ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 22 بهمن 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ابلاغ و بلوغ هردو از یک ریشه هستند! که نشان از تکامل بسوی خدا دارند. روز 22بهمن روزی بود که زمین: زیر پای مومنان لرزید، و به این لرزش افتخار کرد. در سراسر جهان قدم زنان و: پیاده روان را، در حافظه خود ضبط کرد، تا برای آیندگان بازگو کند. این روز آغاز چهلمین سال است و آغاز ابلاغ: انقلاب اسلامی هم هست. همانطور که خداوند به رسولش دستور داد: تا از مردم نترسد و فرمود: خدا ترا از شر برخی از مردم، که از انها می نرسی درامان خواهد داشت. امروز نیز انقلاب اسلامی به دوران بلوغ معنوی خود رسید، باید که به همه جهان صادر شود. و صادر هم می شود اگر افرادی مانع نشوند! یعنی صدور انقلاب، جزو ماهیت انقلاب است، کسی نمی تواند آن را جدا کند، ولی شاید براثر برخی ملاحظات! یا ترس ها! مانع فکری یا اجتماعی درست کند. که باید این اخطار را داد که: دیگر بس است. اخطار ما مانند اخطار: یاران امام حسن ع نیست، که ایشان را  خوار کننده مومنین می دانستند، بلکه برگرفته از پیام وحی است که: در آغاز رسالت فرمود ای که بخود می پیچی، برخیز و مردم را آگاه کن! و در انتهای رسالت به ایشان فرمود: اگر این ابلاغ را انجام ندهی، گویا رسالت خود را اصلا انجام نداده ای! شاید رحمانیت پیامبر اسلام، و اذن بودن ایشان، باعث ابلاغ نکردن بوده، که خدا را به تذکر دادن واداشته، ولی این رحمانیت نباید مانع انجام وظیفه شود. دشمنان سعی می کنند: با طرح مشکلات اقتصادی و: گرفتاری های دروغین، مسئولین را به ساماندهی امر داخل مشغول دارند! و از وضع ملت های دیگر غافل سازند. ولی این چهل سال برای مشغولیت به: رفع مشکلات مردم بس است! هرچه می توانستند انجام دادند و: خداوند بیش از توان، از آنها انتظار ندارد. بعد از این باید مشکلات همه مردم دنیا، در دستور کار قرار گیرد! و از حصار کشیدن به دور خود، به شدت دوری باید کرد. وقتی مردم یمن به خاطر دین اسلام، در تنگنا هستند یا مردم روهینگیایی، آیا درست است که مردم ایران، به فکر سور وسات شب عید! و ولخرجی های ایام عید باشند؟ اگر برخی مردم عقل شان نمی رسد، مسئولین که باید این را بفهمند. نباید عقل خود را به دست کسانی بسپارند که: فقط به فکر رفاه خود و خانواده خود هستند. حضرت علی فرمود: با بخیل مشورت نکن! لذا اگر مسئولی با افرادی که فقط: به فکر جمع کردن مال برای خود هستند، مشورت کند خیلی بد است، چه رسد به اینکه خودش هم اینطوری فکر کند! و آن را در عمل دنبال کند. زمین خداوند برای همه است، کسی در آن استثنا نشده لذا: مردم فلسطین با مردم آمریکا هیچ فرقی ندارند، نباید گول ظاهر زندگی را خورد! نباید اطلاعات غلط به ذهن خود، یا به دیگران داد. براساس اعلام بانک جهانی، بدهی های آمریکا اقتصاد آن را فلج کرده! کشورهای چین و ژاپن، آمریکا و اروپا همگی در رکود اقتصادِی، و رشد منفی به سر می برند. این یعنی مردم آنجا با سختی معیشت روبرو هستند. وقتی در امریکا طوفان یا سیل و زلزله می آید، یا برف سنگین می بارد آنها هم مثل همه مردم دنیا، آواره و بی خانمان می شوند، لذا فرقی با مردم فلسطین، که در اردوگاههای خارج از وطن، زندگی می کنند ندارند. باید زور گویان آنها را سرجای خود نشاند، و حق مردم را از انها گرفت. چرا ثروت 98درصد مردم دنیا، در دست 2درصد آنها است؟ جمهوری اسلامی الان قدرتی است که: میتواند این کار را بکند و باید بکند. زیرا که همه مستضعفان جهان، چشم به آن دوخته اند! و اگر مسئولین هم بخواهند: چشم به جاهای دیگر داشته باشند، و یا خودشان مطالبه گر باشند، چه بلایی بر سر جهانیان می آید؟ آیا باید امام زمان عج به تنهایی، همه این کار ها را انجام خواهد داد؟

Announcement of the Revolution

Announcement and maturity are both of a root! Showing: evolution towards God. The day Bahrain was the day Earth was shaken under the feet of believers, and it was proud of this tremor. Around the world, the women walked and recorded the walking path in their memory to tell the future. This is the beginning of the forty year and the beginning of the announcement: there is the Islamic Revolution. As God commanded his messenger: he did not fear people and said: God will have a drama from some of the people who are coming from them. Today, the Islamic Revolution has reached its age of spiritual maturity, which must be exported to the entire world. And it's extinguished if people do not stop! That is, the issuance of the revolution is part of the nature of the revolution; no one can separate it, but perhaps by some considerations! Or fears! Imagine the intellectual or social barrier. It should be warned that: enough is enough. Our warnings are like warning: Imams' helpers, who believed they were humiliating believers, but derived from the message of the revelation,: At the beginning of the mission, he said: "Come on, come up and make the people aware!" And at the end of his mission, he said to them: "If you do not do this, as if you did not do your mission at all!" Perhaps the mercy of the Prophet of Islam, and his permission, did not lead to the announcement of God, but this mercy should not prevent him from performing his duty. Enemies try: With the economic problems and: false accidents, the authorities are busy managing the internal affairs! And ignore the situation of other nations. But this is forty years to engage in: solving the problems of the people is enough! What they could do and: God does not expect them more than power. After all, the problems of all the people of the world should be put on the agenda! And from the fence to the distance, you should be severely distracted. When the Yemeni people are struggling for the sake of Islam or the Rohingya people, is it true that the people of Iran are thinking of the night of norooz! And: the excitement of New Year? If: some people do not understand their minds, the authorities who must understand this. They should not give their wisdom to the people: they are only thinking of their own welfare and their families. Imam Ali said: Do not consult with your friends! Therefore, if you are in charge of consulting someone who is only thinking of collecting property for yourself, it is very bad, let alone thinks about it yourself! And: pursues it in practice. The land of God is for everyone, so no one has been included in that exception: Palestinians are no different from the American people; they should not be fooled by the appearance of life! Do not give wrong information to your mind or to others. According to the World Bank, US debt cripples its economy! The countries of China and Japan, the United States and Europe are all in a recession and negative growth. This means that the people there are facing a difficult livelihood. When there is a storm, a flood and an earthquake in America, or a heavy snowfall, they are displaced and homeless, like all the people of the world, so they do not differentiate with the Palestinian people living in camps outside their homeland. The guerrillas must force them into their own places, and take them away from the people. Why is the wealth of 98% of the world in the hands of 2% of them? The Islamic Republic is now a power that can: do it and must do it. Because all the oppressed people of the world are eyeing it! And if the authorities want to: have eyes on somewhere else, or they themselves are demanding, what about the world? Should the Imam of the time alone do all these things?

إعلان الثورة

الإعلان والاستحقاق كلاهما من الجذر! إظهار التطور نحو الله. فی 22 بهمن كان الیوم الأرض یرتجف تحت أقدام المؤمنین، وكان فخورا بهذا الهزة. فی جمیع أنحاء العالم، سارت النساء وسجلت مسار المشی فی ذاكرتهم لنقول للمستقبل. هذه هی بدایة الأربعین سنة وبدایة الإعلان: هناك الثورة الإسلامیة. كما أمر الله رسوله: لم یخاف الناس وقال: الله سوف یكون دراما من بعض الناس الذین یأتون منها. والیوم وصلت الثورة الإسلامیة إلى عصر النضج الروحی الذی یجب تصدیره إلى العالم بأسره. وانطفأت إذا كان الناس لا تتوقف! أی أن إصدار الثورة جزء من طبیعة الثورة، ولا یمكن لأحد أن یفصلها، بل ربما ببعض الاعتبارات! أو مخاوف! تخیل الحاجز الفكری أو الاجتماعی. وینبغی أن یكون حذر من أن: ما یكفی یكفی. وفی نهایة مهمته، قال لهم: "إذا لم تقم بذلك، كما لو أنك لم تفعل مهمتك على الإطلاق!" ولعل رحمة النبی صلى الله علیه وسلم، وإذنه، لم یؤد إلى إعلان الله، ولكن هذه الرحمة لا ینبغی أن تمنعه ​​من أداء واجبه. أعداء حاول: مع المشاكل الاقتصادیة و: حوادث كاذبة، والسلطات مشغولة إدارة الشؤون الداخلیة! وتجاهل حالة الدول الأخرى. ولكن هذا هو أربعین عاما للانخراط فی: حل مشاكل الشعب هو ما یكفی! ما یمكن أن یفعلوه و: الله لا یتوقع منهم أكثر من السلطة. وبعد كل شیء، ینبغی وضع مشاكل جمیع شعوب العالم على جدول الأعمال! ومن السیاج إلى المسافة، یجب أن یصرف بشدة. عندما یكافح الشعب الیمنی من أجل الإسلام أو شعب الروهینجا، هل صحیح أن الشعب الإیرانی یفكر فی لیلة العید! والإثارة من عید؟ إذا كان بعض الناس لا یفهمون عقولهم، والسلطات التی یجب أن نفهم هذا. ولا ینبغی لهم أن یعطوا حكمتهم للشعب: فهم یفكرون فقط فی رفاههم وأسرهم. قال الإمام علی: لا تتشاور مع أصدقائك! لذلك، إذا كنت مسؤولا عن استشارة شخص یفكر فقط فی جمع الثروة لنفسك، فإنه أمر سیئ للغایة، ناهیك عن التفكیر فی ذلك بنفسك! وینتهجها عملیا. أرض الله هی للجمیع، لذلك لا أحد أدرج فی هذا الاستثناء: الفلسطینیون لا یختلفون عن الشعب الأمریكی، لا ینبغی أن ینخدع من ظهور الحیاة! لا تعطی معلومات خاطئة إلى عقلك أو للآخرین. ووفقا للبنك الدولی، فإن الدیون الأمریكیة تشل اقتصادها! إن بلدان الصین والیابان والولایات المتحدة وأوروبا كلها فی حالة ركود ونمو سلبی. وهذا یعنی أن الناس هناك یواجهون صعوبة فی كسب الرزق. یجب على المقاتلین إجبارهم على الوصول إلى أماكنهم الخاصة، وأخذهم بعیدا عن الشعب. لماذا ثروة 98٪ من العالم فی أیدی 2٪ منهم؟ إن الجمهوریة الإسلامیة الآن هی القوة التی یمكنها القیام بذلك ویجب علیها أن تفعل ذلك. لأن كل الناس المضطهدین فی العالم یتطلعون إلیه! وإذا كانت السلطات ترید: أن یكون العینین فی مكان آخر، أو أنهم أنفسهم یطالبون، ماذا عن العالم؟ فهل یجب على إمام الوقت وحده أن یفعل كل هذه الأمور؟

İnqilabın elan edilməsi

Duyurma və yetkinlik hər ikisinin bir köküdür! Allaha qarşı təkamül göstərmək. Bəhreyn günü gündüz mö'minlərin ayaqları altında sarsıldı və bu sarsıntıdan qürur duydu. Dünyada qadınlar gələcəklərini izah etmək üçün yaddaşlarında gediş yolunu gəzdirdilər və qeyd etdilər. Bu qırx ilin başlanğıcı və elanın başlanğıcıdır: İslam inqilabı var. Allah Rəsulu qorxu əmr və dediyi kimi: Allah onlar təhlükəsiz Nursi olacaq ki, bəzi insanlar xilas. Bu gün İslam İnqilabı bütün dünyaya ixrac edilməli olan mənəvi yetkinliyinə çatmışdır. İnsanlar dayanmırsa söndürülür! Yəni, inqilabın verilməsi inqilabın təbiətinin bir hissəsidir, heç kim onu ​​ayıra bilməz, bəlkə də bəzi mülahizələrlə! Və ya qorxurlar! İntellektual və ya sosial maneəni düşünün. Bunu xəbərdar etmək lazımdır: kifayətdir. Və vəzifəsinin sonunda o, onlara dedi: "Əgər bunu etməsən, sanki heç bir vəzifənizi etmədin!" Bəlkə Peyğəmbər və onların məzuniyyət mərhəmət, Allahın Lakin, mərhəmət xidmət lazım deyil, xəbərdarlıq səbəb, xəbərdar deyil. Düşmənlər çalışırlar: İqtisadi problemlər və yanlış qəzalarla, hakimiyyət daxili işlərin idarə olunması ilə məşğuldur! Və digər xalqların vəziyyətini görməyin. Amma bu, qırx ildir məşğul olmaqdır: insanların problemlərini həll etmək kifayətdir! Onlar nə edə bilərlər və: Allah onları gücdən daha çox gözləmir. Axı dünyanın bütün xalqlarının problemləri gündəmə gətirilməlidir! Çitdən məsafəyə qədər, ciddi şəkildə diqqət çəkmək lazımdır. Və bayramın həyəcanı? Bəzi insanlar ağıllarını başa düşmürlərsə, bunu anlamalı olan səlahiyyətlilər. Onlar xalqına onların hikmətini verməməlidirlər: yalnız öz rifahı və ailələrini düşünürlər. İmam Əli dedi: "Dostlarınızla məsləhətləşməyin!" Buna görə də

نوع اخبار :
برچسب ها : سال ابلاغ انقلاب،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :