ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

حادثه نفت کش سانچی نشان داد که: صنعت بیمه یک ساختار مردم فریب و: اختلاس های بزرگ است. کشتی نفتکش ایرانی 30درصد، در نزد بیمه های ایرانی با هزینه سرسام آوربیمه شده. 70 درصد هم در نزد بیمه های: بزرگ اروپایی که تعداد آن ها به 17شرکت می رسد! ولی یک ریال از این بیمه ها، نه به خانواده ها پرداخت خواهد شد! و نه به شرکت ملی نفت کش و نه، به کشور پاناما! زیرا طبق معمول، بیمه ها هیچیک از مفاد قرارداد خود را، مرتبط با این حادثه نخواهند دانست! اول اینکه چرا پرچم پاناما بر کشتی بوده است؟ دوم اینکه در شرایط تحریمی، چرا میعانات گازی فروخته شده است؟ سوم اینکه عامل انسانی در تصادف موثر بوده! لذا مقصر کشتی نفت کش است. زیرا به کشتی حامل بار غله، خسارتی وارد نشده است. می بینیم اینها از ابتدایی ترین دلایل: عدم پرداخت شرکت های بیمه است. که طبیعتا لیست بلند بالاتری از ان را، در روز های آتی خواهیم دید. لذا نظام سرمایه داری، که براساس سه نهاد: بانک و بیمه و بورس، پایه گذاری شده از اساس برای: دزدی و چپاول است و مردم را، با فرمول های پیچیده سردر گم می کنند، تا به اختلاس علنی خود ادامه دهند. البته در ایران بموجب قانون مجازات های اسلامی، جلوی برخی از این کار ها گرفته شده، برخی از آنان نیز در تبعید هستند، ولی نظام بین المللی سرمایه داری، این را خلاف نمی داند! لذا هیچ اختلاس گری در جهان نیست، تا بحال نه تنها دزدان و اختلاس گران، دستگیر نشده اند، بلکه به دلیل ابتکارات خودشان! جایزه نیز دریافت می کنند. از این نظر اقتصاد ایران، با تمام کم و کاستی ها، سالمترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. برای اثبات این مدعا کافی است بدانیم: ربا در اسلام حرام است، و اگر مدارک مثبته وجود داشته باشد، رباخوار دستگیر و زندانی می شود. اما در غرب و اقتصاد سرمایه داری، اساس اقتصاد بر مبنای ربا هست. یعنی قیمت و ارزش هر چیزی براساس: نرخ بهره به دست می آید. مثلا اگر وام بدهند، باید ارزش آتی این پول را، براساس نرخ بهره محاسبه و: به صورت روز شمار از وام گیرنده دریافت کنند. ممکن است گفته شود نرخ بهره، در ایران 22درصد است ولی در کشورهای: غربی و سرمایه داری 4درصد ! اینطور نیست در کشورهای غربی، اصل ریسک قانونی است، و حق وام دهنده است که: ارزش آتی را بصورت اقساطی دریافت کند. ولی دولت ها این ریسک را بخود انتقال می دهند، یعنی برای اینکه آشوب و اغتشاش: سالهای 1932 تکرار نشود، مابه التفاوت را می پردازند، و از مردم 4درصد اخذ می کنند! کشورهایی مثل ژاپن، همه ریسک را به دولت منتقل می کنند! به همین دلیل به میزان کاهش: نرخ بهره برای مردم، میزان کسر بودجه، بابت همین هزینه های مالی، افزایش پیدا می کند و نهایتا دولت آمریکا، 2تریلیون دلار بدهی و کسر بودجه، بالا می اورد. در ایران نیز به تبع همان قانون، دولت سوبسید بهره وام ها را تقبل می کند! که هرساله کسر بودجه و حشتناکی را تحمل می کند. بنابر این علت حرام بودن ربا، یا بهره برای وام ها، همین ورشکستگی مالی دولت ها است. بیمه و بورس از ان بالاتر و بدتر است. بدهی دولت به شرکت های بیمه، چوب دو سر نجس است! اگر بپردازد، دولت ورشکسته می شود و اگر نپردازد، بیمه ها. ورشکستگی دولت گرچه مالی باشد، ولی سیاسی تلقی می شود و: سرنگونی آن حتمی است، ولی ورشکستگی بیمه ها فقط تغییر نام است! سازمان تامین اجتماعی می میرد، بجای آن سازمان بیمه سلامت درست می شود. اما بعلت زیربنای خیانتکارانه، آنها هم از توبره می خورند هم از آخور، بعد هم اعلام ورشکستگی و تمام. وقت آن است که: خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که: خزف می شکند بازارش .


Insurance is not an industry, it's a deception.

Sanchez oil tanker accident showed that: The insurance industry is a deceived people's structure: big embezzlement. The Iranian tanker ship, 30 percent, has been priced at the expense of Iranian insurance companies. 70% for insurance: Big European, which numbers to 17 companies! But one $ of these insurance will be paid not to families! And not to the National Petrochemical Company and not to Panama! Because, as usual, insurers will not be aware of any of their contract terms related to this incident! First, why did Panama fly on the ship? Secondly, in terms of sanction, why gas condensate has been sold? Third, the human factor in the accident has been effective! So the culprit is the oil tanker. Because: there is no damage to the ship carrying the grain load. We see these from the most basic reasons: non-payment of insurance companies. Which: naturally will see a longer list of them in the coming days. Thus, the capitalist system, based on three institutions: the bank and the insurance and stock exchange is founded on the following: for theft and robbery, and people are losing sophisticated formulas in order to keep them open to embezzlement. Of course, in Iran, according to the Islamic Penal Code, some of these actions have been taken away, some of them are also in exile, but the international capitalist system does not mind this! Therefore, there is no embezzlement in the world, so far not only the thieves and the embezzlers have not been arrested, but because of their own initiatives! Award will also be awarded. In this regard, Iran's economy is, by all means, the healthiest economy in the world. To prove this claim, it is enough to know: Riba is forbidden in Islam, and if there are positive evidence, the money-maker will be arrested and imprisoned. But in the West and the capitalist economy, the basis of the economy is based on a riba. That is, the price and value of anything based on: the interest rate is obtained. For example, if you are lending, you should calculate the future value of this money, based on the interest rate, and receive: on a daily basis, the borrower. It can be said that interest rates in Iran are 22%, but in the countries of the West and capitalism 4%! It's not the case in Western countries, the principle of risk is legal, and the lender has the right to: get future value in installments. But governments carry this risk, so that turmoil does not recur in 1932, paying a difference, and taking 4% of the population! Countries like Japan are taking all the risks to the government! As a result, the rate of interest for people increases the amount of budget deductions for these financial costs, and ultimately the US government will raise $ 2 trillion in debt and budget deficits. In Iran, according to the same law, the government subsidizes interest on loans! Every year, it suffers a fiscal deficit. Therefore, the reason for the forbiddingness of a whip, or interest on loans, is the financial failure of governments. Insurance and stock is higher and worse. Government debt to insurance companies is unclean! If it does, the government will go bankrupt and, if it does not, insurers. The bankruptcy of the state is financial, but it is considered political: it's overthrow, but insolvency is just renaming! The social welfare organization dies; instead, the health insurance company is set up. But due to the treacherous infrastructure, they are also trampled from the manger, then declared bankruptcy and all. It's time to:

التأمین لیس صناعة، انها خداع.

وأظهر حادث سانشیز ناقلة النفط أن: صناعة التأمین هو هیكل الناس خدع: اختلاس كبیر. وقد تم تسعیر السفینة الناقلة الایرانیة، 30 فى المائة، على حساب شركات التأمین الایرانیة. 70٪ للتأمین: الأوروبیة الكبیرة، والتی الأرقام إلى 17 شركة! ولكن واحد ریال من هذه التأمین سیتم دفعها لا للأسر! ولیس إلى الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ولیس إلى بنما! لأنه، كالمعتاد، شركات التأمین لن تكون على بینة من أی من شروط العقد المتعلقة بهذا الحادث! أولا، لماذا كانت بنما تطیر على متن السفینة؟ ثانیا، من حیث العقوبات، لماذا تم بیع المكثفات الغاز؟ ثالثا، كان العامل البشری فی الحادث فعالة! لذلك الجانی هو ناقلة النفط. لأنه لا یوجد أی ضرر للسفینة تحمل حمولة الحبوب. ونحن نرى هذه من الأسباب الأساسیة: عدم دفع شركات التأمین. والتی بطبیعة الحال سوف نرى قائمة أطول منهم فی الأیام المقبلة. وهكذا، فإن النظام الرأسمالی القائم على ثلاث مؤسسات: البنك والتأمین والأوراق المالیة، یقوم على ما یلی: السرقة والسطو، والناس یفقدون الصیغ المتطورة من أجل إبقائها مفتوحة للاختلاس. بالطبع، فی إیران، وفقا لقانون العقوبات الإسلامی، تم اتخاذ بعض هذه الإجراءات بعیدا، وبعضهم أیضا فی المنفى، ولكن النظام الرأسمالی الدولی لا تمانع فی ذلك! لذلك، لا یوجد اختلاس فی العالم، حتى الآن لیس فقط اللصوص والمختلطین لم یتم القبض علیهم، ولكن بسبب مبادراتهم الخاصة! كما سیتم منح جائزة. وفی هذا الصدد، فإن الاقتصاد الإیرانی، بكل الوسائل، هو الاقتصاد الأكثر صحیة فی العالم. لإثبات هذا الادعاء، یكفی أن نعرف: ربا ممنوع فی الإسلام، وإذا كانت هناك أدلة إیجابیة، سیتم القبض على صانع المال والسجن. ولكن فی الغرب والاقتصاد الرأسمالی، یقوم أساس الاقتصاد على الربا. وهذا هو، سعر وقیمة أی شیء على أساس: یتم الحصول على سعر الفائدة. على سبیل المثال، إذا كنت تقوم بالإقراض، یجب علیك حساب القیمة المستقبلیة لهذا المال، على أساس سعر الفائدة، والحصول على یوم المقترض. ویمكن القول أن أسعار الفائدة فی إیران هی 22٪، ولكن فی بلدان الغرب والرأسمالیة 4٪! ولیس الحال فی الدول الغربیة، ومبدأ الخطر قانونی، والمقرض لدیه الحق فی: الحصول على القیمة المستقبلیة على أقساط. ولكن الحكومات تحمل هذا الخطر، بحیث لا تتكرر الاضطرابات فی عام 1932، ودفع الفرق، واتخاذ 4٪ من السكان! بلدان مثل الیابان تأخذ جمیع المخاطر على الحكومة! ونتیجة لذلك، فإن معدل الفائدة بالنسبة للأشخاص یزید من مبلغ الاقتطاعات من المیزانیة لهذه التكالیف المالیة، وفی نهایة المطاف سوف ترفع الحكومة الأمریكیة 2 تریلیون دولار فی الدیون وعجز المیزانیة. فی إیران، وفقا للقانون نفسه، الحكومة تدعم الفائدة على القروض! ویعانی كل عام من عجز مالی. ولذلك، فإن سبب حرمان السوط أو الفائدة على القروض هو الفشل المالی للحكومات. التأمین والأسهم أعلى وأسوأ. الدیون الحكومیة لشركات التأمین غیر نظیفة! إذا دفعت، فإن الحكومة سوف تكون مفلسة، وإذا لم یكن، شركات التأمین. إفلاس الدولة مالی، ولكنه یعتبر سیاسی: إنه الإطاحة، ولكن الإعسار هو مجرد إعادة تسمیة! منظمة الرعایة الاجتماعیة یموت، بدلا من ذلك، تم تأسیس شركة التأمین الصحی. ولكن بسبب البنیة التحتیة الغادرة، تدوس أیضا من المهد، ثم أعلن الإفلاس وجمیع. حان الوقت ل: الدم الدم فی قلب اللؤلؤ، مع العیب أن: خورامة ینهار.

Sığorta sənayesi deyil, bir aldatma.

Sanchez neft tanker qəzası göstərdi ki: Sığorta sənayesi aldadılmış bir xalqın quruluşudur: böyük mənimsəmə. İranlı tanker gəmisi, yüzdə 30, İran sığorta şirkətlərinin hesabına qiymətləndirilir. Sığorta üçün 70%: 17 şirkətə bölünən Böyük Avropa! Ancaq bu sığorta bir rial ailələrə ödəniləcək! Və Milli Petrokimya Şirkətinə deyil, Panama'ya deyil! Çünki, adi hal kimi, sığortaçılar bu hadisəyə aid müqavilənin şərtlərini bilməyəcəklər! Birincisi, Panama niyə gəmiyə uçdu? İkincisi, sanksiya baxımından, nə üçün qaz kondensatı satılıb? Üçüncüsü, qəzada insan faktoru təsirli oldu! Beləliklə, günahkar neft tankeridir. Çünki taxıl yükünü daşıyan gəmiyə zərər yoxdur. Bunları ən əsas səbəblərdən görə bilirik: sığorta şirkətlərinin ödənilməməsi. Önümüzdəki günlərdə bunların təbii olaraq daha uzun bir siyahısını görəcəksiniz. Beləliklə, üç quruma əsaslanan kapitalist sistem: bank, sığorta və birja, aşağıdakılar üzərində qurulur: oğurluq və soyğunçuluq üçün və insanlar ictimai zəmanətini davam etdirmək üçün inkişaf etmiş formulları itirirlər. Əlbəttə ki, İranda, İslam Cəza Qanununa əsasən, bu hərəkətlərdən bəziləri götürülmüşdür, bəziləri isə sürgündədirlər, lakin beynəlxalq kapitalist sistem bunun əleyhinə deyil! Buna görə dünyada heç bir mənfurluq yoxdur, indiyə qədər yalnız oğrular və mənimsəyənlər həbs olunmayıb, öz təşəbbüsləri sayəsində! Mükafat da verilə, bir qamçı və ya 

نوع اخبار :
برچسب : بیمه صنعت نیست، یک فریب است.،
لینک ها :
جمعه 13 دی 1398 02:59 ق.ظ
Thanks for every other great article. Where else may anybody
get that kind of info in such a perfect method of writing?
I have a presentation next week, and I'm at the look for such information.
دوشنبه 9 دی 1398 04:07 ب.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and take a look at once more right here frequently.
I'm rather certain I will be informed many new stuff proper right
here! Good luck for the next!
دوشنبه 18 آذر 1398 11:19 ق.ظ
I got this site from my buddy who told me concerning this site and at the moment this time I am
browsing this site and reading very informative content at
this time.
شنبه 16 آذر 1398 04:47 ب.ظ
I blog frequently and I genuinely appreciate your information. This
article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep
checking for new details about once per week.

I opted in for your Feed too.
پنجشنبه 30 آبان 1398 05:11 ق.ظ
Hi, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that's
genuinely excellent, keep up writing.
چهارشنبه 29 آبان 1398 08:45 ب.ظ
Good way of telling, and pleasant post to take data about my presentation subject, which i am
going to convey in college.
سه شنبه 28 آبان 1398 03:48 ق.ظ
Attractive section of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your weblog posts.
Any way I will be subscribing on your feeds or even I achievement you get
admission to constantly quickly.
دوشنبه 27 آبان 1398 08:58 ب.ظ
I do not even know how I finished up here, but I believed this
post was once good. I don't realize who you might be but certainly you're going to a famous blogger when you are not already.
Cheers!
یکشنبه 26 آبان 1398 11:20 ب.ظ
I need to to thank you for this great read!!
I certainly loved every little bit of it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post…
جمعه 3 آبان 1398 07:36 ب.ظ
Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if
you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
شنبه 20 مهر 1398 08:58 ب.ظ
Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs
use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!
چهارشنبه 17 مهر 1398 09:08 ب.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something
that helped me. Thank you!
چهارشنبه 27 شهریور 1398 08:37 ب.ظ
I like what you guys are usually up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the terrific works guys I've incorporated you guys to blogroll.
دوشنبه 25 شهریور 1398 11:33 ب.ظ
An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you need to
publish more about this subject, it might not be a taboo subject
but usually people do not speak about these issues. To the next!

Kind regards!!
شنبه 16 شهریور 1398 09:02 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be
delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case
you shield this hike.
جمعه 1 شهریور 1398 09:35 ب.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you
دوشنبه 28 مرداد 1398 09:25 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a brief heads up
and let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both
show the same results.
چهارشنبه 9 مرداد 1398 03:30 ق.ظ
Quality posts is the secret to attract the visitors to pay
a visit the site, that's what this web page
is providing.
سه شنبه 1 مرداد 1398 06:57 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism
or copyright infringement? My website has
a lot of completely unique content I've either created myself or outsourced but it
seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do
you know any ways to help prevent content from
being ripped off? I'd genuinely appreciate it. natalielise pof
سه شنبه 25 تیر 1398 08:56 ب.ظ
It's nearly impossible to find experienced people in this particular
topic, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:11 ب.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very useful info particularly the last section :) I take
care of such info a lot. I was looking for this certain information for a very
lengthy time. Thanks and best of luck.
جمعه 24 خرداد 1398 07:25 ب.ظ
Howdy would you mind stating which blog platform you're working with?

I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 02:28 ب.ظ
If some one wants expert view on the topic of blogging then i propose him/her
to pay a visit this blog, Keep up the nice work.
شنبه 21 اردیبهشت 1398 05:18 ب.ظ
I read this paragraph completely concerning the resemblance of hottest and earlier technologies, it's remarkable article.
جمعه 20 اردیبهشت 1398 05:21 ق.ظ
Why people still use to read news papers when in this technological world
all is presented on net?
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 02:16 ب.ظ
Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

Is it difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you
have any points or suggestions? Thank you
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 09:32 ب.ظ
It's very straightforward to find out any topic on web as compared to books,
as I found this article at this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو