ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

قران در همه ابعاد معجزه است، اما این نکته که در جامعه شناسی هم، دست برتر دارد یا در روانشناسی و تاریخ، هنوز به آن پرداخته نشده است. البته دلیل آن ساده است: چون جامعه و تاریخ را خودش خلق کرده! بنابر این به قانون های آن نه تنها اشتا، بلکه ایجاد آن به دست خودش بوده است. منتهی بشر به دلیل ظلوم و جهول بودنش، آن کرامات را درک نمی کند، یا نمی خواهد درک کند! می خواهد خودش به دست آورد. مثل بچه ای که اسباب بازی برایش بخرید، اول خوشحال می شود که: دارای اسباب بازی شده، ولی بعد غصه می خورد که: چرا خودش آن را نساخته؟ و باید از پدر مادر یا سازنده آن تشکر کند. لذا آن را خراب می کند! روانشناسان کودک، که اغلب روانشناسی بزرگسال را، به کودک  تحمیل می کنند، آن را نتیجه درونمایه ویرانگری کودک میدانند! ولی کودک آن را تجربه می کند! خراب میکند تا بداند: چطوری ساخته شده در واقع، به دنبال مهندسی معکوس است. که باید آن را در کنجکاوی او معنی کرد. ولی من کودک، همان من بزرگ سال است، یعنی خود را مرکز دنیا می داند! لذا اسباب بازی جدید به این من او، لطمه می زند و نشان می دهد: کس دیگری هم هست که: از او بهتر باشد! بشر در تئوری های دیگر هم، همینطور است از اینکه خداوند: قوانین (یا اسامی ) را به او بیاموزد، ناراحت است! زیرا می خواهد خودش آن را کشف کند، تا بتواند آن را بجای کشف، بگوید که خلق کرده است. مثلا وقتی اورانیوم کشف شد، هیچکس نگفت اورانیوم قبلا هم بوده! و ما اطلاع نداشتیم، بلکه طوری تبلیغ کردند که یعنی: او رانیوم را خلق کرده اند نه کشف! در مورد جامعه شناسی هم، خداوند آیه کوتاهی دارد: (لکل امه اجل) همه جوامع بشری، لایف سایکل دارند! یعنی اینطور نیست که آل سعود ابدی باشد، یا آمریکا دائم ابرقدرت باشد! یا اینکه آفتاب صهیونیسم غروب نداشته باشد. براساس روشهای آماری و ریاضی، و دترمینان های موجود، عمر هر پدیده اجتماعی، مانند عمر انسان، یک منحنی متقارن است. یعنی با همان شیب و سرعتی که: رشد می کند، به همان شکل افول می کند. کمونیسم به سرعت رشد کرد، و به سرعت هم نابود شد. از 1917تا 1997هشتاد سال، یا هزارماه بیشتر نمی شود! ولی آنها در موقع حیات، خودشان را ازلی و ابدی می دانستند: کمون اولیه  و کمون نهایی تعریف کرده بودند. صهیونیزم هم مانند کمونیزم است، واحتمالا همان 80سال را، از 1948حساب کنیم، 2028از بین خواهد رفت. ضمن اینکه نابودی آن در قران، به صراحت در سوره اسرا آمده است. البته دوره نظامی آن کوتاهتر است، از 1967که جنگ شش روزه را پیروز شد، و لقب پنجمین ارتش دنیا را به دست آورد، تا شکست در جنگ یازده روزه غره، دوره یا لایف سایکل نظامی اوست، و قطعا تمام شده است. امپریالیزم یا تمدن غرب، کمی دیرتر رشد کرد، به همین جهت دیرتر هم از بین می رود. البته تمدن غرب نیز، مانند صهیونیزم زیر تمدن ها! یا زیرمجموعه های نظامی فرهنگی و اقتصادی دارد، که برخی از آنها اکسپایر شده است. مثلا فرهنگ برهنگی که، یکی از شاخصه های آن است، افول کرده و ازبین رفته است. و ما شاهد رشد ضدبرهنگی هستیم. حتی در هالیوود! زنها بطور دسته جمعی برعلیه: ازار حنسی شکایت کردند. اکنون آزار جنسی نه تنها یک افتخار نیست، بلکه مایه شرمساری روسای جمهور دنیا است. آل سعود که زیر مجموعه مالی و: حمایتی آن است با اینکه حمله و کودتا را تکذیب می کند، و آن را اسباب بازی پهبادی می گوید! ولی بسیاری از ثروت های خود را، برای روز فرار به خارج منتقل کرده و: اخیرا هم نیروهای امریکایی، حفاظت خاندان را در کشور خودشان! به عهده گرفته است.

Theological miracle of the Qur'an

The Qur'an is in all aspects of the miracle, but this point is also dominant in sociology or in psychology and history, it has not yet been addressed. Of course, the reason is simple: because it created society and history itself! Therefore, its laws were not only an agency, but also its own creation. The human end, because of its oppression and ignorance, does not understand that, or does not want to understand! She wants to win herself. Like a kid to buy a toy for her, she's happy first: she has toys, but then she's grieving: why not make her own? And it should be thankful to the parent or its maker. So it will ruin it! Child psychologists, who often impose adult psychology on the child, regard it as the result of the child's devastating theme! But the child experiences it! It's messing up to know: how it's built, in fact, is looking for reverse engineering. Which: should mean it in his curiosity. But I, the child, is the same as I am the great, that is, the center of the world! So the new to this toy hurts me and shows: There is someone else to: be better than him! Humanity in other theories is also saddened by the fact that God teaches him the laws (or names)! Because he wants to discover it himself, in order to be able to tell it instead of discovering it created. For example, when uranium was discovered, no one said that uranium was already there! And we did not know, but they propagated, that is: He created the radium, not the discovery! As far as sociology is concerned, God has a short verse: All human societies have Life Cycles! It does not mean that Al Saud is eternal, or that the United States is always a superpower! Or, do not sunset Zionism. Based on the statistical and mathematical methods and existing determinants, the life of any social phenomenon, such as human life, is a symmetric curve. That is, with the same gradient and velocity that it grows, it decreases in the same way. Communism grew rapidly, and was quickly destroyed. Eighteen years from 1917 to 1997, or more than one thousand months! But in the time of their lives, they considered themselves to be eternal and eternal: they defined the first commune and the final commune. Zionism is like Communism, and probably the same 80 years, from 1948, 2028 will be lost. In addition, its destruction in the Qur'an is explicitly mentioned in Surah al-Asra. Of course, its military course is shorter, since 1967, which won the six-day war, and won the title of the fifth army of the world, until the defeat of its eleventh-day war, its course, or its civilian life, is definitely over. Imperialism or Western civilization grew a little bit later, so later it disappeared. Of course, Western civilization, like Zionism under civilizations! Or cultural and economic military subdivisions, some of which have become expressive. For example, the culture of nudity, which is one of its characteristics, has fallen and is gone. And we are seeing anti-corruption development. Even in Hollywood! Women were arrested in a massive way against Hassani. Sexual harassment is not only an honor, but also a shame for the presidents of the world. Al Saud, which is a subsidiary of the financial system,: it is supportive, even though it denies the coup and asserts that it is a paddling toy! But many of his wealth have been relocated to the outside world for a day of escape: American troops have recently been protecting the family in their own country!

الإعجاز اللاهوتی للقرآن

القرآن فی جمیع جوانب المعجزة ، ولكن هذه النقطة هی أیضا مهیمنة فی علم الاجتماع أو فی علم النفس والتاریخ ، لم یتم تناولها بعد. بالطبع ، السبب بسیط: لأنه خلق المجتمع والتاریخ نفسه! ولذلك ، فإن قوانینها لم تكن وكالة فحسب ، بل كانت أیضًا بمثابة إنشاء خاص بها. الطرف البشری ، بسبب اضطهاده وجهله ، لا یفهم ذلك ، أو لا یرید أن یفهم! إنها ترید أن تفوز بنفسها. مثل طفل صغیر لشراء لعبة لها ، فهی سعیدة أولاً: لدیها ألعاب ، لكنها بعد ذلك حزنها: لماذا لا تجعلها خاصة بها؟ وینبغی أن تكون شاكرة للوالد أو لصاحبه. لذلك سوف تدمر ذلك! یعتبر علماء نفس الأطفال ، الذین غالباً ما یفرضون علم نفس الكبار على الطفل ، أنه نتیجة لموضوع الطفل المدمر! لكن الطفل یعانی من ذلك! من العبث أن نعرف: كیف یتم بناؤه ، فی الواقع ، یبحث عن الهندسة العكسیة. الذی ینبغی أن یعنی ذلك فی فضوله. لكن أنا ، الطفل ، هو نفسه كما أنا عظیم ، أی مركز العالم! لذا فإن الجدید لهذه اللعبة یؤلمنی ویظهر: هناك شخص آخر: أن یكون أفضل منه! إن الإنسانیة فی نظریات أخرى محزنة أیضاً بحقیقة أن الله یعلمه القوانین (أو الأسماء)! لأنه یرید اكتشافه بنفسه ، حتى یتمكن من إخباره بدلاً من اكتشافه. على سبیل المثال ، عندما تم اكتشاف الیورانیوم ، لم یقل أحد إن الیورانیوم موجود بالفعل! ولم نكن نعرف ، لكنهم روجوا ، وهذا هو: خلق الرانیوم ، ولیس الاكتشاف! فی حالة علم الاجتماع ، لدى الله آیة قصیرة: جمیع المجتمعات البشریة لدیها دورات حیاة! هذا لا یعنی أن آل سعود هو أبدی ، أو أن الولایات المتحدة هی دائما قوة عظمى! أو لا تغرب عن الصهیونیة. استناداً إلى الأسالیب الإحصائیة والریاضیة والمحددات الموجودة ، فإن حیاة أی ظاهرة اجتماعیة ، مثل حیاة الإنسان ، هی منحنى متماثل. وهذا هو ، مع نفس التدرج والسرعة التی ینمو ، فإنه ینخفض ​​بنفس الطریقة. نمت الشیوعیة بسرعة ، وتم تدمیرها بسرعة. ثمانیة عشر سنة من 1917 إلى 1997 ، أو أكثر من ألف شهر! لكن فی زمن حیاتهم ، اعتبروا أنفسهم أبدیین وأبدیین: لقد حددوا أول مجتمع وبلدیة نهائیة. الصهیونیة هی مثل الشیوعیة ، وربما نفس ال 80 سنة ، من عام 1948 ، سوف تضیع 2028. بالإضافة إلى ذلك ، تم ذكر تدمیرها فی القرآن صراحة فی سورة الأسراء. بطبیعة الحال ، فإن مسارها العسكری أقصر ، منذ عام 1967 ، الذی فاز فی حرب الأیام الستة ، وفاز بلقب الجیش الخامس فی العالم ، حتى هزیمة حرب الأیام الحادیة عشرة ، أو مسارها ، أو حیاتها المدنیة ، قد انتهت بالتأكید. الإمبریالیة أو الحضارة الغربیة نمت فی وقت لاحق قلیلا ، لذلك فی وقت لاحق اختفت. بالطبع ، الحضارة الغربیة ، مثل الصهیونیة تحت الحضارات! أو التقسیمات العسكریة الثقافیة والاقتصادیة ، التی أصبح بعضها معبرًا. على سبیل المثال ، فإن ثقافة العری ، وهی إحدى خصائصه ، قد سقطت وذهبت. ونحن نشهد تطویر مكافحة الفساد. حتى فی هولیوود! تم القبض على النساء بطریقة واسعة ضد الحسنی. إن التحرش الجنسی لیس شرفًا فحسب ، بل هو أیضًا عار على رؤساء العالم. آل سعود ، وهی شركة تابعة للنظام المالی: إنها داعمة ، رغم أنها تنفی الانقلاب وتؤكد أنها لعبة تجدیف! ولكن تم نقل الكثیر من ثروته إلى العالم الخارجی لیوم واحد من الهروب: القوات الأمریكیة فی الآونة الأخیرة كانت تحمی الأسرة فی بلدهم! وقد ادعى.

Quranın müqəddəs möcüzəsi

Əlbəttə, səbəb sadədir: çünki cəmiyyət və tarixin özü yaradılmışdır! Buna görə də, onun qanunları yalnız bir təşkilat idi, həm də öz yaradıcılığı idi. Insan sonu, zülm və cahilliyi səbəbiylə başa düşmür və ya başa düşmək istəmir! O, özünü qazanmaq istəyir. Bir uşaq üçün bir oyuncaq satın alması kimi, o xoşbəxtdir: oyuncaqları var, amma sonra kədərlənir: niyə özünü yaratsın? Və valideynə və ya istehsalçısına minnətdar olmalıdır. Beləliklə, onu məhv edəcəkdir! Çocuğa böyüklər psixologiyasını tez-tez tətbiq edən uşaq psixoloqları onu uşağın dağıdıcı teması nəticəsində görürlər! Ancaq uşaq bunu yaşayır! Bilirsiniz, bu, necə qurulub, əslində, əks mühendislik axtarır. Hansı onun merak etdiyi anlamına gəlməli. Amma mən, uşağım, mən böyük, yəni dünyanın mərkəzi olduğum kimi eyni! Belə ki, bu oyuncaq üçün yeni məni incidir və göstərir: Başqası var: Ondan yaxşı olsun! Digər nəzəriyyələrdə insanlıq da Allahın ona qanunları (və ya adları) öyrədir olması ilə üzləşir! Çünki o, özünü kəşf etmək əvəzinə, özünü aşkar etmək istəyir. Misal üçün, uran aşkar edilərkən, heç kimin uran zatında olduğunu söylədi! Biz bilmirdik, amma onlar yayıldılar, yəni: Rönüyü yaradan deyil, yaratdı! Sosiologiya vəziyyətində, Allahın qısa bir ayə var: bütün insan cəmiyyətlərində həyat dövrü vaildi.

نوع اخبار :
برچسب ها : معجزه جامعه شناختی قران،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :