ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

قران کریم می فرماید : کل نفس بما کسبت رهینه، هرکس در مقابل عمل خود مسئول است. قانون عمل و عکس العمل هم می گوید: که امکان حوادث خارج از ان وجود ندارد، و هر عملی یک عکس العمل دارد. متاسفانه غرب از یکسو علم سخت یا فیزیک، را مطرح و این قانون را تایید می کند! از سوی دیگر علم نرم تعریف، و همه آن را تکذیب می کند! ریسک از جمله همین موضوعات است، ریسک در ظاهر به معنی خطر پذیری است، ولی در عمل نفی همه قوانین فیزیک! و متافیزیک است. شما وقتی از خانه بیرون می روید، نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد! لذا این عدم اطلاع از آینده را ریسک، یا خطر نامگذاری می کنند. و برای رهایی از این جهل و نادانی، راههای زیادی بجز راه اصلی! پیشنهاد می دهند. ساده ترین آنها جادو یا و پناه بردن به غیب گو ها هست! فال گیری ، کف بینی هم از این دست می باشد. برخی ها که اینها را خرافات می دانند، همان مکانیزم را با نام جدید به کار می گیرند: آمار و احتمالات، آینده پژوهی یا آینده نگری، یا پیش بینی آینده! هر ساله در میان همه مردم دنیا، مرسوم است که در آغاز سال نو، پیش عده ای غیبگو یا پیشگو می روند تا: روند سال اینده را بپرسند و آن را بنویسند و تبلیغ می کنند.  همه این دروغها برای این است که: دانا و خالق هستی را از ذهن مردم پاک کنند. خداوندی که همه چیز را آفریده، و برای همه آنها سرنوشت و برنامه زندگی تعیین کرده است. به گفته قران، خداوند میداند هرکس در: کدام زمین خواهد مرد! بنابر این هیچ چیز غیر قابل پیش بینی وجود ندارد، واصلا اگر اینطور بود، بهشت و جهنم معنی نداشت! کسانی به بهشت می روند که: رفتار معینی داشته باشند، و اگر آن رفتار را رعایت نکردند، به جهنم می رود. از نظر اسلام مبدا و معاد گذشته و آینده بشر، و همه دنیا را توضیح می دهد. بطوریکه هیچ نقطه ابهام یا تصادفی در آن نیست. اما دانش غرب در یک دروغگویی بزرگ، این موضوع را هم می پذیرد و هم نمی پذیرد! هردو فقط در یک جهت واقع می شوند و آن: تکذیب قدرت خداوند و خارج ساختن آن، از زندگی بشر است. اگر می گوید علم سخت و قانون فیزیک و شیمی، یعنی خدایی وجود ندارد، ولی اجسام با قانون مشخصی، رفتار خود را بیان می کنند! که تخطی از ان امکان پذیر نیست مثلا: آب در صد درجه به جوش می اید ! یا دو بعلاوه دو، می شود چهار. روی دیگر این سکه، علوم نرم است! مثل اقتصاد و مدیریت و علوم انسانی:  به معنی غیر فیزیکی آن. در این جا همه چیز، سیال و غیر قابل پیش بینی و خطر ناک است! رفتار انسانها همه از سر دیوانگی است! حتی طبیعت و فیزیک هم دیوانه است: ناگهان زلزله، ناگهان سیل ناگهان طوفان و: نابودی همه چیز. در حالیکه می دانیم زلزله و سیل، همه قانون خود را دارد، و عدم اطلاع ما از انها دلیل نمی شود: همه چیز را تصادفی و غیر قابل پیش بینی بدانیم. ما در روایات داریم که: اگر گناه زیاد شود، مرگهای جدید تری گریبانگیر مردم می شود. این یعنی طبیعت و ماورا طبیعت، به رفتار انسان ها بستگی دارد. مردم تهران  و شهر های بزرگ دنیا، باران را دوست ندارند: زیرا به محض اینکه هوا بارانی می شود، می گویند هوا خراب شد! زندگی مردم فلج می شود، تصادفات جاده ای زیاد می شود. البته ممکن است سالی یکی دو روز، آنهم برای پاک شدن هوا! باران را دوست داشته باشند. حالا ما غصه بخوریم که: چرا باران نمی آید! خارج رفته ها مادام می گوین:د ایران کم آب است! قرار نیست همه جا اتریش، یا رود راین شود! ولی چون چشمشان آنجا را دیده، شهر یزد برای آنها بی آب است. در حالیکه بهترین آب نما ها، در یزد است و قنات های یزدی، بهترین روش آبرسانی پایدار شهری در جهان است، که اثر تاریخی آن هم در یونسکو ثبت شده.

Why is there no risk in Islam?

The Qur'an says: "Everyone is responsible for his actions. The law of action and reaction also states that there is no possibility of incident outside, and every action has a reaction. Unfortunately, the West, on the one hand, or hard sciences, or physics, puts it and confirms this law! On the other hand, soft science defines it, and it denies it all! Risk is one of those same issues, the risk in appearance is risk, but in practice, the negation of all the laws of physics! And metaphysics. When you leave the house, you do not know what will happen! Therefore, this lack of knowledge of the future is called risk or risk. And to get rid of this ignorance, there are many ways other than the main way! Suggest. The simplest of them is magic or refuge for the unclean! Fooling, the palm of your hand is the same. Some who perceive these as superstitions apply the same mechanism to the new name: statistics and probabilities, futures or futures, or future predictions! Every year, among all the people of the world, it's customary to start a new year or a forehead before the beginning of the New Year, asking and writing and promoting the trend of the coming year. All these lies are to: wipe away the wise and the creator of the minds of the people. God who created everything, and for all of them has determined the destiny and life plan. According to the Quran, God knows who the earth will die! Therefore, there is nothing unpredictable, and if so, heaven and hell did not mean! Those in Paradise are going to have certain behavior, and if they do not obey it, they will go to hell. In Islam, the origin and resurrection explains the past and future of mankind, and the whole world. So that there is no ambiguity or random point in it. But Western knowledge in a great lie does not accept or accept it either! Both are in one direction only, and that: the rejection of God's power and its extraction is from human life. If he says that there is hard science and the law of physics and chemistry, that is, there is no god, but bodies with specific law express their own behavior! It's not possible to violate it: for example, water is boiling up to 100 degrees! Or two plus two, four. The other side of this coin is the science of the soft! Like economics and management, and humanities: its non-physical means. Everything here is fluid and unpredictable and dangerous! The behavior of humans is all over the head of frenzy! Even nature and physics are crazy: suddenly an earthquake, suddenly a storm suddenly floods: the destruction of everything. While we know that earthquakes and flooding all have their own laws, and our lack of knowledge of them is not the reason: we know everything is accidental and unpredictable. We have narratives that: If the sin increases, new deaths will endanger the people. This means nature and beyond nature, depends on the behavior of humans. The people of Tehran and the big cities of the world do not like the rain: because as soon as the air is raining it is said that the weather has been damaged! The lives of people are paralyzed, road accidents are increasing. Of course it may take a year or two to clear the air! Love the rain. Now we're sorry: why not rain! Exit Madam says: "There is no water in Iran! It's not supposed to be everywhere in Austria, or the Rhine River! But since their eyes have seen them, the city of Yazd is indifferent to them. While the best waterfalls are in Yazd, Yazdi Qasni is the best sustainable urban water supply in the world, and its history has been recorded at UNESCO.

لماذا لا یوجد خطر فی الإسلام؟

القرآن یقول: "الجمیع مسؤول عن أفعاله. وینص قانون العمل ورد الفعل أیضا على أنه لیس هناك احتمال وقوع حادث خارج، وكل عمل له رد فعل. لسوء الحظ، الغرب، من جهة، أو العلوم الصلبة، أو الفیزیاء، یضعه ویؤكد هذا القانون! من ناحیة أخرى، العلم الناعم یعرف ذلك، وأنه ینكر كل شیء! المخاطر هی واحدة من تلك القضایا نفسها، والمخاطر فی المظهر هو الخطر، ولكن فی الممارسة العملیة، ونفی جمیع قوانین الفیزیاء! والمیتافیزیقا. عند مغادرة المنزل، كنت لا تعرف ما سیحدث! ولذلك، فإن هذا النقص فی المعرفة بالمستقبل یسمى المخاطر أو المخاطر. وللتخلص من هذا الجهل، هناك طرق عدیدة باستثناء الطریقة الرئیسیة! العرض. أبسط منهم هو السحر أو ملجأ للنجس! خداع، كف یدك هو نفسه. بعض الذین ینظرون إلى هذه الخرافات تطبیق نفس الآلیة إلى الاسم الجدید: الإحصاءات والاحتمالات، والعقود الآجلة أو العقود الآجلة، أو التنبؤات المستقبلیة! فی كل عام، بین جمیع شعوب العالم، من المعتاد أن تبدأ سنة جدیدة أو جبین قبل بدایة العام الجدید، یسأل والكتابة والترویج لاتجاه العام المقبل. كل هذه الأكاذیب هی: یمسح الحكیم وخلق عقول الشعب. الله الذی خلق كل شیء، وجمیعهم قد حدد المصیر وخطة الحیاة. وفقا للقرآن، الله یعرف من ستموت الأرض! لذلك، لا یوجد شیء لا یمكن التنبؤ به، وإذا كان الأمر كذلك، السماء والجحیم لا یعنی! أولئك فی الجنة سوف یكون لها سلوك معین، وإذا لم یطیعوا ذلك، فإنها سوف تذهب إلى الجحیم. فی الإسلام، الأصل والقیامة یفسر الماضی والمستقبل للبشریة، والعالم كله. حتى لا یكون هناك غموض أو نقطة عشوائیة فی ذلك. ولكن المعرفة الغربیة فی كذبة كبیرة لا تقبل أو تقبل ذلك إما! كلاهما فی اتجاه واحد فقط، وأن: رفض قوة الله واستخراجه هو من حیاة الإنسان. إذا كان یقول أن هناك العلم الثابت وقانون الفیزیاء والكیمیاء، وهذا هو، لا یوجد إله، ولكن الهیئات مع قانون معین تعبر عن سلوكهم الخاص! لیس من الممكن انتهاكه: على سبیل المثال، الماء یغلی حتى 100 درجة! أو اثنین زائد اثنین، أربعة. الجانب الآخر من هذه العملة هو العلم من لینة! مثل الاقتصاد والإدارة، والإنسانیة: وسائلها غیر المادیة. كل شیء هنا هو السوائل وغیر متوقعة وخطیرة! سلوك البشر هو فی جمیع أنحاء رأس الهیجان! حتى الطبیعة والفیزیاء مجنون: فجأة زلزال، وفجأة عاصفة الفیضانات فجأة: تدمیر كل شیء. فی حین أننا نعلم أن الزلازل والفیضانات كلها لدیها قوانینها الخاصة، وعدم معرفتنا بها لیست سببا: نحن نعرف كل شیء على أنه عرضی وغیر متوقع. لدینا روایات: إذا زادت الخطیئة، فإن الوفاة الجدیدة ستعرض الناس للخطر. وهذا یعنی الطبیعة وخارجها، یعتمد على سلوك البشر. شعب طهران والمدن الكبرى فی العالم لا یحب المطر: لأنه بمجرد تمطر الهواء یقال أن الطقس قد تضررت! حیاة الناس مشلولة، حوادث الطرق آخذة فی الازدیاد. بالطبع قد یستغرق سنة أو سنتین لمسح الهواء! أحب المطر. الآن نحن آسفون: لماذا لا المطر! خروج السیدة تقول: "لا یوجد ماء فی إیران! لیس من المفترض أن یكون فی كل مكان فی النمسا، أو نهر الراین! ولكن بما أن أعینهم قد رأیتهم، فإن مدینة یزد غیر مبالیة لهم. فی حین أن أفضل الشلالات فی یزد، یزدی قاسنی هو أفضل إمدادات المیاه الحضریة المستدامة فی العالم، وتاریخها تم تسجیلها فی الیونسكو.

İslamda nə üçün təhlükə yoxdur?

Quranda deyilir: "Hər kəs öz əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır. Fəaliyyət və reaksiya qanunu da deyir ki, xaricdən hadisə baş verə bilməz və hər bir hərəkət reaksiya göstərir. Təəssüf ki, Qərb, bir tərəfdən, ya da çətin elmlər, ya da fizika, qoyur və bu qanunu təsdiqləyir! Digər tərəfdən, yumşaq elm bunu müəyyənləşdirir və bütün bunları inkar edir! Risk eyni məsələlərdən biridir, görünüş riski risklidir, amma praktikada bütün fizika qanunlarını inkar edir! Və metafizika. Evdən çıxdığınız zaman nə baş verəcəyini bilmirsiniz! Buna görə gələcəyin biliklərinin olmaması risk və ya risk deyilir. Bu cəhalətdən xilas olmaq üçün əsas yoldan başqa bir çox yol var! Təklif et. Onların ən sadə biri sehrdir və ya murdar üçün sığınacaqdır! Aldanma, əlinizin avuçu eyni. Bunları batıl inanclar kimi qəbul edənlər, yeni mexanizmə eyni mexanizmi tətbiq edir: statistika və ehtimallar, gələcək və ya gələcəklər və ya gələcək proqnozlar! Hər il, dünyanın bütün xalqları arasında, Yeni il başlamazdan öncə yeni il və ya aln başlayacaq, gələcək ilin istəklərini yazaraq və təşviq etmək adətlidir. Bütün bu yalanlar: xalqın ağıllarının və yaradıcısını silməkdir. Hər şeyi yaradan Allah və onların hamısı üçün qədəri və həyat planı təyin olunmuşdur. Qurana görə, Allah yerin öləcəyini bilir! Buna görə, gözlənilməz bir şey yoxdur və əgər varsa, göy və cəhənnəm demək deyil! Cənnətdəki insanlar müəyyən bir davranışa sahib olacaq və əgər itaət etməsələr, cəhənnəmə gedəcəklər. İslamda məə və dirilmə insanlığın keçmişini və gələcəyini və bütün dünyanı izah edir. Beləliklə, heç bir qeyri-müəyyənlik və təsadüfi nöqtə yoxdur. 

نوع اخبار :
برچسب ها : در اسلام ریسک وجود ندارد،
لینک ها :
شنبه 29 دی 1397 10:49 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">online pharmacies canada</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>canadian online pharmacies</a>
سه شنبه 18 دی 1397 05:33 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">top 10 mail order pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>canadian pharmacy online</a>
شنبه 24 آذر 1397 04:23 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">no prescription pharmacy canada</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>top 10 mail order pharmacies</a>
جمعه 16 آذر 1397 11:23 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis side effects safe dosage for cialis buy brand cialis cheap click now buy cialis brand where cheapest cialis free cialis prescription doctor cialis does cialis cause gout purchase once a day cialis cialis side effects dangers
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:14 ق.ظ

This is nicely said. .
dose size of cialis import cialis generic cialis pill online buy name brand cialis on line only here cialis pills cialis 30 day sample cialis cuantos mg hay cialis 5 mg look here cialis cheap canada pastillas cialis y alcoho
دوشنبه 12 آذر 1397 07:51 ب.ظ

Seriously many of helpful information!
brand cialis generic prezzo di cialis in bulgaria cialis rezeptfrei the best choice cialis woman generic cialis soft gels wow cialis 20 we like it safe cheap cialis venta cialis en espaa we recommend cialis info cialis sale online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:22 ب.ظ

You made your stand extremely nicely!.
chinese cialis 50 mg cialis reviews cialis online holland the best choice cialis woman online cialis best generic drugs cialis 5 mg cialis coupon printable cialis reviews cialis generique 5 mg cialis 5 effetti collaterali
یکشنبه 11 آذر 1397 06:54 ق.ظ

You stated that very well.
prescription doctor cialis try it no rx cialis tadalafil 10 mg how do cialis pills work where to buy cialis in ontario tadalafil 5mg weblink price cialis cialis en mexico precio cialis 20 mg cost how does cialis work
شنبه 10 آذر 1397 07:40 ب.ظ

You actually expressed this exceptionally well.
cialis pills in singapore cialis generico in farmacia cialis coupons printable cialis coupon buy generic cialis cialis online low dose cialis blood pressure cialis generico lilly cialis 5mg billiger buy cialis online legal
جمعه 9 آذر 1397 07:15 ب.ظ

Fantastic advice. Regards.
cialis generico cialis canada on line cialis daily new zealand we choice free trial of cialis cialis 20mg preis cf viagra vs cialis cialis therapie we use it cialis online store where cheapest cialis cialis 20 mg cost
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:16 ب.ظ

You said it very well.!
cialis usa cost generic cialis at walmart cialis cost overnight cialis tadalafil india cialis 100mg cost cialis generika in deutschland kaufen cialis from canada we choice cialis uk acheter cialis kamagra cialis arginine interactio
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:37 ق.ظ

Reliable advice. Cheers!
dose size of cialis cialis 20mg preis cf cialis for daily use purchasing cialis on the internet prescription doctor cialis we choice cialis uk how to buy cialis online usa cialis mit grapefruitsaft cialis pills price each overnight cialis tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:46 ب.ظ

Awesome information. Regards!
cialis 5 mg para diabeticos price cialis per pill cialis 20mg preis cf cialis prices we recommend cialis best buy cialis generique 5 mg safe site to buy cialis online cialis 100 mg 30 tablet rx cialis para comprar cialis online deutschland
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:21 ق.ظ

Superb write ups, Thanks a lot.
try it no rx cialis opinioni cialis generico cost of cialis cvs buy brand cialis cheap cialis coupons printable generic for cialis where do you buy cialis cialis soft tabs for sale cialis dosage recommendations calis
دوشنبه 9 مهر 1397 05:58 ق.ظ

Reliable tips. Many thanks.
legalidad de comprar cialis buy cialis sample pack cialis 20mg canada discount drugs cialis chinese cialis 50 mg only now cialis 20 mg cialis 5 mg scheda tecnica click here to buy cialis generic cialis in vietnam cialis coupons printable
یکشنبه 1 مهر 1397 07:25 ق.ظ

Fantastic posts. Thanks a lot!
canadianpharmacyusa24h is it legal canada online pharmacies surrey canadian online pharmacy canadian rx world pharmacy canadian pharcharmy online buy viagra now buy viagra usa canadian mail order pharmacies drugstore online india canada online pharmacy
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:13 ب.ظ

Whoa plenty of valuable data.
canadian pharmacies without an rx canadian drug canadian pharmacy viagra brand canadian prescriptions online serc 24 mg buy viagra 25mg pharmacy times pharmacy canada plus Northwest Pharmacy best canadian mail order pharmacies canadian rxlist
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:21 ب.ظ

Thanks. A good amount of information!

buy viagra cheap uk viagra online pharmacy viagra uk buy how to buy viagra online without a prescription buying viagra on line cheap sildenafil tablets cheap viagra tablets price for viagra sildenafil uk buy viagra online without rx
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:46 ق.ظ

Beneficial advice. Kudos!
cialis generic tadalafil buy cialis generico en mexico online cialis how does cialis work cialis super kamagra look here cialis order on line cialis lilly tadalafi generic cialis with dapoxetine no prescription cialis cheap cialis 5 mg buy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :