ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
برخی ها تصورات نادرستی از علوم دارند، که باید آن را اصلاح کنند. یکی از رشته های بسیار مظلوم، رشته روانپزشکی است. دلیل آن هم این است که فکر می کنند: زاییده فکر فروید است و:همه را با آن وابسته میدانند. در حالیکه اصلا دین اسلام دین روان است. یعنی بیشتر از آنکه با جسم انسانها سروکار داشته باشد، با روان و روح آنها آمیخته است. براساس حکمت عالیه، ماهیت بر صورت و روح بر جسم مقدم است. جسم انسان در واقع: بارکش روح او است، و هرچه روح و روان انسان بگوید، آن را انجام می دهد. بخش اعظم کسانی که معتاد می شوند، یا رفتار خشن و ناهنجار، از خود نشان می دهند: اصلا مشکل جسمی ندارند، شاید قوی بودن جسم آنها، غرور نابجا برایشان آورده که: دست به رفتار های ناهنجار بزنند. با توجه به اینکه از نظر اسلام، انسان برترین موجود و کاملترین آنها بر روی زمین است، لذا انسان ها هیچکدام خود را دیوانه، یا دارای عقل کم، یا روان پریش نمی دانند! چیزی که آنها را روانپریش می کند، توقع زیادی یا زیاده خواهی های اوست. انسان ها خود محور هستند، و با تفسیر اشتباه این بزرگی، فکر می کنند مرکز دنیا هستند! و باید همه بر آنها سجده کنند، یا فرمان او را ببرند. وقتی در این کار با مقاومت روبرو می شوند، سیستم دفاعی آنها مختل شده و: نمی دانند چگونه این توهین یا بی توجهی را جواب دهند. لذا اغلب دچار اختلال شخصیت شده، و خود را بجای دیگری می بینند. تا شاید آن احترام را دوباره بخود جلب کنند. وقتی کسی می گوید من ناپلئون هستم، یعنی دچار این اختلال شده که: خود را هیچ می پندارد، یا همسان پنداری با دیگری می کند. پیامبر اسلام همین نوع تفکر را اصلاح می کند. اول اینکه با تمام محبوبیت خود، رفتار پادشاهانه و استکباری از خود نشان نمی دهد. دوم اینکه از نظر وسایل زندگی، بسیار ساده است، در خوراک و هم پوشاک، خانه ولوازم آن ساده است، تا به این وسیله، روان زیاده خواهان را مهار کند. در یکی از روایات گفته شده: از نظر مادی خود را با فقرا مقایسه کنید، و از نظر معنوی با دانشمندان. زیرا درمان زیاده خواهی های بشری، نگاه به زیر دستان یا طبقات پایین تر از خود است. اما اگر زیاده خواهی درمان نشد، آن را تبدیل به معنویات و علم ودانش کند. لذا به بالاتر از خود در علم ودانش نگاه کند، تا روح بلند پرواز او، باعث آزار دیگران نشود، بلکه به سوی تکامل خودش قدم بردارد. این امر، حسادت را در اشخاص، تبدیل به رقابت می کند. طبیعی است که رهبر ، پادشاه یا رئیس جمهور، یک نفر بیشتر نمی تواند باشد، پس باقی افرادی که خود را، برای آن آماده کرده و یا: خود را بالاتر از آن می دانند، اگر بخواهند حسادت کنند، جنگ و فتنه ایجاد می شود. ولی اگر رقابت کنند، به دنبال خدمت بیشتر به مردم می روند. بنا براین روانپریشی مخصوص فقرا نیست، بلکه از مدعیان دروغین پیامبر و امام، تا رهبری و ریاست جمهوری! آغاز می شود به همه رده های مدیریتی سرایت پیدا می کند. تا خانواده و مدرسه و شرکت ها هم پیش می رود! و اگر در این جنگل، انسان ها بیاد خدا نباشند، یک جنگ دائمی برای تصاحب: قدرت و ثروت پیش می آید، که نهایتا به نابودی بشریت می انجامد. لذا به قول استاد محمدی ری شهری، وقتی حصرت علی ع می خواهد پیامبر را معرفی کند: او را یک روانپزشک معرفی می کند، که آمده تا: روانپریشی(دردها و آلام) بشری را کاهش می دهد. آنها را دعوت به مسابقه در: میدان های نیکوکاری و کمک به دیگران می کند. تواضع و فروتنی را به انسان ها یاد میدهد، تا سرکش و پرخاشگر نباشند. و پرخاشگران را با: تواضع درمان می کند. بطوریکه آنان توبه کرده و: از ایشان عذر خواهی می کنند.

Prophet Islam was a psychiatrist.

Some have misconceptions about science, which should be corrected. One of the most oppressed disciplines is the psychiatry. The reason is that they think: the brainchild of Freud's mind is: and they all associate with it. While :Islam is the religion of Islam at all. That is, it is more mixed with their soul and soul than it deals with the body of human beings. According to the great wisdom, the nature of the face and soul is on the body. The human body is in fact: it is the soul of its soul, and whatever the human soul speaks, it does it. The majority of those who become addicted, or violent behavior, show themselves: they have no physical problems at all, and their physical strength, perhaps, has brought them misplaced pride: to make abusive behaviors. Considering that in terms of Islam, man is the Supreme Being and the most perfect on earth, so humans do not consider them crazy, or have little reason, or do not know how to deal with it! What drives them is a lot of expectations or excesses. Humans are self-centered, and, by mistakenly interpreting this magnitude, think that they are the center of the world! And they should prostrate on them all, or take command of him. When faced with resistance in this work, their defensive system is disrupted: they do not know how to respond to this insult or neglect. Therefore, they often suffer from personality disorder, and see themselves as one. So: that they might regain that respect. When someone says that I am Napoleon, I mean that I am disturbed: it does not think of anything, or does it fit with one another. The prophet of Islam reforms this kind of thinking. First, with all its popularity, it does not show a monotony and selfish attitude. Secondly, in terms of lifestyle, it is very simple, in the food and clothing, the house and its equipment is simple, in order to control this superfluous fluid. One of the traditions has said: You compare your material with the poor, and spiritually with the scientists. Because treating excessive human beings is to look at subconscious or lower classes of self. But if excesses are not cured, it will turn into spirituality and knowledge. Therefore, he will look higher in his science, so that his high spirit does not hurt other people, but moves towards his own evolution. This will turn jealousy into individuals. It is natural that the leader, the king, or the president, can no longer be the one, so the rest of the people who prepared for themselves, or: know themselves above them, and if they want to be jealous, war and sedition are created. But if they compete, they will seek to serve more people. Therefore, it is not psychopathology for the poor, but from the false claims of the Prophet and Imam, to the leadership and the presidency! Begins: to all types of management. Up to family and school and companies as well! And if in this forest, humans do not remember God, a permanent war for taking possession of power and wealth, which ultimately leads to the destruction of humanity. So, in the words of Master Mohammadi Ray Shahri, when Hassrat al-'iyyah wants to introduce the Prophet, he introduces him as a psychiatrist, who came to: reduce psychosis (pain and suffering) of mankind. Inviting them to: compete in: Charity fields and helping others. Humility and humility teach humans, not to be rebellious and aggressive. And: treats aggressors with humility. So that they repent and: apologize to them.

كان الإسلام النبی طبیب نفسی.

لدى البعض مفاهیم خاطئة حول العلم، والتی ینبغی تصحیحها. واحدة من أكثر التخصصات المضطهدة هو الطب النفسی. والسبب هو أنهم یعتقدون: من بنات أفكار العقل فروید هو: وجمیعهم یرتبط معها. بینما الإسلام هو دین الإسلام على الإطلاق. وهذا هو، هو أكثر مختلطة مع روحهم وروحهم من أنه یتعامل مع جسد البشر. وفقا للحكمة العظیمة، وطبیعة الوجه والروح هی على الجسم. والجسد البشری هو فی الواقع: هو روح روحه، ومهما كانت الروح البشریة تتحدث، فإنه یفعل ذلك. فغالبیة الذین یصبحون مدمنین أو سلوكا عنیفا یظهروا أنفسهم: فلیس لدیهم أی مشاكل جسدیة على الإطلاق، وقد تكون قوتهم الجسدیة قد جلبت لهم الفخر فی غیر محله: ألا وهو سلوكیات مسیئة. وبالنظر إلى أنه من حیث الإسلام، والرجل هو الوجود الأسمى والأكثر مثالیة على الأرض، وبالتالی، البشر لا یعتبرون أنفسهم مجنون، أو لدیهم سبب قلیل، أو لا یفهمون الفوضى! ما یدفعهم هو الكثیر من التوقعات أو التجاوزات. البشر هم متمركزون ذاتیا، وبتصویر هذا الحجم عن طریق الخطأ، یعتقدون أنهم مركز العالم! وعلیهم أن یسجدوا على كل منهم، أو أن یأمروا به. عندما یواجهون مقاومة فی هذا العمل، یتم تعطیل نظامهم الدفاعی: أنهم لا یعرفون كیفیة الرد على هذه الإهانة أو الإهمال. ولذلك، فإنها غالبا ما تعانی من اضطراب الشخصیة، ونرى أنفسهم واحدا. حتى یتمكنوا من استعادة هذا الاحترام. عندما یقول أحدهم إننی نابلیون، أعنی أننی أشعر بالانزعاج: فهو لا یفكر فی أی شیء، أو أنه یتناسب مع بعضهم البعض. النبی الإسلام إصلاح هذا النوع من التفكیر. أولا، مع كل شعبیته، فإنه لا یظهر رتابة والمواقف الأنانیة. ثانیا، من حیث نمط الحیاة، هو بسیط جدا، فی الغذاء والملابس، المنزل ومعداتها بسیطة، من أجل كبح العقول المفرطة. وقال أحد التقالید: تقارن بین المواد الخاصة بك مع الفقراء، وروحیا مع العلماء. لأن علاج البشر المفرط هو أن ننظر إلى اللاوعی أو الطبقات الدنیا من الذات. ولكن إذا لم یتم الشفاء من التجاوزات، فإنها تتحول إلى الروحانیة والمعرفة. لذلك، سوف ینظر إلى أعلى فی علمه، حتى أن روحه العالیة لا یضر الآخرین، ولكن یتحرك نحو تطوره. هذا سوف تتحول الغیرة إلى الأفراد. فمن الطبیعی أن یكون الزعیم أو الملك أو الرئیس لم یعد هو الآخر، لذلك فإن بقیة الناس الذین أعدوا لأنفسهم، أو: یعرفون أنفسهم فوقهم، وإذا كانوا یریدون أن یكونوا غیورین، فإن الحرب والفتنة . ولكن إذا تنافسوا، فسوف یسعون إلى خدمة المزید من الناس. ولذلك، فإنه لیس علم نفسیة للفقراء، ولكن من ادعاءات كاذبة من النبی والإمام، إلى القیادة والرئاسة! یبدأ إلى جمیع أنواع الإدارة. حتى الأسرة والمدرسة والشركات كذلك! وإذا كان فی هذه الغابة، البشر لا یتذكرون الله، حرب دائمة للاستیلاء على السلطة والثروة، الأمر الذی یؤدی فی نهایة المطاف إلى تدمیر البشریة. لذلك، على حد تعبیر سید محمدی رای شهری، عندما یرید حضرة آلیة أن یقدم النبی، وقال انه یدخل له كطبیب نفسی، الذی جاء إلى: الحد من الذهان (الألم والمعاناة) للبشریة. دعوة لهم للتنافس فی: الجمعیات الخیریة ومساعدة الآخرین. التواضع والتواضع یعلم البشر، ولیس أن یكون التمرد والعدوانیة. ویعامل المعتدین مع التواضع. حتى أن التوبة و: الاعتذار لهم.

Peyğəmbər İslam psixiatr idi.

Bəzi elmlərlə bağlı yanlış fikirlər var və bunlar düzəldilməlidir. Ən məzlum fənlərdən biri psixiatriyadır. Bunun səbəbi düşünürlər: Freydin ağılındakı ağılsızlıqdır və bunlar hamısı ilə birləşir. İslam İslam dinidir. Yəni insan bədəni ilə əlaqəli olduğundan daha çox ruhu və ruhu ilə qarışdırılır. Böyük müdrikliyə görə, üz və ruhun təbiəti bədənin üzərindədir. İnsan bədəni əslindədir: bu, ruhunun ruhudur və insan ruhu nə danışırsa, bunu edir. Onları nələr çıxarırsa çox gözləntilər və ya hədələr. İnsanlar öz-özünə bağlıdırlar və yanlışlıqla bu böyüklüyü şərh edərək, dünyanın mərkəzi olduğunu düşünürlər! Onlara hamısı səcdə etsin və ya əmr etsinlər. Bu işdə müqavimətlə üzləşəndə ​​onların müdafiə sistemi pozulur: bu təhqirə və ya laqeydliyə necə cavab verə bilməyəcəklər. Ona görə də, onlar tez-tez şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkirlər və özlərini bircə görərlər. Bu hörməti bərpa etmək üçün. Kimsə mən Napoleon olduğumu deyirsə, deməliyəm ki, narahat edirəm: bir şey düşünmür və ya bir-birinə uyğun deyil. İslamın peyğəmbəri bu cür düşüncəni islah edir. Birincisi, bütün populyarlıqları ilə, bu monotoniya və eqoist münasibət göstərmir. Ənənələrdən biri də bunları söylədi: Səni maddi ilə yoxsullarla, eləcə də ruhani alimlərlə müqayisə edirsən. Həddindən artıq insanları müalicə etmək, bilinçaltı və ya aşağı sinif siniflərinə baxmaqdır. Ancaq həddindən artıq olanlar yaxşılaşmırsa, bu mənəviyyat və biliklərə çevriləcəkdir. Buna görə də

نوع اخبار :
برچسب : پیامبر اسلام روانپزشک بود.،
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 06:10 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to
support you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic