ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 1 شهریور 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
در کنفرانس ریاضی مطرح شد که: علاقمندان ریاضی در ایران، سیر نزولی داشته اند و از 400هزار در سال 1357به: 200هزار در سال 97 رسیده اند. این کنفرانس که 59مین دوره خود را برگزار می کند، هیچگونه مسئولیتی در این زمینه قبول نکرد! در حالیکه اساس بی رغبتی به ریاضیات، نتیجه عملکرد خودشان است. زیرا از ایران فاصله گرفته اند و: به حل مسائل روزمره آمریکایی ها مشغول هستند! آقای سید اسماعیل محمودی که: خیلی به جذب دانشجویان و دانش آموزان علاقه داشت، فقط به دنبال دریافت سکه بود! البته بی تقصیر هم نیست، زیرا وقتی می بیند دوتابعیتی ها،  رئیس جمهور و مشاور شده اند، ناچار است که فقط مسائل دوتابعیتی ها را مطرح کند! از کراف و نظریه اعداد استفاده کند: تا بتواند نقشه راه: گفتگو های ایران و امریکا را مدل سازی کند! استادان دیگر هم از ایران فقط  شعار بنام خدا، یا سرود اجباری را بیاد دارند. بقیه همه ذکر خیر آمریکا و انگلیس است! هزار نفر مهمان داشتند ولی، یک نفر که از آمریکا آمده بود، برایشان مهم بود! به گفته امام خمینی: ما از شر رضا خان و محمدرضا، نجات پیدا کردیم ولی از شر تربیت یافته های  آمریکا، نمی توانیم نجات پیدا کنیم! با اینکه بزرگترین اساتید ریاضی، در ایران بوده اند و عمر خیام ها و پرفسور حسابی ها داشته ایم، چسبیده اند به میرزاخانی، آنهم عکس های بی حجاب او را پشت سرهم، بعنوان نماد ریاضی ایران  و: زنان ریاضی دان جهان نشان می دادند! با اینکه پرفسور هشترودی در بیان خود که پخش شد، تاکید داشت رشد علم، اخلاق را به عقب برده، ولی باز هم آقایان بر رشد علم بدون اخلاق تاکید داشتند! به همین دلیل است که ایرانی های شرکت کننده: در کنکور از ریاضی دورتر می شوند! زیرا هیچ نسبتی بین خود و: فرهنگ ریاضی آقایان نمی بینند. شاید در 59سال بیش از 59هزار مقاله رسیده! ولی دریغ از یک مقاله که: به نقش ریاضی در مذهب اشاره کند. مذهب اسلام ومخصوصا شیعه، پر است از ادبیات ریاضی : خداوند یک است! سردسته اعداد. علت العلل و بوجود آورنده اعداد دیگر. 5تن آل عبا و هفت آسمان ،هشت بهشت و 12امام و 14معصوم، سی جزء قران  114 سوره و 124هزار پیامبر و 6666آیه قران و .. همه نشان از نقش مهم ریاضی در: مذهب و یا بالعکس، نقش مهم مذهب در ارتقا ریاضی است. عبادت ها، ایام همه با عدد و ریاضی سرو کار دارند. شکیات نماز یک معادله گسسته است. رشد مسلمانان یک معادله پیوسته است. کوثر رسول یک تضایف یا توان  است. رشد فرزندان امام سجاد ع: زیدیه و باقریه و همه یک نمودار تراکمی است. معادله خطی هواداران و شیعیان، اکنون به معادله غیرخطی تبدیل شده و: به حد بینهایت نزدیک می شود! قدرت مذهب هم مشتق پذیر است! (اخلاقیات) و هم انتگرال گیر. هم افزایی یا سینرژی شیعه، در این 40 سال محاسبه نشده! در حالیکه قبلا آماری از شیعه نبود، اصلا مذهب محسوب نمی شد، ولی الان در زیر هر سایه درختی در جهان، یک شیعه خانه دارد. و در کنار هر رودخانه، یک موذن اذان می گیود. تکرار نام پیامبر و نام علی ع، با لگاریتم هم قابل نشان دادن نیست! یک جلوش بی نهایت صفرها، داستان دیروز است. امروز ده به توان بینهایت ها، باید به میدان بیایند. گیگا بایت که برای ابر کامپیوتر ها، بسیار مهم است برای مغز بشری، فقط یک نخاع را تشکیل می دهد! برای محاسبه نعمت های خدا، همه کامپیوتر ها می سوزند! و آن وقت ریاضیدانان ما یا انجمن ریاضی، برای 11هزار یورو نمی تواند: عضویت خود را در انجمن ریاضی جهانی تثبیت نماید. چون حق عضویتش سه سال است که پرداخت نشده! همه اینها را ریاست بنیاد ملی علم ایران، در یک کلمه جواب دادند: انجمن ریاضی باید به مردم وصل شود!

Avoiding Iran is the main cause

At the math conference, there were some math enthusiasts in Iran who had fallen from 400,000 in 1357 to 200,000 in 97 years. This conference, which runs its 59th session, did not accept any responsibility! While the underlying cause for mathematics is the result of their own actions. Because they are distancing from Iran: They are busy with solving everyday problems of the Americans! Mr. Seyed Ismail Mahmoudi, who was very interested in attracting students and students, just looking for a coin! Of course, it is not a fault, because when he sees all the dualities, the minister and the president, they have to address only the problems of dualism! Use the Diffraction and Number Theories: To Model the Iran-US Dialogue Map! Other professors from Iran remember only the slogan called God, or compulsory song. The rest of us are US and UK! Thousands of guests were there but one person who came from the United States was important to them! According to Imam Khomeini, we have been saved from American politics, but we cannot save it from cultivating its findings! Although the largest mathematical masters in Iran, Omar Khayyam, and professors, have been clinging to Mirza Khani, they also showed her hide-behind photographs as a symbol of Iran's mathematical sciences: the women's mathematicians of the world! While Professor Heshtraudi, in his statement, emphasized that the growth of science had retarded morality, but still men emphasized the growth of science without ethics! That's why the participating Iranians are getting away from the math! Because there is no relation between themselves and: math culture does not see men. Maybe in 59 years more than 59 thousand articles have arrived! But do not hesitate to write an article that refers to the role of math in religion. The religion of Islam, and especially the Shi'a, is full of mathematical literature: God is one! Head numbers. The cause: of the universe and the creation of other numbers. 5 tons of almighty and seven heavens, eight heavens and 12 imams and 14 infallibles, thirty sentences of the Qur'an 114 surahs and 124 thousand prophets and 6666 verses of the Quran ... all representing the important role of math in: religion or vice versa, the important role of religion in math upgrading. Worship, days all deal with numbers and maths. The prayers say is a discrete equation. Muslim growth is a continuous equation. The Prophet's companion is a side or power. The growth of the sons of Imam Sajjad: Zaidi and Bagheri and all are a condensation chart. The linear equation of supporters and Shiites, now converted to a nonlinear equation, reaches infinity. The power of religion is also indispensable! (Ethics) as :well as the integrator. Shi'a synergy or synergy, not calculated in this 40 years! While it was previously not a Shia statistic, it was not considered religion at all, but now there is a Shiite home below every tree shadow in the world. And along with each river, there is a mozaman of Azan. The repetition of the name of the Prophet and Ali's name cannot be seen with the logarithms! An infinite series of zeroes is the story of yesterday. Today, you must come to the field with the power of your infinity. Gigabyte for supercomputers is very important for the human brain, only one spin! All computers burn to calculate the blessings of God! And then our mathematicians or the Mathematical Society cannot, for 11,000 Euros, be able to consolidate their membership in the Global Mathematical Society. Because his membership is not paid for three years! All of them headed by the National Iranian Science Foundation replied in one word: The Mathematical Society should be connected to the people!

تجنب إیران هو السبب الرئیسی

فی مؤتمر الریاضیات ، كان هناك بعض هواة الریاضیات فی إیران الذین انخفضوا من 400000 فی 1357 إلى 200000 فی 97 سنة. هذا المؤتمر ، الذی یدیر دورته التاسعة والخمسین ، لم یتحمل أی مسؤولیة! فی حین أن السبب الأساسی للریاضیات هو نتیجة لأفعالهم الخاصة. لأنهم یبتعدون عن إیران: إنهم مشغولون بحل المشاكل الیومیة للأمیركیین! السید سید إسماعیل محمودی ، الذی كان مهتمًا للغایة بجذب الطلاب والطلاب ، یبحث فقط عن عملة معدنیة! انها لیست بریئة، لأنه عندما یرى كلالوزراء ورئیس اضطروا إلى رفع قضایا الوحید! استخدموا حیود و عدد النظریات: لنموذج خریطة الحوار الإیرانی الأمریكی! لا یتذكر أساتذة آخرون من إیران سوى الشعار الذی یطلق علیه "الله" أو الأغنیة الإلزامیة. بقیتنا هم الولایات المتحدة والمملكة المتحدة! كان هناك الآلاف من الضیوف ولكن شخص واحد جاء من الولایات المتحدة كان مهماً لهم! وفقا للإمام الخمینی ، لقد تم إنقاذنا من السیاسة الأمریكیة ، لكننا لا نستطیع إنقاذها من زراعة نتائجها! أعظم درجة الماجستیر فی الریاضیات، فی إیران، وعمر الخیام والبروفیسور حسابات لدینا، والتشبث میرزاخانی  ومع ذلك، نرى كشفت له على التوالی، باعتباره رمزا للالإیرانی الریاضیة والنساء الریاضیات أظهر العالم! لهذا السبب یهرب الإیرانیون المشاركون من الریاضیات! لأنه لا توجد علاقة بینهما وبین: ثقافة الریاضیات لا ترى الرجال. ربما فی 59 سنة أكثر من 59 ألف مقالة وصلت! لكن لا تتردد فی كتابة مقال یشیر إلى دور الریاضیات فی الدین. دین الإسلام ، وخاصة الشیعة ، ملیء بالأدب الریاضی: الله واحد! أرقام الرأس. سبب الكون وخلق أرقام أخرى. 5 أشخاص من عباءة وسبعة، ثمانیة السماء و12 الأئمة و14 الابریاء عنصر والثلاثین من 114 سورة فی القرآن الكریم و124،000 النبی و6666 آیات من القرآن الكریم، وما إلى ذلك كل تظهر على أهمیة دور الریاضیات فی الدین أو العكس بالعكس، على أهمیة دور الدین فی تعزیز الریاضیات. العبادة ، أیام كل التعامل مع الأرقام والریاضیات. تقول الصلوات هی معادلة منفصلة. النمو الإسلامی هو معادلة مستمرة. رفیق النبی هو جانب أو قوة. نمو أبناء الإمام سجاد: الزیدی والباجری وكلهم مخطط تكثیف. المعادلة الخطیة للأنصار والشیعة ، التی تحولت الآن إلى معادلة غیر خطیة ، تصل إلى ما لا نهایة. قوة الدین هی أیضا لا غنى عنها! (الأخلاق) فضلا عن تكامل. التآزر الشیعی أو التآزر ، غیر محسوب فی هذه السنوات الأربعین! بینما فی السابق لم یكن هناك شیعة الإحصائیة، فإنه لیس من الدین، ولكن الآن تحت ظلال شجرة فی العالم، منزل الشیعی. جنبا إلى جنب مع كل نهر ، هناك مزامان من الأذان. لا یمكن رؤیة تكرار اسم النبی وعلی على اللوغاریتمات! سلسلة لا نهائیة من الأصفار هی قصة الأمس. الیوم ، یجب أن تأتی إلى المیدان بقوة اللانهایة الخاصة بك. غیغا بایت لأجهزة الكمبیوتر العملاقة مهم جدا بالنسبة للدماغ البشری ، واحد فقط تدور! حرق جمیع أجهزة الكمبیوتر لحساب بركات الله! ثم لدینا علماء الریاضیات أو IMS، لمدة 11 ألف یورو لا یمكن: عضویته فی جمعیة الریاضیة العالمیة تستقر. لأن عضویته لم تدفع لمدة ثلاث سنوات! أجاب كل منهم برئاسة المؤسسة الوطنیة الإیرانیة للعلوم فی كلمة واحدة: یجب أن تكون مرتبطة جمعیة الریاضیات للشعب!

İranı qaçmaq əsas səbəbdir

Onun 59-cu sessiyasında iştirak edən bu konfrans heç bir məsuliyyəti qəbul etmədi! Riyaziyyatın əsas səbəbi öz hərəkətlərinin nəticəsidir. Çünki onlar İrandan uzaqlaşırlar: Amerikalıların gündəlik problemlərini həll etməklə məşğuldurlar! Tələbə və tələbələri cəlb etmək istəyən cənab Seyed İsmayıl Mahmudi, yalnız bir sikkə axtarır! Dəyişiklik və ədəd nəzəriyyələrini istifadə edin: İran-ABŞ dialoq xəritəsini modelləşdirin! İranın digər professoru yalnız Allah adlanan şüar və ya məcburi bir mahnı xatırlayır. Qalanlarımız ABŞ və Böyük Britaniyadır! Minlərlə qonaq var idi, amma ABŞ-dan gələn bir adam onlara vacib idi! İmam Xomeyninin görə: Biz Amerika siyasət axtarmaq, biz ancaq xilas artıb xilas xilas ola bilməz! İran-Riyaziyyat və qadınların simvolu dünya göstərdi riyaziyyatçılar kimi böyük İranda riyaziyyat ustaları, və Ömər Xəyyam və Prof. biz lakin Mirzakhani yapışaraq var hesabları, bir sıra ona təqdim görmək! Buna görə iştirak edən İranlılar matematikdən uzaqlaşır! Çünki özləri arasında heç bir əlaqə yoxdur və riyaziyyat mədəniyyəti kişi görmür. Bəlkə 59 il ərzində 59 mindən çox məqalə gəldi! Lakin dində riyaziyyat roluna aid bir məqalə yazmaqdan çəkinməyin. İslam dini, xüsusilə də Şiə, riyazi ədəbiyyatla doludur: Allah birdir! Baş nömrələri. Kainatın səbəbi və digər nömrələrin yaradılması. 5 gizli xalqı və yeddi s səkkiz göy və 12 imam və Quran 114 surələrin 14 günahsız otuz komponent və 124 min Peyğəmbər və Quran 6666 ayələr, bütün din və ya əksinə riyaziyyat mühüm rolunu, riyaziyyat təşviq dinin mühüm rol göstərir. İbadət, nömrə və riyaziyyat ilə bütün günlərdə məşğul olur. Dualar dedikdə bir tənlikdir. Müsəlman böyüməsi davamlı tənlikdir. Hz.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :