ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ساده اندیشی لازم است ؟

یکی از خصوصیات پیامبر، ساده گیری برای مردم بود: تا جاییکه هرکس هر حرفی می زد، قبول می کرد. عده ای از منافقین گفتند ایشان  ساده باور (اذن) است. اما خداوند با نزول یک آیه فرمود: اذن بودن پیامبر برای شما بهتر است(قل اذن خیرلکم). دلایل زیادی برای این امر هست که: زودباوری مسئولان برای مردم خوب است. فرض کنید راننده اتوبوس اگر بخواهد: با تمام مسافر ها دعوا کند، با همان دعوای اول از کار اخراج می شود! وی باید اغلب آنچه را که می شنود، نشنده بگیرد. زیرا در طول روز، مردمان زیادی با راننده وسائط نقلیه عمومی، برخورد دارند و مسلما: همه از راننده تعریف نمی کنند، برخی افراد هم ممکن است انتقاد کنند. یا حتی ناسزا بگویند. اگر در جواب آنها، راننده هم بخواهد مقابله به مثل کند، به کار خود نمی رسد. براساس برخی اظهار نظر ها، هرشغلی برای خود خصوصیاتی دارد که: شاغل باید رعایت کند. اسطلاحا می گویند: کاسب باید پایش شکسته باشد! یعنی همیشه در مغازه یا: محل کسب خود حضور داشته باشد. می گویند یک نفر چلوکبابی باز کرد، ولی هیچ مشتری نداشت! زیرا موقع نهار مغازه را می بست، وبرای نهار خوردن به منزل می رفت. چهار نفر هم یک تاکسی خریده، به یک راننده دادند. ولی راننده پولی نمی داد و می گفت: مسافر نیست! وقتی اعتراض چهارنفر بالا گرفت، یک روز همه آنها را سوار کرد و: دور شهر گرداند هیچ مسافری دست بلند نکرد! چون ظرفیت تاکسی تکمیل بود. لذا این مسائل اشتباه برانگیز است، باید مسئولین خود را بامردم عادی مقایسه نکنند. می گویند دزدی به خانه زد و: نادر شاه از انجا می گذشت پرسید: چه شده ؟ جواب داد وقتی من خواب بودم، دزد آمد وسایلم را برد! شاه گفت: چرا خوابیدی که دزد اثاث را ببرد؟ وی گفت من خوابیدم، چون فکر کردم ماموران شما بیدارند. بله عده ای که مسئول می شوند، لازم است از خواب و خوراک خود هم بزنند. اگر اینطور نباشد، دشمنان شبیخون می زنند. مثلا خواب بودن مسئولین در امر اقتصادی، باعث شده تاکنون مبلغ 200هزار تریلیون ریال، اختلاس کشف شده! داشته باشیم. یعنی سهم هر ایرانی 250میلیون تومان. اگر مسئولین بیدار بودند، لازم نبود عزای: کمبود بودجه یا کسری  تراز پرداختی بگیرند. ولی خواب بودن آنها باعث شد: تا از جیب هر ایرانی این مبلغ برداشته شود، البته بازهم این حالت خوشبینانه است، مرحله بد بینانه آن است که: برخی ها شریک دزد و همراه قافله بودند. مگر می شود که: بغل گوش آنها اینهمه اختلاس شود، و آنها از قبل خبر نداشته باشند. زرنگ حساب کردن خود، این بلاها را سر آدم می آورد. فکر می کند با میدان دادن: به سرمایه گذاران و متخصصان مالی، آنها برای مردم کار می کنند! ولی می بینیم که برعکس است. آنها فکر می کنند اگر به مردم، یارانه ندهند بودجه تامین می شود. می خواهند خام فروشی نکنند، پولهای کلان را به کسانی می دهند که: دست اینها را خوانده و به بهانه: تولید همه را اختلاس می کنند. پیچیدگی موضوع وقتی بالا می رود که بدانیم: همه این اختلاس ها اگر در آمریکا یا اروپا می شد، جایزه هم می گرفت. زیرا از نظر آنها، سرمایه دار کسی است که یک دلار خود را، به دلار های زیاد افزایش دهد به همین دلیل است که اختلاس گران، همگی تحصیلکرده یا مزدور غرب بودند. زیرا از موضوع امنیت سرمایه گذاری، برای اختلاس استفاده می کردند. برخلاف قانون غربی، از نظر قانون مجازات های اسلامی، این موضوعات اختلاس محسوب می شود. یعنی اگر قانون مجازات های اسلامی نبود، شاید اختلاسی هم کشف نمی شد! و هرکس هرچقدر میبرد و: می خورد می گفتند: از نبوغ خودش استفاده کرده.

Simple thinking?

One of the characteristics of the Prophet was simplification for the people: as long as everyone spoke a word, he accepted. Some hypocrites said that they are simple beliefs (permissions). But God, by decreasing a verse, said: the permission of the Prophet is better for you (qaql kayrlkm). There are a lot of reasons for this: The officials' timidity is good for the people. Suppose the bus driver, if he wants to: fights with all passengers, is fired with the same lawsuit! He should often get what he is hearing. Because during the day, many people deal with the driver of public vehicles, and of course: not everyone defines the driver, some people may also criticize. Or even defamatory. If the driver does not want to deal with them in the answer, they will not be able to do so. According to some comments, every business has its own characteristics: the worker must adhere to. They say: The business must be broken! That is, always at the store or: your place of business. They say someone opened a cheekbone but did not have any customers! As he closed the shop at lunch time, he went home to eat lunch. Four people bought a taxi, they gave a driver. But the driver did not give money and said: "No passengers!" When the four-member protest rallied, one day they drove all of them: "No passengers pulled out of the city!" Because: the taxi capacity was completed. So these are misleading things, they should not compare their officials with ordinary people. They say that the robbery went home and Nader Shah went over and asked what was going on. Answered when I was asleep, the thief picked up my stuff! Shah said: why did you sleep to rob the fake? He said I slept, because I thought your agents were awake. Yes, those who are responsible, you need to sleep and feed themselves. If that's not the case, the enemies will endure. For example, the dreams of officials in the economy have already caused 200 thousand trillion rials, embezzlement discovered! Have That is, the share of each Iranian 250 million USD. If the authorities were awake, it was not necessary to mourn: lack of budget or deficit. But their sleep caused them to be pulled out of the pocket of any Iranian. However, this is still optimistic; the dismal stage is that some of them were a thief and a thief. Is it possible that: their ears will be embezzled so much, and they will not already be aware of it. The savvy of his own calculus brings these blunders to life. Thinks Going Off: Investors and Financial Specialists, They Work For People! But we see that it is the opposite. They think that funding will be provided if people do not subsidize. They do not want to sell, they give big money to those who: read their hands on the pretext: they embezzle everyone's produce. The complexity of the issue goes up when it comes to knowing: all these embezzlements would have been awarded if they were in America or Europe. For them, the capitalist is one who will raise one dollar to a large dollar, which is why the embezzlers were all educated or mercenaries in the West. Because :they used embezzlement for investment security. Contrary to Western law, this is a matter of embezzlement in terms of the Islamic Penal Code. That is, if the law of Islamic punishments was not, then there would not have been a discrepancy! And whoever he goes and eats, they used to use his genius.

التفكیر البسیط؟

كانت إحدى خصائص النبی تبسیطا للناس: ما دام الجمیع یتكلمون كلمة، قبلها. قال بعض المنافقین أنهم معتقدات بسیطة (أذونات). ولكن الله، من خلال خفض الآیة، وقال: إذن النبی هو أفضل بالنسبة لك (ققل كایرلكم). هناك أسباب كثیرة لذلك: إن خداع المسؤولین جید للشعب. لنفترض أن سائق الحافلة، إذا كان یرید: یحارب مع جمیع الركاب، وأطلقت مع نفس الدعوى! وقال انه یجب فی كثیر من الأحیان الحصول على ما یسمعه. لأنه خلال النهار، وكثیر من الناس یتعاملون مع سائق المركبات العامة، وبطبیعة الحال: لا یعرف الجمیع السائق، وبعض الناس قد تنتقد أیضا. أو حتى تشهیریة. إذا كان السائق لا یرید التعامل معها فی الجواب، فإنها لن تكون قادرة على القیام بذلك. وفقا لبعض التعلیقات، كل عمل له خصائصه الخاصة: یجب على العامل التمسك. یقولون: یجب كسر العمل! وهذا هو، دائما فی مخزن أو: مكان عملك. یقولون شخص فتح عظمة الوجن ولكن لم یكن لدیك أی عملاء! وعندما أغلق المحل فی وقت الغداء، عاد إلى المنزل لتناول الغداء. أربعة أشخاص اشتروا سیارة أجرة، أعطوا سائق. ولكن السائق لم یعطی المال وقال: "لا ركاب!" عندما احتجت الاحتجاجات المكونة من أربعة أعضاء، یوم واحد أنها شنت كل منهم و: بعیدا عن المدینة، أی مسافر رفع أیدیهم! لأنه تم الانتهاء من قدرة سیارات الأجرة. لذلك هذه أشیاء مضللة، لا ینبغی لهم مقارنة مسؤولین مع الناس العادیین. یقولون إن السرقة ذهبت إلى المنزل وذهب نادر شاه وسأل عما یجری. ردت عندما كنت نائما، التقط اللص حتى الاشیاء بلدی! قال شاه: لماذا نمت لسرقة وهمیة؟ قال إننی أنام، لأننی اعتقدت أن وكلائك كانوا مستیقظین. نعم، أولئك المسؤولین، تحتاج إلى النوم وتغذیة أنفسهم. إذا لم یكن الأمر كذلك، فإن الأعداء سوف یتحملون. على سبیل المثال، أحلام المسؤولین فی الاقتصاد تسببت بالفعل 200 ألف تریلیون ریال، اكتشاف الاختلاس! لدینا. أی حصة كل إیرانی 250 ملیون دولار أمریكی. وإذا كانت السلطات مستیقظا، لم یكن من الضروری الحداد: نقص المیزانیة أو العجز. لكن نومهم تسبب فی سحبهم من جیب أی إیرانی، إلا أن هذا لا یزال متفائلا، والمرحلة الكئیبة هی أن بعضهم لص ولص. هل من الممكن أن: سیتم اختلاس آذانهم كثیرا، وأنها لن تكون بالفعل على بینة من ذلك. والدهاء من حساب التفاضل والتكامل الخاص به یجلب هذه الأخطاء إلى الحیاة. یفكر فی الإقلاع: المستثمرین والأخصائیین المالیین، یعملون من أجل الناس! ولكننا نرى أن الأمر عكس ذلك. وهم یعتقدون أن التمویل سیقدم إذا لم یقدم الناس الدعم. انهم لا یریدون بیع، أنها تعطی المال الكبیر لأولئك الذین: قراءة أیدیهم بحجة: أنها اختلس المنتجات الجمیع. ویزداد تعقید المسألة عندما یتعلق الأمر بمعرفة: كل هذه الاختلالات كانت ستمنح إذا كانت فی أمریكا أو أوروبا. وبالنسبة لهم، الرأسمالی هو الذی سیرفع دولار واحد إلى الدولار الكبیر، وهذا هو السبب فی أن الاختلاسین كانوا جمیعا المتعلمین أو المرتزقة فی الغرب. لأنهم استخدموا اختلاس أمن الاستثمار. وخلافا للقانون الغربی، فإن هذه مسألة اختلاس من حیث قانون العقوبات الإسلامی. أی إذا كان قانون العقوبات الإسلامیة لم یكن، ثم لن یكون هناك تناقض! وأیا كان یذهب ویأكل، كانوا یستخدمون عبقریته.

Sadə düşüncə?

Peyğəmbərin xüsusiyyətlərindən biri, insanlar üçün sadələşdirmə idi: hər kəs hər sözü danışanda, qəbul etdi. Bəzi münafiqlər sadə inanclar (icazələr) olduğunu söylədilər. Ancaq Allah bir ayəni azaldaraq dedi: "Peyğəmbərin icazəsi sizin üçün daha xeyirlidir (qaql kayrlkm). Bunun bir çox səbəbi var: Rəsmi şəxslərin cəsarətliliyi xalq üçün yaxşıdır. Avtobus şoförünü istəyir, əgər istəyirsə: bütün sərnişinlərlə döyüşür, eyni iddia ilə işdən çıxarılır! O, tez-teaq və özlərini bəsləmək lazımdır. Əgər belə deyilsə, düşmənlər dözə biləcəklər. Məsələn, iqtisadiyyatda vəzifəli məmurların xəyalları artıq 200 min trilyon rialə səbəb oldu, mənimsəmə aşkar oldu! Var Yəni, hər bir İranın 250 milyon ABŞ dolları. Vəkilər oyanarkən, ağlamaq lazım deyil: büdcə və ya çatışmazlıqlar. Lakin onların yuxuları hər hansı bir İranın cibindən çıxarılmasına gətirib çıxardı, amma bu hələ optimistdir, bəziləri isə oğru və oğru idi. Mümkündür ki, onların qulaqları çox miqdarda alınıb, ondan xəbərsiz olmayacaqdır. Öz hesabının fərziyyəsidir bu səhvləri həyat gətirir. İnvestorlar və Maliyyə mütəxəssisləri, İnsanlar üçün çalışırlar! Ancaq bunun əksinə olduğunu görürük. Onlar hesab edirlər ki, insanlar subsidiyasızsa, maliyyə təmin ediləcəkdir. Onlar satmaq istəmirlər, əllərinizi bəhanə ilə oxumaq istəyənlərə böyük pul verirlər: hər kəsin məhsullarını yuyur. Məzmunun mürəkkəbliyini bilmək gəldiyində artır: bütün bu ambisiyalar Amerika və ya Avropada olsalar, veriləcəkdi. Bunlar üçün, kapitalist bir dolları bir dollar qədər artıracaq bir adamdır, buna görə yığıcıların hamısı təhsilli və ya Qərbdə muzdlu idi. Çünki sərmayə təhlükəsizliyi üçün mənimsəmişlər. Qərb hüququna zidd olaraq, bu, İslam Ceza Qanununda mənimsənilməsi məsələsidir. Yəni, İslam cəzalarının qanunu olmadığı təqdirdə, bir fərq olmurdu! Kim gedir və yeyirsə, onun dahisini istifadə edirdilər.

mahinnews.ir

 

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
جمعه 30 فروردین 1398 08:16 ب.ظ
http://cheapgogenvia.com/ - cheap viagra pills 100mg viagra <a href="http://cheapgogenvia.com/#">how to buy cheap viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:50 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - buying viagra online safely cheap viagra pills <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">safest place to buy viagra online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:40 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - buy generic viagra online fast shipping tadalafil <a href="http://genericvigaria.com/#">what does a generic viagra pill look like</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:22 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - purchasing viagra online buy cheap cialis <a href="http://onlineviagenfox.com/#">safe online viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 07:19 ب.ظ
how long does cialis stay in your blood generic cialis
cialis in tampa.
جمعه 30 فروردین 1398 07:13 ب.ظ
can u take cialis with alcohol http://cialisle.com buy cialis online.
taking cialis and propecia.
جمعه 30 فروردین 1398 07:00 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - viagra generic vs brand name cialis for sale <a href="http://genericvigaria.com/#">canadian viagra generic</a>
جمعه 30 فروردین 1398 06:44 ب.ظ
precio sildenafil guatemala [url=http://www.viagrabs.com/]http://www.viagrabs.com/[/url] what do
you tell the doctor to get viagra.
جمعه 30 فروردین 1398 06:36 ب.ظ
http://genericviragaonline.com/# - buy generic viagra online canada buy cheap cialis <a href="http://genericviragaonline.com/#">generic for viagra 100mg</a>
جمعه 30 فروردین 1398 06:32 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - generic sildenafil vs viagra tadalafil generic <a href="http://genericvigaria.com/#">best price for generic viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:52 ب.ظ
http://canadabuyeds.com/ - where can i buy viagra without a prescription cialis for sale <a href="http://canadabuyeds.com/#">can you buy viagra over the counter</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:21 ب.ظ
http://onlineviagriabuy.com/# - canadian cialis online what is tadalafil <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">buy cialis online cheapest</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:20 ب.ظ
http://canadabuyeds.com/ - buy viagra online cheapest non prescription cialis <a href="http://canadabuyeds.com/#">buy viagra online amazon</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:08 ب.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - buy viagra online quick delivery viagra without a prescription <a href="http://buyviagaraonline.com/#">buy cheap viagra online canada</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:06 ب.ظ
http://cheapgogenvia.com/ - cheap generic viagra from canada cheapest viagra prices <a href="http://cheapgogenvia.com/#">cheap viagra cialis</a>
جمعه 30 فروردین 1398 05:05 ب.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - buy viagra from pfizer online buy female viagra <a href="http://buyviagaraonline.com/#">viagra generic buy online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 04:39 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - generic viagra walmart purchase cialis <a href="http://genericvigaria.com/#">where can i buy generic viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 04:33 ب.ظ
http://onlineviagenfox.com/# - best way to buy viagra online cialis soft <a href="http://onlineviagenfox.com/#">online pharmacy free viagra samples</a>
جمعه 30 فروردین 1398 04:30 ب.ظ
http://genericviragaonline.com/# - 150mg generic viagra purchase cialis <a href="http://genericviragaonline.com/#">when can i buy generic viagra</a>
جمعه 30 فروردین 1398 04:14 ب.ظ
http://cheapgogenvia.com/ - cheap viagra and cialis buy cheap purchase uk viagra <a href="http://cheapgogenvia.com/#">cheap viagra pills</a>
جمعه 30 فروردین 1398 04:13 ب.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - best place to buy generic viagra online buy viagra uk <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">where can i buy viagra over the counter</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:56 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - generic viagra online reviews buy viagra cheap <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">online viagra india</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:53 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - non prescription viagra online pharmacy viagra <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">buying viagra online forums</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:41 ب.ظ
http://onlineviagriabuy.com/# - online cialis cheap tadalafil reviews <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">buy genuine cialis online</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:37 ب.ظ
http://genericviragaonline.com/# - online pharmacy viagra generic buy cialis without prescription <a href="http://genericviragaonline.com/#">buy generic viagra online india</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:32 ب.ظ
http://buyviagricxr.com/index.html - buy cheap viagra online buy viagra canada <a href="http://buyviagricxr.com/index.html">buy viagra online legally</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:28 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - canada online pharmacy generic viagra purchase cialis <a href="http://genericvigaria.com/#">generic viagra brands</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:15 ب.ظ
http://onlinevirgargeneric.com/# - viagra for women online get viagra <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">generic viagra online reviews</a>
جمعه 30 فروردین 1398 03:10 ب.ظ
http://genericvigaria.com/# - buy generic viagra online canada tadalafil 20mg <a href="http://genericvigaria.com/#">cipla generic viagra reviews</a>
جمعه 30 فروردین 1398 02:37 ب.ظ
http://buyviagaraonline.com/# - buy viagra online with paypal cheapest viagra <a href="http://buyviagaraonline.com/#">can i buy viagra online with a prescription</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :