ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

زبان انگلیسی را پاس بداریم!

سالها پیش شعار ما این بود که: زبان فارسی را پاس بداریم! ولی چون خود کسانی که این شعار را اختراع کردند، اعتقادی به آن نداشتند لذا بجای آن، الان شعار: زبان انگلیسی را پاس بداریم مطرح است. در ایران و افغانستان و تاجیکستان، که زبان فارسی در قانون اساسی آن آمده، کار مهمی برای زبان پارسی انجام نمی دهند! در تاجیکستان که زبان فارسی را، با خط الرسم روسی می نویسند! در افغانستان که پاشتو را اصلی دانسته، و فارسی را یک فحش می دانند! در ایران هم هر روز، دهها کلمه انگلیسی را وارد می کنند! در مجالس رسمی و غیر رسمی، اصلا فارسی صحبت نمی کنند! اینها می خواهند شاهد مرگ زبان فارسی باشند، اما زبان فارسی خدایی دارد! تا حالا که مانده، از این به بعد هم پابرجا خواهد ماند. چهارتا بچه سوسول که تازه: زبانشان به انگلیسی باز شده! یا نوکیسه و نو دولتی ها که: زبان انگلیسی برای انها نان و نام می آورد، اصلا به فکر نباشند، مهم نیست! حتی آنهایی که مسئول فرهنگستان: زبان و ادبیات فارسی هستند، ولی به ضرس قاطع می گویند: اصطلاحات انگلیسی معادلی در فارسی ندارند، بگذارید انقدر بگویند تا عرف شود! به آنها بگوییم مصطلح شده است. چه آنهایی که آنقدر خرج تبلیغات زبان انگلیسی می کنند: که اگر تا بحال این پولها را جمع کرده بودند، میتوانستند دنیا را بخرند! بگذار اینها هر بلایی می خواهند: بر زبان فارسی بیاورند، خداوند زبان فارسی را دوست دارد و: اگر عده ای آن را دوست نداشته باشند، افراد دیگری را مامور زبان فارسی میکند، تا از آن پاسداری کنند! همین امروز در نشست تخصصی: وزارت خارجه در مورد 120سال: روابط ایران و بلغارستان، دیدیم که مسئول نشست با اینکه ایرانی بود! و در کشور ایران بود، بیشتر مهمانان هم فارسی بلد بودند، انگلیسی صحبت می کرد تا: به نام و نانش لطمه نخورد! و اعتبارش زیر سوال نرود. اما خداوند، سفیر بلغارستان و نماینده وزیر خارجه آنها را، فرستاده بود تا هم پیام: وزیر خارجه بلغارستان را، به فارسی بگوید و هم، در مورد نمایشگاه تخصصی، به زبان فارسی شیرین توضیح دهد. ما با این معجزه الهی، سال ها است که آشنا هستیم! بهترین دستور زبان فارسی را، هندی ها می نویسند! و بهترین اشعار فارسی را، ترک ها و آذری ها می سرایند. شعر صائب تبریزی، نظامی گنجوی شمس تبریزی و: از همه بالاتر شعر استاد شهریار یه فارسی، قدرت ماندگاری جادویی: به زبان فارسی داده است. جالب است بدانیم: ایرانی ها در تمام کشورها، در اقلیت های کوچک وجود دارند و: در حفظ این زبان، از امکانات همان کشورها استفاده می کنند. مثلا در همین بلغارستان، مسلمانان مورد احترام هستند و: در بین مسلمانان شیعیان هم موقعیت های اجتماعی خوبی دارند. ولی گروهی هستند بنام قزلباش ها! که سال ها است زبان فارسی را، در بلغارستان حفظ کرده اند. براساس تحقیقات انجام شده، قزلباش ها باقیمانده گروهی از هزار نفر قزلباشی هستند که: مخفیانه همراه شاه عباس به انگلستان می روند! وقتی برادران شرلی به ایران آمدند، هدف بالاتری از نمایندگی داشتند، آنها شاه عباس را در لباس مبدل، با هزار نفر قزلباش عزب! با خواست ملکه به انگلیس دعوت کردند، تا از نسل ایرانی ها در انجا داشته باشند! لذا به هر هزار نفر قزلباش، دختران جوان هدیه دادند! که ماموریت داشتند از قزلباش ها باردار شوند، ولی کودک را برای خود نگهدارند. ملکه نیز شاه عباس را بخود دعوت کرد! مثل امروز که هرکس نمی تواند: در ایران فعالیت ازاد جنسی داشته باشد، به اروپا می رود و آنها هم، فرزندان ایرانی تبار را پس نمی دهند! این سنت از آن زمان باقی ماند، فرزندان بدنیا آمده در سراسر اروپا و جهان پراکنده اند.

Let's take English!

Many years ago our slogan was: Farsi! But since the ones who invented this slogan did not believe in it, so instead, we now have a slogan: English language support. In Iran, Afghanistan, and Tajikistan, whose Farsi language is in the constitution, they do not do much for the Persian language! In Tajikistan writing Persian language with Russian script! In Afghanistan, the main point is your father, and they consider Farsi to be a prostitute! In Iran, every day, dozens of English words are imported! In formal and informal meetings, they do not speak Persian at all! They want to see the death of the Persian language, but the Persian language has a god! So far, it will remain. Four new boys: their language is in English! Or new layman and new governments that: English does not have to think about them, it does not matter! Even those who are in charge of the academy are Persian language and literature, but they say to the dictator: There are no English equivalents in Persian, let them say so much to be customary! We tell them that they have been smelled. Who are they who spend so much on English language advertising: if they had collected the money so far, they could buy the world! Let these people want any blunder: to bring Persian language, God loves the Persian language and: If some do not like it, they will be the Farsi agent for protecting others! Today, at a specialty meeting: the State Department on 120 years: the relations between Iran and Bulgaria, we saw that the meeting was held despite being Iranian! And it was in Iran, most of the guests also knew Persian, English spoke until: it did not hurt its name and bread! And its credibility is not questioned. But God sent the Bulgarian ambassador and his foreign minister to send a message to the Foreign Minister of Bulgaria in Farsi, as well as to explain the Persian exhibition of Sweet in a specialized exhibition. We are familiar with this divine miracle for years! The best Persian grammar, Hindi! And the best Persian poetry, the Turks and the Azeri singing. Poetry of Saeb Tabrizi, Ganjavi Shams Tabrizi, and: Above all, the poetry of Master Shahriar Persian language, the magic of magical survival: in Farsi. Interestingly, there are Iranians in all countries, in small minorities, and in the preservation of this language, they use the facilities of the same countries. For example, in the same Bulgaria, Muslims are respected and: Among Shiite Muslims, they also have good social situations. But there are some people called Qizilbashes! For many years, they have kept Persian in Bulgaria. Based on the research carried out, the Qizilbakhs are the rest of a group of thousands of Tzelbashi who: secretly accompany Shah Abbas to England! When Shirley's brothers came to Iran, they had a higher goal of representing; they cast Shah Abbas into disguised hands, with a thousand Qizilbashes! They invited the Queen to England to have the Iranian people here! So, every thousand people donated young girls to Qizilbash! Who had the mission to get pregnant from Qizilbash, but keep the baby for themselves? The Queen also invited Shah Abbas! Like today, whoever cannot: In Iran, has a free sexual activity, goes to Europe, and they do not give up Iranian children! This tradition has remained since then, the descendants of children born throughout Europe and the world are scattered.

دعونا نأخذ اللغة الإنجلیزیة!

قبل سنوات عدیدة كان شعارنا: الفارسیة! ولكن بما أن أولئك الذین اخترعوا هذا الشعار لم یؤمنوا به، فبدلا من ذلك، أصبح لدینا الآن شعار: دعم اللغة الإنجلیزیة. فی إیران وأفغانستان وطاجیكستان، التی هی اللغة الفارسیة فی الدستور، فإنها لا تفعل الكثیر للغة الفارسیة! فی طاجیكستان كتابة اللغة الفارسیة مع النص الروسی! فی أفغانستان، النقطة الرئیسیة هی والدك، ویعتبرون الفارسیة أن تكون عاهرة! فی إیران، كل یوم، یتم استیراد العشرات من الكلمات الإنجلیزیة! فی الاجتماعات الرسمیة وغیر الرسمیة، أنهم لا یتكلمون الفارسیة على الإطلاق! انهم یریدون أن نرى وفاة اللغة الفارسیة، ولكن اللغة الفارسیة لدیها إله! وحتى الآن، سیبقى. أربعة فتیان جدد: لغتهم باللغة الإنجلیزیة! أو نوتشی والحكومات الجدیدة التی: الإنجلیزیة لا یجب أن نفكر فیها، لا یهم! حتى أولئك الذین هم المسؤولون عن الأكادیمیة هی اللغة الفارسیة والأدب، ولكنهم یقولون للدیكتاتور: لا یوجد معادل اللغة الإنجلیزیة فی الفارسیة، والسماح لهم یقولون الكثیر لیكون العرفی! نقول لهم أنهم قد رائحة. من هم الذین ینفقون الكثیر على الإعلان باللغة الإنجلیزیة: إذا كانوا قد جمعوا المال حتى الآن، یمكنهم شراء العالم! دعونا هؤلاء الناس یریدون أی خطأ: لجلب اللغة الفارسیة، الله یحب اللغة الفارسیة و: إذا كان البعض لا ترغب فی ذلك، فإنها ستكون الوكیل الفارسیة لحمایة الآخرین! الیوم، فی اجتماع متخصص: وزارة الخارجیة على مدى 120 عاما: العلاقة بین إیران وبلغاریا، رأینا أن الاجتماع عقد على الرغم من كونها الإیرانیة! وكان فی إیران، ومعظم الضیوف یعرفون أیضا الفارسیة، تحدث الإنجلیزیة حتى: أنها لم تؤذی اسمها والخبز! ولا شك فی مصداقیتها. ولكن الله أرسل السفیر البلغاری ووزیر خارجیته لارسال رسالة إلى وزیر خارجیة بلغاریا باللغة الفارسیة، فضلا عن شرح المعرض الفارسی للحلو فی معرض متخصص. نحن على درایة هذه المعجزة الإلهیة لسنوات! أفضل قواعد اللغة الفارسیة، الهندیة! وأفضل الشعر الفارسی، والأتراك والغناء الأذربیجانی. شعر صائب تبریزی، غانجافی شمس تبریزی، و: قبل كل شیء، شعر سید شهریار اللغة الفارسیة، سحر البقاء على قید الحیاة السحریة: باللغة الفارسیة. ومن المثیر للاهتمام، أن هناك الإیرانیین فی جمیع البلدان، فی الأقلیات الصغیرة، وفی الحفاظ على هذه اللغة، فإنها تستخدم مرافق من نفس البلدان. على سبیل المثال، فی بلغاریا نفسها، یحترم المسلمون و: من بین المسلمین الشیعة، لدیهم أیضا أوضاع اجتماعیة جیدة. ولكن هناك بعض الناس دعا كیزیلباشیس! لسنوات عدیدة، أنها أبقت الفارسی فی بلغاریا. استنادا إلى البحوث التی أجریت، و قیزیلباخس هی بقیة مجموعة من الآلاف من تزلباشی الذی: یرافق سرا عباس عباس لانجلترا! عندما جاء إخوان شیرلی إلى إیران، كان لدیهم هدف أعلى من التمثیل، وهم یلقیون شاه عباس فی تمویه، مع ألف شخص فی قیزلباش! دعوا الملكة إلى إنجلترا أن یكون الشعب الإیرانی هنا! لذلك، كل ألف شخص تبرع الفتیات الصغیرات إلى قیزیلباش! الذی كان لدیه مهمة للحصول على الحوامل من قیزیلباش، ولكن الحفاظ على الطفل لأنفسهم. دعت الملكة أیضا شاه عباس! مثل الیوم، من لا یستطیع: فی إیران، له نشاط جنسی حر، یذهب إلى أوروبا، ولا یتخلى عن الأطفال الإیرانیین! وقد ظل هذا التقلید قائما منذ ذلك الحین، متناثرة من نسل الأطفال المولودین فی جمیع أنحاء أوروبا والعالم.

İngilis dili alaq!

Bir çox illər əvvəl şüarımız oldu: Farsi! Amma bu şüarı icad edənlər ona inanmadılar, buna görə də indi şüarımız var: İngilis dili dəstək. Fars dilinin konstitusiyada olduğu İran, Əfqanıstan və Tacikistanda fars dilində çox şey yoxdur! Tacikistanda fars dilini rus yazı ilə yazır! Əfqanıstanda əsas məqam sizin atanızdır və Farsı fahişə olmağı düşünür! İranda hər gün, onlarla ingilis sözü idxal olunur! Rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə fars dilində danışmırlar! Fars dilinin ölümünü görmək istəyirlər, fars dilində isə bir tanrı var! İndiyə qədər qalacaq. Dörd yeni oğlan: onların dili ingilis dilindədir! Və ya nocci və yeni hökumətlər: İngilis onlara düşünmək lazım deyil, bu vacib deyil! Akademiyanı idarə edənlər hətta fars dili və ədəbiyyatıdırlar, amma diktatora deyirlər: Fars dilində ingilis dilinin bərabərliyi yoxdur, onlar adət etmək üçün çox şey söyləsinlər! Onlara dedilər ki, onlar iyləniblər. İngilis dili reklamlarında çox sərf edənlər kimlərdir: əgər onlar bu günə qədər pul toplayırlarsa, dünya ala bilərlər! Bu insanlar istənilən bir səhv istəsinlər: Fars dilini gətirsin, Allah fars dilini sevər və: Bəziləri xoşlamırsa, başqalarını qorumaq üçün Fars agenti olacaqlar! Bu gün xüsusi bir konfransda: 120 illik Dövlət Departamenti: İran ilə Bolqarıstan arasındakı əlaqələr, görüşmənin İran olmasına baxmayaraq gördüyünü gördük! İranda olduğu kimi, qonaqların əksəriyyəti də Fars bilirdi, İngilis danışdı: bu adını və çörəyini incitməlan uşaqların nəsli dağıldı.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :