ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 20 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
روابط بین الملل در هزاره سوم، دچار تحولات شگرفی شده که: ارتباطات سنتی قرن بیستم، پاسخگوی آن نیست. البته برخی ها این دوره را، پسا مدرن می گویند و این: تلاش مذبوحانه ای است برای: اسنمرار مدرنیته به زبان آنها، ولی اکنون دوران مدرنیته واقعی است، و قرن بیستم و یا هزاره دوم، دوران سنتی بوده است. بعنوان نمونه کشورهای اروپایی، در هزاره دوم روابطی بین خود تعریف کردند: بنام اتحادیه اروپایی ولی این اتحادیه، در هزاره سوم در حال فروپاشی است. این احمقانه است که فروپاشی را، ادامه اتحادیه بدانیم! بلکه فروپاشی در مقابل اتحاد است. اگر اتحاد سنتی باشد، فروپاشی مدرنیته خواهد بود. معنی آن این است که: تفکر نوین اروپا مبنی بر: جدایی از اتحادیه و داشتن استقلال داخلی، بهتر از پذیرفتن تسلط پارلمان اروپا، بر همه شئون داخلی و خارجی کشور است. شاید کسانی که در قرن بیستم زندگی می کردند، فکر می کردند با ایجاد اتحادیه اروپا، به هم افزایی درقدرت دست پیدا می کنند، ولی بعد از سال ها! فهمیده اند که چنین تفکری اشتباه است. اگر آن را سوپر مدرنیته، یعنی در ادامه مدرنیته بدانیم، باید اقرار کنیم که دوباره: اشتباه ها تکرار می شود. زیرا اگر حرکت قبلی اشتباه بوده، و اکنون در حال تصحیح آن هستند، در ادامه نخواهد بود، بلکه در مقابل خواهد بود. چنین تفکری بر روسیه هم حکمفرما است، اخیرا پوتین گفته است اگر می دانستیم: اینطور می شود جلوی فروپاشی را می گرفتیم! این جمله دقیقا اشتباه است، زیرا معنی ندارد: آنها اگر می توانستند، جلوی فروپاشی را می گرفتند، پس، از توان آنها خارج بوده. یعنی یک ضرورت تاریخی تکاملی، و پیش رونده بوده، وامثال پوتین یا یلتسین و یا گورباچف نمی توانستند: جلوی آن را بگیرند. در مورد سازمان های بین المللی هم به همین شکل است: آمریکا تصور کرد که اگر جامعه ملل قبلی را، که در اروپا مستقر بود منحل کند، سازمان ملل متحد را ایجاد کند، محل استقرار آن را در نیویورک قرار دهد، قدرت جهان را به دست می آورد! ولی اکنون نمی داند با آن چه کند؟ مدتها است که بودجه آن را نمی پردازد، تا به قول خودش انتقام بگیرد! برای برگزاری جلسات آن، محدودیت ایجاد می کند: به کشورهای زیادی ویزا نمی دهد: تا به موقع نتوانند در جلسات شرکت کنند. اخیرا هم که با وتو روسیه، همه نقشه ها و طرح های ضد ایرانی، یا ضد کره ای اش نابود شد. پس سازمان های بین المللی به تعریف جدیدی از: خودیابی رسیده اند و دوست ندارند: تابع مطلق آمریکا باشند. شاید اولین گروه یا زیرمجموعه ای که: به این خود آگاهی رسید، سازمان یونسکو بود! ولی آخرین گروه آن مسلما: گروه موسوم به حقوق بشر است. زیرا چشم خود را به تاریخچه و عملکرد: شرارت بار و جنایت آمیز آمریکا، از کشتار سرخپوستان تا قتل عام سیاهپوستان، تا جنگ افروزی در عراق و افعانستان و سوریه، کاملا بسته است. گویا فقط دولت آمریکا، بشر است و حقوق بشر مربوط به: همین چند نفر است. مسلمانها و سیاهپوست ها و: سرخپوستها بشر نیستند و: فلسطینی ها و یمنی ها که: زیر چکمه آمریکا و سلاحهای مخوف آن، می میرند بشر به حساب نمی ایند، و حقوقی ندارند و: آمریکا هم اصلا حقوق آنها را زیرپا نگذاشته! اما هرچند مقاومت کنند و: بخواهند با تفکر سنتی قرن بیستم، این جنایت ها را توجیه کنند، روند تاریخی آنها را زیر: چرخ های خود له خواهد کرد، و هرچه بیشتر مقاومت کنند: استخوان آنها بیشتر خواهد شکست. لذا ما در مقابل رشد تاریخی و تکامل آن که: نجات انسان ها را نوید می دهد، دو راه یا روش می بینیم: یکی روش انتقال آرام، دیگری روش مقاومت سخت. طبیعتا آینده از آن کسانی خواهد بود که: آماده انتقال آرام از روش های: سنتی هزاره دوم به روشهای انقلابی و: مدرن هزاره سوم باشند.

Traditional and modern communication

International relations in the third millennium have been transformed by tremendous developments: traditional 20th-century communications are not responsive. Of course, some people call this period post-modern and this is a desperate attempt for: Snomar modernity in their language, but now the era of modernity is real, and the twentieth or second millennium has been a traditional era. As an example, European countries in the second millennium defined their relations: in the name of the European Union, but this union is collapsing in the third millennium. It's stupid to see the collapse, the continuation of the union! It's a collapse against alliance. If the alliance is traditional, then the collapse of modernity will be. This means that: The new European thinking that separating from the union and having a domestic independence is better than accepting the domination of the European Parliament for all the internal and external sides of the country. Perhaps those who were living in the twentieth century thought they would achieve synergy with the creation of the European Union, but after many years! They have understood that such thinking is wrong. If it is to be supernovist, that is to say, in the continuation of modernity, we must admit that again: mistakes are repeated. Because if the previous move was wrong and is now correcting it, it will not continue, but it will be in the opposite direction. Such thinking is also dominant in Russia; Putin has recently said that if we knew: That would be to stop the collapse! This sentence is precisely wrong, because it does not make sense: they would have prevented the collapse if they could, so they were out of their power. It was a historical, evolutionary and progressive necessity, and, for example, Putin, Yeltsin or Gorbachev could not: stop it. In the case of international organizations, it is the same: the United States imagined that if the United Nations disbanded the former European community, which would be based in Europe, it would create the United Nations, place it in New York, Gets it! But now he does not know what to do with it. For a long time, he has not paid the money to take revenge on himself! To hold its meetings, it limits: It does not give many countries visas: they cannot attend meetings in due time. Recently, with all Russia's veto, all anti-Iranian plans and plans, or anti-Korean ones, were destroyed. So international organizations have come up with a new definition of: self-interest and they do not like to: be the absolute responsibility of the United States. Perhaps the first group or sub-group: It became UNESCO! But its last group is arguably the so-called human rights group. Because it's close to the history and practice: America's grave and mischievous angry, from the killing of the Indians to the massacre of the black people to the war in Iraq, Afghanistan and Syria. It seems that only the American government is human and human rights are related to how many people are. Muslims and black people: Indians are not human beings: Palestinians and Yemenis: under the American boots and its terrible weapons, they die, human beings do not count, and they do not have rights: and the United States did not undermine their rights at all! But, although they resist: Desiring to justify these crimes through the traditional thinking of the twentieth century, their historical process will crush their wheels, and the more they will resist: their bones will be more likely to fail. Therefore, we see two ways or methods in contrast to the historical growth and evolution that: salvation of humans: one is the method of slow transition, another is a hard resistance method. Naturally, the future will be those who: are prepared to quietly move from traditional methods of the second millennium to revolutionary methods: modernizing the third millennium.

الاتصالات التقلیدیة والحدیثة

لقد تغیرت العلاقات الدولیة فی الألفیة الثالثة بتطورات هائلة: الاتصالات التقلیدیة فی القرن العشرین غیر مستجیبة. وكمثال على ذلك ، حددت البلدان الأوروبیة فی الألفیة الثانیة علاقاتها: باسم الاتحاد الأوروبی ، ولكن هذا الاتحاد ینهار فی الألفیة الثالثة. من الغباء رؤیة الانهیار ، استمرار الاتحاد! إنه انهیار ضد التحالف. إذا كان التحالف تقلیدیًا ، فعندئذ سیكون انهیار الحداثة. ما یعنیه هذا هو: التفكیر الأوروبی الجدید: الانفصال عن الاتحاد والحصول على الاستقلال الداخلی أفضل من قبول هیمنة البرلمان الأوروبی على كل الجوانب الداخلیة والخارجیة للبلاد. ربما كان هؤلاء الذین كانوا یعیشون فی القرن العشرین یعتقدون أنهم سیحققون التآزر مع إنشاء الاتحاد الأوروبی ، ولكن بعد سنوات عدیدة! لقد فهموا أن هذا التفكیر خاطئ. إذا أردنا أن نكون متفوقین ، أی فی استمرار الحداثة ، یجب أن نعترف بذلك مرة أخرى: تتكرر الأخطاء. لأنه إذا كانت الخطوة السابقة خاطئة وتصحیحها الآن ، فلن تستمر ، ولكنها ستكون فی الاتجاه المعاكس. مثل هذا التفكیر مهیمن أیضا فی روسیا ، قال بوتین مؤخرا إنه إذا عرفنا: سیكون ذلك لوقف الانهیار! هذه الجملة خاطئة على وجه التحدید ، لأنها غیر منطقیة: كان من شأنها أن تمنع الانهیار إذا استطاعوا ، لذا كانوا خارج نطاق سلطتهم. لقد كانت ضرورة تاریخیة وتطوریة وتدریجیة ، وعلى سبیل المثال ، لم یستطع بوتین أو یلتسین أو غورباتشوف: وقفها. فی حالة المنظمات الدولیة فی نفس الشكل: یعتقد أمریكا أنه إذا استند عصبة الأمم فی وقت سابق فی أوروبا حل، أنشأت الأمم المتحدة، وموقعها فی العالم قوة فی نیویورك یحصل علیه! لكنه الآن لا یعرف ماذا یفعل به. لفترة طویلة ، لم یدفع المال للانتقام من نفسه! لعقد اجتماعاتها ، فإنه یحد: لا یمنح العدید من الدول تأشیرات: لا یمكنهم حضور الاجتماعات فی الوقت المناسب. فی الآونة الأخیرة ، مع كل الفیتو الروسی ، تم تدمیر جمیع الخطط والخطط المعادیة لإیران أو الخطط المعادیة لكوریا. لذا فقد توصلت المنظمات الدولیة إلى تعریف جدید لـ: المصلحة الذاتیة ولا ترغب فی: أن تكون المسؤولیة المطلقة للولایات المتحدة. ربما المجموعة الأولى أو المجموعة الفرعیة: أصبحت الیونسكو! لكن مجموعتها الأخیرة یمكن القول إن ما یسمى مجموعة حقوق الإنسان. یبدو أن الحكومة الأمریكیة وحدها هی حقوق الإنسان وحقوق الإنسان المتعلقة بعدد الأشخاص. لذلك ، نرى طریقتین أو طرق على النقیض من النمو والتطور التاریخیین: خلاص البشر: الأول هو طریقة الانتقال البطیء ، والآخر هو طریقة مقاومة صلبة. بطبیعة الحال ، سیكون المستقبل هو أولئك الذین: مستعدون للانتقال بهدوء من الأسالیب التقلیدیة فی الألفیة الثانیة إلى الأسالیب الثوریة: تحدیث الألفیة الثالثة.

Ənənəvi və müasir kommunikasiya

Üçüncü minillikdə beynəlxalq münasibətlər böyük inkişaflarla çevrilmişdir: ənənəvi 20-ci əsrin kommunikasiyaları həssasdır. çökür üçüncü minillikdə, yəni Avropa Birliyi, lakin Aİ: Məsələn, ikinci minillikdə Avropa ölkələri, özü arasında əlaqələrin müəyyən edilmişdir. Çökməni, ittifaqın davamını görmək axmaq! İttifaqa qarşı bir çökmə var. İttifaq ənənəvi olarsa, müasirlik çökdü. Yəqin ki, XX əsrdə yaşayan insanlar, Avropa İttifaqının yaranması ilə sinerji əldə edəcəyini düşünürdülər, lakin uzun illərdən sonra! Belə düşüncənin yanlış olduğunu başa düşdilər. Əgər supernovist olsaydı, yəni modernliyin davamında, yenə də etiraf etməliyik ki, səhvlər təkrarlanır. Çünki əvvəlki hərəkət yanlışsa və indi düzəldərsə, davam etməyəcək, əksinə isə əks istiqamətdə olacaq. Rusiyada belə bir düşüncə də üstünlük təşkil edir, Putin yaxınlarda deyirdi ki, əgər bilsəydik: Bu çökməni dayandırmaq olacaq! Bu cümlə tamamilə yanlışdır, çünki mantiqsizdir: əgər mümkün olsa, onlar dağılmasının qarşısını alacaqdılar, buna görə də öz güclərindən çıxmışdılar. Bu, tarixi, təkamül və mütərəqqi bir zərurət idi və məsələn, Putin, Yeltsin və ya Qorbaçov ola bilmədi: onu dayandıra. eyni formalı beynəlxalq təşkilatların halda: Amerika, Avropa Millətlər əvvəllər Liqasının həll əsaslanır əgər Birləşmiş Millətlər New York güc dünyada öz yerini yaradılmışdır ki, fikir Gets it! Amma indi o, nə ilə əlaqəsi oəşdirilməsi.

نوع اخبار :
برچسب ها : ارتباطات سنتی و مدرن،
لینک ها :
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:41 ب.ظ

Thanks! Helpful stuff.
cialis dosage amounts cialis 20 mg effectiveness cialis australian price cialis vs viagra side effects for cialis acquistare cialis internet cialis cuantos mg hay cialis ahumada cialis 20 mg cost prescription doctor cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:11 ق.ظ

You expressed it really well.
prezzo di cialis in bulgaria preis cialis 20mg schweiz usa cialis online compare prices cialis uk cheap cialis cost of cialis per pill acquistare cialis internet cialis en mexico precio cialis 200 dollar savings card we use it 50 mg cialis dose
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
how to buy cialis online usa cialis 5 mg buy generic cialis at walmart cialis 20mg we choice cialis uk generic cialis soft gels buy cialis cheap 10 mg cialis 5 effetti collaterali cialis cuantos mg hay calis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:34 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis vs viagra cialis daily dose generic buy cheap cialis in uk cialis diario compra generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg effetti collateral cialis 10mg prix pharmaci we choice free trial of cialis cialis generique cialis diario compra
سه شنبه 13 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Amazing a lot of beneficial facts!
cialis canada cialis rezeptfrei sterreich cialis pills cialis en mexico precio cialis baratos compran uk acheter cialis meilleur pri price cialis best tarif cialis france cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic tadalafil buy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:04 ق.ظ

You actually reported this superbly!
price cialis per pill buy cialis online warnings for cialis cialis uk cialis 5 mg buy we like it cialis price what is cialis comprar cialis 10 espa241a enter site 20 mg cialis cost generic cialis at walmart
دوشنبه 12 آذر 1397 11:10 ق.ظ

With thanks. Plenty of facts.

fast cialis online cialis prezzo al pubblico we recommend cialis info cialis generico cialis daily costo in farmacia cialis cialis savings card cialis en mexico precio cialis side effects cialis sale online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:28 ق.ظ

Regards! Ample content!

get cheap cialis cialis generico online dose size of cialis we choice cialis uk walgreens price for cialis cialis generico cialis for bph rezeptfrei cialis apotheke cialis generika in deutschland kaufen buy original cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:43 ب.ظ

You actually stated that terrifically!
generic for cialis cialis generico lilly cialis coupons rx cialis para comprar cialis generika tarif cialis france cialis flussig how do cialis pills work cialis 5mg brand cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 10:29 ق.ظ

Cheers. Ample write ups!

buy generic cialis cialis taglich cialis dosage amounts generic low dose cialis buying cialis in colombia venta de cialis canada cialis tablets australia cialis 5 mg scheda tecnica safe site to buy cialis online recommended site cialis kanada
جمعه 9 آذر 1397 11:10 ب.ظ

You actually revealed this exceptionally well.
generic cialis il cialis quanto costa prix cialis once a da cialis in sconto prix de cialis cialis for daily use cialis para que sirve cialis alternative cialis official site online prescriptions cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:20 ق.ظ

Wonderful posts. Cheers.
acheter cialis meilleur pri cialis 20mg prix en pharmacie cialis prices in england cialis diario compra cialis therapie cialis daily reviews are there generic cialis cialis savings card cialis 20 mg best price cialis prezzo al pubblico
دوشنبه 9 مهر 1397 09:24 ب.ظ

Amazing tips. Regards.
cialis authentique suisse cialis generico in farmacia cialis free trial cialis rezeptfrei tadalafil 5mg cilas 40 mg cialis what if i take cialis prezzo al pubblico achat cialis en suisse recommended site cialis kanada
یکشنبه 1 مهر 1397 05:50 ب.ظ

This is nicely expressed! .
aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacies pharmacy canada plus north west pharmacy canada online pharmacies in usa drugstore online canada buy viagra online usa canada drug pharmacy online pharmacy canada online pharmacies
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:46 ب.ظ

Valuable facts. Cheers.
the best site cialis tablets cialis cost cialis 20 mg cut in half only here cialis pills cialis online nederland cialis for daily use effetti del cialis bulk cialis cialis manufacturer coupon cialis dose 30mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:14 ب.ظ

Kudos! Wonderful stuff!
sublingual cialis online cialis generico postepay buying cialis on internet cialis generic availability prix cialis once a da cialis italia gratis cialis prices only now cialis for sale in us cialis professional yohimbe generic cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:25 ب.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff!
buy cheap cialis in uk low cost cialis 20mg wow cialis tadalafil 100mg cialis generic tadalafil buy cialis generico milano cialis lowest price free cialis cialis generika in deutschland kaufen non 5 mg cialis generici generic cialis soft gels
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :