ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

Image result for ‫صید دریا‬‎

صنعت شیلات ایران در محدوده صادرات و واردات، در یک کلمه خلاصه می شود: صادرات خاویار گرانبها و: واردات ماهی های مرده و حرام! در حالیکه میتوان  12میلیون دلار صادرات خاویار در سال را اقزایش داد و: میلیون ها دلار روغن یا پودر: ماهی بدون پولک را وارد نکرد. در هر صورت لازم است، یک رشته بین رشته ای، بین شیلات و اقتصاد و مدیریت بازاریابی، تاسیس شود و: راهیرد های شیلات را بطور علمی دنبال کند. ماهیان دریا سه برابر غذای: تمام بشر روی زمین هستند. یعنی با استفاده از دریا، هیچکس گرسنه نمی ماند. غیر از ماهی های خوراکی که: به این وسعت است، حتی ریز جلبکها می توانند: سازه های فلزی راتغییر داده و یا حذف کنند، و در تهیه سوخت ارزان و پاک کمک کنند. ولی همه اینها ناشناخته است. زیرا ماهی شناسی، فقط به تشریح فیزیولوژی آن محدود شده است. ماهی ها میتوانند: حتی مفهوم اقتصاد و علوم انسانی غربی را، زیر سوال ببرند. زیرا اساس علم اقتصاد برکمبود: منابع است ولی ماهی ها، ثابت می کنند نه تنها کمبود منابع وجود ندارد، بلکه وفور نعمت و بی اندازه بودن: منابع خدادای را اثبات می کند. متاسفانه شاهد هستیم به بهانه: تکثیر ماهیان ازاد در داخل حوضچه ها، مانع ماهیگیری سنتی یا صنعتی می شوند. در حالیکه کشورهای دیگر، به راحتی در درون: مرزهای آبی ما، منابع ما را غارت می کنند. اگر شیلات را یک باند تبهکار ندانیم، لا اقل یک باند ضد ایرانی در: درون آن نفوذ کرده که راه را، برای صیادان و تولید داخلی سد می کند. ولی برای غارت باز می کند. امسال که سال حمایت از تولیدات داخلی است، ماهیگیری بهترین فرصت برای: اجرای این منظور است. این باند تبهکار که شاید با: بن سلمان هم در ارتباط باشد، می بینیم که در فصل صید، چگونه تارضایتی ایجاد می کند و: باعث اعتراض مردم ساحلی شده است. چطور است که منابع غنی: میگو و مروارید و ماهی و وجود دارد، ولی آنها به تقسیم درآمد نفت چسبیده اند. و با این بهانه، باعث بیکاری و اعتراض آنها می شوند. رودخانه های ایران، منبع آب شیرین است، اگر نمی توانند آن را مهار کنند، لا اقل بگذارند در آن ماهیگیری شود. تمام ساحل کشور را میخکوبی کرده! و از دسترس مردم دور کرده اند، تا مردم عاصی شوند و فکر کنند: جمهوری اسلامی حتی از: نان خوردن آنها از دریا هم، مخالف است. سیاست اقتصادی شیلات، وقتی شفاف نباشد و در دانشگاهها، تهیه و اجرا نشود و در تاریکی بماند، هرکس هرکاری بخواهد می کند. مردم را گرسنه نگهمیدارد، تا چشم آنها به چندر غاز یارانه: کشورهای همسایه باز شود! کسانی که صیادان ما را به: دین وهابیت دعوت می کنند و: برای آنها مستمری می فرستند. در حالیکه دریا منشا همه نوع ثروت است، ولی از آن منع شده اند. باید دانست که دریا و: رودخانه انفال است، ولی این به آن معنی نیست که هیچکس، نباید از ان استفاده کند. انفال املاک عمومی هست. یعنی همه میتوانند از ان استفاده کنند. اخنیار انفال در دست حاکم اسلامی بودن، به این معنی نیست که همه را، از آن محروم کند! بلکه باید برای آسایش و گذران زندگی مردم است. حمایت از تولید در بخش انفال، به این معنی است که همه از: جنگل و دریا و کوه و رودخانه استفاده کنند. اینطور نباشد که انفال زندانی شود، و مردم برای نان شب محتاج باشند. خداوند این قانون را برای رفاه مردم قرار داده، نه زحمت و گرسنگی آنان. استان های ساحلی که در کنار دریای ثروت هستند، اگر بیکار وجود دارد، به معنی آن است که مراکز تولید: کار و ثروت از دسترس مردم خارج شده! اگر نگوییم که به کام: دولتی ها شده است.


Fish Caviar In Front: Dead Fish

The Iranian fishing industry in the range of exports and imports is summarized in one word: Exports of precious caviar: Import of dead and forbidden fish! While $ 12 million worth of caviar exports per year could be earned, millions of dollars of oil or powder: no fish were imported. In any case, it is necessary to establish an interdisciplinary discipline, between fisheries and economics and marketing management, to pursue scientific knowledge of fisheries. Sea fishes three times as much food: all human beings on the planet. No one is hungry using the sea. Apart from fish, which is: to this extent, even fine algae can: alter or remove metal structures, and help in the preparation of cheap and clean fuel. But all this is unknown. Because: the fishery is limited to describing its physiology. Fish can: even question the concept of Western economics and humanities. Because the basis of the economics of economics was low: resources, but the fish prove that not only lack of resources, but abundance and futility: proves God's resources. Unfortunately, we are witnessing the premise: the proliferation of free fish within the ponds is an obstacle to traditional fishing or industrial fishing. While other countries are easily within, our water borders loot our resources. If we do not consider the fishery as a gang, at least an anti-Iranian gang has infiltrated it, blocking it, for barracks and domestic production. But: to loot. This year, which is a year of supporting domestic production, fishing is the best opportunity to: implement this goal. This criminal gang, which may also be linked with Ben bin Salman, shows how the seafaring sector is causing pollution in the fishing season: it has protested the coastal people. How there are rich resources: shrimp, pearl and fish, but they are clinging to the distribution of oil revenues. And with this excuse, they cause unemployment and protest. Iran's rivers are the source of fresh water, if they cannot control it, leave it at least to fish. Pull the entire coast of the country! And they have gone away from the people, so that the people can become angry and think that the Islamic Republic is even against: eating them from the sea. Fisheries' economic policy, when it is not transparent and in the universities, is not prepared and implemented and remains in the dark, everyone wants whatever they want. Keep people hungry, so their eyes can be subsidized by geese: open neighbor countries! Those who call our fishermen to: Wahhabism and send them a pension. While the sea is the source of all kinds of wealth, it is forbidden. It should be known that the sea is Anfal River, but this does not mean that no one should use it. Anfal is a public property. That is, everyone can use it. It does not mean to deprive everyone of it! Rather, it must be for the comfort of people's lives. Supporting production in the Anfal sector means that all people use forests and seas and mountains and rivers. It's not like Anfal to be imprisoned, and people need a night's bread. God has placed this law for the welfare of the people, not their boredom and hunger. The coastal provinces that are near the sea of ​​wealth, if there are unemployed, means that the centers of production: labor and wealth are out of reach of the people! If we do not say that it's the government.

سمك الكافیار فی الجبهة: السمك المیت

یتم تلخیص صناعة الصید الإیرانیة فی نطاق الصادرات والواردات فی كلمة واحدة: صادرات الكافیار النفیسة: استیراد الأسماك المیتة والمحرومة! بینما یمكن الحصول على 12 ملیون دولار من صادرات الكافیار سنویاً ، ملایین الدولارات من النفط أو المسحوق: لم یتم استیراد أی سمكة. على أی حال ، من الضروری إنشاء نظام متعدد التخصصات ، بین مصاید الأسماك والاقتصاد وإدارة التسویق ، لمتابعة المعرفة العلمیة لمصاید الأسماك. أسماك البحر ثلاثة أضعاف كمیة الطعام: كل البشر على هذا الكوكب. لا أحد جائع باستخدام البحر. وبصرف النظر عن الأسماك ، وهو: إلى هذا الحد ، یمكن حتى الطحالب الجمیلة: تغییر الهیاكل المعدنیة أو إزالتها ، والمساعدة فی تحضیر الوقود الرخیص والنظیف. لكن كل هذا غیر معروف. لأن الصید یقتصر على وصف علم وظائف الأعضاء الخاص به. یمكن للأسماك: حتى التشكیك فی مفهوم الاقتصاد الغربی والعلوم الإنسانیة. لأن أساس اقتصادیات الاقتصاد كان منخفضا: الموارد ، لكن الأسماك أثبتت أن نقص الموارد ، لیس فقط الوفرة والعقم: یثبت موارد الله. لسوء الحظ ، نحن نشهد الافتراضات: إن انتشار الأسماك المجانیة داخل الأحواض یشكل عائقاً أمام الصید التقلیدی أو الصید الصناعی. وبینما یسهل الوصول إلى بلدان أخرى ، فإن مواردنا المائیة تنهب مواردنا. إذا لم نعتبر المصاید عصابة ، فإن عصابة معادیة للإیرانیین على الأقل قد تسللت إلیها ، وعرقلتها ، والثكنات ، والإنتاج المحلی. لكن للنهب. هذا العام ، وهو عام دعم الإنتاج المحلی ، یعد الصید أفضل فرصة لتحقیق هذا الهدف. هذه العصابة الإجرامیة ، التی قد تكون مرتبطة أیضاً ببن سلمان ، تظهر كیف أن قطاع الملاحة البحریة یتسبب فی التلوث فی موسم الصید: فقد احتج على سكان المناطق الساحلیة. كیف توجد موارد ثریة: الروبیان واللؤلؤ والأسماك ، ولكنها تتشبث بتوزیع عائدات النفط. وبهذا العذر ، فإنها تسبب البطالة والاحتجاج. تعتبر الأنهار الإیرانیة مصدرًا للمیاه العذبة ، إذا لم یكن بإمكانها السیطرة علیها ، اتركها على الأقل لصید السمك. سحب الساحل بأكمله من البلاد! وقد ابتعدوا عن الناس ، حتى یتسنى للناس أن یكونوا غیر طائعین ویعتقدون أن الجمهوریة الإسلامیة حتى ضد: الأكل منها من البحر. إن السیاسة الاقتصادیة لمصاید الأسماك ، عندما لا تكون شفافة أو فی الجامعات ، لیست مستعدة وتنفذ ولا تزال فی الظلام ، فالكل یرید ما یرید. إبقاء الناس جائعین ، لذلك یمكن دعم أعینهم بواسطة الإوز: البلدان المجاورة المفتوحة! أولئك الذین یسمون الصیادین لدینا: الوهابیة وإرسالها إلى معاش تقاعدی. فی حین أن البحر هو مصدر كل أنواع الثروة ، فإنه ممنوع. من المعروف أن البحر هو نهر الأنفال ، لكن هذا لا یعنی أنه لا ینبغی لأحد أن یستعمله. الأنفال هی ملكیة عامة. وهذا هو ، یمكن للجمیع استخدامها. هذا لا یعنی حرمان الجمیع منه! بدلا من ذلك ، یجب أن یكون من أجل راحة حیاة الناس. دعم الإنتاج فی قطاع الأنفال یعنی أن جمیع الناس یستخدمون الغابات والبحار والجبال والأنهار. لیس الأمر كأنه یتم سجن الأنفال ، والناس بحاجة إلى خبز لیلی. لقد وضع الله هذا القانون من أجل رفاه الناس ، ولیس الملل والجوع. إن المقاطعات الساحلیة القریبة من بحر الثروة ، إذا كان هناك عاطل عن العمل ، تعنی أن مراكز الإنتاج: العمالة والثروة بعیدة عن متناول الناس! إذا لم نقول إنها الحكومة.

Öndə Balıq Havyarası: Ölü balıq

İranlı baliq sənayesi ixrac və idxal sırasındakı bir sözlə yekunlaşdırılır: Qiymətli kürü ixracatı: Ölü və qadağan balıqların idxalı! İldə təxminən 12 milyon dollarlıq kürü ixrac etmək mümkün olsa da, milyonlarla dollar neft və ya toz: heç bir balıq idxal olunmayıb. Hər halda balıkçılık və iqtisadiyyat və marketinq idarəçiliyi arasında balıkçılığın elmi biliklərini həyata keçirmək üçün disiplinler arası bir intizam qurmaq lazımdır. Dəniz balığı üç qat çox yeməkdir: planetin bütün insanları. Dənizi istifadəedən heç kəs ac deyil. Balıqdan başqa: bu dərəcədə yaxşı yosunlar belə ola bilər: metal konstruksiyaları dəyişdirmək və ya aradan qaldırmaq və ucuz və təmiz yanacaq hazırlanmasına kömək etmək. Amma bunların hamısı məlum deyil. Balıqçılıq məhdud olduğundan, onun fiziologiyasını təsvir etməklə məhdudlaşır. Balıq ola bilər: hətta Qərb iqtisadiyyatı və humanitar anlayışını sorgulayır. Çünki iqtisadiyyat iqtisadiyyatının əsasları aşağı idi: resurslar, lakin balıq yalnız resursların olmaması deyil, bolluq və boşluq olmadığını sübut edir: Allahın resurslarını sübut edir. Təəssüf ki, gölməçələrdə azad balıqların yayılması ənənəvi balıqçılıq və ya sənaye balığına mane olur. Digər ölkələr asanlıqla içində olmasına baxmayaraq, sularımız resurslarımızı qənimətləndirir. Balıqçılığı bir dəstə olaraq düşünmürsek, ən az bir anti-İran şəbəkəsi onu girmə, barak və yerli istehsal üçün sızdırdı. Amma qənimət. Yerli istehsalın dəstəklənməsi ili olan bu il balıqçılıq bu məqsədə nail olmaq üçün ən yaxşı imkandır. Ben Salman ilə əlaqəli ola biləcək bu cinayətkar dəstə dənizçilik sektorunun balıkçı mövsümündə çirkləndirməyə səbəb olduğunu göstərir: bu sahil xalqını etiraz etdi. Zəngin qaynaqlar necədir: karides, inci vəbalıqlar, ancaq neft gəlirlərinin bölünməsinə bağlanırlar. Bu bəhanə ilə işsizlik vəetiraz aksiyalarına səbəb olurlar. İranın çayları təzə su qaynağıdır, əgər onlar onu idarə edə bilmirlərsəən azı balığa buraxırlar. Ölkənin bütün sahillərini çəkin! Xalq xalqdan uzaqlaşdılar ki, xalq qəzəblənsin və İslam Respublikasının hətta qarşı çıxdığını düşünün: onları dənizdən yeyin. Balıkçılığın iqtisadi siyasəti, şəffaf olmadığında və universitetlərdə hazırlanmır və həyata keçirilmir və qaranlıq qalır, hər kəs istədiyi hər şeyi istəyir. İnsanların acını çəkin, unu söyləmək olmaz.

 

نوع اخبار :
برچسب ها : ماهی خاویار در مقابل: ماهی مرده،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :