ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 16 اسفند 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اخیرا در جهان، نهضت نوینی پا گرفته که: به دنبال باز پس گیری میراث گذشته است. این امر ریشه در فلسفه تاریخ دارد. براساس فلسفه تاریخ، حوادث تکرار می شوند: این حوادث از نظر زمانی با اختلاف فاز حرکت می کنند. که سکلیک یا تداولی هم گفته می شود: مثل شب و روز یا چهار فصل سال. براساس فلسفه اسلامی، برخی معتقدند که حق و باطل مانند: شب و روز هستند، گاهی باطل جولان می دهد، ولی بالاخره حق پیروز می شود. و همینطور ادامه می یابد. براساس فلسفه های دیگر، ادوار مختلف تاریخ ساخته می شود، و تمدن های مختلفی بوجود می آیند. بهرحال، وقتی تاریخ معاصر را مطالعه می کنیم: اروپا از قرن هجدهم و نوزدهم و آمریکا، از قرن بیستم اقدام به تصرف جهان کردند: که به آن استعمار کهنه (اروپایی –انگلیسی) و استعمار نو(آمریکایی-شوروی) گفته می شود. انگلستان که یک شبه جزیره کوچکی در شمال اروپا، و محل زندگی وایکینگها بود، ناگهان تبدیل به بریتانیای کبیر می شود، که آفتاب در سرزمین های (تحت استعمار)آن غروب نمی کرد! با افول استعمار پیر، آمریکا به میدان آمد، در همه جای دنیا نیروی نظامی پیاده کرد، پایگاههای نظامی ساخت و: با کودتا حکومت ها را عوض کرد، و حامیان خودش حکمفرما شدند: مانند سقوط حکومت مصدق در ایران، یا عبدالناصر در مصر و: آلنده در شیلی و سورکارنو در اندونزی. اما جدای از این دولت های ساقط شده، که براثر اعتماد به آمریکا: به این سرنوشت دچار می شدند، ملت ها به راه خود ادامه میدادند، و سعی داشتند از زیر سلطه استعمار: نو و کهنه بیرون بیایند. ابتدا این حرکت از الجزایر شروع شد، زیرا در آن کشور توانستند: ایدئولوژی اسلامی را کشف کنند که: قدرت مقابله با انواع استعمار: شرق و غرب را داشت. شاید بازگشت به خویشتن فرانتز فانون، اولین کتاب ایدئولوژیک بود، که بعدا با کتابهای: سید قطب در مصر و شهید صدر در عراق، ادامه یافت و امام خمینی با نوشتن: ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، آن را تکامل بخشید. گرچه کوشش ملت ها با سختی روبرو بود و: آمریکا و انگلیس با سرکوب نهضت ها، مانع رشد آنها می شدند: آپارتاید در افریقا، اسرائیل در آسیا و به کشتار وسیع: مسلمانان و آزادیخواهان دست زدند، اما بالاخره در ایران اسلامی، به رهبری امام خمینی ره، نهضت به پیروزی رسید و با: مقابله قدرتمندانه با امریکا و انگلیس، توانست عراق و لبنان و سوریه را از: تصرف آنان خارج سازد. اکنون ملت های دیگر مانند: یمن و بحرین و افغانستان و پاکستان نیز، سعی دارند بازپس گیری را ادامه دهند. گرچه برخی کشورهای آسیای میانه، در بازی بین آمریکا و شوروی، هنوز خوشحالند که از دست شوروی بیرون آمدند! و برایشان مهم نیست که مستعمره آمریکا باشند، اما آنها هم خواهند فهمید: همانطور که امام خمینی فرمود: شوروی بازیچه آمریکا بوده است تا: مردم آسیای میانه از ترس مار، به اژدها پناه ببرند! و از چاله کمونیسم در آمده و: به چاه امپریالیزم سقوط کنند. اما ملت های دیگر بیکار ننشستند، در دل آمریکا و انگلیس، نهضت های فراوانی صورت گرفت: ایرلندی ها توانستند انگلوساکسون ها را، دوباره به جزیره  وایکینگ ها محدود کنند! و این دیو بیرون آمده از کوزه را، دوباره به کوزه برگردانند. کوبا و ونزوئلا هم توانستند: حیاط خلوت آمریکا را از بین ببرند، و خر عموسام را به مزرعه برگردانند: و گاو وال استریت را به خیش ببندند. اکنون نوبت سرخپوستان و: سیاه پوستان آمریکا است، تا قدرتی نشان دهند و: میراث پدران خود را از این: عموسام تا دندان مسلح، پس بگیرند و در سرزمین های پدری، اجساد نیاکان خود را دفن کنند، و نگذارند که خون به ناحق ریخته آنان، خشک شود. وبا گرفتن انتقام آن ها، پایان خوشی را برای این نهصت رقم بزنند.

Recapture movement

Recently, in the world, a new movement has emerged: seeking to regain the legacy of the past. This is rooted in the philosophy of history. According to the philosophy of history, events are repeated: these events move in time with a phase difference. It's also called "silly" or "dark": like night and day or four seasons. According to Islamic philosophy, some believe that the right and falsehood, such as: night and day, sometimes overthrow, but finally, the right is victorious. And it continues. According to other philosophies, different periods of history are created, and various civilizations arise. However, when we study contemporary history: Europe from the eighteenth and nineteenth and nineteenth centuries, and the United States, have invaded the world since the twentieth century: it is called old-fashioned agglomeration (European-English) and new colonialism (US-Soviet). England, a small peninsula in northern Europe, and the place of life of the Vikings, suddenly became a Great Britain, where the sun did not drown in its (colonial) lands! With the fall of old colonialism, the United States came to power, deployed military forces around the world, built military bases: by coup, they changed their governments, and their supporters dominated: like the fall of Mossadegh's rule in Iran, or Abdel Nasser in Egypt, and : Allende in Chile and Surkarno in Indonesia. But apart from these empowered governments, who, because of their trust in the United States, had this fate, nations continued their journey, and tried to emerge from the colonial domination: new and old. Initially, this move started from Algeria, because they were able to discover that Islamic ideology: the power to confront colonial types: the East and the West. Perhaps returning to himself, Franz Fanon was the first ideological book, which later went on with books by Seyed Qutb in Egypt and the martyr Sadder in Iraq, and Imam Khomeini developed it by writing: Welyte faqiyh or Islamic government. Although the efforts of the nations were tough: America and Britain stumbled upon their suppression of their movements: apartheid in Africa, Israel in Asia, and mass murder: Muslims and liberators, but finally, in Islamic Iran, led by Imam Khomeini, the movement came to victory, and with the powerful confrontation with the United States and Britain, he succeeded in removing Iraq, Lebanon and Syria from their capture. Now, other nations like Yemen and Bahrain, and Afghanistan and Pakistan, are also trying to resume recapture. Although some Central Asian countries, still in the game between the United States and the Soviet Union, are still happy to come out of the Soviet Union! And it does not matter to them whether they are a colony of America, but they will also understand: as Imam Khomeini said: the Soviet Union was a game of the United States: Central Asian people take refuge in fear of the snake! From the pit of communism: To fall into the wells of imperialism. But other nations did not become unemployed. There were many movements in the hearts of the United States and Britain: the Irish were able to restrict the Anglo-Saxons to the Viking Island again! And this dying out of the jar, they will return to the jug again. Cuba and Venezuela were able to: Destroy America's backyard, and bring the donkey back to the farm: Close the Wall Street cow to the grower. Now it's the Indians and Black Americans to show strength: and to take away the legacy of their fathers from this: Uncle Sam to the armed teeth, and to burial the flesh of their ancestors in the fathers' lands, and not let the blood go unjustly they dry up. And with their revenge, they will end up with a happy end to this.

حركة الاستعادة

فی الآونة الأخیرة، فی العالم، ظهرت حركة جدیدة: تسعى لاستعادة إرث الماضی. وهذا متأصل فی فلسفة التاریخ. وفقا لفلسفة التاریخ، وتكرر الأحداث: هذه الأحداث تتحرك فی الوقت المناسب مع اختلاف المرحلة. وتسمى أیضا "سخیفة" أو "مظلمة": مثل اللیل والنهار أو أربعة مواسم. وفقا للفلسفة الإسلامیة، یعتقد البعض أن الحق والباطل، مثل: اللیل والنهار، والإطاحة فی بعض الأحیان، ولكن فی نهایة المطاف، والحق هو منتصرا. ویستمر. وفقا لفلسفات أخرى، یتم إنشاء فترات مختلفة من التاریخ، والحضارات المختلفة تنشأ. ومع ذلك، عندما ندرس التاریخ الحدیث لأوروبا وأمریكا فی القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حاول القرن العشرین لغزو العالم: أن من العمرالأوروبی) والاستعمار الجدید (الأمریكیة والاتحاد السوفیتی) ویسمى. إنجلترا، شبه الجزیرة الصغیرة فی شمال أوروبا، ومكان حیاة الفایكنج، فجأة أصبحت بریطانیا العظمى، حیث الشمس لم تغرق فی أراضیها (الاستعماریة)! مع انحسار الاستعمار القدیم، وجاء أمریكا إلى الصدارة، نفذت القوات المسلحة فی كل مكان، والقواعد العسكریة، ومع تغییر النظام انقلاب، وكان أنصار حكمه مثل الإطاحة مصدق فی إیران، أو عبد الناصر فی مصر : ألیندی فی تشیلی وسوركارنو فی إندونیسیا. فی البدایة، بدأت هذه الخطوة من الجزائر، لأنها كانت قادرة على اكتشاف أن الأیدیولوجیة الإسلامیة: القدرة على مواجهة الأنواع الاستعماریة: الشرق والغرب. وعلى الرغم من الجهود التی تبذلها الدول بصعوبة واجهت: أمریكا وبریطانیا لقمع الحركات، مما یعوق تنمیتها هم: الفصل العنصری الأفارقة، إسرائیل فی آسیا والقتل الجماعی والمسلمین واللیبرالیین صفق، ولكن فی النهایة فی إیران بقیادة الإمام الخمینی، جاءت الحركة إلى النصر، ومع المواجهة القویة مع الولایات المتحدة وبریطانیا، نجح فی إزالة العراق ولبنان وسوریا من القبض علیهم. الآن، دول أخرى مثل الیمن والبحرین، وأفغانستان وباكستان، تحاول أیضا لاستئناف الاستیلاء. على الرغم من أن بعض بلدان آسیا الوسطى، لا تزال فی المباراة بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی، لا تزال سعیدة للخروج من الاتحاد السوفیتی! من حفرة الشیوعیة: الوقوع فی آبار الإمبریالیة. لكن دولا أخرى لم تصبح عاطلة عن العمل، وكانت هناك حركات كثیرة فی قلوب الولایات المتحدة وبریطانیا: تمكن الأیرلندیون من تقیید الأنجلو ساكسون إلى جزیرة فایكنغ مرة أخرى! وهذا الموت من الجرة، وسوف یعودون إلى إبریق مرة أخرى. وتمكنت فنزویلا وكوبا من: تدمیر الفناء الخلفی لأمریكا وإحضار الحمار إلى المزرعة: وول ستریت كو إلى العامل. الآن حان الهنود والسود فی أمریكا، إلى السلطة وإرث آبائهم هذا: العم سام المسلحة حتى الأسنان، ثم تأخذ على مجالات الأبوة، والهیئات أجداده دفن، والسماح الدم یسفك بغیر حق أنها تجف. ومع انتقامهم، سوف ینتهی بهم المطاف بنهایة سعیدة لهذا.

Hərəkəti bərpa edin

Son vaxtlar dünyada, yeni bir hərəkət ortaya çıxdı: keçmişin mirasını bərpa etməyə çalışırdılar. Bu, tarix fəlsəfəsində köklü bir haldır. Tarixi fəlsəfəsinə görə hadisələr təkrarlanır: bu hadisələr bir mərhələ fərqi ilə vaxtında hərəkət edir. Həm də "ağılsız" və ya "qaranlıq" deyilir: gecə, gün və ya dörd mövsüm. İslam fəlsəfəsinə görə, bəziləri hesab edirlər ki, gecə və gündüz bəzən boşluq verir, lakin nəhayət, haqq qazanır. Və davam edir. Digər fəlsəfələrə görə, tarixin müxtəlif dövrləri yaranır və müxtəlif sivilizasiyalar yaranır. biz XVIII və XIX əsrdə Avropa və Amerikada son tarixini öyrənmək zaman, XX əsr köhnə müstəmləkə (Avropa İngilis) və neo-müstəmləkəçilik (American-sovet) adlanır ki, dünya fəth cəhd. İngiltərə, şimal Avropanın kiçik bir yarımadası və Vikinqlərin həyat yeri birdən-birə günəşin (müstəmləkəçi) torpaqlarında boğulmadığı Böyük Britaniya oldu! köhnə müstəmləkəçilik azalması ilə Amerika hər yerdə silahlı qüvvələri, hərbi bazaları həyata və zərbə rejim dəyişikliyi ilə və onun qayda tərəfdarları İranda Mossadegh aşması kimi idi, və ya Nasir Misir, ön plana çıxdı İndoneziyada Şili və Surkarnoda Allende. Lakin Birləşmiş Ştatlara güvənməsi səbəbi ilə, bu taleyə malik olan bu güclü hökumətlərdən başqa, millətlər səyahətlərini davam etdirir və müstəmləkə hakimiyyətindən çıxmağa çalışır: yeni və yaşlı. Əvvəlcə bu hərəkət Cezayirdən başlamışdı, çünki onlar İslam ideologiyasını - müstəmləkələrlə qarşılaşmaq gücünü - Şərq və Qərbi aşkar edə bildi. çətinliklə millətlərin səyləri qarşı-qarşıya olsa da: idilər Amerika və Britaniya onların inkişafına mane, hərəkətləri yatırmaq: Afrika aparteidə, Asiya və kütləvi qırğınlar, müsəlmanlar və liberallar İsrail alqış, lakin nəhayət İran başçılıq etdiyi İmam Xomeyni, hərəkət zəfərlə gəldi və Birləşmiş Ştatlar və İngiltərə ilə güclü qarşıdurma ilə İraq, Livan və Suriyanı ələ keçirməyə müvəffəq oldu. İndi Yəmən, Bəhreyn, Əfqanıstan və Pakistan kimi digər millətlər də yenidən bərpa etməyə çalışırlar. Bəzi Mərkəzi Asiya ölkələri hələ də ABŞ və Sovet İttifaqı arasındakı oyunda hələ Sovet İttifaqından çıxmaqdan xoşbəxtdirlər! Və olursa olsun müstəmləkə Amerika, həm də bilmək istəyirəm: İmam,

نوع اخبار :
برچسب ها : نهضت بازپس گیری،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :