ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 18 شهریور 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

دومین همایش دوروزه: پیشگیری از خود کشی، در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. متاسفانه دو نکته اساسی در این همایش، مورد نظر قرار نگرفت: اول اینکه حرام بودن: خودکشی در اسلام را، مسخره می کردند! و آن را مانع تحقیقات یا شفاف سازی آماری می دانستند. دوم اینکه اصلا راجع به علل خودکشی، بحثی نشده است در حالیکه کسی که اقدام به خودکشی می کند، دلایل خود را صریحا اعلام می کند! اصلا می خواهد همه دنیا این دلایل را بدانند. گرچه از نظر ما ممکن است بی ارزش باشد، ولی برای اقدام کننده، نقش حیاتی دارد و به همین دلیل، او را از شوق زندگی تهی می کند. بسیاری از خودکشی ها برای: فداکاری در عشق است. حد دوست داشتن معشوق، بقدری بالا است که عاشق، خود را از بین می برد، تا مانع خوشبختی معشوقش با دیگران نشود! البته خودکشی برای: مسائل اقتصادی یا سیاسی هم وجود دارد، ولی به دلیل امکان فرافکنی، این دلایل اصلا موجه نیستند. یعنی یک تروریست فکر می کند: کار مثبتی انجام می دهد!  مواد منفجره بخود می بندد، و در میان جمعیت دشمن، خود را آتش می زند. یا یک کارگری که حقوق او ضایع شده، و نمی تواند جوابگوی نیاز های خانواده اش باشد، معمولا ترجیح می دهد عامل اصلی و: مسبب این بدبختی را از بین ببرد، تا لا اقل او قادر به بدبخت کردن: دیگران و افراد جدید تر نباشد. اگر در اسلام خودکشی حرام شده، برای اینکه به عقلانیت انسان مطمئن است. میداند اگر کسی بالاترین فشار را هم، در زندگی داشته باشد، ولی بداند خودکشی حرام است، به آن اقدام نمی کند. اما جوامع غیر دینی، این عنصر را در انسان ازبین برده اند. سکولاریسم انسان را در: فضاهای بی انتها، تنها رها کرده است: اومانیسم، انسان را مستقل از خدا تعریف می کند. لذا نقطه اتکایی و: عقلایی او را نابود می کند. این امر در مرحله اول، پوچ بودن زندگی را القا می کند، و بعد از انهم بی معنی بودن بقا را. در حالیکه در تعاریف دینی، انسان هم ابتدا و هم انتها دارد. و موجودی کشیده شده: در زمان است. حتی برخی ها به ابدی وازلی بودن می رسند. زیرا زندگی انسان در دنیای باقی ابدی است.(هم فیها خالدون) حتی انسان مذهبی می داند: دفعی به وجود نیامده، یعنی تولد او در 18 سالگی نهفته نیست. که وقتی به سن قانونی می رسد: یک قانون اساسی به دستش بدهند، و او را در بین این جهان بزرگ، تنها رها نمایند. بلکه تولد او در زمان: زائیده شدن از مادر! حتی موقع بسته شدن نظفه. یعنی از نظر اسلام، بچه در شکم مادر هم انسان محسوب می شود. پیامبر می فرماید: من به زیادی شما افتخار می کنم، ولو جنین سقط شده باشند! پیغمبر به ما افتخار می کند! لذا بدون پشتوانه نیستیم. امام زمان هر دوشنبه و جمعه، پرونده اعمال ما را می بیند! پس رها شده نیستیم. ولذا هیچگاه احساس تنهایی نداریم. بن بستی وجود ندارد. حتی خداوند از این بالاتر را به ما گوشزد می کند: من شما را آدم حساب کردم! و از شما تعهد گرفتم. یعنی قبل از نطفه نیز، ما شخسیت مورد احترام هستیم، با ما صحبت شده و: از ما تعهد گرفته شده(الم اعهد الیکم یا بنی آدم؟) به همین دلایل است که: در ایران و شرق مدیترانه، آمار خودکشی اصلا قابل طرح نیست. اگر تعدادی هم خودکشی می کنند، الگو برداری از رفتار غربی ها است. ابتدا خدا را فراموش می کنند! در نتیجه، خودشان نیز فراموش می شوند. لذا در تنهایی به گوشه ای می روند، و خود را حلق آویز می کنند. حتی ادعا شد: علت کمبود خودکشی در ایران، نقص در ثبت آمار است! پزشک قانونی وقتی اعلام می کند: 5درصد هزار خودکشی هست، کجای این آمار نقص دارد؟ جاهایی که نقص آمار هست، و ایران را در ردیف های: سه رقمی نشان می دهد، شما که خوشحالید! حالا اینجا ناراحت هستید؟ 

The cause of suicide

The second round of anti-suicide prevention conference was held at Iran University of Medical Sciences. Unfortunately, two basic points were not considered at this conference: first, they were ridiculed by the forbiddingness of suicide in Islam! And they considered it to be a hindrance to research or statistical transparency. Secondly, there is no debate about the causes of suicide, while someone who commits suicide expresses his reasons explicitly! It wants all the world to know these reasons. Although we may be worthless in our opinion, it plays a crucial role in acting, and for this reason, it will deprive him of the lust of life. Many suicides are for: sacrifice in love. The loving beloved's limit is so high that the lover destroys himself so as not to prevent his lover's happiness from being shared with others! Of course, there are suicides for: economic or political issues, but because of the possibility of a projection, these reasons are not justified at all. That is, a terrorist thinks: doing a good job! Blasting explosives closes, and burns itself among the enemy crowds. Or a worker, who has lost his rights and cannot meet the needs of his family, usually prefers the main factor: to eliminate the cause of this misery, to the extent that he is able to misery: not others and not new people. If in Islam, suicide is forbidden, because it is sure of human rationality. He knows that if someone has the highest pressure in life, but he knows that suicide is forbidden, he does not act. But non-religious communities have destroyed this element in humans. Human secularism in: the infinite spaces, has only abandoned: Humanism defines a person independent of God. So the point of reliance and: rationalizing it destroys him. This, in the first place, induces the absurdity of life, and after all, makes sense of survival. While in religious definitions, humans have both the beginning and the end. And the inventory is drawn: it's time. Even some will reach eternal. Because: human life is in the eternal world.  Even knows the religious man: there is no defect, that is, his birth at age 18 is not. That when it comes to legal age: give it a constitution, and leave it alone in this great world. But her birth took: Getting Mother! Even when closing the net. In terms of Islam, the baby in the abdomen is also considered a man. The Prophet says: "I am proud of you, but the fetus is aborted! The Prophet is proud of us! So we are not backed up. Imam of the time every Monday and Friday sees our action! So we are not abandoned. And therefore, we never feel lonely. There is no deadlock. Even the Lord reminds us of this higher: "I have made you man!" And I made a commitment to you. Before and after the spit, we are honestly respected, talked with us: "We are committed to (For the following reasons: In Iran and the Eastern Mediterranean, suicide rates are not at all possible. . If a number of people commit suicide, it is a pattern of Western behavior. First forget God! As a result, they themselves are forgotten. So they go to a corner in solitude and hang themselves. Even claimed: The cause of suicide in Iran is a flaw in statistics! When the doctor says that there is 5% of the suicide, where are these deficiencies? Where there is a flaw in statistics and it shows Iran in three digits: you are happy! Are you upset now?

سبب الانتحار

عقدت الجولة الثانیة من مؤتمر الوقایة من الانتحار فی جامعة إیران للعلوم الطبیة. لسوء الحظ ، لم یتم النظر فی نقطتین أساسیتین فی هذا المؤتمر: أولاً ، سخر منهما حظر الانتحار فی الإسلام! واعتبروا ذلك عائقاً أمام البحث أو الشفافیة الإحصائیة. ثانیاً ، لا یوجد نقاش حول أسباب الانتحار ، فی حین أن الشخص الذی یرتكب الانتحار یعبر عن أسبابه بوضوح! إنها ترید أن یعرف العالم كله هذه الأسباب. على الرغم من أننا قد نكون عدیمی القیمة فی رأینا ، إلا أنه یلعب دورًا حاسمًا فی التمثیل ، ولهذا السبب ، سیحرمه من شهوة الحیاة. العدید من حالات الانتحار هی: التضحیة فی الحب. إن الحد المحبوب مرتفع لدرجة أن الحبیب یدمر نفسه حتى لا یمنع سعادته من المشاركة مع الآخرین! بالطبع ، هناك حالات انتحار لـ: قضایا اقتصادیة أو سیاسیة ، ولكن بسبب احتمال وجود إسقاط ، فإن هذه الأسباب غیر مبررة على الإطلاق. هذا هو ، الإرهابی یفكر: القیام بعمل جید! تغلق المتفجرات ، وتحرق نفسها بین حشود العدو. أو العامل الذی حقوق خسر، وغیر قادرة على تلبیة احتیاجات أسرته، وعادة ما یفضلون العامل الرئیسی: سبب هذا البؤس لتدمیر، لذلك على الأقل كان قادرا على أن یكون بائسة من: الناس وأشخاص جدد من عدمه . إذا كان الانتحار فی الإسلام محظوراً ، لأنه أكید من العقلانیة البشریة. إنه یعلم أنه إذا كان شخص ما لدیه أعلى ضغط فی الحیاة ، لكنه یعلم أن الانتحار ممنوع ، فهو لا یتصرف. لكن المجتمعات غیر الدینیة دمرت هذا العنصر لدى البشر. العلمانیة البشریة فی: المساحات اللانهائیة ، قد تخلت فقط: إن الإنسانیة تعرف شخصًا مستقلاً عن الله. لذلك فإن نقطة الاعتماد و: ترشیدها تدمر له. هذا ، فی المقام الأول ، یثیر سخافة الحیاة ، وبعد كل شیء ، من المنطقی. بینما فی التعاریف الدینیة ، لدى البشر البدایة والنهایة. ویتم رسم المخزون: لقد حان الوقت. حتى البعض ینتهی فی الأبدیة. لأن الحیاة البشریة فی العالم الأبدی. حتى رجل دینی یعرف: لا یوجد عیب ، أی أن ولادته فی سن 18 سنة لیست كذلك. عندما یتعلق الأمر بالسن القانونیة: أعطها دستورًا ، واتركه بمفرده فی هذا العالم العظیم. لكن مولودها أخذ: الحصول على الأم! حتى عند إغلاق الشبكة. من ناحیة الإسلام ، یعتبر الطفل فی البطن رجلاً. یقول النبی: "أنا فخور بك ، ولكن یتم إحباط الجنین! النبی فخور بنا! لذلك نحن لسنا احتیاطیا. إمام الوقت كل یوم اثنین ویوم الجمعة یرى عملنا! لذلك نحن لم یتم التخلی عنها. وبالتالی ، نحن لا نشعر بالوحدة. لا یوجد طریق مسدود. حتى الرب یذكرنا بهذا أعلى: "لقد جعلتك رجل!" وقد قمت بالتزام لك. إذا انتحر عدد من الناس ، فهو نمط من السلوك الغربی. اولا ننسى الله! ونتیجة لذلك ، فإنهم هم أنفسهم منسیا. حتى یذهبون إلى ركن فی العزلة وشنق أنفسهم. حتى زعم: إن سبب الانتحار فی إیران هو خلل فی الإحصائیات! عندما یقول الطبیب أن هناك 5 ٪ من الانتحار ، فأین أوجه القصور؟ حیث یوجد خلل فی الإحصائیات ، ویظهر فیه إیران بثلاثة أرقام: أنت سعید! هل أنت مستاء الآن؟

İntihar səbəbi

İran Tibb Elmləri Universitetində anti-intihar qarşısının alınması konfransının ikinci turu keçirildi. Təəssüf ki, konfransda iki əsas xal hesab edilmişdir: Birincisi, İslam intihar qadağan edilməsi, istehza! Və onlar bunu tədqiqat və ya statistik şəffaflıq üçün maneədir. Bütün dünya bu səbəbləri bilmək istəyir. Bir çox intihar üçün: sevgi qurbanı. sevimli sevgi, sevgi, başqalarının xoşbəxtlik sevgilisi deyil qarşısını almaq üçün, özünü məhv ki, belə yüksək! intihar: iqtisadi və ya siyasi problemləri, lakin proyeksiya üçün səbəbləri bütün haqlı deyil. Yəni bir terrorist düşünür: yaxşı bir iş edin! Partlayıcı partlayıcılar partlayır və düşmən dəstə-dəstə arasında özünü yandırır. insanların və daha yeni insanlar: ən azı o acınacaqlı olmağı bacardı, məhv etmək üçün bu səfalət səbəb: yaxud o, itirilmiş və onun ailə ehtiyaclarını bilməz hüquqları işçi, adətən əsas amil üstünlük . intihar İslamda qadağan varsa, bu insan səmərəliliyi üçün təhlükəsizdir. hər kəs təzyiq yüksək bilir, qadağan həyat var, lakin intihar, bu iş deyil. Lakin qeyri-dini icmalar bu elementi insanlarda məhv ediblər. yalnız tərk ebedi fəzalarında Dünyəvilik man, humanizm, insan Allahdan müstəqil müəyyən edir. Beləliklə, özündən asılı olmaq və onu rasyonallaşdırmaq onu məhv edir. Bu, ilk mərhələdə həyat absurd, və yaşaması yalnız hissi təklif edir. Dini təriflərdə olduğu kimi insanın başlanğıcı və sonu var. Və inventar çəkilir: vaxt gəldi. Hətta bəzi əbədiyyətlə bitər. Çünki insan həyatı əbədi dünyadadır. tullantıların və 18 il onun doğum orada gizli deyil: Even dini insan bilir. Yasal yaşa gəld

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :