ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
شنبه 4 فروردین 1397 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
خیلی ها ذوق می کنند و: خیلی ها هم وحشت که: چرا آمریکا 10نفر دیگر را تحریم کرد! نمیدانند این تحریم ها، بن بست کنگره آمریکایی است، زیرا نشان می دهد آنها، هیچ مشغولیت دیگری ندارند! و فقط می خواهند با این کار ها، در چشم رسانه ها باشند. ازسوی دیگر نشان از قدرت: اقتصادی ایران دارد زیرا هرچه: تحریم می کنند تمام نمی شود، بلکه اضافه تر هم می شود!  از آغاز تحریم ها که 40سال می گذرد، تا امروز ثابت شده که: تحریم های آمریکایی هیچ ضرری به: نظام جمهوری اسلامی وارد نشده. بلکه علاقمندان به دور زدن تحریم ها را، بیشتر کرده و از انان، قهرمان ملی و جهانی ساخته است. این فقط یک جنبه تحریم هاست. جنبه دیگران نابودی سرمایه داری در: آمریکا است که نشان می دهد: مانند کیسه گندمی است که: موشها آن را سوراخ کرده اند: و براحتی همه سرمایه های آمریکا، از آن بیرون می ریزد. در بدبختی کنگره آمریکا هم، همین بس که در دام ضدانقلاب های ایرانی افتاده، و انشاء های آنها را قرائت می کنند. توهم مالیخولیایی گروههای ضد انقلاب، که الان به چهل سالگی آن نزدیک می شوند، همین است که فکر می کنند: فردا است که به ایران برگردند، و تاج پادشاهی را بر سرگذارند. اما این فردای آنها، چهل سال است هر روز عقب می افتد. آنها اگر از آمار و ریاضیات، کوچکترین اطلاعی داشتند، از این همه خفت و خواری، باید آرزو می کردند: زمین دهان باز کند و: آنها را ببلعد. ولی به دلیل عقب افتادگی ذهنی و: معلولیت فکری که دارند، هرگز این را احساس نمی کنند و: به قول ضرب المثل فارسی، می گویند مرغ انها یکپا دارد. از سوی دیگر قدرت اقتصاد ایران: در برابر تحریم ها از اقتصاد گسسته آن، نشات می گیرد. یعنی چون انقلاب اسلامی، به قدرت های اقتصادی پیوست نشد، و از ابتدا به آنها، نه گفت. لذا برای  خود یک اقتصاد جدیدی را، پایه گذاری کرد که با هیچیک از: فرمول های آنها سازگار نبود و باعث شد تا قدرت مانور و عملکرد آنها را نابود شود. اگر اقتصاد ایران را بررسی کنیم، این گسسنگی به خوبی معلوم است. بطوریکه میتوان گفت: به طبقات جدید هم تبدیل شده اند. حداقل یک گسل در اقتصاد ایران وجود دارد، و آن گسل، بین اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی، جدایی وصف ناپذیری ایجاد کرده، که ارتباط آنها را به صفر رسانده است. به همین جهت است که: مردم ایران با اقتصاد خودشان، بسیار شاد و پر حوصله زندگی می کنند، که تفریحات نوروزی و: درخواست تعطیلات بیشتر، آن را اثبات می کند. فقط 9میلیون تخت هتل، در روزهای اول نوروز اشغال شده است، که اگر متوسط هرشب را برای هرنفر 30هزار بدانیم، مبلغی می شود که در: هیچ دفتر حسابی نمی گنجد! و این در ایامی بوده که: بانکها و اداره جات همه تعطیل بودند! به عبارت دیگر، اقتصاد مردم ایران نه به: موسسات بزرگ و نه به خارج، و نه به دولت وابستگی ندارد. همه آنها که تعطیل باشند، اقتصاد مردم فعالتر است. سیستم تولید در این اقتصاد همه زیر زمینی و سیستم توزیع آن هم، دستفروشی است، که مانع تسلط اداری یا دیپلماتیک بر آن می شود. همانطور که ذکر شد، برای فعال شدن خود، نیازمند عدم فعالیت های رسمی هستند! گردش مالی و پولی، تولید و توزیع کالا، بالاترین کارکرد خود را، در مواقع تعطیلی دولتی و رسمی! از خود بروز می دهند. لذا نه تنها کنگره آمریکا، حتی مزدوران و مبلغان داخلی آنها هم، نمی توانند این سیستم را شناسایی، یا از کار بیاندازند. این سیستم که با یک بیجک! سویفت را دور می زند، نه تنها از تحریم خزانه داری آمریکا، ضرری نمی بیند، حتی بانک ها هم، از شناسایی و توقیف آن عاجزند.

The deadlock of: the sanctions.

Many people are fond of it: and many are afraid that: why did the United States boycott 10 others! They do not know that these sanctions are the deadlock of the American congress, because they show they have no other occupation! And they just want to be in the eyes of the media with these things. On the other hand, there is a sign of power: economic in Iran, because whatever: the boycott does not end, but it will be more! Since the beginning of the sanctions, which lasts for 40 years, it has been proven to date that: American sanctions have no harm: the Islamic Republic has not entered. It has also made it easier for people to circumvent sanctions and make them national and international champions. This is just one aspect of the sanctions. The other aspect is the destruction of capitalism in the United States, which shows that it is like a bag of wheat: mice have pierced it: and it easily emanates from all American capital. In the misery of the US Congress, it is also enough that they are trapped in the trap of Iranian counterrevolution and read their essays. The melancholy illusion of anti-revolutionary groups, who are now approaching forty, is what they think: tomorrow they will return to Iran, and they will throw the crown of the kingdom. But this next day, they are forty years behind every day. If they had the slightest knowledge of statistics and mathematics, they should have wished for all this degradation and despair: to open the mouth of the earth: to swallow them. But because of their mental retardation and their intellectual disability, they never feel this: According to the Persian proverb, they say their poultry has one. On the other hand, the power of the Iranian economy is evolving against the sanctions of its discrete economy. That is, because the Islamic Revolution did not attach to economic powers, and did not tell them from the beginning. So, he founded a new economy that was not compatible with any of them: their formulas were not compatible, and they destroyed their maneuverability and performance. If we look at Iran's economy, this is a well-known setback. As it can be said, they have also become new classes. There is at least one fault in the Iranian economy, and that fault, between the capitalist economy and the Islamic economy, has created an indescribable separation, which has reduced their relationship to zero. That is why: The Iranian people live very happy and lively with their own economy, which proves the New Year's holidays and more vacations. Only 9 million hotel beds are occupied in the first days of Nowruz, which, if we consider the average of every night for every 30,000 people, will be paid in: no account office will be included! And this was in the days when banks and offices were closed! In other words, the Iranian people's economy is not dependent on either: big institutions and not abroad, and not on the government. All of them are shut down; the economy of the people is more active. The production system in this underground economy and its distribution system is a pedestrian, which impedes administrative or diplomatic control over it. As stated above, in order to activate them, there is a need for non-formal activities! Turnover and money, production and distribution of goods, their highest performance, in the event of official and official closure! Show up. Therefore, not only the US Congress, even its mercenaries and propagandists, cannot detect or disable this system. This system is with an ijj! Bypassing Swift, not only does the US Treasury boycott do not hurt, even banks cannot identify and seize it.

الجمود من العقوبات.

كثیرون مغرمون به: والعدید منهم یخافون: لماذا قاطعوا الولایات المتحدة 10 آخرین! إنهم لا یعرفون أن هذه العقوبات هی طریق مسدود فی الكونغرس الأمریكی ، لأنهم یظهرون أنه لیس لدیهم أی احتلال آخر! وهم یریدون فقط أن یكونوا فی أعین وسائل الإعلام بهذه الأمور. من ناحیة أخرى ، هناك علامة على القوة: اقتصادیة فی إیران ، لأن أیا كان: المقاطعة لا تنتهی ، لكنها ستكون أكثر! منذ بدایة العقوبات ، التی استمرت 40 عاما ، ثبت أن تاریخها: العقوبات الأمریكیة لا تؤذی: الجمهوریة الإسلامیة لم تدخل. كما أنها سهلت على الناس التحایل على العقوبات وجعلهم أبطالاً وطنیین ودولیین. هذا مجرد جانب واحد من العقوبات. الجانب الآخر هو تدمیر الرأسمالیة فی الولایات المتحدة ، مما یدل على أن الأمر یشبه كیسًا من القمح: لقد اخترقته الفئران: وهی تنبعث بسهولة من جمیع العواصم الأمریكیة. فی بؤس الكونجرس الأمریكی ، یكفی أیضا أن یكونوا محاصرین فی فخ الثورة المضادة الإیرانیة ویقرأون مقالاتهم. إن الوهم الحزین للجماعات المعادیة للثورة ، الذین یقتربون الآن من الأربعین ، هو ما یفكرون به: غدا سیعودون إلى إیران ، وسوف یرمون تاج المملكة. لكن فی الیوم التالی ، هم متأخرون كل یوم أربعین سنة. إذا كان لدیهم أدنى معرفة بالإحصائیات والریاضیات ، كان ینبغی لهم أن یتمنوا كل هذا الإذلال: أن یفتحوا أفواههم ویبتلعوها. ولكن بسبب تأخرهم العقلی وإعاقتهم الذهنیة ، فإنهم لا یشعرون بذلك أبداً: وفقاً للمثل الفارسی ، یقولون إن الدواجن لدیها واحدة. من ناحیة أخرى ، تتطور قوة الاقتصاد الإیرانی ضد العقوبات المفروضة على اقتصادها المنفصل. هذا لأن الثورة الإسلامیة لم تعلق على القوى الاقتصادیة ولم تخبرهم منذ البدایة. لذلك ، أسس اقتصادًا جدیدًا لم یكن متوافقًا مع أیٍّ منها: صیغها غیر متوافقة ، ودمرت قدرتها على المناورة والأداء. إذا نظرنا إلى الاقتصاد الإیرانی ، فهذه نكسة معروفة. كما یمكن القول ، أنها أصبحت أیضا فئات جدیدة. هناك خطأ واحد على الأقل فی الاقتصاد الإیرانی ، وهذا الخلل ، بین الاقتصاد الرأسمالی والاقتصاد الإسلامی ، خلقت فصلا لا یوصف ، مما قلل من علاقتهم إلى الصفر. ولهذا السبب ، یعیش الشعب الإیرانی فی غایة السعادة والحیویة فی اقتصاده الخاص ، مما یبرهن على عطلة العام الجدید والمزید من الإجازات. تشغل 9 ملایین سریر فندقی فقط فی الأیام الأولى من عید النوروز ، والتی ، إذا أخذنا فی الاعتبار معدل كل لیلة لكل 30،000 شخص ، سیتم الدفع لك: لن یتم تضمین أی مكتب حساب! وكان هذا فی الأیام التی كانت فیها البنوك والمكاتب مغلقة! بمعنى آخر ، لا یعتمد اقتصاد الشعب الإیرانی على: المؤسسات الكبیرة ولیس فی الخارج ، ولیس على الحكومة. یتم إغلاق كل منهم ، واقتصاد الناس أكثر نشاطا. نظام الإنتاج فی هذا الاقتصاد السری ونظام التوزیع الخاص به هو أحد المشاة ، مما یعوق السیطرة الإداریة أو الدبلوماسیة علیه. كما ذكر أعلاه ، من أجل تفعیل أنفسهم ، هناك حاجة لأنشطة غیر رسمیة! دوران والمال ، وإنتاج وتوزیع السلع ، وأعلى أداء لها ، فی حال الإغلاق الرسمی والرسمیة! تظهر. لذلك ، لا یستطیع الكونجرس الأمریكی فقط ، وحتى مرتزقه ودعاةه ، كشف أو تعطیل هذا النظام. هذا النظام مع ijj! تجاوز سویفت ، لا یقتصر الأمر على مقاطعة وزارة الخزانة الأمریكیة لا تؤذی ، حتى البنوك لا یمكن تحدید والاستیلاء علیها.

Sanksiyaların həlli.

Bir çox insanlar bunu sevirlər və bir çoxları qorxurlar: ABŞ nə üçün 10 nəfər boykot etdi? Onlar bu sanksiyaların Amerika konqresinin həlak olması olduğunu bilmirlər, çünki onlar başqa işğal olmadığını göstərirlər! Və yalnız bu şeylər ilə media gözündə olmaq istəyirlər. Digər tərəfdən, bir güc əlaməti var: İran iqtisadiyyatı, nə olursa olsun: boykot bitməz, amma daha çox olacaq! 40 il davam edən sanksiyaların başlanmasından bu günə qədər sübuta yetirilmişdir: Amerika sanksiyalarının heç bir zərəri yoxdur: İslam Respublikası girmədi. İnsanlar sanksiyaların əvəzini almaq və onları milli və beynəlxalq çempion etmək üçün asanlaşdırdı. Bu sanksiyaların yalnız bir istiqaməti. Digər tərəf isə ABŞ-da kapitalizmin məhv olmasıdır. Bu, bir buğda çanta kimi olduğunu göstərir: siçanlar onu düzəldir və asanlıqla bütün Amerika kapitalından gəlir. ABŞ Konqresinin zəifləməsində, onlar İran kontrvolyasiyasının tələsində tələyə salındıqları və yazdığı məqalələri oxumağı kifayətdir. İndi qırxlara yaxınlaşan anti-inqilabçı qrupların mələk illüziyası, düşünürlər: sabah İrana dönəcəklər və onlar krallıq tacını atacaqlar. Ancaq bu ertəsi gün, hər keçən gün qırx ildir. Statistika və riyaziyyat üzrə ən kiçik bir biliyə malik olduqları təqdirdə, bütün bu təhqirlərə görə arzuladılar: ağızlarını açmaq və onları yutmaq. Lakin zehni geriliyi və intellektual əlilliyi səbəbindən onlar heç vaxt bunu hiss etməmişlər: Fars pravosuna görə, onların quşçuluqları birdir. Digər tərəfdən, İran iqtisadiyyatının gücü, ayrı-ayrı iqtisadiyyatın sanksiyalarına qarşı inkişaf edir. Yəni, İslam İnqilabı iqtisadi qüvvələrə deyil, başlanğıcdan xəbər vermədi. Beləliklə, o, heç birinə uyğun olmayan yeni bir iqtisadiyyat qurdu: formulaları uyğun olmadı və onların manevr və performansını məhv etdi. İran iqtisadiyyatına baxırıqsa, bu, tanınmış bir pozuqluqdur. Dedilər ki, onlar da yeni siniflər olublar. İran iqtisadiyyatında ən az bir səhv var və kapitalist iqtisadiyyat ilə İslam iqtisadiyyatı arasındakı səhv, əlaqələrini sıfıra endirən təsvir edilə bilməyən bir ayrılığı meydana gətirdi. Buna görə: İran xalqı öz iqtisadiyyatı ilə çox xoşbəxt və canlı yaşayır, yeni il bayramlarını və daha çox məzuniyyətini sübut edir. Novruzun ilk günlərində yalnız 9 milyon mehmanxana yatağı işğal olunub, hər 30 min nəfərin hər gecə ortalamasınıə ala bilmirlər.

نوع اخبار :
برچسب ها : بن بست تحریم کنندگان.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :