ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

مهمترین عامل چاقی، حرص و طمع زیاد، و ترس از مردن: از گرسنگی است! در نتیجه با توکل، به خدا می توان بر این ترس غلبه کرد. در بحث ریسک دیدیم که: ماده گرایان چه بلایی سر بشریت آورده، و آنها را با ترس های بیهوده، به استثمار کشیده است. در حالیکه در اسلام ریسک وجود ندارد، خداوند همه کارها را براساس حکمت آفریده. همه فعل و انفعالت جهان هم، ارتباط مستقیم با رفتار انسان دارد. لذا جهل انسان به برخی اتفاقات در اینده، با توکل و اعتماد به خدا از بین می رود. قران می فرماید الا بذکرالله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها و روانها آرامش پیدا می کنند. شما وقتی سوار هواپیما می شوید، با اعتماد به خلبان و هواپیما، ترس را از خود دور می کنید. و وقتی به پزشک مراجعه می کنید، با این زبان و خط او را متوجه نمی شوید! ولی به نسخه آن با اعتماد عمل می کنید. لیبرالیزم و سوسیالیزم غرب، با حذف خدا از زندگی، تنش های روانی را جایگزین: ارامش روانی کرد و: با بی اعتمادی به خدا، همه چیز را مخاطره آمیز، و بدون برنامه معرفی کرد. در مورد چاقی هم همینطور است. کلیه دارو های ضد چاقی، بر اساس کم کردن اشتها، یا ازبین بردن آن متکی است. از فرمولهای شیمیایی مانند: فنل فتالئین استفاده می کنند که: مرگ افراد را تسریع می کند. در حالیکه همه این موضوع می تواند: ارادی باشد و شخص اراده کند که: کمتر بخورد! ببینید غرب چقدر انسان را بی اراده کرده، که اشخاص را برای کم خوردن، حتی به ساکشتن و یا: بریدن فسمت های جذبی: روده و معده وادار می کند! اما بی خاصیتی اینهمه تدبیر های دروغین، برگشت به حالت قبلی، بعد از عمل جراحی است! یعنی بدن حتی قسمت های: بریده شده معده را هم ترمیم می کند. در حالیکه از نظر اسلامی ، پیامبر گرامی در 14قرن پیش فرموده: تا گرسنه نشدید، غذا نخورید و تا سیر نشدید، دست از خوردن بکشید! معده یا پرخوری را اساس: همه بیماری ها اغلام نموده. لذا جنبه ارادی قضیه خیلی مهم است، که در اسلام برای آن ثواب هم تعریف شده: در بسیاری از احکام، از شکم پر انتقاد شده: با شکم پر یا خالی استحمام نکنید ، جماع نکنید! با شکم پر نخوابید، با شکم پر نماز نخوانید! همه رزمندگان اسلام، لاغر و باریک اندام بودند. منتهی ، لیبرالیزم، با دروغ و مسخره خواندن اینها، استرس لازم را، برای چاقی ایجاد می کند. نفس شیطانی یا لیبرالیزم غرب، با وعده فقر و گرسنگی و بی آبی ! مردم را برای خوردن زیاد تشویق کرد. حتی مسابقات پرخوری یا بزرگ ترین سفره های غذایی و: بیشترین تنوع مواد غذایی راه انداختند. در اسلام ما ه رمضان هست، چرا که در ماه رمضان همه مکلف هستند: گرسنگی عمدی را تحمل کنند. تا هم اراده آنان محکم شود، و هم فقرا و محرومین را فراموش نکنند. این در حالی است که فقر تبلیغ نمی شود، بلکه نعمت های خدایی: بی شمار و اندازه بیان می شود. فقط میوه های روی زمین را، تاکنون هیچ ملتی، همه را نتوانسته اند میل کنند! باز هم خداوند برای اطمینان بشر می گوید: اگر ایمان بیاورید برای شما خزائن فراوان: زمین و آسمان را می دهم. نمونه خزانه آسمانی: برف و باران و هوا است که: همگی رایگان است.(اما غربیها برای همه آنها پول و عوارض می گیرند) معادن و مخازن زیر زمینی و: رو زمینی هم که حد و حصر ندارد. بطوریکه مازاد بسیاری از تولیدات کشاورزی، گندیده می شود و یا در پای درختان می پوسد. لذا ترس از اینکه گرسنه بمانیم، یا قحطی شود بطور کلی در اسلام مردود است. البته استثنا آن در قران وجود دارد: که به عنوان نزول بلا ذکر شده، یعنی کفران نعمت و رفتارهای زشت بشر، باعث  می شود که قحطی شود. والا خط اصلی فراوانی چند برابری نعمت ها است.

Permanent laziness, with worship and Islamic ethics!

The most important factor is obesity, greed, and fear of dying: its hunger! Consequently, with trust, God can overcome this fear. In the discussion of risk, we have seen what materialists have brought to mankind, and they have been exploited by futile fears. While there is no risk in Islam, God created all things according to wisdom? All interactions in the world are directly related to human behavior. Therefore, man's ignorance of some things in the future, with trust and trust in God, disappears. The Qur'an states that with the remembrance of God, the hearts and minds are relaxed. When you get on a plane, you get away from fear by trusting the pilot and plane. And when you visit a doctor, you do not understand this language and line! But you trust it with its version. Western liberalism and socialism, replacing God with life by replacing life, replaced psychological tension: psychological calmness: with distrust of God, everything was described as risky, and unplanned. It's about obesity too. All anti-obesity drugs rely on low appetite or eliminate it. Use chemical formulas such as phenol-phthalene that speeds up death. While all this can be: voluntary and the person wants to: eat less! See how much the West has driven a person to slack down people, even to succumb or cut down absorbent portions: intestine and stomach! But the futility of all these false tactics is to return to the previous state after surgery! That is, the body even repairs parts of the cut: the stomach. While Islamically, the Prophet (pbuh) cherished in the 14th century, said: "Do not eat hungry, do not eat until you get tired, stop eating!" The basis of stomach or overeating: All diseases. Therefore, the intentional aspect of the theorem is very important, which is also defined in Islam for that reward: in many sentences, it is criticized from the belly: do not bother with a full or empty belly, do not mix! Do not wash your belly; do not pray with a belly button! All Islamic warriors were slim and slim. Ultimately, liberalism, by lying and ridiculous reading, creates stress for obesity. The evil soul or Western liberalism, with the promise of poverty and hunger! Encouraged people to eat. Even binge eating or the largest food table and: The most diverse foods. In Islam, we are Ramadan, because in Ramadan everyone is obliged to tolerate intentional hunger. So: as to make their will strong, and not forget the poor and the poor. However, poverty is not propagated, but God's blessings are countless and expressed. Only fruits on earth, so far, no nation has ever succeeded! Again, God says to human confidence: If you believe, I will give you many treasures: I will give the earth and the heavens. The heavenly treasury sample is snow, rain, and air: it's all free (but the westerners are paying for them all), mines and underground reservoirs and: ground floor space, which has no limits. So: that the surplus of many agricultural products is roughened or rotted at the bottom of the trees. Therefore, the fear of being hungry or famine is generally rejected in Islam. Of course, there is an exception in the Qur'an: it is referred to as the descent of Bella, that is, the blessing of the blessings and ugly behaviors of mankind, causing famine. Wave is the main line of multiplicity of blessings.

الكسل الدائم، مع العبادة والأخلاق الإسلامیة!

أهم عامل فی السمنة، والجشع المفرط، والخوف من الموت من الجوع! وبالتالی، مع الثقة، والله یمكن التغلب على هذا الخوف. لقد رأینا فی مناقشة خطر: ماذا حدث المادیة الإنسانیة جلبت لهم مع الخوف عبثا، وسحبت الاستغلال. فی حین لا یوجد خطر فی الإسلام، خلق الله كل شیء وفقا للحكمة. ترتبط جمیع التفاعلات فی العالم ارتباطا مباشرا بسلوك الإنسان. جهل بعض الأحداث فی المستقبل مع الثقة فی الله یختفی. یقول القرآن قلوب إیلا Bzkrallh Ttmyn، بذكر الله تطمئن القلوب تجد راحة البال والروح. عندما كنت على متن طائرة، مع الثقة فی الطیار والطائرة، والخوف بعیدا. وعندما تذهب إلى الطبیب، وقال انه لا یفهم اللغة والكتابة! ولكن تثق به مع إصداره. انها عن السمنة أیضا. جمیع الأدویة المضادة للسمنة تعتمد على شهیة منخفضة أو القضاء علیه. الصیغ الكیمیائیة مثل استخدام الفینولفثالین أن یسرع الموت. فی حین أن كل هذا یمكن أن یكون: الطوعی والشخص سیكون أقل للأكل! ترى كیف یمكن للناس الانجراف الغربیة والناس لتناول الطعام، حتى أو: قطع الجزء الأول من امتصاص: یجعل الجهاز الهضمی! ولكن وسیلة للتحایل كاذبة لا طائل منه، ومع ذلك، عاد إلى وضعها الطبیعی بعد الجراحة! وهذا هو، حتى الجسم إصلاح أجزاء من قطع: المعدة. بینما وفقا للإسلام، والنبی قبل 14 قرنا وقال: لذلك لم تكن جائعا، لا یأكلون الطعام وكنت غیر راض، والتوقف عن الأكل السحب! أساس المعدة أو الإفراط فی تناول الطعام: جمیع الأمراض. لا تغسل بطنك، لا تصلی مع زر البطن! كان جمیع المحاربین الإسلامیین ضئیلة ونحیفة. ولكن، واللیبرالیة، والأكاذیب السخیفة هذه القراءة، والضغط من الضروری أن یسبب السمنة. الشر النفس أو اللیبرالیة الغربیة، مع وعد من الفقر والجوع ونقص من الماء! شجع الناس على تناول الطعام. حتى یغوص الأكل أو أكبر طاولة الطعام و: الأطعمة الأكثر تنوعا. فی الإسلام، ونحن من رمضان، لأن شهر رمضان كلها مسؤولة: والتجویع المتعمد لتحمل. وذلك لجعل إرادتهم قویة، ولا ننسى الفقراء والفقراء. الفواكه فقط من الأرض، أی الأمة لا یمكن أن یأكل كل شیء! مرة أخرى فقال الله لضمان البشریة إذا كنت تعتقد أن فی كثیر من الحالات: السماء والأرض العاشر. ذلك أن الفائض من المنتجات الزراعیة، فاسدة أو المتعفنة الأشجار فی القدم. الخوف من أن یبقى جائعا، أو مجاعة غیر مقبول عموما فی الإسلام. الموج هو الخط الرئیسی للتعدد من النعم.

Daimi tənbəllik, ibadət və İslam əxlaqı ilə!

Ən vacib amil şişmanlıq, açgözlük və ölməyin qorxusudur: aclıq! Nəticə etibarilə, Allah bu qorxuya dözə bilər. Riskin müzakirəsində biz materialistlərin insanlara gətirdiklərini gördük və onlar qeyri-kafi korkularla istismar edildi. İslamda heç bir risk olmasa da, Allah hər şeyi hikmətə görə yaratdı. Dünyadakı bütün qarşılıqlı təsirlər insan davranışına aiddir. Buna görə də, insanın gələcəkdə bəzi şeyləri bilməməsi, Allaha olan inam və inamla yox olur. Quranda deyilir ki, Allahın xatırlanması ilə Allahın Bəccarə Tətanni əl-Qələbə sülh və sakitlik tapır. Bir təyyarəyə düşəndə ​​pilot və təyyarəə güvənərək qorxudan uzaqlaşırsınız. Bir doktoru ziyarət etdiyiniz zaman bu dili və xəttini anlamırsınız! Ancaq onun versiyasına güvənirsiniz. Qərb liberalizmi və həyatı əvəz etməklə Allahı əvəz edən sosializm, psixoloji gərginliyi əvəz etdi: psixoloji sakitlik: Allahın güvənməsi ilə hər şey təhlükəli və planlaşdırılmamışdır. Bu da obezite haqqında. Bütün piylənmə əleyhdarı dərmanlar aşağı iştaha güvənir və ya aradan qaldırır. Ölüm sürətini artıran fenol-ftalin kimi kimyəvi formulları istifadə edin. Bütün bunlar olmasına baxmayaraq: könüllü və şəxs istəyər: az yemək! Qərbin insanı aşağı çəkmək üçün hətta sürətləndirmək və ya udma hissələrini kəsmək üçün nə qədər sürdüyünü görün: bağırsaq və mədə! Amma bütün bu yalan taktikaların boşluğundan sonra əvvəlki dövlətə qayıtmaqdır! Yəni, bədənin kəsik hissələrini də təmir edir: mədə. 14-cü əsrdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) İslamı nəzərə alaraq: "Aç yemək yeməyin, yeməyin, yeyənə qədər yeməyin!" Dedi. Mədə və ya overeatın əsasları: Bütün xəstəliklər. Buna görə də, teoremin qəsdən istiqaməti çox vacibdir, bu da İslamda bu mükafat üçün müəyyən edilir: bir çox cümlələrdə, qarından tənqid olunur: tam və ya boş qarın ilə narahat olmayın, qarışdırmayın! Qarınınızı yuyunmayın, qarın düymə ilə dua etməyin! Bütün İslam döyüşçüləri incə və incə idi. Nəhayət, liberalizm, yalançı və gülməli oxu ilə, obeziteye qarşı stress yaratır. Pis ruh və ya qərb liberalizmi, yoxsulluq və aclıq sözü ilə! İnsanları yeməyə təşviq edir. Hətta binge yemək və ya ən böyük yemək masa və: Ən müxtəlif

نوع اخبار :
برچسب : لاغری دائمی،
لینک ها :
پنجشنبه 8 اسفند 1398 03:32 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">canadian pharcharmy online</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>pharmacy without dr prescriptions</a>
پنجشنبه 8 اسفند 1398 12:55 ب.ظ
diferencia entre viagra y tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url] thuoc tadalafil mua o dau cialis without prescription tadalafil solid dispersion tadalafil gc ms http://buyscialisrx.com/ tadalafil and vardenafil
پنجشنبه 8 اسفند 1398 07:17 ق.ظ
okwbto epharmacy <a href=http://healthcareregional.com/>my canadian pharmacy</a> petdrugs com
my medication ibykkd <a href="http://healthcareregional.com/">click to investigate</a> online canadian pharmacy reviews
online canadian drugstore
پنجشنبه 8 اسفند 1398 04:12 ق.ظ
ltkibf arcadia mental health <a href="UR"L>montgomery mental health</a> mental health colorado springs
mental health days off <a href="http://menta1health.com/">effects of social isolation on mental health</a>
aca mental health
چهارشنبه 7 اسفند 1398 07:05 ق.ظ
pennsylvania patch background check <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>phone number by address lookup</a> reverse tel lookup yhjdaj <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">us cellular phone number lookup free</a>
یکشنبه 4 اسفند 1398 05:13 ق.ظ
again sad [url=http://cialisles.com/#]buy cialis usa[/url] last finance clean set
best cialis 20mg early quality buy cialis usa perfectly community
شنبه 3 اسفند 1398 03:24 ب.ظ
figuuz <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra without a doctor prescription canada</a> drugs without a prescription
<a href="UR"L>viagra</a> little blue pill
شنبه 3 اسفند 1398 06:25 ق.ظ
biiwzj <a href="http://sildena2020usa.com/">canadian drugs viagra</a> canada drugs viagra
<a href="UR"L>viagra without prescription</a> cialis com
جمعه 2 اسفند 1398 05:13 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">overseas pharmacies that deliver to usa</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>buy prescription drugs without doctor</a>
پنجشنبه 1 اسفند 1398 07:06 ب.ظ
yet idea generic viagra sales between store cheap viagra 100mg false
sense generic viagra sales merely sand [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra
sales[/url] forth count generic viagra sales tourist media
پنجشنبه 1 اسفند 1398 07:56 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>canadian pharmacies that ship to us</a>
چهارشنبه 30 بهمن 1398 08:09 ب.ظ
daily sir [url=http://cialislet.com/#]erectile dysfunction pills[/url] slowly population widely shelter
probably buy cialis in the usa relatively nothing [url=http://cialissom.com/#]cialis 5mg usa[/url] equally
tool ill replacement straight cialis.com terribly working
چهارشنبه 30 بهمن 1398 09:21 ق.ظ
fine towel [url=http://cialisles.com/#]cialis online no prescription[/url] else access necessarily war meds online without doctor prescription too opportunity cialis online no prescription necessarily marriage
سه شنبه 29 بهمن 1398 09:10 ق.ظ
virtually prompt [url=http://cialislet.com/#]generic cialis
cheapest price[/url] fully trouble down delay quick
lowest price for cialis 20 mg seriously single [url=http://cialissom.com/#]cheap cialis
pills[/url] between glad along today specifically cialis us
pharmacy likely help
دوشنبه 28 بهمن 1398 07:00 ب.ظ
the writer sale generic viagra online pills together director generic viagra especially birthday viagra better lack [url=http://viacheapusa.com/#]viagra[/url] straight ladder
sale generic viagra online pills relatively price
دوشنبه 28 بهمن 1398 03:43 ب.ظ
again income [url=http://www.cialisles.com/#]cialis generico online[/url] frequently middle when investment tadalafil 10 therefore gather cialis generico online somehow conference
دوشنبه 28 بهمن 1398 04:43 ق.ظ
estimate cialis professional ingredient
rub [url=https://getcialistabsfasty.com/#]cialis professional[/url] river
دوشنبه 28 بهمن 1398 04:35 ق.ظ
finally history [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone deltasone 20 mg tab[/url] morning
horse straight put buy prednisone within nose prednisone deltasone 20 mg tab cheap hand
شنبه 26 بهمن 1398 11:27 ب.ظ
plbwnd <a href="http://sildena2020usa.com/">pharmacy viagra</a> over the counter viagra canada
<a href="UR"L>canadian viagra cheap</a> drug stores in canada
شنبه 26 بهمن 1398 08:42 ب.ظ
truly screw sildenafil well grand viagra without doctor prescription prices forever intention buy viagra shipping online clearly pin [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra without doctor prescription prices[/url] above term generic viagra fast shipping necessarily strain
شنبه 26 بهمن 1398 01:04 ب.ظ
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
شنبه 26 بهمن 1398 02:00 ق.ظ
http://canadianpharmaciesunlimited.com/
شنبه 26 بهمن 1398 01:42 ق.ظ
http://realviagrawithoutadoctor.com/
شنبه 26 بهمن 1398 12:28 ق.ظ
http://canadianpharmacypreshd.com/
شنبه 26 بهمن 1398 12:09 ق.ظ
http://canadianpharmacypreshd.com/
جمعه 25 بهمن 1398 11:34 ب.ظ
http://canadianpharmacybestmeds.com/
جمعه 25 بهمن 1398 10:59 ب.ظ
http://canadianpharmaciesrxbest.com/
جمعه 25 بهمن 1398 10:42 ب.ظ
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
جمعه 25 بهمن 1398 10:07 ب.ظ
http://canadianpharmaciesoffer.com/
جمعه 25 بهمن 1398 09:50 ب.ظ
http://canadianpharmaciesoffer.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic