ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

مدیریت تفسیر یا تفسیر مدیریت؟

تفسیر در لغت به معنی کشف القناع است، یعنی مقنعه یا حجاب را برداشتن و: درواقع کسی که تفسیر می کند، از حجاب ظاهری عبور کرده و به باطن الفاظ می رسد. اما آیا این همان است؟ یعنی باطن کلمات همان است که: مفسر به آن رسیده ؟ لذا حد اقل دو نوع تفسیر داریم: تفسیر به رای و تفسیر به غیر از رای شخصی، از نظر قران و دیگر کتب آسمانی و حتی غیر آسمانی، برخی کلمات یا مفاهیم محکم هستند! و برخی متشابه. و کسانی که تفسیر به رای می کنند، اغلب از کلمات و مفاهیم متشابه استفاده می کنند. مثلا نماز خواندن یا روزه گرفتن، امری واجب در تمام ادیان است. اما چگونه نماز بخوانیم متفاوت است، و به آرا گوناگون بستگی دارد. عده ای می گویند چرا ایستاده در صف انتظار! چرا راه دور و چرا هزینه بسیار برای حج! ما شما را در محل حاجی می کنیم! ولی عده ای هم می گویند: باید رفت و هزینه کرد و: دور یک خانه سنگی گشت و باز آمد. پس آنهایی که می گویند تفسیر یعنی چه؟ چه لزومی دارد تفسیر بخوانیم! باطل است. می بینیم دنیا بر روی تفسیر می گردد و: اگر تفسیر نبود دنیا هم نبود! همان ابتدا که خدا می خواست بشر را خلق کند، فرشتگان  از این خلقت تفسیر دیگری در ذهن داشتند! آنها می گفتند اگر بشر خلق شود، در زمین خشونت بپا می کند! و خونریزی به راه می اندازد و: گروههایی امثال داعش می سازد! اما خداوند به تفسیر آنها ایراد وارد کرد، سر شوق آمد و بشری افرید که: دوروبرش را شلوغ کرد! روزی هزاران میلیارد بار، انسانها سر خود را بالا می گیرند و: می گویند خدایا کمکم کن! باز هم خدا از این مردم 7میلیاردی راضی است، و آنها را اضافه می کند. هر نوزادی که به دنیا می اید، یعنی خداوندهنوز به بشر امیدوار است. با اینکه قول داده نیم روز هم از تاریخ باقی مانده باشد، حجت خود را ظاهر می کند، ولی می بینیم امام زمان را اذن ظهور نمی دهد! تا دنیا به آخر نرسد و آخرالزمان تفسیر نگردد. اصلا این تفسیر آخرالزمان را باید پس گرفت ! زیرا گروهی به رجعت امیدوارند! و آن را اساس شیعه می دانند. معنی رجعت در اینجا این است که: پس از ظهور آقا صاحب الزمان، تازه دنیا شروع می شود! همه شهدا زنده می شوند، حضرت مسیح از آسمان می آید و پشت سر اقا نماز می خواند، ائمه زنده می شوند و سالهای طولانی: به ترتیب حکومت می کنند. پس در واقع حکومت الهی آن زمان آغاز می شود. از این منظر خشونت های موجود در جهان، و حملات تروریستی و غیره، تفسیر جالبی دارد: شیطان که از خدا دور شد، یکی از تفسیر هایش این بود که: من از آتش هستم و بشر از خاک، و لذا من برتر هستم، و نباید در برابر آدم سجده کنم. اما تفسیر او مقبول خدا نشد، و لذا خدا او را از خود راند. او که اینطور ضایع شد گفت: منهم انتقام می گیرم! یکی از آنها ترویج خشونت بود. زیرا با ترویج خشونت، بشر به دست خود از بین میرفت! و اینهمه تفسیر های خدا: در حمایت از بشر بی منطق می شد. البته پیامبران آمدند و مردم را به: صلح و همزیستی و افزایش جمعیت تشویق کردند. گرچه این عملکرد موفق بود، و از یک آدم و حوا، اکنون 8میلیارد آدم در دنیا هست! ولی تبلیغات شیطان عکس قضیه را نشان می دهد. بطور معمول مرگ و میر دربین انسانها هست، نزاع و درگیری هم پیش می آید، ولی نسبت آن زیر یک در هزار هست، اما تفسیر (تبلیغات) شیطان آن را 999در هزار نشان می دهد. گویا حتی نباید یک چاقوکشی هم بشود، یا هیچ خودرویی مسافران را زیر نگیرد! شاید در گذشته در هر خیابان، چاقوکشی بوده ولی امروز، یکی دو تای آن هم زیاد است! در واقع شدت صلح و دوستی و ارامش، به خشونت تفسیر می شود.

Manage Interpretation or Management Interpretation?

Interpretation in the word means the discovery of the veil, that is, to remove the veil or the hijab: in fact, the person who interprets the apparent hijab and goes to the inside of the words. But is this the same? That is, the word behind the words is: the interpreter has come to it? Therefore, we have at least two kinds of interpretations: the interpretation of the vote and the commentary, apart from the personal vote, are Quranic and other celestial and even non-heavenly texts, some words or concepts are firm! And some like. And those who interpret the commentary often use similar words and concepts. For example, prayer or fasting is obligatory in all religions. But how to read a prayer is different, and it depends on different voices. Some people say why stand in the waiting queue! Why is the distance and why cost a lot for pilgrimage! We will place you in Hajj! But some also say: It is necessary to go and spend: Around a stone house came and came back. So who say what interpretations mean? What is required to read! Is false. We see that the world is interpreted and: if there was no comment, there was no world! The very beginning when God wanted to create mankind, the angels had another interpretation in this creation! They said that if human beings were created, they would be violent in the land! And it causes bloodshed and makes groups like ISIS! But God made a mistake in their interpretation, the head of enthusiasm came and the people of Afrir, who were busy around him! Thousands of billions of times a day, humans raise their heads and say: God help me! Again, God is content with these 7 billion people, and adds them. Every newborn being born, God willing, hopes for humanity. Although he promises to remain half past, he will show his proof, but we see that the Imam of Time will not be issued by the permission! Until the world ends and the apocalypse is not interpreted. All this interpretation of the apocalypse must be taken back! Because a group is hoping for rejoicing! And they know it as the Shiite foundation. The meaning here is that: After the advent of Agha Sahib Al-Zaman, the world is just starting! All martyrs will be alive, Christ will come from heaven and pray for the rest of the world, the Imams will live and for many years they will rule. So in fact the Divine rule of that time begins. From this point of view, the violence in the world, terrorist attacks and so on, has an interesting interpretation: Satan, who went away from God, one of his interpretations was: "I am from the fire, and man is from the soil, and so I am the supreme, and I should not prostrate myself before Adam. But his interpretation was not acceptable to God, and therefore God turned him away. He said: "I take revenge!" One of them was the promotion of violence. Because humanity was destroyed by the promotion of violence! And all of God's commentaries were irrational in protecting mankind. Of course, the prophets came and encouraged people to: peace and symbiosis and increase the population. Although this performance was successful, and from an Adam and Eve, there are now 8 billion Adam in the world! But Satan's adverts show the picture of the theorem. Normally deaths are in the midst of people, conflicts and conflicts also occur, but their ratio is below one in a thousand, but the devil's commentary (propaganda) is 999 per thousand. It seems that even a teenager should not be subjected to, or no passengers should be subjected to any car! Perhaps in the past, on every street, we had a teenager, but today there is one or two of them! In fact, the intensity of peace and friendship and tranquility is interpreted by violence.

إدارة التفسیر أو تفسیر الإدارة؟

التفسیر فی الكلمة یعنی اكتشاف الحجاب، أی إزالة الحجاب أو الحجاب: فی الواقع، الشخص الذی یفسر الحجاب الظاهر ویذهب إلى داخل الكلمة. ولكن هل هذا هو نفسه؟ أی أن الكلمة وراء الكلمات هی: المترجم قد جاء إلیها؟ ولذلك، لدینا نوعان على الأقل من التفسیرات: تفسیر التصویت والتعلیق، بصرف النظر عن التصویت الشخصی، هی النصوص القرآنیة وغیرها من السماویة وحتى غیر السماویة، وبعض الكلمات أو المفاهیم هی حازمة! وبعض مثل. وأولئك الذین یفسرون التعلیق غالبا ما یستخدمون كلمات ومفاهیم مماثلة. على سبیل المثال، الصلاة أو الصیام واجبة فی جمیع الأدیان. ولكن كیفیة قراءة الصلاة مختلفة، وهذا یعتمد على أصوات مختلفة. بعض الناس یقولون لماذا الوقوف فی طابور الانتظار! لماذا هی المسافة ولماذا تكلف الكثیر للحج! سنضع لكم فی الحج! ولكن البعض یقول أیضا: من الضروری أن تذهب وتنفق: حول بیت الحجر جاء وعاد. من یقول ماذا تعنی التفسیرات؟ ما هو مطلوب لقراءة! غیر صحیح. ونحن نرى أن العالم یفسر، وإذا لم یكن هناك تعلیق، لم یكن هناك عالم! فی البدایة عندما أراد الله أن خلق البشریة، والملائكة كان تفسیر آخر فی هذا الخلق! قالوا أنه إذا تم إنشاء البشر، فإنها ستكون عنیفة فی الأرض! ویسبب إراقة الدماء ویجعل مجموعات مثل داعش! ولكن الله ارتكب خطأ فی تفسیرهم، جاء رئیس الحماس وشعب أفریر، الذین كانوا مشغولین من حوله! آلاف الملیارات من المرات فی الیوم، والبشر رفع رؤوسهم ویقول: الله مساعدتی! مرة أخرى، الله هو المحتوى مع هؤلاء 7 ملیار نسمة، ویضیف لهم. كل مولود جدید یولد، إن شاء الله، یأمل للبشریة. على الرغم من أنه یعد بأن یبقى نصف الماضی، وقال انه سوف تظهر برهانه، ولكننا نرى أن إمام الوقت لن تصدر عن طریق الإذن! وإلى أن ینتهی العالم ولا تفسر نهایة العالم. كل هذا التفسیر من نهایة العالم یجب أن تؤخذ مرة أخرى! لأن المجموعة تأمل فی البهجة! وهم یعرفون أنها المؤسسة الشیعیة. معنى العودة هنا هو أنه بعد ظهور آكا صاحب الزمان، یبدأ العالم الجدید! سیكون جمیع الشهداء على قید الحیاة، المسیح سوف یأتی من السماء ویصلی من أجل بقیة العالم، والأئمة یعیشون ولسنوات عدیدة سیحكمون. لذلك فی الواقع القاعدة الإلهیة من ذلك الوقت یبدأ. من وجهة النظر هذه، فإن العنف فی العالم، والهجمات الإرهابیة، وما إلى ذلك، لدیه تفسیر مثیر للاهتمام: الشیطان الذی ذهب بعیدا عن الله، واحد من تفسیراته كان: "أنا من النار، والرجل هو من التربة، ولذا فإننی العلیا، و لا ینبغی أن أسجد نفسی قبل آدم. ولكن تفسیره لم یكن مقبولا من الله، وبالتالی تحوله الله بعیدا. وقال: "أنا الانتقام!" وكان أحدها تعزیز العنف. لأن الإنسانیة دمرت من خلال تعزیز العنف! وكل تعلیقات الله كانت غیر عقلانیة فی حمایة البشریة. بطبیعة الحال، جاء الأنبیاء وشجع الناس على: السلام والتعایش وزیادة السكان. على الرغم من أن هذا الأداء كان ناجحا، ومن آدم وحواء، وهناك الآن 8 ملیار آدم فی العالم! لكن إعلانات الشیطان تظهر صورة النظریات. یبدو أنه حتى المراهق لا ینبغی أن یتعرض، أو أی ركاب یجب أن تخضع لأی سیارة! ربما فی الماضی، فی كل شارع، كان لدینا مراهق، ولكن الیوم هناك واحد أو اثنین منهم! والواقع أن شدة السلام والصداقة والهدوء یفسرها العنف.

Management şərh və ya idarə şərh?

Amma eyni? Bu tərcüməçi gəlib ki, sözlərin mahiyyəti? Və oxşar. Və o ki, şərh, onlar tez-tez eyni söz və anlayışlar istifadə edin. Məsələn, dua və ya bütün dinlərdə oruc vacibdir. Amma dua etmək necə müxtəlif və səs bir sıra asılıdır. Bəzi line gözləyir durmaq niyə demək! Niyə uzaqdan Həcc dəyəri kimi! Biz Hacı var! Lakin bəzi insanlar demək sərf və getdi və bir daş ev tur geri gəldi edilməlidir. Belə ki, həmin kim deyir ki, bu nə deməkdir şərh? Kim şərh oxumaq lazımdır! batildir. Biz dünya şərh və dünya şərh deyil, əgər! Onlar insan yüksələn zorakılıq torpaq yaradılmışdır əgər dedi! Və qan salır: ISIS kimi qruplar edir! Amma Rəbb onun təfsiri onları təslim təşviq və onun ətrafında dolu düzəltdiyi insanı yaratdı! Bir dəfə trilyon sonra, insanlar onların rəhbərləri yüksək və Allah mənə kömək demək! 7 milyard əhalinin Allah razı və bu edir. doğulan hər uşaq, insan Khdavndhnvz ümid edir. dünya bitmir və son şərh deyil. Bu Apocalypse bu şərhi belə olmalıdır idi! bir komanda üçün qayıtmaq üçün ümid! Və bu şiələr barədə bilir. Burada throwba

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :