ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

حادثه نفت کش سانچی نشان داد که: صنعت بیمه یک ساختار مردم فریب و: اختلاس های بزرگ است. کشتی نفتکش ایرانی 30درصد، در نزد بیمه های ایرانی با هزینه سرسام آوربیمه شده. 70 درصد هم در نزد بیمه های: بزرگ اروپایی که تعداد آن ها به 17شرکت می رسد! ولی یک ریال از این بیمه ها، نه به خانواده ها پرداخت خواهد شد! و نه به شرکت ملی نفت کش و نه، به کشور پاناما! زیرا طبق معمول، بیمه ها هیچیک از مفاد قرارداد خود را، مرتبط با این حادثه نخواهند دانست! اول اینکه چرا پرچم پاناما بر کشتی بوده است؟ دوم اینکه در شرایط تحریمی، چرا میعانات گازی فروخته شده است؟ سوم اینکه عامل انسانی در تصادف موثر بوده! لذا مقصر کشتی نفت کش است. زیرا به کشتی حامل بار غله، خسارتی وارد نشده است. می بینیم اینها از ابتدایی ترین دلایل: عدم پرداخت شرکت های بیمه است. که طبیعتا لیست بلند بالاتری از ان را، در روز های آتی خواهیم دید. لذا نظام سرمایه داری، که براساس سه نهاد: بانک و بیمه و بورس، پایه گذاری شده از اساس برای: دزدی و چپاول است و مردم را، با فرمول های پیچیده سردر گم می کنند، تا به اختلاس علنی خود ادامه دهند. البته در ایران بموجب قانون مجازات های اسلامی، جلوی برخی از این کار ها گرفته شده، برخی از آنان نیز در تبعید هستند، ولی نظام بین المللی سرمایه داری، این را خلاف نمی داند! لذا هیچ اختلاس گری در جهان نیست، تا بحال نه تنها دزدان و اختلاس گران، دستگیر نشده اند، بلکه به دلیل ابتکارات خودشان! جایزه نیز دریافت می کنند. از این نظر اقتصاد ایران، با تمام کم و کاستی ها، سالمترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. برای اثبات این مدعا کافی است بدانیم: ربا در اسلام حرام است، و اگر مدارک مثبته وجود داشته باشد، رباخوار دستگیر و زندانی می شود. اما در غرب و اقتصاد سرمایه داری، اساس اقتصاد بر مبنای ربا هست. یعنی قیمت و ارزش هر چیزی براساس: نرخ بهره به دست می آید. مثلا اگر وام بدهند، باید ارزش آتی این پول را، براساس نرخ بهره محاسبه و: به صورت روز شمار از وام گیرنده دریافت کنند. ممکن است گفته شود نرخ بهره، در ایران 22درصد است ولی در کشورهای: غربی و سرمایه داری 4درصد ! اینطور نیست در کشورهای غربی، اصل ریسک قانونی است، و حق وام دهنده است که: ارزش آتی را بصورت اقساطی دریافت کند. ولی دولت ها این ریسک را بخود انتقال می دهند، یعنی برای اینکه آشوب و اغتشاش: سالهای 1932 تکرار نشود، مابه التفاوت را می پردازند، و از مردم 4درصد اخذ می کنند! کشورهایی مثل ژاپن، همه ریسک را به دولت منتقل می کنند! به همین دلیل به میزان کاهش: نرخ بهره برای مردم، میزان کسر بودجه، بابت همین هزینه های مالی، افزایش پیدا می کند و نهایتا دولت آمریکا، 2تریلیون دلار بدهی و کسر بودجه، بالا می اورد. در ایران نیز به تبع همان قانون، دولت سوبسید بهره وام ها را تقبل می کند! که هرساله کسر بودجه و حشتناکی را تحمل می کند. بنابر این علت حرام بودن ربا، یا بهره برای وام ها، همین ورشکستگی مالی دولت ها است. بیمه و بورس از ان بالاتر و بدتر است. بدهی دولت به شرکت های بیمه، چوب دو سر نجس است! اگر بپردازد، دولت ورشکسته می شود و اگر نپردازد، بیمه ها. ورشکستگی دولت گرچه مالی باشد، ولی سیاسی تلقی می شود و: سرنگونی آن حتمی است، ولی ورشکستگی بیمه ها فقط تغییر نام است! سازمان تامین اجتماعی می میرد، بجای آن سازمان بیمه سلامت درست می شود. اما بعلت زیربنای خیانتکارانه، آنها هم از توبره می خورند هم از آخور، بعد هم اعلام ورشکستگی و تمام. وقت آن است که: خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که: خزف می شکند بازارش .


Insurance is not an industry, it's a deception.

Sanchez oil tanker accident showed that: The insurance industry is a deceived people's structure: big embezzlement. The Iranian tanker ship, 30 percent, has been priced at the expense of Iranian insurance companies. 70% for insurance: Big European, which numbers to 17 companies! But one $ of these insurance will be paid not to families! And not to the National Petrochemical Company and not to Panama! Because, as usual, insurers will not be aware of any of their contract terms related to this incident! First, why did Panama fly on the ship? Secondly, in terms of sanction, why gas condensate has been sold? Third, the human factor in the accident has been effective! So the culprit is the oil tanker. Because: there is no damage to the ship carrying the grain load. We see these from the most basic reasons: non-payment of insurance companies. Which: naturally will see a longer list of them in the coming days. Thus, the capitalist system, based on three institutions: the bank and the insurance and stock exchange is founded on the following: for theft and robbery, and people are losing sophisticated formulas in order to keep them open to embezzlement. Of course, in Iran, according to the Islamic Penal Code, some of these actions have been taken away, some of them are also in exile, but the international capitalist system does not mind this! Therefore, there is no embezzlement in the world, so far not only the thieves and the embezzlers have not been arrested, but because of their own initiatives! Award will also be awarded. In this regard, Iran's economy is, by all means, the healthiest economy in the world. To prove this claim, it is enough to know: Riba is forbidden in Islam, and if there are positive evidence, the money-maker will be arrested and imprisoned. But in the West and the capitalist economy, the basis of the economy is based on a riba. That is, the price and value of anything based on: the interest rate is obtained. For example, if you are lending, you should calculate the future value of this money, based on the interest rate, and receive: on a daily basis, the borrower. It can be said that interest rates in Iran are 22%, but in the countries of the West and capitalism 4%! It's not the case in Western countries, the principle of risk is legal, and the lender has the right to: get future value in installments. But governments carry this risk, so that turmoil does not recur in 1932, paying a difference, and taking 4% of the population! Countries like Japan are taking all the risks to the government! As a result, the rate of interest for people increases the amount of budget deductions for these financial costs, and ultimately the US government will raise $ 2 trillion in debt and budget deficits. In Iran, according to the same law, the government subsidizes interest on loans! Every year, it suffers a fiscal deficit. Therefore, the reason for the forbiddingness of a whip, or interest on loans, is the financial failure of governments. Insurance and stock is higher and worse. Government debt to insurance companies is unclean! If it does, the government will go bankrupt and, if it does not, insurers. The bankruptcy of the state is financial, but it is considered political: it's overthrow, but insolvency is just renaming! The social welfare organization dies; instead, the health insurance company is set up. But due to the treacherous infrastructure, they are also trampled from the manger, then declared bankruptcy and all. It's time to:

التأمین لیس صناعة، انها خداع.

وأظهر حادث سانشیز ناقلة النفط أن: صناعة التأمین هو هیكل الناس خدع: اختلاس كبیر. وقد تم تسعیر السفینة الناقلة الایرانیة، 30 فى المائة، على حساب شركات التأمین الایرانیة. 70٪ للتأمین: الأوروبیة الكبیرة، والتی الأرقام إلى 17 شركة! ولكن واحد ریال من هذه التأمین سیتم دفعها لا للأسر! ولیس إلى الشركة الوطنیة للبتروكیماویات ولیس إلى بنما! لأنه، كالمعتاد، شركات التأمین لن تكون على بینة من أی من شروط العقد المتعلقة بهذا الحادث! أولا، لماذا كانت بنما تطیر على متن السفینة؟ ثانیا، من حیث العقوبات، لماذا تم بیع المكثفات الغاز؟ ثالثا، كان العامل البشری فی الحادث فعالة! لذلك الجانی هو ناقلة النفط. لأنه لا یوجد أی ضرر للسفینة تحمل حمولة الحبوب. ونحن نرى هذه من الأسباب الأساسیة: عدم دفع شركات التأمین. والتی بطبیعة الحال سوف نرى قائمة أطول منهم فی الأیام المقبلة. وهكذا، فإن النظام الرأسمالی القائم على ثلاث مؤسسات: البنك والتأمین والأوراق المالیة، یقوم على ما یلی: السرقة والسطو، والناس یفقدون الصیغ المتطورة من أجل إبقائها مفتوحة للاختلاس. بالطبع، فی إیران، وفقا لقانون العقوبات الإسلامی، تم اتخاذ بعض هذه الإجراءات بعیدا، وبعضهم أیضا فی المنفى، ولكن النظام الرأسمالی الدولی لا تمانع فی ذلك! لذلك، لا یوجد اختلاس فی العالم، حتى الآن لیس فقط اللصوص والمختلطین لم یتم القبض علیهم، ولكن بسبب مبادراتهم الخاصة! كما سیتم منح جائزة. وفی هذا الصدد، فإن الاقتصاد الإیرانی، بكل الوسائل، هو الاقتصاد الأكثر صحیة فی العالم. لإثبات هذا الادعاء، یكفی أن نعرف: ربا ممنوع فی الإسلام، وإذا كانت هناك أدلة إیجابیة، سیتم القبض على صانع المال والسجن. ولكن فی الغرب والاقتصاد الرأسمالی، یقوم أساس الاقتصاد على الربا. وهذا هو، سعر وقیمة أی شیء على أساس: یتم الحصول على سعر الفائدة. على سبیل المثال، إذا كنت تقوم بالإقراض، یجب علیك حساب القیمة المستقبلیة لهذا المال، على أساس سعر الفائدة، والحصول على یوم المقترض. ویمكن القول أن أسعار الفائدة فی إیران هی 22٪، ولكن فی بلدان الغرب والرأسمالیة 4٪! ولیس الحال فی الدول الغربیة، ومبدأ الخطر قانونی، والمقرض لدیه الحق فی: الحصول على القیمة المستقبلیة على أقساط. ولكن الحكومات تحمل هذا الخطر، بحیث لا تتكرر الاضطرابات فی عام 1932، ودفع الفرق، واتخاذ 4٪ من السكان! بلدان مثل الیابان تأخذ جمیع المخاطر على الحكومة! ونتیجة لذلك، فإن معدل الفائدة بالنسبة للأشخاص یزید من مبلغ الاقتطاعات من المیزانیة لهذه التكالیف المالیة، وفی نهایة المطاف سوف ترفع الحكومة الأمریكیة 2 تریلیون دولار فی الدیون وعجز المیزانیة. فی إیران، وفقا للقانون نفسه، الحكومة تدعم الفائدة على القروض! ویعانی كل عام من عجز مالی. ولذلك، فإن سبب حرمان السوط أو الفائدة على القروض هو الفشل المالی للحكومات. التأمین والأسهم أعلى وأسوأ. الدیون الحكومیة لشركات التأمین غیر نظیفة! إذا دفعت، فإن الحكومة سوف تكون مفلسة، وإذا لم یكن، شركات التأمین. إفلاس الدولة مالی، ولكنه یعتبر سیاسی: إنه الإطاحة، ولكن الإعسار هو مجرد إعادة تسمیة! منظمة الرعایة الاجتماعیة یموت، بدلا من ذلك، تم تأسیس شركة التأمین الصحی. ولكن بسبب البنیة التحتیة الغادرة، تدوس أیضا من المهد، ثم أعلن الإفلاس وجمیع. حان الوقت ل: الدم الدم فی قلب اللؤلؤ، مع العیب أن: خورامة ینهار.

Sığorta sənayesi deyil, bir aldatma.

Sanchez neft tanker qəzası göstərdi ki: Sığorta sənayesi aldadılmış bir xalqın quruluşudur: böyük mənimsəmə. İranlı tanker gəmisi, yüzdə 30, İran sığorta şirkətlərinin hesabına qiymətləndirilir. Sığorta üçün 70%: 17 şirkətə bölünən Böyük Avropa! Ancaq bu sığorta bir rial ailələrə ödəniləcək! Və Milli Petrokimya Şirkətinə deyil, Panama'ya deyil! Çünki, adi hal kimi, sığortaçılar bu hadisəyə aid müqavilənin şərtlərini bilməyəcəklər! Birincisi, Panama niyə gəmiyə uçdu? İkincisi, sanksiya baxımından, nə üçün qaz kondensatı satılıb? Üçüncüsü, qəzada insan faktoru təsirli oldu! Beləliklə, günahkar neft tankeridir. Çünki taxıl yükünü daşıyan gəmiyə zərər yoxdur. Bunları ən əsas səbəblərdən görə bilirik: sığorta şirkətlərinin ödənilməməsi. Önümüzdəki günlərdə bunların təbii olaraq daha uzun bir siyahısını görəcəksiniz. Beləliklə, üç quruma əsaslanan kapitalist sistem: bank, sığorta və birja, aşağıdakılar üzərində qurulur: oğurluq və soyğunçuluq üçün və insanlar ictimai zəmanətini davam etdirmək üçün inkişaf etmiş formulları itirirlər. Əlbəttə ki, İranda, İslam Cəza Qanununa əsasən, bu hərəkətlərdən bəziləri götürülmüşdür, bəziləri isə sürgündədirlər, lakin beynəlxalq kapitalist sistem bunun əleyhinə deyil! Buna görə dünyada heç bir mənfurluq yoxdur, indiyə qədər yalnız oğrular və mənimsəyənlər həbs olunmayıb, öz təşəbbüsləri sayəsində! Mükafat da verilə, bir qamçı və ya 

نوع اخبار :
برچسب ها : بیمه صنعت نیست، یک فریب است.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :