ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 10 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
اشتباه استراتژیک: استراتژیست های ایرانی، این است که در زمین دشمن بازی می کنند! با قلم آنها مشق می نویسند و: زیر علم آنها سینه می زنند. و می خواهند آنها را مجاب کنند. حتی اراده بردن هم ندارند! حداکثر رضایت مندی آنها برد برد، یا همان تساوی است، که هردو طرف یک امتیاز را داشته باشند. درست مثل بازی دربی که: معمولا به تساوی بیشتر فکر می کنند تا برد. یکی از نتایج این اشتباه آن است که: پیش فرضی را قبول می کنند به این عنوان که: آنها بهتر از ما و جلوتر از ما هستند و ما، باید بسیار زحمت بکشیم تا به آنها برسیم، افتخار ما هم این خواهد بود که: دنباله رو آنها باشیم و: دقیقا همه حرفهای آنها را گوش بدهیم و عمل کنیم، تا موفق شویم. دوم اینکه آنها هرکاری می کنند درست است! براساس مطالعات کارشناسی شده و: دارای فلسفه عمیقا علمی است. به عبارت بهتر، هدف گذاری آنها برای سعادت بشر است! برنامه های آنها خدشه ناپذیر، و نوشته های آنها از آیات قرانی مهمتر است. زیرا قران کناب 14قرن پیش است! که اکسپایر شده ولی آنها براساس: یافته های جدید نوشته می شود. لذا پیش بینی های آنها هم، درست تر از ما است و: ما اصلا نباید به خود جرات بدهیم، در باره کار های آنها شک کنیم. حداکثر این است که: راهی پیدا کنیم و به تایید آنها برسانیم. لذا این نقاط ضعف است که: بین تحصیلکرده ها و مردم، گسل ایجاد می کند. نه مردم ایران حرف آنها را می فهمند، و نه آنها حرف مردم را متوجه می شوند! البته شاید متوجه بشوند، ولی جدی نمی گیرند و یا: آن را مسخره می کنند. خروجی این نوع تفکرات در سیاست و اقتصاد، خود را بخوبی نشان می دهد: و آن اینکه بهتر است با آمریکا و: غرب رابطه داشته باشیم، تا پیشرفت کنیم. در حالیکه مردم می گویند: اگر پیروی از آمریکا خوب بود، مصر و پاکستان هم پیرو آمریکا هستند. سرنگونی سریالی صدام، معمر قذافی علی عبدالله صالح بورقیبه و: دیگران هم نتیجه اعتماد آنها به آمریکا بوده است. خروجی اقتصادی آنهم، بها دادن به تحریم ها است. آنها هنوز غصه لوازم یدکی هواپیما، یا برخی داروهایی که به ما ندادند را، می خورند! درحالیکه مردم بهتر از آنها را تولید کرده اند. امام خمینی در همان ابتدا هم گفت که: ما این تحریم ها را به فال نیک می گیریم! زیرا معنی اش این است که: باید به خودمان تکیه کنیم و: نیازهایمان را خودمان برطرف کنیم. الان می بینم که آرامش جهان در: موشک درمانی ایران است. شاید آن دو موشکی که به: پایگاه داعش اصابت کرد نبود، هنوز داعش گردنکشی می کرد. ولی استراتژیست های ایرانی تحصیلکرده آمریکا! از موشک درمانی سر در نمی اورند، و می گویند بهتر است آن را فراموش کنیم. ولی مردم دنیا هم معتقدند: تنها راه آرامش یمن هم، موشک درمانی است! زیرا بسیار بازدارنده بوده، و رژیم آل سعود را ترسانده است. با این حال، مردم ایران و دانشمندان بومی آن، به این کار بسنده نکردند: بلکه اکنون استراتژی جدیدی بنام: پهباد درمانی را در مقابل اسرائیل انتخاب کرده اند. پهباد های ایرانی، دیگر موشک نیست که لازم باشد: مخفی بماند تا دشمنان آن را تکذیب کنند، بلکه همه می بینند! دشمن هم از اینکه می بیند و: کاری نمی تواند بکند، هراسان است. علت انتخاب این استراتژی، این است که در داخل اسرائیل هم، دوستان جمهوری اسلامی زیاد هستند، و نباید تر وخشک باهم بسوزند. میتوان گفت موشک پرانی ایرانیان، یک استراتژی موازنه بوده است: یعنی می خواست قدرت ایران را، در مقابل همه قدرتها نشان دهد. اما پهباد درمانی، قدرت فراموازنه ای! یعنی با تراز مثبت، نسبت به قدرتهای جهانی هست. و ایران را در فاز: ابرقدرتی مطلق جهان وارد می کند.

Healing spa

Strategic mistake: Iranian strategists are playing on the enemy's ground! They write with pen and: They bust under their knowledge. And they want to convince them. They do not even have the will! Their maximum satisfaction is either winning, or equal, with both sides having one point. Just like a game of derby: they usually think of a more equalizer to win. One of the consequences of this mistake is that they accept the hypothesis that: They are better than us and ahead of us, and we, we have to work hard to reach them, our honor will be: the sequence Be honest with them: listen to exactly what they say and act, to succeed. Second, they do everything right! Based on: undergraduate studies: It has a deeply scientific philosophy. In other words, their goal is to bring happiness to mankind! Their plans are indestructible, and their writings are more important than Quranic verses. Because the Qur'an is 14 centuries ago! It is experiential but they are based on: New findings are written. Therefore, their predictions are more correct than us: we do not have to dare for ourselves, we doubt their work. The maximum is: to find a way to confirm them. So these are the weak points: between faulty educators and people, creates faults. Neither the Iranian people understand them, nor do they understand the words of the people! Of course they may notice, but they do not get serious or: they mock it. The outlook for this kind of thinking in politics and economics is good: it's better to have a relationship with America and the West, so that we can progress. While people say: If the follow-up to the United States is good, then Egypt and Pakistan will follow the United States. Saddam's overthrow, Muammar Gaddafi, Ali Abdullah Saleh Bourguiba, and others have been their confidence in the United States. The economic outcry is also worth the sanctions. They are still sad about the spare parts of the aircraft, or some of the drugs that they did not give us! While: people have produced better than them. At the outset, Imam Khomeini also said: "We take these sanctions into good deeds!" Because it’s meaning is: We must rely on ourselves and: We need to resolve our needs. Now I see that the peace of the world is in Iran's therapeutic rocket. Maybe the two missiles that were not attacked by ISIL's base were still ISIL. But American educated Iranian strategists! They do not care about the rocket, and they say it's better to forget it. But the people of the world also believe that the only way to calm down in Yemen is a rocket therapy! Because: it is very deterrent and has frightened the Saudi regime. However, the people of Iran and its indigenous scientists did not do this: they now have a new strategy called: a hedge against Israel. The Iranian drone is no longer a missile that is needed: to remain hidden until its enemies deny it, but they all see it! The enemy is afraid of what he sees and cannot do anything. The reason for choosing this strategy is that in the interior of Israel, too, the Islamic Republic's friends are a lot, and they should not be burned out altogether. It can be said that Iranian missile defense has been a balancing strategy: it wanted to show Iran's power in front of all the powers. But the heavens, the power of the supermarket! That is, with a positive balance, to the world powers. And Iran in the phase: the absolute superpower of the world.

منتجع الشفاء

خطأ استراتیجی: یلعب الاستراتیجیون الإیرانیون على أرض العدو! یكتبون بالقلم و: ینهون تحت معرفتهم. ویریدون إقناعهم. لیس لدیهم حتى الإرادة! أقصى قدر من الرضا هو إما الفوز ، أو على قدم المساواة ، مع كل من الجانبین نقطة واحدة. تماما مثل لعبة الدیربی: عادة ما یفكرون فی هدف التعادل للفوز. إحدى نتائج هذا الخطأ هی أنهم یقبلون الفرضیة القائلة بأن: هم أفضل منا وأمامنا ، وعلینا أن نعمل بجد للوصول إلیهم ، شرفنا سیكون: التسلسل. كن صادقاً معهم: استمع إلى ما یقولونه بالضبط ویتصرفون لتحقیق النجاح. ثانیًا ، یفعلون كل شیء بشكل صحیح! استنادا إلى الدراسات الجامعیة: لدیها فلسفة علمیة عمیقة. وبعبارة أخرى ، هدفهم هو جلب السعادة للبشریة! خططهم غیر قابلة للتدمیر ، وكتاباتهم أكثر أهمیة من الآیات القرآنیة. لأن القرآن قبل 14 قرنا! إنها عملیة جدلیة ولكنها تستند إلى: مكتوبة النتائج الجدیدة. لذلك ، فإن توقعاتهم أكثر صوابًا منا: لیس علینا أن نجرؤ على أنفسنا ، فنحن نشك فی عملهم. الحد الأقصى هو: لإیجاد طریقة لتأكیدها. إذاً هذه هی نقاط الضعف: بین التربویین والأشخاص المعیدین ، تخلق أخطاء. لا یفهمها الشعب الإیرانی ولا یفهم كلمات الناس! بالطبع قد یلاحظون ، لكنهم لا یحصلون على جدیة أو: یسخرون منه. إن النظرة المستقبلیة لهذا النوع من التفكیر فی السیاسة والاقتصاد أمر جید: فمن الأفضل أن تكون هناك علاقة مع أمریكا والغرب ، حتى یمكننا التقدم. بینما یقول الناس: إذا كانت متابعة الولایات المتحدة جیدة ، فإن مصر وباكستان ستتبعان الولایات المتحدة. كان الإطاحة بصدام ، معمر القذافی ، وعلی عبد الله صالح بورقیبة ، وآخرین ، ثقتهم فی الولایات المتحدة. الصدفة الاقتصادیة تستحق أیضا العقوبات. لا یزالون حزینین بشأن قطع غیار الطائرة ، أو بعض الأدویة التی لم یعطوها لنا! بینما كان الناس ینتجون أفضل منهم. فی البدایة ، قال الإمام الخمینی أیضاً: "نحن نأخذ هذه العقوبات إلى أعمال حسنة!" لأن معناها هو: یجب أن نعتمد على أنفسنا و: نحن بحاجة إلى حل احتیاجاتنا. الآن أرى أن سلام العالم هو فی الصواریخ العلاجیة الإیرانیة. ربما كان الصاروخان اللذان لم یهاجمهما تنظیم داعش لا یزالان یقتلان داعش. لكن الأمریكیین الاستراتیجیین الإیرانیین المتعلمین! إنهم لا یهتمون بالصواریخ ، ویقولون إنه من الأفضل نسیانها. لكن شعوب العالم تعتقد أیضاً أن الطریقة الوحیدة للتهدئة فی الیمن هی العلاج الصاروخی! لأنه رادع وخائف للنظام السعودی. ومع ذلك ، فإن شعب إیران وعلماء السكان الأصلیین لم یفعلوا ذلك: لدیهم الآن استراتیجیة جدیدة تسمى: تحوط ضد إسرائیل. لم تعد الطائرات الإیرانیة بدون طیار صاروخًا مطلوبًا: أن تبقى خفیًا حتى ینكرها أعداؤها ، لكنهم جمیعًا یرونها! العدو خائف مما یراه ولا یمكنه فعل أی شیء. السبب فی اختیار هذه الاستراتیجیة هو أن أصدقاء الجمهوریة الإسلامیة فی داخل إسرائیل أیضا ، لا ینبغی أن یحرقوا تماما. یمكن القول إن الدفاع الصاروخی الإیرانی كان استراتیجیة موازنة: أراد إظهار قوة إیران أمام جمیع القوى. لكن السماوات ، قوة السوبر ماركت! هذا هو ، مع وجود توازن إیجابی ، إلى القوى العالمیة. وإیران فی المرحلة: القوة العظمى المطلقة للعالم.

Medical vızıltı

Strateji səhv İran strateqləri, bu oyun düşmən torpaq! ürəklərində, onların elm tapşırığı ilə və aşağıda fırçalayın. Və onları inandırmaq istəyirəm. hətta onu olmaz! hər iki tərəf bir nöqtəsi var qələbə-qələbə, və ya heç-heçə, Maksimum məmnuniyyət. Just adətən daha çox qazanmaq üçün fikir çəkir derbi oyun kimi. Bu səhv bir nəticə biz olacaq bu qürur duyuruq default onlar bizdən daha yaxşı və qarşımızda idi ki, yerdə qəbul və biz onlar kimi olmaq öldürmək üçün çox çətin olmalıdır ki: Trail onlar və məhz onlar qulaq asmaq və professional hərəkət bütün uğur qazanmaq üçün. İkincisi, onlar doğru hər şeyi edirik! Bakalavr tədqiqatlar və elm dərin fəlsəfəsi var. Başqa sözlə, insan xoşbəxtliyi üçün onlara hedefleme! Onların toxunulmaz planları, və Quran yazılar daha vacibdir. Kanab Quran çünki 14 əsr əvvəl! Akspayr yeni ismarıc nəticələri əsasında olunur. Buna görə də, onların bizə daha çox proqnozlar və biz öz işləri haqqında şübhə vermək cəsarət deyil. Max biz onlara təsdiq almaq üçün bir yol tapmaq edir. Ona görə də bu zəif təhsilli və əhali arasında, günah yaradır edir. İran xalqı onları başa düşmürəm, nə də insanlar nə başa yoxdur! Bu fərq ola bilər, lakin ciddi etmirlər və ya istehza edəcək. göstərmək üçün siyasət və iqtisadiyyat, düşüncə bu cür çıxış: bu Amerika və Qərbə daha yaxşı tərəqqi etmək üçün əlaqələri var. insanlar demək olsa: yaxşı Amerika, Misir və Pakistan uyğun olaraq Amerika edin. Serial aşması Səddam Hüseyn, Muammer Qəddafinin Əli Abdulla Saleh Bourguiba və: başqaları Amerika onların inam nəticəsi idi. Lakin iqtisadi çıxış sanksiyalar qiymətləndirilməsi. Onlar hələ də təyyarə hissələri qəm, və ya bizim bəzi yemək, narkotik almadı! insanların olsa daha yaxşı istehsal daha. İmam Xomeyni yaxşı bir əlamət kimi bu sanksiyalar almaq başlanğıcında dedi! biz özümüzə etibar olmalıdır o deməkdir ki, çünki: biz ehtiyaclarını düzeltmek. İran raket terapiya: İndi dünyada sülh görürük. ISIS bazası hit deyil, hələ İslam Dövləti təkəbbür: Bəlkə iki raketlər. Lakin İranaxil edin.

نوع اخبار :
برچسب ها : پهباد درمانی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :