ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
در حالیکه مردم از کسادی بازار، بی پولی و بیکاری عصبی هستند! دولت اعلام می کند: نقدینگی در دست مردم، بسیار زیاد و ووحشتناک است. و ار آن بعنوان پول سرگردان نام می برد. حتی برخی ها اعلام کردند: گرانی سکه ودلار برای این بوده که: پولهای سرگردان در دست مردم، توسط بانک مرکزی جذب شود، تا تورم را کنترل کند. این پارادایم نشان می دهد که: تعریف واحد از اقتصاد ایران اشتباه است. اقتصاد ایران حداقل: دارای دو تعریف متضاد می باشد: اقتصاد سنتی و اقتصاد مدرن. بخشی که می گویند: بی پولی و بیکاری و گرانی، از حد تحمل گذشته، دریک سو قرار دارند، و کسانی که نمی دانند با پول های سرگردان: تریلیاردی خود چه کنند، در سوی دیگر هستند. اینکه تعداد آنها چقدر است و: آمار های درست و غلط کدام است، مهم نیست مهم تاثیر پذیری: سیاست های کلان اقتصادی از این دو اقتصاد است. چون ثروتمندان به قدرتمندان نزدیک هستند، و گاهی همان قدرتمندان هستند. لذا تاثیر آنها در سیاست گذاری بسیار زیاد است. لذا همه عناصر اقتصادی هم، به زبان آنها تعریف می شود. مثلا تحریم آمریکا در این دو قشر، یا دوطبقه، کاملا متفاوت تحلیل می شود: سنتی ها اصلا متوجه تحریم نمی شوند، و آن را حس نمی کنند. زیرا نان سنتی می خورند، کار سنتی می کنند و: این نان و کار، از اجداد آنها به ارث رسیده. هیچ قدرت سیاسی یا اقتصادی نمی تواند آن را تکان دهد! پیشه وران و دهقانان و خدماتی های خرد، از این دست هستند. دنیا را سیل ببرد، آنها در جای خود محکم ایستاده اند. کشاورز سنتی، گندم خود را درو می کند! دامدار سنتی گوشت و شیر خود را تولید می کند، و با همدیگر کالا به کالا مبادله می کنند. اما اقتصاد زورمندان یا: اقتصاد وابستگان آمریکا برعکس است: چشمشان به دهان ترامپ است، به قول وزیر نفت: با هر توئیت ترامپ قیمت ها بالا پایین می شود. لذا بسیاری از آنان، به سوی خرید دلار می روند، تا حداقل خیالشان از طرف ترامپ راحت باشد. قاعدتا کسانی که دلار می فروشند، باید پول دریافتی را جایی، سرمایه گذاری کنند که: از دلار بالاتر باشد، و الا  دلار را دوباره می خرند، که فروش آن هیچ سودی برایشان ندارد. لذا به سوی خرید سکه و طلا ، خودرو زمین و مسکن می روند. خریداران دلار بدون نیاز به این خرید، برای ارامش روانی خود، اقدام می کنند، ولی فروشندگان دلار به: ارزان بودن فعلی کالا و گرانی آن در آینده، فکر می کنند. لذا سراغ مواردی می روند که: محدودیت دارند مانند: زمین های شمال شهر! یا همان سکه که میگویند: فیزیک سکه کمتر از یک سوم: حواله های خرید آن است. اگر سه میلیون قطعه سکه موجود باشد، 9میلیون خریدار قطعی دارد. لذا سیاست گذاران پولی بدانند که: مثل گاوچران های آمریکا، نمی توان همه را با یک چوب راند. سیاست برای وابستگان به آمریکا، فقط حذف آنها است. یعنی اعدام این سودجویان، مطابق اصل مفسد اقتصادی، تنها راه مقابله با آنها است. و اگر زنده باشند، مانند یک بز گر، همه را گر می کنند و: اقتصاد را فلج می نمایند. مطابق قران هم، کسانی که طلاو نقره می خرند تا گران شود، برای آنها عذاب دردناک باید باشد. اما برعکس برای مردم عادی، کاری لازم نیست!(به خیر تو امید نیست شر مرسان) آنها در حال تعادل کامل هستند. اگر ثروتمندان بگذارند زندگی خود را اداره می کنند. هزاران سال  مردم ایران، با مشاغل مشخصی، هم خود را اداره می کردند، و هم جهان را. مانند آمریکا یا اروپا، تازه به دوران رسیده نیستند که: با سعی و خطا و تئوریهای متضاد اقتصادی: از کمونیزم تا لیبرالیزم، بخواهند کشور را اداره کنند. تبعیت از تئوریهای اقتصادی آنها نه تنها ایران را نجات نمی دهد، بلکه مانند خود آنها سردر گم می ماند. که روزی به اقتصاد آزاد روی بیاورد، یک روز هم به انحصار دولتی و: دستور فردی ترامپ.

Why is money in the hands of people?

While people are nervous about the slump in the market, unemployment and unemployment! The government says: liquidity in the hands of the people is very high and terrible. And: calls it wandering money. Even some of them said: "The cost of coins and dollars was that: wandering money in the hands of the people would be absorbed by the central bank to control inflation. This paradigm shows that the unit's definition of Iran's economy is wrong. Iran's economy has at least two opposite definitions: traditional economy and modern economy. The part that says: Unemployment, unemployment and gravity are at one extreme end, and those who do not know what to do with wandering money: What do they do in their own trillion, on the other. What is their number and what's the right and wrong statistics, no matter how important the impact is: macroeconomic policies are the two economies. Because the wealthy are close to the powerful, and sometimes they are powerful. So their impact on policy making is huge. So: all economic elements are defined in their language. For example, American sanctions in these two corners, or in two classes, are completely different: Traditionalists do not even notice sanctions, and they do not feel it. Because they eat traditional bread, they do traditional work and: this bread and labor are inherited from their ancestors. No political or economic power can shake it! Peasants and peasants and wisdom services are the same. They flood the world; they stand firmly in their place. Traditional farmers harvest their wheat! The traditional herders produce their meat and milk, and they exchange goods with each other. But the powerful economy, or the economy of the American affiliate, is the opposite: their eyes are in the mouth of the tramp, according to the minister of oil: with each tweet, prices are high. Therefore, many of them are going to buy dollars, so that their imagination is comfortable with the Tramp. As a rule, those who sell dollars need to invest in a place that is higher than the dollar, and they re-buy the dollar, which sells it no good. So they go to buy coins and gold, cars and housing. Buyers of the dollar, without buying this purchase, will take their psychological relaxation, but dollar vendors will think about the current cheapness of their goods and their high prices in the future. Therefore, there are some things that are: Limitations such as: north of the city! Or the coin that says that coin physics is less than one-third: its purchase remittances. If there are three million pieces of coins, there are 9 million definitive buyers. So, monetary policymakers know that: Like cowboys in the United States, everyone cannot be driven by a stick. The policy for American affiliates is just to remove them. That is, the execution of these profiteers, according to the principle of economic corruptions, is the only way to deal with them. And if they are alive, like a goat, they will all be crippled and they will cripple the economy. According to the Qur'an, those who purchase gold and silver to become expensive should have a painful punishment for them. But unlike ordinary people, it is not necessary to do anything (well, you do not expect them to be evil), they are in perfect balance. If the rich leave, they will manage their lives. For thousands of years, the people of Iran, with specific jobs, managed both themselves, and the world. Like the United States or Europe, they are not new to the time: they want to run the country with the oppression and economic oppositions: from communism to liberalism. Adherence to their economic theories not only does not save Iran, but disappears like they are. One day, it will come to the free economy, one day to a state monopoly: the order of Freddie Tramp.

لماذا المال فی ید الناس؟

فی حین أن الناس متوترون من الركود فی السوق ، البطالة والبطالة! وتقول الحكومة: السیولة فی أیدی الناس مرتفعة جدا ورهیبة. ویطلق علیه المال المتجول. حتى قال البعض أن ارتفاع تكلفة من العملات الدولار: المال واقعة فی أیدی الناس، لاستیعابها من قبل البنك المركزی للسیطرة على التضخم. یبین هذا النموذج أن تعریف الوحدة لاقتصاد إیران هو خطأ. لاقتصاد إیران تعریفان متعاكسان على الأقل: الاقتصاد التقلیدی والاقتصاد الحدیث. یقول البعض: الفقر والبطالة والتضخم، والكثیر من الماضی بید واحدة، وأولئك الذین لا یعرفون المال تجول: ما تریلیون دولار، فی ناحیة أخرى. ما هو عددهم وما هی الإحصائیات الصحیحة والخاطئة ، بغض النظر عن مدى أهمیة التأثیر: سیاسات الاقتصاد الكلی هی الاقتصادین. لأن الأثریاء قریبون من الأقویاء ، وأحیانًا یكونون أقویاء. لذا فإن تأثیرها على صنع السیاسة ضخم. لذلك یتم تعریف جمیع العناصر الاقتصادیة فی لغتهم. على سبیل المثال ، العقوبات الأمریكیة فی هاتین الزاویتین ، أو فی فئتین ، مختلفة تمامًا: لا یلاحظ التقلیدیون حتى العقوبات ، ولا یشعرون بها. ولأنهم یأكلون الخبز التقلیدی ، فإنهم یقومون بالأعمال التقلیدیة و: هذا الخبز والعمل موروث من أسلافهم. لا یمكن لأی قوة سیاسیة أو اقتصادیة أن تهزها! الفلاحون والفلاحون وخدمات الحكمة هی نفسها. تغرق العالم ، وتقف بقوة فی مكانها. المزارعین التقلیدیین یحصدون قمحهم! ینتج الرعاة التقلیدیون اللحوم والحلیب ، ویتبادلون السلع مع بعضهم البعض. ولكن اقتصاد قوی أو اقتصاد العكس اعتماد أمیركا: عیون ترامب إلى الفم، وفقا لوزیر النفط: مع كل تغریدة ارتفاع أسعار ترامب منخفضة. لذلك ، فإن العدید منهم سیشتریون الدولارات ، بحیث یكون خیالهم مرتاحاً مع الصعلوك. وكقاعدة عامة ، یحتاج أولئك الذین یبیعون الدولارات إلى الاستثمار فی مكان أعلى من الدولار ، ویعیدون شراء الدولار الذی لا یبیعه بشكل جید. لذلك یذهبون لشراء العملات والذهب والسیارات والسكن. المشترین دولار دون الحاجة إلى شراء، من أجل السلام حالتك النفسیة، والعمل، ولكن كل دولار: التكلفة المنخفضة الحالیة للمنتج وارتفاع الأسعار فی المستقبل، والتفكیر. لذلك ، هناك بعض الأشیاء التی هی: القیود مثل: شمال المدینة! أو العملة التی تقول إن فیزیاء العملة أقل من الثلث: تحویلات مشتریاتها. إذا كان هناك ثلاثة ملایین قطعة من القطع النقدیة ، فهناك 9 ملایین من المشترین النهائیین. لذا ، فإن صانعی السیاسة النقدیة یعرفون أنه: مثل رعاة البقر فی الولایات المتحدة ، لا یمكن قیادة الجمیع بواسطة عصا. سیاسة الشركات الأمریكیة هی فقط لإزالتها. أی أن تنفیذ هؤلاء المستغلین ، وفق مبدأ الفساد الاقتصادی ، هو الطریقة الوحیدة للتعامل معهم. وإذا كانوا على قید الحیاة ، مثل الماعز ، فإنهم جمیعًا سیتعرضون للشلل وسیعطلون الاقتصاد. وفقا للقرآن ، یجب على أولئك الذین یشترون الذهب والفضة أن یصبحوا باهظین ، أن یكونوا عقاباً مؤلماً لهم. لكن بخلاف الناس العادیین ، لیس من الضروری القیام بأی شیء (حسنا ، لا تتوقع منهم أن یكونوا شریرین) ، فهم فی حالة توازن تام. إذا غادر الأثریاء ، سیدیرون حیاتهم. منذ آلاف السنین ، تمكن شعب إیران ، بوظائف محددة ، من إدارة شؤونه والعالم. مثل أمریكا أو أوروبا، مغرور الذی عن طریق التجربة والخطأ والنظریات الاقتصادیة معارضة: من الشیوعیة إلى اللیبرالیة، وإدارة البلاد. إن الالتزام بنظریاتهم الاقتصادیة لا ینقذ إیران فحسب ، بل یختفی كما هو. فی یوم من الأیام ، سیأتی إلى الاقتصاد الحر ، یوم واحد لاحتكار الدولة: ترتیب فریدی ترامب.

İnsanın əlində pul nədir?

Bazarda azalma, işsizlik və işsizlik haqqında insanlar narahatlıq keçirir! Hökumət deyir: xalqın əlində likvidlik çox yüksək və dəətli. Və onu dolandırıcı pul adlandırır. Hətta bəziləri belə deyirdilər: "Sikkələrin və dollarların dəyəri belə idi: xalqın əlində pul yığmaq mərkəzi bank tərəfindən inflyasiyanı idarə etmək üçün udulurdu. Bu paradiqma göstərir ki, vahidin İran iqtisadiyyatının tərifi yanlışdır. İran iqtisadiyyatı ən azı iki əks anlayışa malikdir: ənənəvi iqtisadiyyat və müasir iqtisadiyyat. İşsizlik, işsizlik və ağırlıq bir son dərəcə sona çatır və pulla dolaşmaq üçün nə etməli olduğunu bilməyənlər: Digər tərəfdən öz trilyonlarında nə edərlər. Onların sayı və doğru və yanlış statistika nədir, təsir nə qədər əhəmiyyətli olursa olsun: makroiqtisadi siyasətlər iki iqtisadiyyatdır. Zəngin güclü olduğuna görə bəzən güclüdür. Ona görə də onların siyasətə təsirləri çox böyükdür. Beləliklə, bütün iqtisadi elementlər öz dilindəəyyənləşdirilir. Məsələn, bu iki guşədə və ya iki sinifdə olan Amerika sanksiyaları tamamilə fərqlidir: Traditionalists hətta sanksiyaların fərqində deyil və onlar bunu hiss etmirlər. Çünki onlar ənənəvi çörək yeyirlər, ənənəvi iş görürlər və bu çörək və əməyi atalarından miras qalır. Heç bir siyasi və ya iqtisadi güc onu sarsıda bilməz! Kəndlilər və kəndlilər və hikmət xidmətləri eynidır. Onlar dünya daşqın, onlar yerində möhkəm durmaq. Ənənəvi cütçülər buğda yığırlar! Ənənəvi çobanlar ət və süd hazırlayırlar və mallarını bir-biri ilə mübadilə edirlər. Amma güclü iqtisadiyyat və ya Amerika filialının iqtisadiyyatı əksinədir: neft nazirinin sözlərinə görə, onların gözləri tramp ağızındadır: hər tweet ilə qiymətlər yüksəkdir. Ona görə də onların bir çoxu dollar alacaq, buna görə onların təsəvvürləri Tramp ilə rahatdır. Bir qayda olaraq, dollar satanlar, dollardan daha yüksək bir yerə sərf etməli və onu yaxşı satan dollarları yenidən alacaqlar. Beləliklə, onlar sikkələr, qızıllar, avtomobillər və mənzil almaq üçün gedirlər. Dolların alıcıları, bu alışı almadan, psixoloji istirahətlərini alacaqlar, amma dollar satıcıları mallarının mövcud ucuzluğu və gələcəkdə yüksək qiymətləri barədə düşünəcəklər. Buna görə də bəzi şeylər var: Şəhərin şimalı kimi məhdudiyyətlər! Və ya sikkə fizikası deyilən sikkə üçdə birindən azdır: satınalma pulları. Üç milyon ədəd sikkə varsa, 9 milyon qəti alıcı var. Pul siyasətçiləri bunu bilirlər: ABŞ-da olan kovboylar kimi, hər kəs bir çubuqla idarə e

نوع اخبار :
برچسب ها : چرا پول در دست مردم زیاد است؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :