ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 30 آذر 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

فن سالاران و تخصص پرستان، گاهگاهی آهنگی نا موزون را، کوک می کنند و می خواهند: مردم، دنیای بی خدایی در قرن بیستم را، فراموش نکنند و به ماتریالیسم و: طبیعت پرستی همچنان وفادار باشند. متخصص خود خوانده زلزله، در تلویزیون جمهوری اسلامی، ظاهر شد و در مقابل همه عقاید اسلامی، و گفته های ائمه معصومین و: پیامبران ایستاد و: دروغ هایی را به آنها نسبت داد! مجری ورزشکار! و یقه سفید هم از او حمایت کرد و: بعد هم آن را در فضای مجازی پخش نمود: در یک طرف نقل قول هایی از پیامبر، و امامان معصوم در باره زلزله، که از سوی مجتهدان طراز اول بیان شده، و در طرف دیگر حرف این اقا که: همه را خرافات معرفی می کرد. مثل سابق، حرفهایی را به اسلام نسبت می داد و: بعد هم خودش آن را رد می کرد! در هیچیک از منابع علمی و روایی: ایرانی نیامده که زمین روی شاخ گاو است! ولی اقا این را، نظریه علمای اسلامی دانشته و بعد هم، با تمسخر آن را رد کرد. ایشان خبر از آیات و روایات ندارد، که هیچ، حتی با زحمات علمی خیام ها، و فارابی ها هم بیگانه است. با این نادانی ها، خود را متخصص اول زلزله در: ایران و جهان می داند: غافل از آنکه اولین شرط هر نظریه، ارجاع به سوابق است. این نادان نمی داند که: خداوند، زمین و اسمان را خلق کرده و: به همه فعل و انفعالات آن دانا است. و این کار را زمانی انجام داده، که نه ایشان متولد شده بودند! نه پدر جد کمونیست شان. همه چیزی که در زمین یا: زیر زمین یا داخل زمین هست، از آفریده های خداوند است، و تحت فرمان او می باشد. قران صراحتا بارها می گوید: که هیچ کاری صورت نمی گیرد، مگر به فرمان خداوند. لذا چه اشکالی دارد که زلزله  را، یکی از کارهای خدا بدانیم؟ وقتی معصومین می فرمایند: اگر زنا و فساد اخلاقی زیاد شد، مرگ ناگهانی و حوادث و بلایا هم زیاد می شود، چه زخمی به این اقا وارد می کند؟ که اینهمه عصبانی است.  چه اشکالی دارد که طوفان ها ی مهیب آمریکا را، نتیجه دفاع آنان از داعش، و آه مطلومانی که توسط داعش، قتل عام می شدند، بدانیم؟ دلیلش هم ساده است: از هنگام نابودی داعش، دیگر از طوفان ها خبری نیست. زلزله عظیم ویا سونامی راهم، نتیجه غرور علمی ژاپنی ها بدانیم: که فکر می کنند همه چیز را می دانند! و برهمه کار قادر هستند: ولی دیوار 12متر ارتفاع بتنی آنها، در مقابل سونامی طاقت نمی اورد.  چه را نباید در آمد های قاچاق مرزی را، مانند قطره های باران ندانیم، که یکباره سیلی و زلزله ای را، بوجود می آورد؟ البته همه کارکنان صدا وسیما اینطور نیستند که: تا فرصت به دست بیاورند، برغلیه خداوند داد سخن بدهند، و پول بیت المال را خرج تبلیغ: کفر و ماده پرستی کنند. مثلا ما می بینیم که در: موقع زلزله در استودیو، مجری سوره (اذا زلزلت الارض) را می خواند، و این سرعت عمل او، نشان از نهادینه بودن آموزش های مذهبی است. درست برعکس کسانی که: سالها است که می گویند: تهران زلزله می آید و حالا با خوشحالی، زلزله اشتهارد را به اسم تهران نوشته، و همه برنامه های صدا و سیما را، به اثبات حقانیت خود اختصاص داده اند. اینها بدانند: گر نگهدار من آن است که، من میدانم، شیشه را در بغل سنگ، نگهمیدارد. اینطور نیست که خداوندی، که آسمانها و زمین را با ستونهایی: که دیده نمی شود نگه میدارد، از کنترل یک زلزله یا گسل ناتوان باشد(ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا). بلکه برعکس، این سق سیاه آنها است! که آنقدر می گویند: تا بالاخره زلزله بیاید! وخداوند رحمن، برای روسیاه نشدن آنها هم شده، تکانی به تهران بدهد! هرچند که به دعای گربه سیاه، باران نمی آید اما اگر هم آمد، نبابد گربه خود را عابد و زاهد بداند! یا به قدری به علم خود مغرور باشد که: خدا را فراموش کند و فکر کند: اوست که تعیین می کند: زلزله بیاید یا نیاید.

The words of a secular anti-religion!

The technocrats and experts of the profession sometimes coax the song and want to: people forget the world of idolatry in the twentieth century and remain loyal to materialism and: naturism. The specialist of the earthquake appeared on the television of the Islamic Republic, and in front of all Islamic beliefs, and the words of the infallible Imams and: the prophets stood: they attributed lies to them! Performer of the athlete! And the white collar also supported him: and then he distributed it in cyberspace: on the one hand, quotes from the Prophet and the infallible Imams about the earthquake, which were expressed by the mujtahids of the first, and on the other hand, the words that’s what: It's all about superstition. As before, he attributed words to Islam: then he rejected it himself! In none of the scientific and narrative sources: Iran does not come down on the horns of the cattle! But this was considered by the scholars of Islamic scholarship, and then, with ridicule, rejected it. He does not know the verses and narrations, that no, even with the scientific efforts of the Khayyam, and al-Farabi are alien. With these ignorance, he considers himself the first earthquake expert in: Iran and the world: It is unknowing that the first condition of any theory is to refer to records. This ignorant does not know: God created the earth and the temple: it is all intelligence to all its interactions. And they did this when they were not born! Not their communist father. All that is in the earth, or in the underground, or in the earth, is of the creatures of God, and under his command. The Quran explicitly says repeatedly that nothing is done, except by the command of the Lord. So what's the problem with the earthquake as one of the works of God? When infallibles say: If sexual immorality and moral corruption increase, then sudden death and accidents and disasters will increase too much, what wounds do they bring? That's all angry. What is the problem with the terrible storms of the United States, the result of their defeat of ISIS, and the slaughter of ISIL's names? The reason is simple: Since the destruction of ISIL, there is no longer any storm. The enormous earthquake or tsunami, the result of the scientific pride of the Japanese: they think they know everything! And they are capable of all work: but the 12-meter-high 12-meter wall did not tolerate a tsunami. What should we not consider the incomes of border trafficking, such as drops of rain, which creates a massive and earthquake? Of course, not all the staff of the voice are like this: to give the opportunity, to speak to the Lord, and to spend money on the prophet: blaspheme and ignorance. For example, we see that in the time of the earthquake in the studio, he reads the sura , and this speed of action reflects the institutionalization of religious education. Quite the reverse of those who have been saying for years: Tehran is an earthquake, and now it is happy to write an earthquake called Eshtehard in the name of Tehran, and all the programs of sound and television have proved their legitimacy. They know that: My keeper is, I know, holds the glass in the rock. It is not that the god who keeps the heavens and the earth with the pillars not visible cannot be controlled by an earthquake or fault. On the contrary, it is their darkness! That's how they say so: earthquake finally! And the servant of the righteous, do not be afraid to join them, give a shove to Tehran! Although the black cat's prayer does not rain, but if it does, it does not want to consider your cat as a devotee and a hermit! Or so proud of his science that: Forget God and think: He is the one who determines: an earthquake will come or not.

كلمات علمانیة معادیة للدین!

التكنوقراط والمصلین الخبرة، وأحیانا أغنیة المتنافرة، ولحن یریدون: الناس والعالم ملحد فی القرن العشرین، لا ننسى أن المادیة وعبادة الطبیعة ما زالت موالیة. المؤدی للریاضی! وذوی الیاقات البیضاء أیضا دعم له، وبعد ذلك فی الفضاء الافتراضی لعبت: على الاقتباسات جهة عن النبی والأئمة من وقوع الزلزال، عندما المجتهدین من الدرجة الأولى أعربت، وعلى الجانب الآخر الحدیث هذا ما: كل شیء عن الخرافات. كما كان من قبل، وعزا الكلمات إلى الإسلام: ثم رفض ذلك بنفسه! فی أی من المصادر العلمیة والسردیة: إیران لا تنزل على قرون الماشیة! ولكن هذا اعتبر من قبل علماء المنحة الإسلامیة، وبعد ذلك، مع السخریة، ورفض ذلك. وهو لا یعرف الآیات والروایات، أنه لا، حتى مع الجهود العلمیة للخیام، والفارابی الغریبة. هذا الجهل لا یعرف: خلق الله الأرض والمعبد: هو كل الذكاء لجمیع تفاعلاته. وفعلوا ذلك عندما لم یولدوا! لیس والدهم الشیوعی. كل ما هو فی الأرض، أو تحت الأرض، أو فی الأرض، هو من مخلوقات الله، وتحت قیادته. القرآن یقول مرارا وتكرارا أن لا شیء یتم إلا من قبل قیادة الرب. إذا ما هی مشكلة الزلزال كأحد أعمال الله؟ هذا كل شیء غاضب. ما هی مشكلة العواصف الرهیبة فی الولایات المتحدة، نتیجة هزیمتها لداعش، وذبح أسماء داعش؟ والسبب بسیط: منذ تدمیر داعش، لم یعد هناك أی عاصفة. الزلزال الهائل أو تسونامی، نتیجة الفخر العلمی للیابانیین: یعتقدون أنهم یعرفون كل شیء! وهم قادرون على كل العمل: ولكن الجدار 12 متر ارتفاع 12 مترا لم یتسامح مع تسونامی. فما الذی لا ینبغی أن نعرفه عن حدوث الاتجار عبر الحدود، مثل قطرات المطر، التی تخلق زلزالا ضخما؟ بالطبع، لیس كل الموظفین IRIB بحیث فرصة للفوز،الحدیث عن ربهم، وإعلان إنفاق المال العام: كفرهم والمادیة. على سبیل المثال، ونحن نرى أنه فی وقت وقوع الزلزال فی الاستودیو، مقدم یقرأ الفصل، وقال انه تبین سرعة مأسسة التعلیم الدینی. وهم یعرفون أن: حارس بلدی هو، وأنا أعلم، یحمل الزجاج فی الصخرة. لیس أن الإله الذی یحافظ على السماوات والأرض مع أعمدة غیر مرئیة لا یمكن السیطرة علیها من جراء زلزال أو خطأ. على العكس من ذلك، فمن الظلام! هذا كیف یقولون ذلك: زلزال أخیرا! وعبد الصالحین، لا تخافوا للانضمام إلیهم، وإعطاء شوف لطهران! على الرغم من أن صلاة القط الأسود لا المطر، ولكن إذا كان یفعل ذلك، فإنه لا یرید أن تنظر القط الخاص بك كما المحب وناسك! أو فخور جدا من علمه أن: ننسى الله والتفكیر: هو الذی یحدد: زلزال سیأتی أم لا.

Dünyəvi din əleyhinə sözlər!

Atletin ifaçısı! Və ağ yaxası də ifa virtual məkanda sonra və ona dəstək: müctəhidlər birinci sinif ifadə Peyğəmbər və zəlzələ imamlar bir tərəfdən kotirovkaların on, və digər tərəfdən müzakirəsi Nədir: Bu xəyanətdir. Daha əvvəl olduğu kimi, İslamı sözlər söylədi: sonra özünü rədd etdi! Elmi və bədii mənbələrdən heç biri: İran mal-qaranın buynuzlarına düşmür! Amma bu, İslam təqaüdü alimləri tərəfindən nəzərdən keçirildi və sonra bir gülünc ilə onu rədd etdi. O, ayə və rəvayətləri bilməmişdir ki, heç bir şey, hətta Xəyyam və Əl-Farabi elmi səyləri ilə yad deyildir. Bu cahilliklə özünü ilk zəlzələ üzrə mütəxəssis hesab edir: İran və dünya: Hər nəzəriyyənin ilk şərti qeydlərə istinad etmək bilmədən bilir. Bu cahil bilmir: Allah yer və məbədi yaratdı: bütün bunların hamısının qarşılıqlı əlaqəsi. Onlar anadan olmadıqda bunu etdilər! Onların kommunist atası deyil. Yerdəki və ya yeraltı və ya yerdəki bütün şeylər Allahın varlığından və onun əmri altındadir.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :