ، نحن لا نشعر بالوحدة. لا یوجد طریق مسدود. حتى الرب یذكرنا بهذا أعلى: "لقد جعلتك رجل!" وقد قمت بالتزام لك. إذا انتحر عدد من الناس ، فهو نمط من السلوك الغربی. اولا ننسى الله! ونتیجة لذلك ، فإنهم هم أنفسهم منسیا. حتى یذهبون إلى ركن فی العزلة وشنق أنفسهم. حتى زعم: إن سبب الانتحار فی إیران هو خلل فی الإحصائیات! عندما یقول الطبیب أن هناك 5 ٪ من الانتحار ، فأین أوجه القصور؟ حیث یوجد خلل فی الإحصائیات ، ویظهر فیه إیران بثلاثة أرقام: أنت سعید! هل أنت مستاء الآن؟

İntihar səbəbi

İran Tibb Elmləri Universitetində anti-intihar qarşısının alınması konfransının ikinci turu keçirildi. Təəssüf ki, konfransda iki əsas xal hesab edilmişdir: Birincisi, İslam intihar qadağan edilməsi, istehza! Və onlar bunu tədqiqat və ya statistik şəffaflıq üçün maneədir. Bütün dünya bu səbəbləri bilmək istəyir. Bir çox intihar üçün: sevgi qurbanı. sevimli sevgi, sevgi, başqalarının xoşbəxtlik sevgilisi deyil qarşısını almaq üçün, özünü məhv ki, belə yüksək! intihar: iqtisadi və ya siyasi problemləri, lakin proyeksiya üçün səbəbləri bütün haqlı deyil. Yəni bir terrorist düşünür: yaxşı bir iş edin! Partlayıcı partlayıcılar partlayır və düşmən dəstə-dəstə arasında özünü yandırır. insanların və daha yeni insanlar: ən azı o acınacaqlı olmağı bacardı, məhv etmək üçün bu səfalət səbəb: yaxud o, itirilmiş və onun ailə ehtiyaclarını bilməz hüquqları işçi, adətən əsas amil üstünlük . intihar İslamda qadağan varsa, bu insan səmərəliliyi üçün təhlükəsizdir. hər kəs təzyiq yüksək bilir, qadağan həyat var, lakin intihar, bu iş deyil. Lakin qeyri-dini icmalar bu elementi insanlarda məhv ediblər. yalnız tərk ebedi fəzalarında Dünyəvilik man, humanizm, insan Allahdan müstəqil müəyyən edir. Beləliklə, özündən asılı olmaq və onu rasyonallaşdırmaq onu məhv edir. Bu, ilk mərhələdə həyat absurd, və yaşaması yalnız hissi təklif edir. Dini təriflərdə olduğu kimi insanın başlanğıcı və sonu var. Və inventar çəkilir: vaxt gəldi. Hətta bəzi əbədiyyətlə bitər. Çünki insan həyatı əbədi dünyadadır. tullantıların və 18 il onun doğum orada gizli deyil: Even dini insan bilir. Yasal yaşa gəld

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
شنبه 18 آبان 1398 11:02 ب.ظ
<a href="http://www.thegalnextdoor.com/shoes_be1/the-all-new-stellar-pack-from-adidas-adidas-x-16-purechaos-fg-adidas-ace-16-purecontrol-fg-stellar-pack-available-now-at-worldsoccershop.com ">the all new stellar pack from adidas adidas x 16 purechaos fg adidas ace 16 purecontrol fg stellar pack available now at worldsoccershop.com</a><a href="http://www.thegalnextdoor.com/shoes_be10/uk-nike-internationalist-wmns-sunset-tint-cool-grey-828407-606 ">uk nike internationalist wmns sunset tint cool grey 828407 606</a><a href="http://www.thegalnextdoor.com/shoes_be11/new-balance-w373 ">new balance w373</a><a href="http://www.thegalnextdoor.com/shoes_be12/crampons-de-baseball-m%c3%a9tal-nike-alpha-huarache-elite-montante-noir-pour-homme-noir-noir-achat-vente-basket-cdiscount ">crampons de baseball m茅tal nike alpha huarache elite montante noir pour homme noir noir achat vente basket cdiscount</a>
femme adidas nmd r1 runner suede w bordeaux marron solide gris http://www.tiamondieblog.com/shoes_be3/femme-adidas-nmd-r1-runner-suede-w-bordeaux-marron-solide-gris
سه شنبه 14 آبان 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.drguyditommaso.com/17/air-max-90s-black-purple ">air max 90s black purple</a><a href="http://www.drguyditommaso.com/18/nike-mercurialx-proximo-ii-traction ">nike mercurialx proximo ii traction</a><a href="http://www.drguyditommaso.com/19/nike-kyrie-2-white-heres-the-nike-kyrie-2-pe-that-kyrie-irving-wore-in-game-2-against-the-pistons ">nike kyrie 2 white heres the nike kyrie 2 pe that kyrie irving wore in game 2 against the pistons</a><a href="http://www.drguyditommaso.com/2/yeezy-boost-550-gold ">yeezy boost 550 gold</a>
nike air max 2010 orange http://www.twsobgyn.com/18/nike-air-max-2010-orange
سه شنبه 14 آبان 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/28/nike-roshe-run-mens-colors ">nike roshe run mens colors</a><a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/29/nike-air-max-id-leopard-nike-air-max-leopard-pack ">nike air max id leopard nike air max leopard pack</a><a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/3/nike-free-xt-motion-fit-training-shoe ">nike free xt motion fit training shoe</a><a href="http://www.weddingvideographyscotland.com/30/cheap-air-jordan-5-v-retro-white-metallic-silver-black ">cheap air jordan 5 v retro white metallic silver black</a>
nike air force 1 mid damskie http://www.michelangelomangiapane.com/31/nike-air-force-1-mid-damskie
سه شنبه 14 آبان 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.cap-vital.com/1/foamposites-wolf-grey-2015 ">foamposites wolf grey 2015</a><a href="http://www.cap-vital.com/10/buy-air-jordan-concords-online-buy-air-jordan-shoes ">buy air jordan concords online buy air jordan shoes</a><a href="http://www.cap-vital.com/11/defining-moments-package ">defining moments package</a><a href="http://www.cap-vital.com/12/livestock-x-ferrari-x-puma-mid ">livestock x ferrari x puma mid</a>
finish line womens air max womens air max 2012 http://www.howdoyouread.com/12/finish-line-womens-air-max-womens-air-max-2012
سه شنبه 14 آبان 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.drjennahobbs.com/39/mens-nike-roshe-run-speckle-green-orange ">mens nike roshe run speckle green orange</a><a href="http://www.drjennahobbs.com/4/where-to-buy-jordans-of-cheetah ">where to buy jordans of cheetah</a><a href="http://www.drjennahobbs.com/40/jordan-fitted-hats ">jordan fitted hats</a><a href="http://www.drjennahobbs.com/5/nike-lunar-wood-grey-neon-green ">nike lunar wood grey neon green</a>
mens nike lunarglide 6 green grey http://www.weareinternetmarketing.com/6/mens-nike-lunarglide-6-green-grey
سه شنبه 14 آبان 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.eclinica.org/201409/jual-tas-nike-kobe ">jual tas nike kobe</a><a href="http://www.eclinica.org/201410/white-nike-shox-with-silver-glitter-swoosh ">white nike shox with silver glitter swoosh</a><a href="http://www.eclinica.org/201411/nike-lebron-13-low-summer ">nike lebron 13 low summer</a><a href="http://www.eclinica.org/201412/air-jordan-retro-4-grey-red ">air jordan retro 4 grey red</a>
nike air force heels air jordan big men sizes http://www.plohohorosho.com/5/nike-air-force-heels-air-jordan-big-men-sizes
سه شنبه 14 آبان 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.cihatkutluca.com/1/air-jordan-retro-17-black-green ">air jordan retro 17 black green</a><a href="http://www.cihatkutluca.com/10/nike-air-max-pillar-grey-pillar ">nike air max pillar grey pillar</a><a href="http://www.cihatkutluca.com/11/sneakerfiles-x-bnyconline-contest-day-25 ">sneakerfiles x bnyconline contest day 25</a><a href="http://www.cihatkutluca.com/12/nike-lebron-12-special-edition ">nike lebron 12 special edition</a>
raf simons adidas 2016 fall winter collection http://www.meetingtower.com/22/raf-simons-adidas-2016-fall-winter-collection
سه شنبه 14 آبان 1398 12:52 ق.ظ
<a href="http://www.southamericancholo.com/1/nike-hyperdunk-australia-white-university-red-release-date-2012 ">nike hyperdunk australia white university red release date 2012</a><a href="http://www.southamericancholo.com/10/jordans-size-5.5-for-sale-cheap-jordans-size-5.5 ">jordans size 5.5 for sale cheap jordans size 5.5</a><a href="http://www.southamericancholo.com/11/nike-tiger-woods-nike-trainer-1-pe ">nike tiger woods nike trainer 1 pe</a><a href="http://www.southamericancholo.com/12/all-old-jordan-shoes-for-boys-nike-air-max-2014-market-price ">all old jordan shoes for boys nike air max 2014 market price</a>
sweat pants for juniors http://www.annlacortehairandmakeup.com/15/sweat-pants-for-juniors
سه شنبه 14 آبان 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.lively-brands.com/1/air-jordan-retro-12-pink-purple ">air jordan retro 12 pink purple</a><a href="http://www.lively-brands.com/10/nike-air-max-2017-gold-black-sports-shoes ">nike air max 2017 gold black sports shoes</a><a href="http://www.lively-brands.com/11/womens-nike-shox-turbo-21-all-white ">womens nike shox turbo 21 all white</a><a href="http://www.lively-brands.com/12/doernbecher-13-jordan ">doernbecher 13 jordan</a>
neon air max sneakers http://www.verobeachskatepark.com/15/neon-air-max-sneakers
سه شنبه 14 آبان 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.spaidisseny.com/20/cheap-nike-kobe-venomenon-6-purple-volt-for-fale ">cheap nike kobe venomenon 6 purple volt for fale</a><a href="http://www.spaidisseny.com/21/air-max-philippines-price ">air max philippines price</a><a href="http://www.spaidisseny.com/22/asics-gel-lyte-boston-tea-party ">asics gel lyte boston tea party</a><a href="http://www.spaidisseny.com/23/womens-nike-kobe-9-green-purple ">womens nike kobe 9 green purple</a>
kof insiders brittany sklar for chicksonfire http://www.bykaraphoto.com/37/kof-insiders-brittany-sklar-for-chicksonfire
سه شنبه 14 آبان 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.free-italia.net/20/nike-zoom-structure-20-womens-grey-gold ">nike zoom structure 20 womens grey gold</a><a href="http://www.free-italia.net/21/nike-air-flight-89-blue ">nike air flight 89 blue</a><a href="http://www.free-italia.net/22/new-9-air-jordans ">new 9 air jordans</a><a href="http://www.free-italia.net/23/nike-air-max-renegade-black ">nike air max renegade black</a>
womens air jordan 3.5 green http://www.artsignia.com/201711/womens-air-jordan-3.5-green
سه شنبه 14 آبان 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.cap-vital.com/6/nike-hyperdunk-2012-clearance ">nike hyperdunk 2012 clearance</a><a href="http://www.cap-vital.com/7/nike-air-foamposite-one-c-grey-volt ">nike air foamposite one c grey volt</a><a href="http://www.cap-vital.com/8/nike-zoom-structure-19-womens-yellow-purple ">nike zoom structure 19 womens yellow purple</a><a href="http://www.cap-vital.com/9/jordan-retro-shoes-cheap ">jordan retro shoes cheap</a>
converse robert indiana love front http://www.victorvillemassage.com/27/converse-robert-indiana-love-front
سه شنبه 14 آبان 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.alberta-truck-welding.com/17/nike-lebron-ix-homme-pourpre-bleu ">nike lebron ix homme pourpre bleu</a><a href="http://www.alberta-truck-welding.com/18/asics-gel-lyte-iii-blue ">asics gel lyte iii blue</a><a href="http://www.alberta-truck-welding.com/19/air-jordan-12-light-olive-high-brown-black ">air jordan 12 light olive high brown black</a><a href="http://www.alberta-truck-welding.com/2/nike-free-express-lila ">nike free express lila</a>
nike roshe run mens shoes breathable for summer black blue http://www.terrivelsimetria.com/38/nike-roshe-run-mens-shoes-breathable-for-summer-black-blue
سه شنبه 14 آبان 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.exclusivekutless.com/24/air-jordan-9-unc ">air jordan 9 unc</a><a href="http://www.exclusivekutless.com/25/nike-zoom-kobe-vi-prelude-all-star-mvp ">nike zoom kobe vi prelude all star mvp</a><a href="http://www.exclusivekutless.com/26/new-air-max-2012-men ">new air max 2012 men</a><a href="http://www.exclusivekutless.com/27/noir-nouveau-remise-bleu-blanc-hommes-nike-air-max-zero-chaussures-de-course-royal ">noir nouveau remise bleu blanc hommes nike air max zero chaussures de course royal</a>
nike lunarglide 8 overpronation http://www.albireofundraising.com/21/nike-lunarglide-8-overpronation
سه شنبه 14 آبان 1398 12:51 ق.ظ
<a href="http://www.webkaydol.com/6/air-jordan-1-satin-royal-release-date ">air jordan 1 satin royal release date</a><a href="http://www.webkaydol.com/7/air-jordan-retro-8-championship-trophy ">air jordan retro 8 championship trophy</a><a href="http://www.webkaydol.com/8/wholesale-air-jordans-from-usa-cheap-wholesale-air-jordans ">wholesale air jordans from usa cheap wholesale air jordans</a><a href="http://www.webkaydol.com/9/clarks-originals-wallabee-horween ">clarks originals wallabee horween</a>
mens salomo s lab xt gold http://www.montessoriplusdublin.com/201611/mens-salomo-s-lab-xt-gold
سه شنبه 14 آبان 1398 12:50 ق.ظ
<a href="http://www.workgroup-lanzarote.com/1/nike-air-max-womens-pink-and-white ">nike air max womens pink and white</a><a href="http://www.workgroup-lanzarote.com/10/skechers-running-shoes-for-women ">skechers running shoes for women</a><a href="http://www.workgroup-lanzarote.com/11/nike-air-max-cb34-all-white ">nike air max cb34 all white</a><a href="http://www.workgroup-lanzarote.com/12/jordans-shoes-for-girls-2011 ">jordans shoes for girls 2011</a>
jordan 3 shoes black cement http://www.doctorconover.com/34/jordan-3-shoes-black-cement
سه شنبه 14 آبان 1398 12:42 ق.ظ
<a href="http://www.vixensdelight.com/shoes_at25/nike-air-jordan-3-retro-light-smoke-grey-chlorophyll-136064-006-original-190 ">nike air jordan 3 retro light smoke grey chlorophyll 136064 006 original 190</a><a href="http://www.vixensdelight.com/shoes_at26/air-max-1-084-nike-air-max-bunt-wundervoll ">air max 1 084 nike air max bunt wundervoll</a><a href="http://www.vixensdelight.com/shoes_at27/mens-air-jordan-9-white-french-blue-flint-grey-shoes-australia ">mens air jordan 9 white french blue flint grey shoes australia</a><a href="http://www.vixensdelight.com/shoes_at28/nike-gold-black-light-bone-white-sneakers-womens-s-nike-air-max-270-sneakers-larger-image ">nike gold black light bone white sneakers womens s nike air max 270 sneakers larger image</a>
[url=http://www.loveweddingasia.com/shoes_fi32/nike-air-huarache-love-hate-pack-red-qs-the-sole-supplier]nike air huarache love hate pack red qs the sole supplier[/url]
سه شنبه 14 آبان 1398 12:42 ق.ظ
<a href="http://www.ridingthetsunami.com/shoes_be13/nike-lunar-mvp-pregame-2-homme-baseball-training-cleat-noir-rush-bleu-chaussures-684690 ">nike lunar mvp pregame 2 homme baseball training cleat noir rush bleu chaussures 684690</a><a href="http://www.ridingthetsunami.com/shoes_be14/nike-dunk-sky-hi-wedge-sneakers ">nike dunk sky hi wedge sneakers</a><a href="http://www.ridingthetsunami.com/shoes_be15/mens-nike-mercurial-victory-vl-df-fg-soccer ">mens nike mercurial victory vl df fg soccer</a><a href="http://www.ridingthetsunami.com/shoes_be16/nike-air-max-90-ez-black-sneakers-ao1745-001 ">nike air max 90 ez black sneakers ao1745 001</a>
[url=http://www.thebigconglomerate.com/shoes_be31/adidas-originals-superstar-80s-w-sneakers-argent-femme-adidas-zx-flux-winter-adidas-superstar]adidas originals superstar 80s w sneakers argent femme adidas zx flux winter adidas superstar[/url]
سه شنبه 14 آبان 1398 12:41 ق.ظ
<a href="http://www.katherineannewest.com/shoes35/nike-sb-blazer-mid-herr-svart-vit-vit-vit ">nike sb blazer mid herr svart vit vit vit</a><a href="http://www.katherineannewest.com/shoes36/k%c3%b6p-nike-mercurial-superfly-v-fg-fotbollsskor-bl%c3%a5-rosa-svart-kamouflage ">k枚p nike mercurial superfly v fg fotbollsskor bl氓 rosa svart kamouflage</a><a href="http://www.katherineannewest.com/shoes37/sverige-818953-600-nike-kb-mentality-ii-ep-university-red-black-kvinna-man ">sverige 818953 600 nike kb mentality ii ep university red black kvinna man</a><a href="http://www.katherineannewest.com/shoes38/nike-free-run-3-herr-skor-blue-silver ">nike free run 3 herr skor blue silver</a>
[url=http://www.chieftainnews.com/shoes_be18/new-advertisement-nike-womens-air-max-95-bb-061-dark]new advertisement nike womens air max 95 bb 061 dark[/url]
سه شنبه 14 آبان 1398 12:41 ق.ظ
<a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr20/elegant-shoes-nike-shox-nz-oleven-homme-noir-vert ">elegant shoes nike shox nz oleven homme noir vert</a><a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr21/sneaker-nike-pg-2-taurus-mens-officiel-prix-pas-cher-shoes-black-white-aj2039 ">sneaker nike pg 2 taurus mens officiel prix pas cher shoes black white aj2039</a><a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr22/achat-air-max-limited-edition-kpu-air-max-air-max-homme-foot-locker-confronta-i-prezzi ">achat air max limited edition kpu air max air max homme foot locker confronta i prezzi</a><a href="http://www.randomthoughtsofanavidreader.com/shoes_fr23/brand-new-in-box-adidas-gazelle-shoes-trainers-blue-sz-9 ">brand new in box adidas gazelle shoes trainers blue sz 9</a>
[url=http://www.tabloidsophia.com/shoes23/reino-unido-adidas-performance-adizero-tempaia-iii-multi-court-tennis-zapatos-blanco-sports]reino unido adidas performance adizero tempaia iii multi court tennis zapatos blanco sports[/url]
سه شنبه 14 آبان 1398 12:40 ق.ظ
<a href="http://www.wallpaperworship.com/shoes39/get-comfortable-nike-lunar-hyperdunk-2012-olympic-low-basketball-shoes-for-men-in ">get comfortable nike lunar hyperdunk 2012 olympic low basketball shoes for men in</a><a href="http://www.wallpaperworship.com/shoes4/l%c3%a5ga-air-m%c3%b6rkgr%c3%a5svartaplatina-max-essential-90-skor-nike-dam ">l氓ga air m枚rkgr氓svartaplatina max essential 90 skor nike dam</a><a href="http://www.wallpaperworship.com/shoes40/billiga-nike-free-run-2-m%c3%a4n-l%c3%b6parskor-r%c3%b6tt-guld-svart-vit-nike-free-online ">billiga nike free run 2 m盲n l枚parskor r枚tt guld svart vit nike free online</a><a href="http://www.wallpaperworship.com/shoes5/nike-m-roshe-one-black-herr-nike-reading-solglas%c3%b6gon-g%c3%b6teborg-p%c3%a5-n%c3%a4tet ">nike m roshe one black herr nike reading solglas枚gon g枚teborg p氓 n盲tet</a>
[url=http://www.harmonizemindbody.com/shoes_at37/nike-womens-air-jordan-1-high-zip-shoe-mica-green-mtlc-red-bronze-fashion-sneakers]nike womens air jordan 1 high zip shoe mica green mtlc red bronze fashion sneakers[/url]
سه شنبه 14 آبان 1398 12:40 ق.ظ
<a href="http://www.behindthelefteye.com/shoes_fi13/kd-9-black-white ">kd 9 black white</a><a href="http://www.behindthelefteye.com/shoes_fi14/nike-basketball-shoe-size-chart-inches-to-feet-kyrie-2-crossover-for ">nike basketball shoe size chart inches to feet kyrie 2 crossover for</a><a href="http://www.behindthelefteye.com/shoes_fi15/nike-miesten-urheilu-zoom-victory-elite-juoksu-kentt%c3%a4-keng%c3%a4t-valkoinen-volt-musta ">nike miesten urheilu zoom victory elite juoksu kentt盲 keng盲t valkoinen volt musta</a><a href="http://www.behindthelefteye.com/shoes_fi16/converse-suosittu-white-ladies-chuck-taylor-all-star-70-pride-paita ">converse suosittu white ladies chuck taylor all star 70 pride paita</a>
[url=http://www.educatedson.com/shoes_fi23/nike-wmns-air-max-90-ultra-2.0-flyknit-sneakers-white-racer-pink-medium-blue]nike wmns air max 90 ultra 2.0 flyknit sneakers white racer pink medium blue[/url]
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:31 ق.ظ
<a href="http://www.facciatedautore.com/24/mens-asics-asics-gel-kinsei-2-purple-silver ">mens asics asics gel kinsei 2 purple silver</a><a href="http://www.facciatedautore.com/25/cheap-air-jordans-with-free-shipping-cheap-air-jordans ">cheap air jordans with free shipping cheap air jordans</a><a href="http://www.facciatedautore.com/26/nike-air-max-usa-2014 ">nike air max usa 2014</a><a href="http://www.facciatedautore.com/27/jordan-1-nu-retro ">jordan 1 nu retro</a>
nike free flyknit 3.0 womens grey white http://www.siestaboatrentals.com/201411/nike-free-flyknit-3.0-womens-grey-white
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:31 ق.ظ
<a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201609/nike-lunarlon-mens-golf ">nike lunarlon mens golf</a><a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201610/air-jordan-retro-12-white-green ">air jordan retro 12 white green</a><a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201611/adidas-springblade-pro-orange-purple ">adidas springblade pro orange purple</a><a href="http://www.montessoriplusdublin.com/201612/nike-free-run-5.0-mens-kohls ">nike free run 5.0 mens kohls</a>
air jordans shanghai http://www.eluremarketing.com/17/air-jordans-shanghai
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:30 ق.ظ
<a href="http://www.webkaydol.com/1/pas-cher-nike-air-max-2011-homme-chocolat-blanc-en-ligne-chaussures ">pas cher nike air max 2011 homme chocolat blanc en ligne chaussures</a><a href="http://www.webkaydol.com/10/nike-air-max-1-all-white ">nike air max 1 all white</a><a href="http://www.webkaydol.com/11/air-jordan-6-ring-high-heels ">air jordan 6 ring high heels</a><a href="http://www.webkaydol.com/12/new-balance-574-sky-blue-pink ">new balance 574 sky blue pink</a>
mens vibram fivefingers classic purple http://www.powercaptions.org/201601/mens-vibram-fivefingers-classic-purple
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:29 ق.ظ
<a href="http://www.geigerprinting.com/6/carolina-blue-air-max-90 ">carolina blue air max 90</a><a href="http://www.geigerprinting.com/7/mens-size-air-jordan-hydro-4-retro-sandals-black-white-orange ">mens size air jordan hydro 4 retro sandals black white orange</a><a href="http://www.geigerprinting.com/8/size-5-cheetah-retro-13-jordans ">size 5 cheetah retro 13 jordans</a><a href="http://www.geigerprinting.com/9/adidas-neo-mesh-purple-blue ">adidas neo mesh purple blue</a>
air jordan 1 i retro high og light crimsonmidnight navyuniversity bluewhite 555088606 http://www.crossroadssm.com/19/air-jordan-1-i-retro-high-og-light-crimsonmidnight-navyuniversity-bluewhite-555088606
پنجشنبه 17 مرداد 1398 02:27 ق.ظ
<a href="http://www.crossroadssm.com/28/adidas-toddlers-tracksuits ">adidas toddlers tracksuits</a><a href="http://www.crossroadssm.com/29/nike-lunarglide-just-do-it ">nike lunarglide just do it</a><a href="http://www.crossroadssm.com/3/nike-air-max-97-silver-orange-red-eukicks-photos-asylumsneaker ">nike air max 97 silver orange red eukicks photos asylumsneaker</a><a href="http://www.crossroadssm.com/30/air-flight-jordans-black-and-white ">air flight jordans black and white</a>
nike lunar force 1 neymar http://www.hairgames2009.com/33/nike-lunar-force-1-neymar
سه شنبه 14 خرداد 1398 11:43 ب.ظ
<a href="http://www.ablehomerenovations.com/shoes39/originals-nizza-high-denim-foto-scarpe-da-calcio-adidas-nere-yj15y-adidas-calcio-nere-italia-shop-online ">originals nizza high denim foto scarpe da calcio adidas nere yj15y adidas calcio nere italia shop online</a><a href="http://www.ablehomerenovations.com/shoes4/university-nike-kobe-x-basketball-shoes-bryant-kobe-poison-verde-sequoia-volt-50 ">university nike kobe x basketball shoes bryant kobe poison verde sequoia volt 50</a><a href="http://www.ablehomerenovations.com/shoes40/exciting-kd-v-bhm-size-history-month-nike-kevin-durant-for-men-black ">exciting kd v bhm size history month nike kevin durant for men black</a><a href="http://www.ablehomerenovations.com/shoes5/new-air-jordan-12-red-october-for-sale-2018-air-jordan-shoes ">new air jordan 12 red october for sale 2018 air jordan shoes</a>
air huarache nike silver pink clearwater flash lime white sports laced shoes unisex http://www.sarahtreadwellyoga.com/shoes18/air-huarache-nike-silver-pink-clearwater-flash-lime-white-sports-laced-shoes-unisex
سه شنبه 14 خرداد 1398 11:43 ب.ظ
<a href="http://www.biochemnewsletter.com/shoes1/vedi-scarpe-per-adidas-originals-online-donna-online-bianco-atm-donna-80s-vendita-scarpe-adidas-superstar-nero ">vedi scarpe per adidas originals online donna online bianco atm donna 80s vendita scarpe adidas superstar nero</a><a href="http://www.biochemnewsletter.com/shoes10/adidas-che-carica-di-energia-delle-scarpe-da-corsa-le-le-le-dimensioni-6-bianco ">adidas che carica di energia delle scarpe da corsa le le le dimensioni 6 bianco</a><a href="http://www.biochemnewsletter.com/shoes11/men-hyperdunk-2015-tb-size-13.5-black-and-50-similar-items ">men hyperdunk 2015 tb size 13.5 black and 50 similar items</a><a href="http://www.biochemnewsletter.com/shoes12/running-scarpe-carbon-cyan-bianche-nike-rosherun-dynamic-flywire-qs-collection-lovers-mesh-low-miglior ">running scarpe carbon cyan bianche nike rosherun dynamic flywire qs collection lovers mesh low miglior</a>
ordine online scarpe nike air yeezy 2 uomo red black facile designer http://www.nayceramica.com/shoes34/ordine-online-scarpe-nike-air-yeezy-2-uomo-red-black-facile-designer
سه شنبه 14 خرداد 1398 11:43 ب.ظ
<a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes24/adidas-equipment-support-refined-scarpe-donne-uomini-adidas-primavera-estate-2019-classic-retro ">adidas equipment support refined scarpe donne uomini adidas primavera estate 2019 classic retro</a><a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes25/uomo-outlet-adidas-superstar-snake-print-bianche-nere-bianche ">uomo outlet adidas superstar snake print bianche nere bianche</a><a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes26/black-mens-wholesale-sale-2015-kevin-durant-wmns-and-girl-kd-7-bad-apple-good-apples ">black mens wholesale sale 2015 kevin durant wmns and girl kd 7 bad apple good apples</a><a href="http://www.tricks4yourhealth.com/shoes27/air-jordan-13-bianco-nere-scarpe-basket-uomo-625029-running-nike-scarpe-nike ">air jordan 13 bianco nere scarpe basket uomo 625029 running nike scarpe nike</a>
italia nike kobe 10 red orange gold university of arizona red navy silver scarpe sportive http://www.biochemnewsletter.com/shoes20/italia-nike-kobe-10-red-orange-gold-university-of-arizona-red-navy-silver-scarpe-sportive
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :