ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آقای زنگنه وزیر نفت، پا تو کفش مدیریت کرد! و تئوری از خودش داد: اگر معا.ن شرکت نوکیا؛ مدیرعامل توتال شود خیلی خوب است! همانطور که معاون مدیر عامل زیمنس، مدیرعامل شل شد!. تا دیروز همه این را به عنوان مدیریت کیلویی، و اتوبوسی مسخره می کردند، ولی امروز از آن دفاع می کنند. در اوایل انقلاب بحث بین تخصص و تعهد بالا گرفته بود، و کسانی را که در یک رشته، متخصص نبودند، ولی مسئولیت می پذیرفتند، بعنوان مدیران کیلیویی مثل: درجه دار و افسر و تیمسار کیلویی! می گفتند آنها معتقد بودند: هر کس می خواهد سرلشکر شود، باید همه درجات را، از سربازی تا افسری و تا امیری، طی کرده باشد. مانند شرکت نفت یا آموزش و پرورش، که مدیر کل ها باید گرید 30 داشته باشند. اما امروز وزیر نفت! گفت دوسال است که مدیریت توسعه را، در وزارت نفت به راه انداخته، لذا لازم نیست همه مدیران استانی، پیرمرد و یا بازنشسته باشند، آنها میتوانند گرید پایین تر هم داشته باشند، تا از جوانان هم برای مدیریت: کل و استانها استفاده شود. گویا هرچه خارجی ها بکنند، ولو حرف سی ساله خودمان باشد، باید به آنها اقتدا کنیم. حالا که وزیر نفت دیده: مدیر شرکت آی تی، که حتی نمی دانست نفت چیست، میتواند بزرگترین شرکت نفتی، اروپایی را اداره کند، چون بازار را می شناسد، پس لازم نیست اصلا مدیران نفتی، از وزارت نفت یا تحصیلکرده نفت باشند. فقط باید مدیریت داشته و بازار را بشناسند و: بتوانند شرکت را اداره کنند. این کاری بود که در ایران انجام می شد، ولی مورد انتقاد بود. حالا که خارجی ها کردند، باز هم آقایان طلب کارند! و می گویند در ایران هم، باید این طور عمل شود! بحث دیگری هم که هست: مدیران اتوبوسی است. وقتی یک رئیس جمهور عوض می شود، در همه جای دنیا رسم است که: هم حزبی ها یا هم باندی های خود را، سرکار می گذارد. اما وقتی در دولت های گذشته این کار را کردند، گفتند دولت اتوبوسی، یا فله ای است! چون افراد را فله ای عوض می کنند. اما حالا در دولت جدید می گویند: اشکال ندارد و همه استانداران باید عوض شوند، همانطور که همه کابینه عوض شد. لذا باید گول این حرفها را نخورد. بطور منطقی هر دولتی، هر کاری را انجام داده، در زمان خودش خوب بوده، و نباید آن را زیر سوال برد. دلیل آن هم بسیار ساده است: زیرا از نتایج آن، دولتهای بعدی استفاده می کنند، حتی بنام خودشان ثبت می کنند. بسیاری از طرح های مهم، مانند مترو، شهر افتاب و فرودگاه بین المللی، نزدیک به نیم قرن است که: طراحی شده است و همه دولت ها، زحمت کشیدند. انرژی هسته ای و موشک سازی هم، مانند خودرو سازی قدمت: بیش از نیم قرن دارند، ولی هر دولتی آمد، دولت قبلی را نفی کرد، و خود را صاحب این صنایع معرفی نمود. این نشان می دهد که: مدیریت خوب است، ولی مدیران اخلاق ندارند. یعنی خود را بهتر از دیگران می دانند. اگر این نکته را کنار بگذاریم، مدیریت ایرانی توانسته: با الهام از اسلام و انقلاب اسلامی، مدت نیم قرن در برابر همه مدیریت های جهانی، حرف برتر و دست بالاتر را داشته باشد. همینطور اقتصاد ایران ، سیاست و نظامی گری ایران، در حد بالاتری از همتاهای: جهانی و غربی خود بوده است. چرا که در غیر اینصورت، با اولین فن مدیریت دیگران، باید از بین می رفت. همانطور که با اقتصاد مقاومتی، توانست تحریم ها را دور بزند، در سیاست و مدیریت هم این کار را انجام داد. و خود را حفظ و ارتقا داد. اگر چنین نبود، وقتی همه دنیا با همه ابزار ها، از شاه حمایت می کردند، نمی توانست کاری بکند، از بین می رفت، در جنگ 8ساله هم همینطور..

Kilo Managers and: Bus Drivers!

Mr. Zangeneh, the oil minister, managed you shoes! And the theory said: If Nokia is the CEO of Total, it's OK! As deputy CEO Siemens was relaxed! Until yesterday, they mocked all this as kilos management and bus, but today they are defending it. In the early years of the revolution, the debate between specialization and commitment was high, and those who were not specialized in a discipline but accepted responsibility, as Kilo's directors, such as Chief, Officer and Kilo’s teammate! They said they believed: "Anyone who wants to be a major must go all the way, from soldiers to officers, to presidents." Such as the oil company or the education department, that the general manager should have grade 30. But today the oil minister! He said that he has been managing the development in the Ministry of Oil for two years, therefore, it is not necessary for all provincial executives, old men or retirees to have a lower grade, so that young people can be used to manage: the whole and the provinces. It seems that what foreigners do, if we are thirty years old, should follow them. Now that the oil minister has seen: the director of the IT company, who did not even know what oil, could handle the largest oil company in Europe, because it knows the market, so it's not necessary for oil managers to be oil ministries or educated oil companies. Just have to manage and know the market and: manage the company. This was what was done in Iran, but it was criticized. Now that the foreigners have done, the gentlemen are crazy! And they say that in Iran, this should be done! Another discussion is: bus drivers. When a president is changed, it is customary everywhere in the world: it also employs both: parties or gangs. But when they did it in the past, they said the bus was bulky or bulky! Because: they change people bulk. But now in the new government they say: it's okay and all governors should change, just as all the cabinet has changed. So you should not lie down on these words. Logically, every state has done everything, it's good at its time, and it should not be questioned. The reason is also very simple: because of the results, they use subsequent governments, even register themselves. Many of the major projects, such as Metro, Sunshine, and International Airport, have been around for nearly half a century: it's designed and all the governments have been busy. Nuclear power and rocket launchers, such as automotive dating: For over half a century, but any government came to reject the previous government, and introduced itself as the owner of these industries. This shows that management is good, but not ethical managers. It means that they are better than others. If we put aside this point, Iranian management has been able, with inspiration from Islam and the Islamic Revolution, for half a century, to have the upper hand and upper hand in front of all world leaders. Similarly, Iran's economy, politics and militarism of Iran have been higher than their counterparts: the world and the west. Otherwise, with the first fan management technique of others, it should be eliminated. As with the resilient economy, he was able to circumvent the sanctions, in politics and management, too. And kept and upgraded himself. If that were not the case, when the whole world, with all the tools, supported the Shah, could not do anything, was destroyed, in the 8-year war as well.

كیلو مدراء و: سائقی الحافلات!

السید زانجنه، وزیر النفط، تمكنت من الأحذیة! وقالت النظریة: إذا نوكیا هو الرئیس التنفیذی لشركة توتال، انها موافق! كما تم تخفیف نائب الرئیس التنفیذی لشركة سیمنز! حتى أمس، سخروا كل هذا ك إدارة كلیوی والحافلات، ولكن الیوم هم یدافعون عنه. وقالوا انهم یعتقدون ان "كل من یرید ان یكون كبیرا، یجب ان یذهب على طول الطریق، من الجنود الى الضباط، الى الامیری". مثل شركة النفط أو إدارة التعلیم، أن المدیر العام یجب أن یكون الصف 30. ولكن الیوم وزیر النفط! وقال سنتین هو لإدارة التنمیة، أطلقت وزارة البترول، لذلك لیس كل مدیری المحافظات، قدیمة أو التقاعد، فإنها یمكن أن درجة أقل من لدیهم، للشباب لإدارة الجامعة والمحافظات. ویبدو أن ما یفعله الأجانب، إذا كنا سن الثلاثین، ینبغی أن تتبعها. فقط لإدارة ومعرفة السوق و: إدارة الشركة. هذا ما تم فی إیران، ولكن تم انتقاده. الآن أن الأجانب فعلت، والسادة مجنون! ویقولون إنه فی إیران، یجب أن یتم ذلك! مناقشة أخرى هی: سائقی الحافلات. عندما یتم تغییر رئیس، فمن العادة فی كل مكان فی العالم: كما توظف كلا الطرفین أو العصابات. ولكن عندما فعلوا ذلك فی الماضی، قالوا إن الحافلة كانت ضخمة أو ضخمة! لأنها تغیر الناس بالجملة. ولكن الآن فی الحكومة الجدیدة یقولون: إنه بخیر ویجب أن یتغیر جمیع المحافظین، تماما كما تغیرت كل مجلس الوزراء. لذلك یجب أن لا الاستلقاء على هذه الكلمات. منطقیا، كل دولة فعلت كل شیء، انها جیدة فی وقتها، وأنه لا ینبغی أن یكون موضع تساؤل. والسبب هو أیضا بسیط جدا: بسبب النتائج، فإنها تستخدم الحكومات اللاحقة، حتى تسجیل أنفسهم. العدید من المشاریع الكبرى، مثل مترو، الشمس المشرقة، والمطار الدولی، كانت موجودة منذ ما یقرب من نصف قرن: انها مصممة وجمیع الحكومات مشغولة. الطاقة النوویة وقاذفات الصواریخ، مثل السیارات التی یرجع تاریخها: لأكثر من نصف قرن، ولكن أی حكومة جاء لرفض الحكومة السابقة، وقدم نفسه كمالك لهذه الصناعات. وهذا یدل على أن الإدارة جیدة، ولكن لیس المدیرین الأخلاقیة. وهذا یعنی أنها أفضل من غیرها. وإذا ما وضعنا جانبا هذه النقطة، فقد تمكنت الإدارة الإیرانیة، بإلهام من الإسلام والثورة الإسلامیة، منذ نصف قرن، من أن تكون لها الید العلیا والید العلیا أمام جمیع قادة العالم. وبالمثل، فإن الاقتصاد الإیرانی والسیاسة والعسكرة الإیرانیة كانت أعلى من نظیراتها: العالم والغرب. وإلا، مع تقنیة إدارة مروحة الأولى من الآخرین، فإنه ینبغی القضاء علیها. كما هو الحال مع الاقتصاد المرن، تمكن من التحایل على العقوبات، فی السیاسة والإدارة أیضا. وأبقى ورفع مستواها نفسه. إذا لم تكن هذه هی الحالة، عندما كان العالم كله، مع جمیع الأدوات، دعم الشاه، لا یمكن أن تفعل أی شیء، دمرت، فی حرب 8 سنوات أیضا.

Kilo idarəçiləri və: Bus Drivers!

Cənab Zangeneh, neft naziri, ayaqqabılarını idarə etdi! Və nəzəriyyə dedi: Nokia ümumi CEO'su olduqda, bu tamam! Siemens baş direktorunun müavini rahat oldu! Dünənə qədər bütün bunları klywi rəhbərliyi və avtobus olaraq istehza etdim, amma bu gün onu müdafiə edirlər. Onlar dedilər: "Böyük olmaq istəyən hər kəs, əsgərdən oraya qədər, Amirinə qədər getməlidir". Neft şirkəti və ya təhsil şöbəsi kimi, ümumi müdir 30-cu dərəcə olmalıdır. Amma bu gün neft naziri! iki il inkişaf idarə etməkdir Neft Nazirliyi başlayıb, belə ki, bütün il müdirləri, köhnə və ya, onlar daha aşağı sinif, gənclərə bütün və il idarə edə bilərsiniz təqaüdə. Göründüyü kimi, əgər otuz yaşındursa, əcnəbilər nə etsələr, onlara riayət etməlidirlər. Yalnız bazar idarə və bilmək lazımdır və: şirkət idarə. Bu, İranda edilmişdi, amma tənqid olundu. İndi əcnəbilərin etdiyinə görə, cənablar crazy! Onlar deyirlər ki, İranda bunu etmək lazımdır! Digər bir müzakirə: avtobus sürücüləri. Bir prezident dəyişdirildikdə, dünyanın hər yerində adət edir: həm də hər iki tərəfə, yaxud şəbəkələrə işləyir. Ancaq keçmişdə bunu etdilər, avtobusun böyük və ya həcmli olduğunu söylədilər! Çünki insanlar kütləni dəyişirlər. Amma indi yeni hökumətdə deyirlər: bütün kabinet dəyişikliyinə bənzər olduğu kimi, bütün hakimlər dəyişdirilməlidir. Buna görə də bu sözlərə yalvarmaq lazım deyil. Məntiqi olaraq, hər bir dövlət hər şeyi etmiş, onun vaxtında yaxşıdır və sorğu-sual olunmamalıdır. Səbəb də çox sadədir: nəticələrdən ötəri sonrakı hökumətləri istifadə edir, hətta özlərini qeydiyyatdan keçirir. Bu rəhbərliyin yaxşı olduğunu, lakin etik idarəçilərin olmadığını göstərir. Yəni onlar başqalarından daha yaxşıdır. Eynilə, İranın iqtisadiyyatı, siyasəti və militarizmi həm dünya, həm də qərbdir. Əks halda başqalarının ilk fan idarəetmə texnikası ilə aradan qaldırılmalıdır. Möhkəm iqtisadiyyatda olduğu kimi, o da sanksiyaların, siyasətin və rəhbərliyin əleyhinə çıxa bildi. Və özünü saxladı və yeniləndi. Əgər belə deyilsə, bütün dünya, bütün vasitələrlə, Şahı dəstəkləyəndə, 8 illik müharibədə də heç bir şey edə bilmədi.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :