ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تاریخ مجموعه تجربیات بشری است، که مهندسی این مجموعه عظیم، نیاز به تحلیل های سازه ای دارد. و باید به دقت از آن استفاده شود. این مجموعه عظیم که بالاترین حافظه ها را می طلبد، و حجیم ترین اطلاعات را در خود: جای داده باعث بی توجهی عمومی گردیده، و مردم از حفظ و تحلیل اینهمه: اطلاعات خسته می شوند. درواقع بزرگترین مانع یادگیری تاریخ فزونی، اطلاعات آن است. برای رفع این مانع، برخی به روش های گزینه ای روی اورده اند: یعنی فقط تاریخ اسلام یا: تاریخ ایران را مطالعه می کنند. این اشتباه بزرگی است زیرا هر عضوی از تاریخ، در مجموعه بدن معنی می دهد، تجزیه سیستم به اجزا، مانند تشریح بدن مرده است. در این سیستم عظیم اطلاعاتی، روشهای شفاهی و کتبی وجود دارد. برخی اطلاعات مکتوب ولی بسیاری از آنها، در حافظه های افراد است. هرچه به زمان صفر نزدیکتر می شویم، این نسبت بالاتر می رود. در مکتوبات هم مانند محفوظات، همه نوع اطلاعات درست و غلط هست. در قدیم که سیستم چاپ و نشر نبوده، خیلی از مسائل نانوشته مانده، والان که این امکانات بوجود آمده، نویسندگان، عقاید و تصورات خود را، به قدما نسبت می دهند! مثلا افلاطون که یک نوشته نداشته، الان کتابها برایش نوشته اند! ارسطو که فقط راه میرفته و صحبت می کرده، الان دارای چند کتاب بنام خودش است! از عصر ماقبل تاریخ که: اصلا خط اختراع نشده نیز، کتابها نوشته اند: ده فرمان یا ده لوح حضرت موسی را، به کتاب چند صد صفحه ای تورات تبدیل کردند. شنیده ها از حضرت مسیج را، بعد از سیصد سال به چندین: جلد انجیل مبدل نمودند. لذا برای جلوگیری از اینهمه سهل انگاری، باید روش تحلیل برای: تاریخ شفاهی تنظیم کرد، که برای تاریخ کتبی هم، قابل استفاده باشد. ابتدا یک ماتریس یا جدول: دوبعدی باید ترسیم کرد دریک سو، نام گویندگان و در سوی دیگر، زمان آن اتفاق باشد. مثلا کسی که خاطرات جنگ، یا انقلاب را می گوید، در یک بازه زمانی مشخصی قرار گیرد، حوادث آن برحسب سال (بین 1340تا1360) تقسیم شود. در اینصورت سطرهای افقی جدول، به شما می گوید در سال 1340 از: دید هریک از گویندگان چه اتفاقی افتاده است. اگر سال را به ماهها هم تقسیم کنیم، دقیقتر می شود. بعد مطالب باهم قابل تطبیق خواهد بود، راه راستی آزمایی هم باز می شود. مثلا اگر همه گفته باشند در 15خرداد42 تانک ها، به خیابان آمدند این همان تواتر یا پیایند است. که یکی از راههای کشف حقیقت می باشد. ولی اگر نقل قولها مخنلف باشد، باید بعد سومی به این جدول یا ماتریس، اضافه کرد و آن مکان است. مثلا کسانی که در رابطه با میدان ارک، در ان روز صحبت می کردند، با کسانی که در باره میدان تجریش، نقل قول کردند در باره تانکها، ممکن است ضد هم بیان کنند. این نشان می دهد که تانک یا زره پوش ها، در همه خیابان ها نبوده اند. اگر بعد چهارم یعنی شغل یا: موضع سیاسی گوینده را هم اضافه کنیم، به حقیقت نزدیکتر می شویم و: در واقع هرچه ابعاد این جدول بیشتر شود تاریخ شفاهی از: مستند به سند تبدیل می شود. یعنی مثلا ما حوادث روز 15خرداد را، از قول هزاران نفر نقل می کنیم. این متن تاریخ می شود، که ارجاع میدهیم به گویندگان آن که سند محسوب میشود. اکنون با روش تحلیل کامپیوتری، ابعاد را نامحدود میتوان طراحی کرد، کاری که موتور های جستجوگر انجام میدهند. با هر کلید واژه ای، همه اطلاعات را فراهم می اورند، بطوریکه هیچ گفته یا نوشته ای مغفول نمی ماند، چون در یک سو حافظه عظیم: هزاران ترابایت اطلاعات را ذخیره، و از سوی دیگر موتور جسنجو گر، گزینش مورد نیاز را انجام می دهد.

Analysis of oral history structures

History is a collection of human experiences, which engineering this massive complex requires structural analysis. And: should be used carefully. This massive collection, which requires the highest memory, and the bulk of the information on it: it is a matter of public disregard, and the people are so tired of maintaining and analyzing it. In fact, the biggest obstacle to learning the history is its information. To overcome this barrier, some have opted for alternative methods: that is, only Islamic history, or Iran's history, is studied. This is a big mistake because every member of history, in the body, means system decomposition into components, such as the body's description of the dead body. In this massive information system, there are verbal and written methods. Some of the information is written, but many of them are in the memory of individuals. The closer we get to the zero time, the higher this ratio. In the book, like in secrecy, all kinds of information are right and wrong. In the old days, when the system was not published, there are a lot of unwritten questions. Well, these facilities have created their writers, beliefs and ideas. For example, Plato, who did not have a book, has written books for him now! Aristotle, who just walked and spoke, now has some books in his own name! From the prehistoric age, which is: Not even an invented line, books have written: Ten Commandments or ten tablets of the Prophet Moses, converted to the book of several hundred pages of the Torah. After three hundred years, they heard the words of Hazrat Messiyah to several: the volume of the gospel. Therefore, in order to avoid such negligence, the method of analysis should be set for: oral history, which can be used for written history. First, a matrix or table: A two-dimensional one must be drawn. On the one hand, the names of the speakers and, on the other hand, the time will be. For example, someone who tells memories of war, or revolution, to be within a certain time frame, events are divided into years (between 1340 and 1360). In this case, the horizontal rows of the table tell you that in 1340: what happened to each of the speakers. If we divide the year into months, it becomes more accurate. Then the content will be compatible, the verification path will also open. For example, if everyone has said that on June 15, 42 tanks came to the street, this is the same thing. Which: is one of the ways to discover the truth. But if the quotes are foreseen, you should add a third dimension to this table or matrix, and that place is. For example, those who talked about the Ark Square on that day, may have contradicted those who wrote about Tajrish Square about tanks. It shows that tanks or armored vehicles have not been on all streets. If we add the fourth dimension of the job or the political position of the speaker, we will get closer to the truth: in fact, the larger the table's size, the oral history will be converted from documentary to document. For example, we quote the events of June 15th, according to thousands of people. This text becomes history, which is referenced to its speakers as a document. Now, with the computer analysis method, dimensions can be designed as infinite, which is what the search engines do. With each key word, it provides all the information, so that no statements or entries are neglected, because on the one hand huge memory: store thousands of terabytes of information, and on the other hand, the engine will perform the required selection. To give

تحلیل هیاكل التاریخ الشفوی

التاریخ عبارة عن مجموعة من التجارب البشریة ، والتی تتطلب هندسة هذا المجمع الضخم التحلیل الهیكلی. وینبغی أن تستخدم بعنایة. هذه المجموعة الضخمة ، التی تتطلب أعلى ذاكرة ، وجزء كبیر من المعلومات عنها: إنها مسألة تجاهل عام ، والناس مترددون فی الإبقاء على هذا التحلیل: المعلومات متعبة. فی الواقع ، فإن أكبر عقبة أمام تعلم التاریخ هی معلوماته. للتغلب على هذا الحاجز ، اختار البعض طرق بدیلة: أی أن التاریخ الإسلامی فقط ، أو تاریخ إیران ، یدرس. هذا خطأ كبیر لأن كل عضو فی التاریخ ، فی الجسم ، یعنی تحلل النظام إلى مكونات ، مثل وصف الجسم للجثة المیتة. فی نظام المعلومات الضخم هذا ، توجد طرق شفویة وخطیة. یتم كتابة بعض المعلومات ، ولكن العدید منها فی ذاكرة الأفراد. كلما اقتربنا من الصفر ، ارتفعت هذه النسبة. فی الكتاب ، كما هو الحال فی السریة ، فإن جمیع أنواع المعلومات صحیحة أو خاطئة. فی الأیام الخوالی ، عندما لم یتم نشر النظام ، كان هناك الكثیر من الأسئلة غیر المكتوبة ، حسناً ، لقد خلقت هذه التسهیلات مؤلفیها وأفكارهم وأفكارهم إلى القدماء! على سبیل المثال ، كتب أفلاطون ، الذی لم یكن لدیه كتاب ، كتب له الآن! أرسطو ، الذی سار للتو وتحدث ، لدیه الآن بعض الكتب باسمه الخاص! فی عصر ما قبل التاریخ التی لم یخترع خط، جدا، وقد كتبت كتابا: الوصایا العشر أو عشر موائد موسى، وتحول كتاب العهد القدیم من عدة مئات من الصفحات. بعد ثلاثمائة عام ، سمعوا كلمات حضرة المسیح لعدة: حجم الإنجیل. لذلك ، من أجل تجنب هذا الإهمال ، یجب تحدید طریقة التحلیل لـ: التاریخ الشفهی ، والذی یمكن استخدامه للتاریخ المكتوب. أولاً ، مصفوفة أو جدول: یجب رسم رسم ثنائی الأبعاد ، من ناحیة ، أسماء المتحدثین ، ومن ناحیة أخرى ، سیكون الوقت. على سبیل المثال ، الشخص الذی یحكی ذكریات الحرب ، أو الثورة ، یكون ضمن إطار زمنی معین ، تنقسم الأحداث إلى سنوات (بین 1340 و 1360). فی هذه الحالة ، تخبرك الصفوف الأفقیة للجدول أنه فی عام 1340: ماذا حدث لكل من المتحدثین. إذا قسمنا السنة إلى شهور ، یصبح الأمر أكثر دقة. بعد ذلك ، سیكون المحتوى متوافقًا ، وسیتم فتح مسار التحقق أیضًا. على سبیل المثال ، إذا قال الجمیع أنه فی 15 یونیو ، جاءت 42 دبابة إلى الشارع ، وهذا هو الشیء نفسه. وهی واحدة من طرق اكتشاف الحقیقة. ولكن إذا تم توقع علامات الاقتباس ، فیجب إضافة بُعد ثالث إلى هذا الجدول أو المصفوفة ، وهذا المكان. على سبیل المثال ، أولئك الذین تحدثوا عن ساحة ارک فی ذلك الیوم ، ربما تناقضوا أولئك الذین كتبوا عن میدان تجریش حول الدبابات. یظهر أن الدبابات أو العربات المدرعة لم تكن موجودة فی كل الشوارع. على سبیل المثال ، نقتبس أحداث 15 یونیو ، وفقا لآلاف الأشخاص. یصبح هذا النص تاریخًا ، حیث نشیر إلى المتحدثین به كمستند. الآن ، مع طریقة تحلیل الكمبیوتر ، یمكن تصمیم الأبعاد على أنها لا نهائیة ، وهو ما تقوم به محركات البحث. مع كل كلمة رئیسیة، بحیث لم یقل شیئا عن المعلومات المقدمة، أو كتب مهملة لا البقاء، لأنه من الذاكرة من ناحیة الآلاف من تیرابایت من المعلومات المخزنة، والمحرك الآخر للتمتع اختیار یلزم القیام به لاعطاء

Şifahi tarix strukturlarının təhlili

Tarix, bu kütləvi kompleksin müasirləşdirilməsi üçün struktur təhlili tələb edən insan təcrübə toplusudur. Diqqətlə istifadə olunmalıdır. Əslində, tarixi öyrənmək üçün ən böyük maneə onun məlumatıdır. Bu maneəni aradan qaldırmaq üçün bəzilər alternativ üsulları seçmişlər: yəni yalnız İslam tarixi, ya da İranın tarixi öyrənilmişdir. Bu böyük bir səhvdir, çünki tarixin hər bir üzvü, bədəndə bədənin ölü cisminin təsviri kimi komponentlərə sistem parçalanmasını nəzərdə tutur. Bu kütləvi məlumat sistemində sözlü və yazılı üsullar var. Bəzi məlumatlar yazılmışdır, lakin onların əksəriyyəti fərdlərin yaddaşında. Sıfıra yaxınlaşarkən, bu nisbət daha yüksəkdir. Kitabda gizli kimi, hər cür məlumat doğru və yanlışdır. Məsələn, kitabı olmayan Platon indi onun üçün kitab yazmışdır! Aristotel, yalnız getdi və danışdı, artıq öz adında bir kitab var! xətt icad etmədi prehistorik yaş də bir kitab yazıblar: on komandanlığı və ya Musanın on masalar, bir neçə yüz pages Əhdi-Ətiq kitab çıxdı. Üç yüz il sonra Həzrət Məsihin sözlərini bir neçə dəfə eşitdi: İncilin həcmi. Buna görə də, belə laqeydlikdən qaçmaq üçün təhlil metodu yazılı tarix üçün istifadə edilə bilən şifahi tarix üçün müəyyənləşdirilməlidir. Birincisi, bir matrix və ya masa: bir tərəfdən iki ölçülü rəsm, natiqlər və digər tərəfdən adları zaman olur. Məsələn, müharibə və ya inqilab xatirələrini müəyyən bir müddət içində söyləyən bir adam hadisələrə (1340 ilə 1360 arasında) bölünür. Bu vəziyyətdə, masanın yatay sıraları 1340-da: hər bir natiqə nə oldu deyir. Yəni aylara bölsək, daha doğrudur. Sonra məzmun uyğun olacaq, doğrulama yolu da açılacaqdır. Məsələn, əgər hər kəs 15 iyunda 42 tankın küçəyə gəldiyini söyləsə, bu eyni şeydir. 

نوع اخبار :
برچسب : تحلیل سازه های تاریخ شفاهی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :