ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

صف های طولانی ویزا در: سفارتخانه های کشورهای شنگین، بالا رفتن هزینه های اخذ ویزا و: مشکل تر شدن شرایط، نشان می دهد که نقاضا برای سفر، بیش از ظرفیت و عرضه ویزا می باشد. کشورهای مختلف سعی دارند از این تقاضا، بیشترین بهره برداری را داشته باشند. درکشورهای همسایه مخصوصا: ترکیه و عراق و آذربایجان، که شرایط سهل تری دارند، یا اصلا ویزا نمی خواهند، شاهد صف های طولانی در نقاط مرزی در ایام عید بودیم. اگر بقیه همسایه ها هم، سختگیری کمتری کنند این سفرها بیشتر می شود. آنهایی هم که دستشان به: سفر خارج نمی رسید حتما: یک سفر داخلی انجام می دهند! ثبت 42میلیون تردد خودرویی، در عرض 13روز ایام نوروز، نشان می دهد همه خانوار های ایرانی، به سفر رفته اند! زیرا جمعیت ایران 84میلیون نفر است، و هر خودرو بطور متوسط، دو نفره باشند، همه خودروها به سفر اقدام کرده اند. هر سفر داخلی یاخارجی، علیرغم اینکه یک گردش محسوب می شود، بار سیاسی و فرهنگی سنگینی هم، با خود حمل می کند. لذا این سفرها حداقل دو موضوع را، به چالش می کشد: یکی تضاد فرهنگی یا جنگ روانی، دیگر اینکه مرزها معنی خود را از دست می دهند. بزرگترین دلیل سفرهای خارجی ایرانیان، وجود بستگان آنها در دو سوی مرز است. ایران دارای 15همسایه هم مرز است، که طبیعتا افرادی قبل از تعیین مرزها، درکنار یا نزدیک به هم بودند، که به واسطه مرز ها از هم جدا افتاده اند. این موضوع در بلوچستان پاکستان و ایران ، آذربایجان های دو طرف رود ارس، ترکمنستان های دوسوی مرز، حتی در عراق و امارات و افغانستان، بخوبی قابل مشاهده است. قانون پیله وری و یا کولبری، یا گذرنامه های مرزی، همه ناظر بر این موضوع است. مردم وان ترکیه، کاملا شبیه ایرانی ها زندگی می کنند! ایرانی ها هم امسال در آن شهر، با حضور خود رکورد زدند. قطار استارا به آستارا هم! در نوروز امسال راه اندازی شد. شهرهرات افغانستان، بسیار به مشهد ما شباهت دارد. عشق اباد هم مانند زوج خود درایران است. در حاشیه حنوبی خلیج فارس هم، اگر ایرانی ها و ایرانی تبارها جمعیت اول نباشند، دومین جمعیت آنها را تشکیل می دهند. در گرجستان ناحیه ای هست که خود را، ارانی یا ایرانی می دانند! آذربایجان هم نام قبلی اش اران بوده است. در فواصل دور، اوراسی یا اوراسیا و آسیای میانه امروز، خواستگاه اصلی قوم آریا است. هندو ها، سانسکریت را زبان مادری ایرانیان می دانند! در اروپا هم، کراواتها خود را خراسانی، اسپانیایی ها که اصفهانی، و ایرلتدی ها که سرزمین ایران! را انتخاب کرده اند، همه گویای خویشاوندی مردم دنیا است. که ایجاد مرزها آنها را از هم جدا کرده، و اکنون باید ویزا بگیرند! تا بتوانند همدیگر را پیدا کنند. بنابر این هجوم ایرانیان به: خارج از کشور، در واقع اعتراض به این: مرزبندی های سیاسی است. اما از آنسو نیز، شوق ورود به ایران وجود دارد، ولی جنگ فرهنگی مانع از: ورود آنها می شود. دوری آنها از ایران، باعث شده تا: آداب و رسوم دیگری را انتخاب کنند. آمدن آنها به ایران، ورود فرهنگ غیراسلامی را به دنبال دارد. لذا ایران تمایل دارد: همه شیعه شوند و بعد، وارد ایران شوند و: خارجی ها دوست دارند: ایرانی ها کافر شوند و: بعد وارد اروپا یا آمریکا شوند! این مفهوم اصلی جنگ فرهنگی یا جنگ روانی است، که باعث کاهش سفر خارجی ها به ایران و: ایرانی ها به خارج شده است. که سمبل آن حجاب اسلامی است. ایرانی ها که به خارج می روند، باید حجاب را بردارند! و خارجی ها که به ایران می آیند، باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. ولی پیروز آینده این میدان، ایران اسلامی است که زمینه را، برای حکومت واحد جهانی: امام زمان عج آماده می کند. 

Why do Iranians, foreigners, like?

Long visa queues at: Embassies of the Schengen countries, rising visa costs and: The more difficult the situation, the demand for travel is more than the capacity and the visa issuance. Different countries try to get the most out of this demand. In the neighboring countries, especially Turkey, Iraq and Azerbaijan, which have easier conditions, or do not want visas at all, we saw long lines in the border areas during the Eid period. If the rest of the neighbors get tighter, the trips will increase. Those who did not miss the trip: they would do a domestic trip! The registration of 42 million vehicles in the 13 days of Nowruz shows that all Iranian households have gone on a trip! Because the Iranian population is 84 million, and each car is on average two people, all the cars have been traveling. Any domestic or foreign trip, despite being a turnout, carries a heavy political and cultural burden as well. So these trips challenge at least two issues: one cultural conflict or a psychological warfare; moreover, the boundaries lose their meaning. The biggest reason for foreign travels of Iranians is their relatives on both sides of the border. Iran has 15 frontier neighbors, which were naturally individuals who were separated or close to each other before borders, bound by borders. This issue is well seen in Balochistan, Pakistan and Iran, Azerbaijanis on both sides of the Arus River, Turkmenistan, along the border, even in Iraq, the UAE and Afghanistan. The law of coachwork or collateral, or border passports is all about this matter. The people of Turkish Turks, like the Persians, are alive! The Iranians also recorded their recordings this year in that city. Starara train to Astara! This year's Norouz launched. Afghanistan's city is very similar to Mashhad. Love is also like your couple in Iran. On the fringes of the Persian Gulf, if Iranians and Persians are not the first population, they form the second population. In Georgia, there is a region that knows themselves, Armenians or Iranians! Azerbaijan has been the same name as its predecessor. In distant distances, Oravi, or Eurasia and Central Asia today, is the main point of the aria people. Hindus consider Sanskrit as Iranian mother tongue! In Europe, the tie itself is Khorasani, the Spaniards, Esfahani, and the Irlandian who are the land of Iran! They have chosen everything, they say, is the kinship of the people of the world. That the borders have been separated, and now they must get a visa! So: that they can find each other. Therefore, the invasion of Iranians to: overseas, in fact, is a protest against this: political boundaries. But, on the other hand, there is an enthusiasm for entering Iran, but the cultural war prevents them from entering them. Their departure from Iran has led them to: choose other customs. Their coming to Iran has led to the entry of non-Islamic culture. Therefore, Iran tends to: become Shiites, and then enter Iran: foreigners would like Iranians to disbelieve and then enter Europe or America! This is the main concept of cultural warfare or psychological warfare, which reduces the travel of foreigners to Iran and: Iranians are out. Which: is the symbol of this Islamic hijab. The Iranians who go abroad must take the hijab! And foreigners who come to Iran must observe Islamic hijab. But the future victory of this field is Iran, which is preparing the ground for the rule of the world's one.

لماذا یحب الإیرانیون والأجانب؟

طوابیر تأشیرة طویلة فی: سفارات دول شنغن ، ارتفاع تكالیف التأشیرات و: كلما كان الوضع أكثر صعوبة ، كان الطلب على السفر أكثر من القدرة وإصدار التأشیرات. تحاول بلدان مختلفة تحقیق أقصى استفادة من هذا الطلب. فی البلدان المجاورة ، وخاصة تركیا والعراق وأذربیجان ، التی لدیها ظروف أسهل ، أو لا ترغب فی الحصول على تأشیرات على الإطلاق ، رأینا طوابیر طویلة فی المناطق الحدودیة خلال فترة العید. إذا أصبح بقیة الجیران أكثر إحكاما ، فسوف تزداد الرحلات. أولئك الذین لم یفوتوا الرحلة: سیفعلون رحلة داخلیة! إن تسجیل 42 ملیون سیارة فی الأیام الثلاثة عشر من نوروز یدل على أن جمیع الأسر الإیرانیة ذهبت فی رحلة! لأن عدد سكان إیران 84 ملیون نسمة ، وكل سیارة فی المتوسط ​​شخصین ، جمیع السیارات كانت تسافر. أی رحلة داخلیة أو أجنبیة ، على الرغم من كونها مشاركة ، تحمل عبئًا ثقافیًا وثقافیًا ثقیلًا أیضًا. لذا فإن هذه الرحلات تتحدى قضیتین على الأقل: نزاع ثقافی أو حرب نفسیة ؛ وعلاوة على ذلك ، تفقد الحدود معناها. السبب الأكبر للسفر الأجنبی للإیرانیین هو أقربائهم على جانبی الحدود. لدى إیران خمسة عشر من جیران الحدود ، الذین هم بطبیعة الحال أفراداً انفصلوا أو اقتربوا من بعضهم البعض قبل الحدود ، ملتزماً بالحدود. هذه المسألة واضحة فی بلوشستان وباكستان وإیران والأذربیجانیین على جانبی نهر أروس وتركمانستان على طول الحدود وحتى فی العراق والإمارات وأفغانستان. إن قانون العمل المدرسی أو الضمانات ، أو جوازات السفر الحدودیة ، هو كل شیء حول هذا الأمر. شعب الأتراك الأتراك ، مثل الفرس ، على قید الحیاة! سجل الإیرانیون أیضا تسجیلاتهم هذا العام فی تلك المدینة. ستارارا إلى أستارا! إطلاق نوروز هذا العام. مدینة أفغانستان تشبه إلى حد بعید مشهد. الحب أیضا مثل زوجتك فی إیران. على مشارف الخلیج الفارسی ، إذا لم یكن الإیرانیون والفرس أول سكان ، فإنهم یشكلون السكان الثانیة. فی جورجیا ، هناك منطقة تعرف نفسها ، الأرمن أو الإیرانیین! لقد كانت أذربیجان هی نفس اسم سلفها. فی المسافات البعیدة ، أو آسیا الوسطى الیوم ، هو النقطة الرئیسیة للشعب أریا. الهندوس یعتبرون اللغة السنسكریتیة كلغة أم إیرانیة! فی أوروبا ، التعادل نفسه هو الخراسانی والإسبان والإصفهانی والأیرلندیین الذین هم أرض إیران! لقد اختاروا كل شیء ، كما یقولون ، هو قرابة أهل العالم. أنه قد تم فصل الحدود ، والآن یجب علیهم الحصول على تأشیرة! حتى یتمكنوا من العثور على بعضهم البعض. ولذلك ، فإن احتلال الإیرانیین لـ: فی الخارج ، فی الواقع ، یحتجون على هذا: الحدود السیاسیة. لكن من ناحیة أخرى ، هناك حماس للدخول إلى إیران ، لكن الحرب الثقافیة تمنعهم من دخولهم. وقد أدى رحیلهم من إیران إلى: اختیار الجمارك الأخرى. لقد أدى مجیئهم إلى إیران إلى دخول الثقافة غیر الإسلامیة. لذلك ، فإن إیران تمیل إلى: أن تصبح شیعیة ، ثم تدخل إیران ، والأجانب یرغبون فی أن یصدق الإیرانیون ثم یدخلون أوروبا أو أمریكا! هذا هو المفهوم الأساسی للحرب الثقافیة أو الحرب النفسیة ، والتی تقلل من سفر الأجانب إلى إیران و: الإیرانیون خارج. وهو رمز هذا الحجاب الإسلامی. یجب على الإیرانیین الذین یذهبون إلى الخارج أن یأخذوا الحجاب! والأجانب الذین یأتون إلى إیران یجب أن یلتزموا بالحجاب الإسلامی. لكن النصر المستقبلی لهذا المجال هو إیران ، التی تعد الأرضیة لحكم دولة العالم.

Niyə İranlılar, əcnəbilər kimi?

Müxtəlif ölkələr bu tələbatdan ən çox istifadə etməyə çalışırlar. Qonşuların qalan hissəsi daha sıxlaşarsa, səfərlər artacaq. Gəzinti qaçırmayanlar: daxili səfər edərdilər! Novruzun 13 günündə 42 milyon nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatı göstərir ki, bütün İranlı ailələr səfərdədirlər! Çünki 84 milyon İranın əhalisinin və vasitə başına orta hesabla iki dəfə, bütün nəqliyyat vasitələri fəaliyyət səyahət etmək lazımdır. Hər hansı bir yerli və ya xarici səfər, seçki fəallığına baxmayaraq, ağır siyasi və mədəni bir yük daşıyır. İranlıların xarici səfərlərinin ən böyük səbəbi sərhədlərin hər iki tərəfində qohumlarıdır. Bu Pakistan və İran, Azərbaycan, həm də hətta İraq və Əfqanıstanda və BƏƏ-də Araz çayı, Türkmənistan və sərhəd tərəflər, tərəflər, həmçinin görünən edir. Qarşılıqlı iş və ya girovun və ya sərhəd pasportlarının qanunları bu məsələyə aiddir. Türk türkləri, Farslar kimi, canlıdır! İranlılar bu il də bu şəhərdə qeydlərini qeyd etdilər. Astaraya Starara qatar! Bu il Norouz başladı. Əfqanıstan şəhəri Məşhədə çox oxşardır. Sevgi də sizin cütlüklərinizdədir. Fars körfəzi Cənubi margin, əgər ilk İran və İran-Amerika əhalisinin, onlar ikinci ən böyük əhali təşkil edir. Gürcüstanda özlərini, erməni və ya iranlıları tanıyan bir bölgə var! Azərbaycan öz sələfi ilə eyni ad olmuşdur. məsafə, və ya Avrasiya Avrasiya və Mərkəzi Asiya bu gün, ari irqinin əsas məəyi. Hindular Sanskritni İran ana dili olaraq görürlər! Avropada, onun tie Khorasani, İspan İsfəhani, və Ayrltdy İran ki! Onlar hər şeyi seçmişlər, deyirlər, dünyanın xalqlarının qardaşlığıdır. Sərhədlər ayrıldı və indi onlar viza almalıdırlar! B

نوع اخبار :
برچسب ها : چرا ایرانی ها، خارج رفتن را، دوست دارند؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :