ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 15 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
اقتصاد گسسته باعث شده تا مردم، فرهنگ گسسته هم پیدا کنند. این گسستگی در برخی موارد، به موازات هم رسیدند! که هیچگاه به هم نمی رسند. و این یعنی جدایی دولت و مردم، یعنی هرکاری دولت می کند، به ضرر مردم و به نفع خودش است. این به زیربنای فکری و تئوری یا: فرضیه اصلی برخی ها تبدیل میشود. مثلا دولت درحال برنامه ریزی برای اشتغال است، تبلیغ زیادی هم می کند. در حالیکه مردم می گویند: فقط برای اختلاس بیشتر، این شعار را می دهند! یا حداکثر چند نفر نورچشمی را، سرکار می برند. همانطور که دولت و اعضا کابینه ثابت هستند! و بین چند نفر می چرخند، اشتغال و وام و مسکن هم، بین همین ها توزیع می شود. این دیدگاه همان گسست فرهنگی است که: از گسست افتصادی بر می خیزد. و در همه زمینه ها خود را نشان می دهد. حتی فقه را هم با خود همراه می کند! زیرا اصل مصلحت این اجازه را می دهد. مثلا انفال در قران آمده که: برای خدا و رسول اوست. و لی این به معنی تحریم نیست، یعنی انفال را همه میتوانند استفاده کنند، ولی مالک آن نمی شوند. ولی فقه دولتی می گوید: در اختیار دولت است، بقیه حق ندارند از آن استفاده کنند. همین امر باعث ایجاد: بیکاری و فقر و نهایتا نارضایتی مردم می شود. همانطور که دولت میتواند: معادن را به بخش خصوصی واگذار کند، در همه زمینه ها میتواند: این کار را انجام دهد: مراتع و جنگل ها هم باید به: بخش خصوصی واگذار شود. زیرا احترام مومن ،آبروی او و معیشت او، از همه ارکان طبیعت بالاتر است. وقتی همه کوهها و رودخانه ها، دریاها و دشت ها به عنوان انفال، در قرق دولت قرار می گیرد. مردم برای معیشت در تنگنا قرار می گیرند. روش معصومین در تنگنا قرار دادن مردم نبود. پیامبر اسلام فرمود: ازمن هیچ ارث مادی باقی نمی ماند. ایشان وقتی رحلت فرمود، مبلغی هم بدهکار بود. حتی حضرت وقتی باغ فدک را هدیه گرفت، فوری آن را به دخترش بخشید و: حضرت فاطمه نیز به فقرا اجازه داد: از آن استفاده کنند. حالا اگر فقه حکومتی بیاید و: همه باغ ها و مراتع را ممنوع الاستفاده کند، چه اتفاقی می افتد؟ برای مردم چیزی باقی نمی ماند، تا امرار معاش کنند. اتفاقی که می افتد: مردم راه خود را جدا می کنند. یعنی گسست سیاسی و اقتصادی و: فرهنگی را دنبال می کنند. الان به روشنی می بینیم که: در روزهای اداری همه کم کاری می کنند، بطوریکه کارمفید در ایران، به 2ساعت در روز رسیده است! اما به محض اینکه ادارات تعطیل می شود، کار و فعالیت شروع می شود! حجم تراکنش های بانکی، ترافیکی و ارتباطی کاملا: این امر را تایید می کند. یعنی تراکنش های بانکی، در بعد از ساعات اداری بانکها، بسیار بیشتر از ساعات اداری است! بطوریکه در ساعات اداری، بانکها کاملا بیکار هستند! ولی برای تامین وجوه تراکنش ها، بعد از ساعات اداری بطور شبانه روزی! باید کار کنند.برای درک بهتر موضوع میدانیم که: در مجالس رسمی دنیا، بحث های متفرقه و بی نتیجه زیاد است، اما بهترین تصمیمات در لابی ها گرفته می شود! لابی یعنی تعطیلی جلسه ها. در مدیریت نیز به سازمان های رسمی و: غیر رسمی تعریف شده اند. به هرحال عملکرد سازمان های رسمی، اگر مورد تجدید نظر و ارزیابی، برای تطبیق آن با اهداف سازمان قرار نگیرد، باعث تحریک سازمان های غیر رسمی و: بزرگتر شدن آنها می شود. در اصطلاح سیاسی هم، گروه های فشار می گویند. گروههای فشار اگر تقویت شوند، میتوانند گروهای رسمی را از بین ببرند و: جایگزین آن بشوند. لذا باید از اشتباهات دیگران عبرت گرفت، و باعث عمیق تر شدن: گسل های سیاسی و اجتماعی نشد. عملکرد بد را نمی توان با: شعار های فریبنده پوشاند.

Discrete economy culture

The discrete economy has led people to find a discrete culture. This fragmentation has come to a parallel in some cases! They never get together. And this means the separation of the state and the people, that is, everything the government does, at the expense of the people and in his own interest. This is the basis of thought and theory or the main hypothesis of some. For example, the government is planning for employment; it also makes a lot of publicity. As people say, they only slogans for more embezzlement! Or at most, do some pegged people. As the government and cabinet members are stationary! And among a few people, employment and mortgages and housing are distributed among the same. This view is the same cultural breakthrough that emerges from an economic breakdown. And it shows in all its fields. Even jurist accompanies him! Because: the principle of expediency permits it. Anfal in the Qur'an, for example, says: "For Allah and His Messenger." And Lee does not mean boycotting, that is, Anfal can be used by everyone, but they do not own it. But public law says: "It is in the hands of the government, others are not allowed to use it." This leads to unemployment and poverty, and ultimately to the discontent of the people. As the government can: Give mines to the private sector, it can: in all respects: do it: pastures and forests must also be left to the private sector. Because :his faithfulness, his honor and his livelihood are higher than all the pillars of nature. When: all the mountains and rivers, seas and plains as Anfal are in the state of seclusion. People are in a bottleneck for livelihood. The infallible method was not to put people in the way. The Prophet of Islam said: I do not have any material inheritance. When he died, he was owed some money. Even the Prophet, when giving the garden of Fadak, immediately gave it to his daughter and: Fatima also allowed the poor: to use it. Now what if the Justin jurisprudence comes and does not allow all gardens and pastures to be used? There will not be anything left for people to earn a living. What happens: People separate their way. That is, the political and economic breakdown: they pursue a culture. We are now clearly seeing that: in office days, everyone is doing little, so that the businessman in Iran has reached 2 hours a day! But as soon as the offices are closed, work starts! The volume of banking, traffic and communication transactions is quite robust. It confirms this. That is, banking transactions are much more than office hours after office hours! As in the office hours, the banks are completely unemployed! But to cover transaction costs, after office hours around the clock! We need to work. For a better understanding of the subject, we know that there are many misunderstandings in official world meetings, but the best decisions are taken in lobbies! Lobby means closing sessions. In management, there are also formal and informal organizations defined. However, the performance of official organizations, if not revised and evaluated, does not fit into the goals of the organization, triggers informal organizations: they become larger. In the political term, pressure groups are also called. If pressure groups are strengthened, they can eliminate official groups and: replace them. Therefore, one should understand the mistakes of others, and make them more profound: not political and social faults. Bad performance cannot be covered by: deceptive slogans.

ثقافة اقتصادیة منفصلة

لقد دفع الاقتصاد المنفصل الناس إلى إیجاد ثقافة منفصلة. لقد حان هذا التشرذم بالتوازی فی بعض الحالات! انهم لا یجتمعون أبدا. وهذا یعنی الفصل بین الدولة والشعب ، أی كل ما تفعله الحكومة ، على حساب الشعب ومصلحته. هذا هو أساس الفكر والنظریة أو الفرضیة الرئیسیة للبعض. على سبیل المثال ، تخطط الحكومة للتوظیف ، كما أنها تقدم الكثیر من الدعایة. كما یقول الناس ، فإنهم فقط شعارات لمزید من الاختلاس! أو على الأكثر ، القیام ببعض الناس مربوطین. بما أن أعضاء الحكومة والحكومة متوقفون! ومن بین عدد قلیل من الناس ، یتم توزیع العمالة والرهون العقاریة والإسكان بین نفس. هذا الرأی هو نفس الاختراق الثقافی الذی ینشأ من الانهیار الاقتصادی. ویظهر فی جمیع میادینها. حتى الفقیه یرافقه! لأن مبدأ النفعیة یسمح بذلك. الأنفال فی القرآن ، على سبیل المثال ، یقول: "لله ورسوله". ولی لا یعنی المقاطعة ، أی أن الأنفال یمكن استخدامها من قبل الجمیع ، لكنهم لا یملكونها. لكن القانون العام یقول: "إنه فی ید الحكومة ، والبعض الآخر غیر مسموح باستخدامه". هذا یؤدی إلى البطالة والفقر ، وفی نهایة المطاف إلى استیاء الناس. كما تستطیع الحكومة: إعطاء الألغام للقطاع الخاص ، یمكنها: من جمیع النواحی: القیام بذلك: یجب أیضًا ترك المراعی والغابات للقطاع الخاص. لأن إخلاصه وشرفه ومصدر رزقه أعلى من كل ركائز الطبیعة. عندما تكون جمیع الجبال والأنهار والبحار والسهول مثل الأنفال فی حالة العزلة. الناس فی عنق الزجاجة لسبل العیش. لم تكن الطریقة المعصومة عن الخطأ هی وضع الناس فی الطریق. قال رسول الإسلام: لیس لدی أی نصیب مادی. عندما مات ، كان مستحقًا بعض المال. حتى النبی ، عندما عرضت حدیقة فدك ، أعطته على الفور لابنته ، و: سمحت حضرة فاطمة أیضا للفقراء: لاستخدامها. الآن ماذا لو جاء الفقه وحظر كل الحدائق والمراعی ، ثم ماذا یحدث؟ لن یبقى أی شیء للناس لكسب لقمة العیش. ما یحدث: یفرق الناس طریقهم. هذا هو الانهیار السیاسی والاقتصادی: فهم یمارسون ثقافة. من الواضح أننا نرى الآن: فی أیام العمل ، الجمیع لا یفعل الكثیر ، بحیث یصل رجل الأعمال فی إیران إلى ساعتین فی الیوم! ولكن بمجرد إغلاق المكاتب ، یبدأ العمل! حجم المعاملات المصرفیة والمروریة والاتصالات قوی للغایة ، وهو یؤكد ذلك. هذا هو ، المعاملات المصرفیة أكثر بكثیر من ساعات العمل بعد ساعات العمل! كما هو الحال فی ساعات العمل ، فإن البنوك عاطلة تماماً! ولكن لتغطیة تكالیف المعاملات ، بعد ساعات العمل على مدار الساعة! نحن بحاجة إلى العمل ، من أجل فهم أفضل للموضوع ، نحن نعلم أن هناك الكثیر من سوء الفهم فی الاجتماعات العالمیة الرسمیة ، ولكن یتم اتخاذ أفضل القرارات فی جماعات الضغط! اللوبی یعنی جلسات الإغلاق. فی الإدارة ، هناك أیضا منظمات رسمیة وغیر رسمیة محددة. ومع ذلك ، فإن أداء المنظمات الرسمیة ، إذا لم یتم تنقیحه وتقییمه ، لا یتلاءم مع أهداف المنظمة ، ویحفز المنظمات غیر الرسمیة: فهی تصبح أكبر. على المدى السیاسی ، تسمى مجموعات الضغط أیضا. إذا تم تعزیز مجموعات الضغط ، یمكنهم القضاء على المجموعات الرسمیة واستبدالها. لذا ، یجب على المرء أن یفهم أخطاء الآخرین ، ویجعلها أكثر عمقاً: لا أخطاء سیاسیة واجتماعیة. لا یمكن تغطیة الأداء السیء من خلال: الشعارات الخادعة.

Ayrı iqtisadiyyat mədəniyyəti

Ayrı-ayrı iqtisadiyyat iqtisadiyyatı insanların ayrı bir mədəniyyət tapmasına gətirib çıxardı. Bu parçalanma bəzi hallarda paralel olaraq gəlmişdir! Birlikdə olmurlar. Və bu, dövlətin və xalqın, yəni hökumətin hər şeyi xalqın hesabına və öz maraqları ilə ayrılması deməkdir. Bu fikir və nəzəriyyənin və ya bəzi əsas fərziyyənin əsasıdır. Məsələn, hökumət məşğulluq etməyi planlaşdırır, bununla da çoxlu sayda təbliğat aparır. İnsanlar deyirlər ki, onlar daha çox oğurluq üçün şüarlar səsləndirirlər! Və ya ən çox, bəzi pegged insanlar etməyin. Hökumət və kabinet üzvləri sabit olduqları üçün! Bir neçə nəfər arasında istihdam, ipoteka və mənzil eyni şəkildə paylanır. Bu fikir iqtisadi böhrandan yaranan eyni mədəni irəliləyişdir. Və bütün sahələrində göstərir. Hətta hüquqşünas onu müşayiət edir! Çünki məqsədəuyğunluq prinsipi bunu təmin edir. Məsələn Quranda Anfal deyir: "Allah və Onun Peyğəmbəri üçün." Və Lee, boykot demək deyil, yəni Anfal hər kəs tərəfindən istifadə edilə bilər, amma onlar özlərinə sahib deyillər. Ancaq ictimai qanununda deyilir: "Hökumətin əlindədir, bəziləri isə istifadə etmədi." Bu, işsizliyə və yoxsulluğa və son nəticədə xalqın narazılığına gətirib çıxarır. Hökumətin edə biləcəyi kimi: Minaları özəl sektora verin, ola bilər: hər cəhətdən: bunu: otlaq və meşələr də özəl sektora buraxılmalıdır. Onun sədaqətliliyi, şərəf və həyat tərzi təbiətin bütün sütunlarından daha yüksəkdir. Anfal kimi bütün dağlar və çaylar, dənizlər və düzənliklər təklik vəziyyətində olduqda. İnsanlar yaşayış üçün çətin vəziyyətdədirlər. Mütləq üsul insanları yola qoymamaq idi. İslam Peyğəmbəri (s.ə.v.) buyurmuşdur: Məndə heç bir maddi miras yoxdur. O öldü, o, bir qədər borcu idi. Hətta Peyğəmbər, Fədək bağı təqdim edildikdə dərhal qızıma verdi və həzrət Fatimə də kasıblara icazə verdi: istifadə etmək. İndi müharibə gəlirsə və bütün bağları və otlaqları qadağan edərsə, nə olar? İnsanlar həyat qazanmaq üçün bir şey qalmayacaq. Nə olur? İnsanlar yollarını ayırırlar. Yəni, siyasi və iqtisadi böhran: bir mədəniyyəti təqib edirlər. İndi aydın görürük ki, ofisdə günlərdə hər kəs az iş görür, İranlı iş adamı gündə 2 saata çatıb! Amma ofislər bağlandığı andan başlayır! Bankçılıq, nəqliyyat və rabitə əməliyyatları həcmi olduqca möhkəmdir və bunu təsdiqləyir. Yəni, bank əməliyyatları ofis saatlarından sonra ofis saatlarından çoxdur! Ofis saatlarında olduğu kimi, banklar tamamilə işsizdir! Amma əməliyyat xərclərini ə

نوع اخبار :
برچسب ها : فرهنگ اقتصاد گسسته،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :