ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 18 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
می گویند راه آهن ایران را آلمانی ها ساختند! در صورتیکه درست نیست، بلکه طرح اصلی آن 182سال قبل، توسط صنیع الدوله در کتاب راه نجات داده شد. از روی همان نقشه، عملیات راه آهن آغاز شد. پهلوی اول نیز که به زادگاهش علاقه داشت، بیشترین توجه خود را به مسیر تهران سوادکوه، و ایجاد پل های بزرگ و مشهور: همچون پل ورسک گذاشت. برنامه 4ساله راه آهن اولیه 1400کیلومتر بود، که در چهار سال فقط 400کیلومتر! ان ساخته شده بود و: بسیار کند پیش میر فت. برعکس آنچه در افواه هست، کمک ایران به آلمان، موجب پیروزی او نشد! بلکه پایان جنگ ها را به دنبال داشت. امروز که خبرنگاران، برای دیدن این واقعیت، به تور قطار گردشگری دعوت شده بودند، از نزدیک با کوشش های فراوان دانشمندان و: متخصصان ایرانی در کنار متخصصان ایتالیایی، آشنا شدند. در ساخت راه آهن ایران، همه کشورها، سهیم بودند ولی سهم آلمان، در انتهای آن است! بیشترین سهم را بعد از خود ایرانی ها، ایتالیایی ها داشتند! چند مهندس اتریشی هم کمک کردند. همکاری ایران وایتالیا دوهزار سال سابقه دارد! پل شادروان شوشتر در زمان: شاپور اول نمونه این همکاری است. الان نیز ساختمانهای ایرانی، بعد از طرح های بومی و: ابداعی مهندسان ایرانی، رتبه دوم به طرح های رومی اختصاص دارد! طرحهای المانی و فرانسوی و آمریکایی، بعد از اینها قراردارد. مسئول قطار گردشگری  که: در پای پل ورسک برای خبرنگاران سخنرانی می کرد، به اسناد مهمی اشاره کرد که: ثابت می کرد اغلب: شایعات پیرامون راه آهن بی اساس است. در ساخت پل ورسک اصلا، آهن یا فولاد به کار نرفته، و بیشتر سنگ و ملاط بتی است. یا اینکه برخلاف تصور مردم، پل ورسک پل پیروزی نبود! بلکه سالها قبل از جنگ جهانی دوم، ساخته شده بود. و بجای ذعال سنگ، از نفت مازوت استفاده می کرده است.(بومی کردن صنعت). لذا ما نه تنها در تاریخ معاصر خود، با دروغ های بزرگی مواجه هستیم، بلکه در کل تاریخ علم و دانش، باید واکاوی جدیدی صورت گیرد. مبنای تاریخ نگاری معاصر در جهان، حذف نقش ایران در ایجاد: تمدن غرب و شرق در قرون جدید است. بطوریکه طز پردازانی مانند:حسین مدتی با نوشتن کتاب: اسمال در نیویورک، سعی داشتند که: نقش ایرانی را به دست خود ایرانی، از بین ببرند و بجای آن، نقش منفی در ذهنها ایجاد کنند! که توانسته اند و هنوز هم، از اندیشه آنها در تحقیر ایرانیان استفاده می شود. وی و دوستانش سعی داشتند: همه ایرانی ها را مانند: کلاه مخملی ها مسخره نشان دهند! اگر جدی بودند، ایران را یک کشور طاعون زده! و بلا دیده معرفی می کردند. در حالیکه ایران در ایجاد: سازمان های نوین نقش کاملا اساسی داشته است. کنفرانس تهران، اساس و پایه ایجاد سازمان ملل بود: چرچیل و روزولت با بیان تهران: به عنوان پل پیروزی، ایجاد سازمان جدیدی را، در مقابل سازمان قبلی (جامعه ملل) کلید زدند. در نوشتن منشور سازمان ملل، نه تنها ایرانی ها نقش داشتند، بلکه اساس منشور سازمان ملل، بر بیاینه کورش کبیر، و کتیبه بجا مانده او مستقر شد. هنوز هم اصل کتیبه که، به امانت داده شده، به ایران برگردانده نشده است. روشنفکران ایرانی با استفاده از: مفاهیم انسانی در متون ایرانی، پیشنهادهای حالبی می دادند و: همه آنها تصویب می شد. تا جاییکه بنا به پیشنها این عزیران، شعر سعدی شعار سازمان ملل شد. در زمان مصدق هم، نمونه فرش ایرانی بر تالار اصلی آن، اهدا و آویخته شد و در زمان: دکتر ظریف نیز فرش نفیسی که: شعر سعدی را داشت، کنار تابلو فرشهای ایرانی دیگر، گذاشته شد. به اینجهت است که باید همه چیز از نو، نوشته شود و چهره انسانی و واقعی و: نقش موثر ایران بر صلح جهانی نوشت، و یاد اور شد که ایران، در هیچکدام از جنگهای جهانی شرکت نداشت.

The need to rewrite history

They say the Germans built the Iranian railways! If this is not true, but its original design 182 years ago was rescued by Sennī al-Dawlah in the Road Book. From the same map, the railway operation began. The first Pahlavi, who was interested in his hometown, paid the most attention to the direction of Sabadak, and created major bridges, such as the Bridge of Versak. The 4-year plan of the initial railway was 1400 km, which is only 400 km in four years! It was made and: very slowly. Contrary to what is happening, Iran's help to Germany did not win! It was the end of the wars. Today, journalists were invited to tour the tour of the tour to see this fact, and they became acquainted with the great efforts of scientists and Iranian experts alongside Italian specialists. In the construction of the Iranian railways, all countries were involved, but Germany's share at the end! The Italians had the largest share of the Iranians themselves! Several Austrian engineers also helped. Cooperation between Iran and Italy has two thousand years experience! Shadrowan Bridge Shoshtar took: Shapur I is the example of this collaboration. Now Iranian buildings, after indigenous designs and: Innovative Iranian engineers are second to Roman designs! German, French and American designs are afterwards. The head of the tourist train, who spoke to journalists at the foot of the Veresk Bridge, referred to important documents that: proved that often: rumors about the railway were unfounded. In the construction of the Veresk Bridge, iron or steel is not used at all, and it is mostly concrete and mortar. Or, unlike the people's imagination, Paul Veresque Bridge was not a victory! It was built many years before World War II. And instead of the stone, it used Mazut oil (native industry). Therefore, we are faced with great lies not only in our contemporary history, but in the entire history of science and knowledge, a new analysis must be made. The basis of contemporary historiography in the world is the removal of the role of Iran in the creation of: the civilization of the West and the East in the new centuries. So, such as: Hussein, writing a book: Small in New York, tried to: Destroy the Iranian role in the hands of Iran itself, and instead create a negative role in the minds! Which have been able to and still continue to use their thoughts in humiliating Iranians? She and her friends tried to: Show all the Iranians like a velvet hat! If they were serious, make Iran a plague country! They were introduced to Bella. While Iran was in the making: the new organizations played a vital role. The conference in Tehran was the basis for the creation of the United Nations: Churchill and Roosevelt expressed Tehran as the bridge of victory, setting up a new organization, against the previous organization (the League of Nations). In writing the United Nations Charter, not only the Iranians were involved, but the basis of the United Nations Charter, the Cyrus of the Great, and his inscriptions remained. The original inscription, which has been deposited, is still not returned to Iran. Iranian intellectuals using human concepts in Iranian texts offered uvewberry suggestions and: all of them were approved. To the extent that, based on the suggestions of this dear, the poetry of Saadi became the motto of the United Nations. In the time of Mossadegh, the Persian carpet was donated to the main hall, and it was hanged: Zarif's doctor also laid the carpet of Nafisi, which had Sa'di's poetry, next to Iranian billboards. That is why everything should be written again and the human and real face: "Iran's effective role in global peace," and he recalled that Iran was not involved in any of the world wars.

الحاجة إلى إعادة كتابة التاریخ

یقولون أن الألمان بنوا السكك الحدیدیة الإیرانیة! إذا لم یكن هذا صحیحاً ، لكن سیناء الدولة فی كتاب الطریق أنقذ تصمیمه الأصلی قبل 182 سنة. من نفس الخریطة ، بدأت عملیة السكك الحدیدیة. لقد أولى البهلوی الأول ، الذی كان مهتمًا بمسقط رأسه ، أكبر قدر من الاهتمام باتجاه صاباداك ، وأنشأ جسورًا رئیسیة ، مثل جسر فیرساك. كانت خطة السنوات الأربع للسكة الحدید الأولیة 1400 كم ، وهی 400 كم فقط فی أربع سنوات! صُنع و: ببطء شدید. على عكس ما یحدث ، فإن مساعدة إیران لألمانیا لم تفز! لقد كانت نهایة الحروب. الیوم ، تمت دعوة الصحفیین للقیام بجولة فی جولة لمشاهدة هذه الحقیقة ، وأصبحوا على بینة من جهود كبیرة من العلماء والخبراء الإیرانیین إلى جانب المتخصصین الإیطالیین. فی بناء السكك الحدیدیة الإیرانیة ، شاركت جمیع البلدان ، ولكن حصة ألمانیا فی النهایة! كان للإیطالیین أكبر حصة من الإیرانیین أنفسهم! ساعد أیضا العدید من المهندسین النمساویین. التعاون بین إیران وإیطالیا لدیه ألفی سنة من الخبرة! استغرق شادران  شابور أنا مثال على هذا التعاون. الآن المبانی الإیرانیة ، بعد التصامیم الأصلیة و: المهندسین الإیرانیین المبتكرین ، تأتی فی المرتبة الثانیة بعد التصامیم الرومانیة! التصامیم الألمانیة والفرنسیة والأمریكیة بعد ذلك. وأشار رئیس القطار السیاحی ، الذی تحدث إلى الصحفیین عند سفح جسر فیریسك ، إلى وثائق مهمة: أثبتت فی كثیر من الأحیان: أن الشائعات حول السكك الحدیدیة لا أساس لها من الصحة. فی بناء جسر فیریسك ، لا یستخدم الحدید أو الفولاذ على الإطلاق ، ومعظمه من الخرسانة وقذائف الهاون. أو ، خلافاً لمخیلة الناس ، لم یكن جسرنصراً! بنیت قبل عدة سنوات من الحرب العالمیة الثانیة. وبدلاً من الحجر ، استخدم زیت الصناعة المحلیة). لذلك ، نحن نواجه أكاذیب كبیرة ، لیس فقط فی تاریخنا المعاصر ، ولكن فی تاریخ العلم والمعرفة بأكمله ، یجب إجراء تحلیل جدید. أساس التأریخ المعاصر فی العالم هو إزالة دور إیران فی خلق: حضارة الغرب والشرق فی القرون الجدیدة. هكذا ، مثل: حسین ، كتابة كتاب: صغیر فی نیویورك ، حاول: تدمیر الدور الإیرانی فی أیدی إیران نفسها ، وبدلا من ذلك خلق دور سلبی فی العقول! التی تمكنت وما زالت مستمرة فی استخدام أفكارها فی إذلال الإیرانیین. حاولت هی وأصدقاؤها أن: أظهروا جمیع الإیرانیین مثل قبعة مخملیة! إذا كانوا جادین ، اجعلوا إیران دولة طاعون! تم تقدیمهم إلى بیلا. بینما كانت إیران فی طور الإعداد: لعبت المنظمات الجدیدة دوراً حیویاً. فی كتابة میثاق الأمم المتحدة ، لم یقتصر الأمر على الإیرانیین فقط ، ولكن الأساس لمیثاق الأمم المتحدة ، كورش الأكبر ، ونقوشه بقیت. الكتابة الأصلیة ، التی تم إیداعها ، ما زالت لم تعد إلى إیران. قدم المفكرون الإیرانیون الذین یستخدمون المفاهیم الإنسانیة فی النصوص الإیرانیة اقتراحات: تمت الموافقة على جمیعهم. إلى الحد الذی أصبح فیه شعر السعدی ، بناءً على اقتراحات هذا الحبیب ، شعار الأمم المتحدة. لهذا السبب یجب كتابة كل شیء مرة أخرى ، والوجهة الإنسانیة والحقیقیة: "دور إیران الفعال فی السلام العالمی" ، وذكّر بأن إیران لم تكن متورطة فی أی من الحروب العالمیة

Tarixin yenidən yazılması lazımdır

Almanlar İran dəmir yollarını inşa etdilər dedilər! Bu doğru deyilsə, ancaq 182 il əvvəl orijinal dizayn Yol kitabında Sennı əl-Dawla tərəfindən qurtarıldı. Eyni xəritədə, dəmir yolu əməliyyatı başlandı. Onun məmləkətinə maraq göstərən ilk Pəhləvi, Sabadak istiqamətinə ən çox diqqət ayırdı və Versak körpüsü kimi böyük körpülər yaratdı. İlkin dəmir yolunun 4 illik planı 1400 km idi və dörd il ərzində yalnız 400 km! Bu hazırlanmış və çox yavaş-yavaş. Nə olursa-olsun, İranın Almaniyaya kömək etməsi qazandı! Bu müharibələrin sonu idi. Bu gün jurnalistlərə bu gerçəyi görmək üçün tura gəzmək üçün dəvət olunmuşlar və onlar italyan mütəxəssisləri ilə birlikdə alimlərin və İranlı mütəxəssislərin böyük səyləri ilə tanış olmuşlar. İran dəmir yollarının tikintisində bütün ölkələr iştirak edirdi, amma sonunda Almaniya payı! İtalyanlar, İranlıların ən böyük payına sahib idi! Bir çox avstriyalı mühəndis də kömək etdi. İran ilə İtaliya arasında əməkdaşlıq iki min illik təcrübəyə malikdir! Shadrowan Bridge Shoshtar: Şapur I bu əməkdaşlığın nümunəsidir. İndi İranlı tikililər, yerli dizaynlardan sonra: İnnovativ İran mühəndisləri Roma nümunələrindən ikinci olur! Alman, fransız və amerikan dizaynları bundan sonrakıdır. Veresk körpüsünün ətəyində jurnalistlərlə söhbət edən turist qatarının rəhbəri vacib sənədləri sübuta yetirirdi: tez-tez dəmir yolu haqqında dediklər əsassız idi. Veresk körpüsünün tikintisində dəmir və ya polad istifadə edilmir və əsasən beton və havan olunur. Və ya, insanların təsəvvüründən fərqli olaraq, Paul Veresk Körpüsü bir qələbə deyil! İkinci Dünya müharibəsindən bir neçə il əvvəl tikilmişdir. Və daş yerinə, Mazut yağı (yerli sənayesi) istifadə. Buna görə də, bizim müasir tariximizdə deyil, bütün elm və bilik tarixində yeni bir təhqiqat aparılmalıdır. Dünyanın müasir tarixşünaslığının əsası - yeni əsrlərdə Qərb və Şərq sivilizasiyasının yaranmasında İranın rolunun aradan qaldırılmasıdır. Beləliklə: Hüseyn, bir kitab yazır: Nyu-Yorkda Kiçik, cəhd etdi: İranın özünün İranda öz rolunu məhv etmək və bunun əvəzində ağıllarda mənfi bir rol yaratmaq! İranlıları alçaltmaq üçün düşüncələrini istifadə etməyə vdu.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :