ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 14 مرداد 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
آیا کسی که وظایف خود را انجام ندهد، خائن تر است یا کسی که: وظیفه خود را برعکس انجام بدهد؟ اینهمه حقوق و اعتبار بگیرد، خزانه و بیت المال دست او باشد، ولی برعکس ماموریت خودش کار کند. واقعا جای تعجب است! شابد تا بحال چنین چیزی اتفاق نیافتاده باشد. اما بانک مرکزی چنین کاری را، چهل سال است انجام می دهد! زیرا طبق نص صریح قانون، تاسیس و فلسفه وجودی بانک مرکزی، فقط حفظ ارزش پول ملی است. اگر نمی تواند یا نمی شود، باید قانون را عوض کنند، و بنویسند وظیفه بانک مرکزی، بی ارزش کردن پول ملی است! یا اصلا بانک مرکزی را منحل کنند، و بگویند چنین چیزی ممکن نیست. چرا چهل سال است که: به مردم دروغ می گویند، اموال را گران می کنند و ارزش پول ملی را، ساعت به ساعت کاهش می دهند. اطلاعات دقیقی وجود دارد که: دو صراف بزرگ که: در دبی هم دفتر دارند هم پیمان شده اند، و ارز ها را با نرخ های فزاینده، به ریال تبدیل می کنند. تا مدتها می گفتند: برای تامین بودجه است. یعنی ارز را به مسافران وصادر کنندگان، گران می فروشند و مابه التفاوت آن را، بعنوان تسعیر نرخ ارز، به بودجه دولت اضافه می کنند. این توجیه اگر از سوی بانک مرکزی بود، که باید گفت عامدا و عاملا، باعث تضعیف ریال و تقویت دلار می شدند. و از مفسد فی الارض هم بالاترند. اگر زیر فشار دولتها بودند، که دولتها را باید محاکمه کرد. امروز در جلسه علنی مجلس، برای یک بار هم شده، قوه قضائیه به چالش کشیده شد: آقای صادقی در سوال خود از وزیر اقتصاد گفت : قاضی که از مال حرام ارتزاق می کند، چطور می تواند به عدالت حکم بدهد؟ حرف ایشان نه شعار است، و نه موضوع سیاسی، بلکه یک اصل فقهی و دینی است، که فراموش شده! اول اینکه چرا به امانت های مردم، دست درازی می شود؟ بر فرض اینکه رای صادره درست بوده، مجرم محکوم به تادیه سپرده شده، این فقط یک سپرده است. امانت است، کسی که از امانت به نفع خود استفاده کند، خیانت در امانت کرده! و در قبال آن ضامن است.  مانند اینکه سرایدار باغ، میوه های آن را بفروشد، و برای خود بردارد. نه فقط در حوزه قضایی، امانت مردم به بانکها داده شده، و از انها بهره دریافت گردیده! بلکه در بیت المال هم همینطور است. طبق سنت رسول الله و علی ولی الله، هر مبلغی برای بیت المال بوده، به سرعت و با تساوی بین مردم تقسیم می شده است. معاویه بود که به تبع شاهان ایران، روش نگهداری بیت المال را، در نزد خود ابداع کرد. چه شده که نفت و دیگر انفال، به دلار فروخته می شود، بجای تقسیم آن در بین مردم، در صندوق ذخیره ارزی و امثال آن نگهداری می شود؟ این دست اندازی به بیت المال نیست؟. آیا روش معاویه و حجاج است؟ یا روش پیامبر و علی ع . همه فقها و علما میدانند: هر غنیمتی که از جنگها، یا از موارد دیگر حاصل می شد، در یک جا جمع میکردند. پیامبر به حضرت علی می فرمود: تا آخرین دینار آن را تقسیم نکردی، حق نداری به خانه بروی! و ایشان حتی خرما های: کم ارزش را تقسیم می کرد، مکان را هم جارو می زد! حالا به بهانه اصول حسابداری و: خزانه داری  پیشرفته، همه غنائم و در آمد ها در خزانه جمع می شود! تا دولت آن را در بودجه خود هزینه کند. دولت هم دلار ها را با بالاترین نرخ ها به ریال تبدیل می کند و پاداش و حقوق های نجومی خودشان را بر می دارند. در یک بیمارستان ثابت شده که: بالاترین هزینه ها حقوق و دستمزد ها است، و بالاترین حقوق و دستمزدها هم برای پزشکان است. در دولت یا قوه قضائیه و حتی قوه مقننه، بالاترین هزینه ها خقوق ودستمزد است و: بالاترین حقوق و پاداش ها هم، به مدیران میانی و بالاتر تعلق می گیرد.

More traitor than: the central bank?

Does anyone who does not perform his duties is more traitors or someone who does their duty in the opposite direction? He will have all the rights and credentials, the treasury and the bits of his hand, but he will reverse his mission. Really surprising! So far, this has not happened. But the central bank has done this for forty years! Because according to the explicit passage of law, the establishment and philosophy of the existence of the central bank, only the maintenance of the value of the national currency. If they cannot or do not, they should change the law, and write the central bank's task to devalue the national currency! Or at the very least dissolve the central bank, and say that this is not possible. Why has for forty years been: Lying to people, increasing the value of the property, and reducing the value of the national currency, hours per hour. There is precise information that: There are two large exchanges that have been in Dubai for both the office and converted currencies at increasing rates to Rials. They said for a long time: to fund. It sells currency to passengers and sellers, and adds a difference to the state budget as a currency swing. This justification, if it were from the central bank, should be said that it would undermine the rials and strengthen the dollar. And they are also greater than the corruptor on earth. If it was under pressure from governments, then governments should be tried. Today, at a public session of the parliament, for once, the judiciary was challenged: Mr. Sadeghi in his question to the Minister of Economy said: "How can a justice judge judge who forbids haram? His speech is not a slogan, not a political issue, but a jurisprudential and religious principle, which is forgotten! First of all, why does it take long for people to be trusted? On the assumption that the verdict is true, the offender is sentenced to pay, this is just a deposit. It is trusted that someone who trusts in your favor will betray you! And the guarantor is against it. It seems like a garden janitor to sell his fruit and take it for himself. Not only in the area of ​​jurisdiction, the people's lending to the banks has been given, and they have received benefits! It's also in Beat Elm. According to the tradition of the Prophet Muhammad and Ali Valiollah, any amount was for Beit Elmal, was quickly and equally divided among the people. Mu'awiyyah, who, in the wake of the kings of Iran, invented the method of keeping Beit Elmal. What is the sale of oil and other anfals, sold in dollars, instead of being distributed among people, in the reserve fund and the like? Is not this a donation to the treasury? Is Mu'awiya and Hajjaj a way? Or: the way of the Prophet and Ali as. All jurists and scholars know: every garner of wars or other things was gathered in one place. The Prophet said to Ali: "You did not have the right to go home to the last dinar!" And he even divided the dates: he was low, he swept the place! Now, on the pretext of accounting principles: Advanced Treasury, all trophies and revenues are collected in the treasury! So the government will spend it on its budget. The government also converts the dollars to the rial with the highest rates and takes their astronomical rewards and salaries. At a hospital, it has been proven that: The highest costs are salaries, and the highest salaries are for doctors. In the government or the judiciary, and even in the legislature, the highest costs are wages and salaries, and the highest salaries and bonuses are awarded to middle managers and higher.

أكثر خائن من البنك المركزی؟

هل أی شخص لا یؤدی واجباته هو المزید من الخونة أو أی شخص یقوم بواجبه فی الاتجاه المعاكس؟ سیكون لدیه كل الحقوق والاعتمادات ، والخزانة ، وقطع یده ، لكنه سیعكس مهمته. من المستغرب حقا! حتى الآن ، لم یحدث هذا. لكن البنك المركزی قام بذلك منذ أربعین سنة! للاطلاع على نص القانون، التی أنشئت وسبب وجود المصرف المركزی، وتبقی فقط على قیمة العملة الوطنیة. إذا لم یستطیعوا أو لم یفعلوا ذلك ، فعلیهم تغییر القانون ، وكتابة مهمة البنك المركزی لخفض قیمة العملة الوطنیة! أو على أقل تقدیر حل البنك المركزی ، ویقول إن هذا غیر ممكن. لماذا كان هناك أربعین سنة: الكذب على الناس ، وزیادة قیمة العقار ، وتخفیض قیمة العملة الوطنیة ، وساعات فی الساعة. هناك معلومات دقیقة مفادها: هناك مبادلاتان كبیرتان فی دبی لكل من المكتب والعملات المحولة بمعدلات متزایدة إلى الریال. قالوا لفترة طویلة: لتمویل. وهی تبیع العملة للركاب والبائعین ، وتضیف فارقًا إلى میزانیة الدولة كعملة متذبذبة. هذا التبریر ، إذا كان من البنك المركزی ، یجب أن یقال أنه سیقوض الریال ویقوی الدولار. وهم أیضا أكبر من الفاسدین على الأرض. إذا كانت تحت ضغط من الحكومات ، عندئذ یجب محاكمة الحكومات. خطابه لیس شعاراً ، ولیس قضیة سیاسیة ، بل هو مبدأ فقه ودینی ، ینسى! بادئ ذی بدء ، لماذا یستغرق الأمر وقتًا طویلاً حتى یثق الناس؟ على افتراض أن الحكم صحیح ، یتم الحكم على الجانی بالسداد ، وهذا مجرد إیداع. من المؤكد أن الشخص الذی یثق فی صالحك سوف یخونك! والضامن ضدها. یبدو مثل بواب الحدیقة لبیع الفاكهة له وتأخذ لنفسه. لیس فقط فی مجال الاختصاص ، فقد تم منح قروض الشعب للبنوك ، وقد حصلوا على فوائد! انها ایضا فی بیت ایلم. معاویة ، التی ، فی أعقاب ملوك إیران ، اخترعت طریقة الحفاظ على بیت المال. ما هو بیع النفط وغیره من المضاربات ، التی تباع بالدولار ، بدلا من توزیعها بین الناس ، فی صندوق الاحتیاطی وما شابه؟ ألیس هذا هبة للخزانة؟ هل معاویة والحجاج طریقة؟ أو طریق النبی وعلی. جمیع الفقهاء والعلماء یعرفون: جمع كل حروب الحروب أو أشیاء أخرى فی مكان واحد. قال النبی لعلی: "لم یكن لدیك الحق فی العودة إلى الدینار الماضی!" حتى أنه قسم التمر: كان منخفضًا ، واجتاح المكان! الآن ، بحجة مبادئ المحاسبة: الخزانة المتقدمة ، یتم جمع جمیع الجوائز والإیرادات فی الخزانة! لذلك سوف تنفق الحكومة على میزانیتها. كما تقوم الحكومة بتحویل الدولارات إلى الریال بأعلى المعدلات ، وتستفید من مكافآتها الفلكیة ومرتباتها. فی المستشفى ، ثبت أن: أعلى التكالیف هی الرواتب ، وأعلى الرواتب للأطباء.

Mərkəzi bankdan daha xain?

Vəzifələrini yerinə yetirməyən hər kəs, əksinə, öz vəzifələrini yerinə yetirən daha xain və ya kimdir? O, bütün hüquq və etimadnamələrə, xəzinəyə və əlinin bitlərinə sahib olacaqdır, amma onun missiyasını geri qaytaracaqdır. Həqiqətən təəccüblü! İndiyə qədər bu baş vermədi. Ancaq mərkəzi bank bunu qırx ildir etdi! hüquq, yaradılmış və mərkəzi bank raison d'etre mətni üçün, yalnız milli valyutanın dəyəri saxlamaq. Onlar bunu edə bilmədikləri və ya etmədikləri təqdirdə, qanunları dəyişdirməlidirlər və milli valyutanı devalv etmək üçün mərkəzi bankın tapşırığını yazmalıdırlar! Və ya ən azı mərkəzi bankı dağıtmaq və bunu mümkün deyib. Niyə qırx ildir ki, insanlara yalan söyləmək, əmlakın dəyərini artırmaq və milli valyutanın dəyərini saatda saatla azaldır. Həqiqətli məlumatlar var ki: Dubayda həm də ofis və çevrilən valyutalar üçün Riyalə nisbətdə artım göstərən iki böyük birjası var. Uzun müddətdir dedilər: maliyyələşdirmək. Bu, valyutanı sərnişinlərə və satıcılara satır və valyuta sürəti olaraq dövlət büdcəsinə fərq qoyur. Mərkəzi bankdan olsaydı, bu əsaslandırma, riallara zərbə vuracaq və dollarları gücləndirəcək. Onlar da yer üzündə fitnə-fəsaddan daha böyükdürlər. Əgər hökumətlərin təzyiqi altında olsaydı, hökumətlər mühakimə olunmalıdır. Onun sözü siyasi bir məsələ deyil, unutulmuş bir fiqh və dini prinsip deyil, şüar deyil! Birincisi, nəyə görə insanlara etibar etmək uzun sürür? Məhkəmə hökmünün doğru olduğunu ehtimal etməklə, cinayətkar ödəməyə məhkumdur, bu, yalnız depozitdir. Sənin xeyrinə güvənən kimsə sizə xəyanət edəcəyinə inanır! Və zəmanət ona qarşıdır. Bəzi bir meyvənin meyvəsini satmaq və özünə götürmək kimi görünür. Yalnız yurisdiksiya sahələrində deyil, insanların banklara verdiyi borclar verilmiş və onlar faydalar 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :