ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

استفاده از کلمات متفاوت، عشق یا نفرت هرکس را از یک موضوع واحد نشان می دهد. مثلا کلمه آمریکا برای خیلی ها، رویا و آزادی و عشق را بیاد می اورد! اما برخی ها نیز ان را مترادف جنایتکار و گانگستر می دانند. حتی کلمه گانگستر و جنایتکار برای خود افراد، و حوزه عملکردی آنها شیرین است! همانطور که ترور و سر بریدن و خون ریزی، برای داعش افتخار محسوب می شود. در مورد حجیم شدن دولت نیز، بحث های مخالف و موافق زیاد است. عده ای می گویند اگر سه وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت، یکی شود دولت کوچکتر می شود! برخی ها هم معتقدند اگر این سه، هریک وزارتخانه جداگانه ای بشوند، دولت چابکتر می شود. برخی از این نظریه ها را زمان اثبات می کند، و برخی دیگر فقط کپی می شوند. مثلا زمانی ماکس وبر، شعاری را مطرح کرد : نگو بنویس! یعنی دستور و مدارک دولتی و شرکتی، نباید شفاهی باشد بلکه همه باید کتبی باشد، که بتوان به آن استناد کرد. وی بروکراسی را با شیرینی تمام! پایه گذاری کرد و سالها بعنوان معمار بوروکراسی مطرح بود. حتی در ایران نیز عده ای با استناد به آیه 288سوره بقره، و همچنین نقل قول معروف از حضرت علی ع، معتقد بودند با نوشتن، دانسته ها راتثبیت می کنیم و: آنها را در بند می کنیم تا بماند. آیت الله منتظری هم در دروس فقه خود می گفت: جوانان و طلبه ها همه چیز را بنویسند، چون حافظه آدم ها در سنین بالا، دچار جمود می شود و اعتماد به آن اشتباه است. اما این نظریه در طول زمان تبدیل شد: به اقیانوسی از کاغذ و نوشته ها و انبوهی از: قوانین و مقررات که مانع رونق کسب و کار: و فعالیت های بشری شد. دشمنی با بوروکراسی آغاز شد! از این تاریخ به بعد بوروکراسی به: مانع تراشی و چوب لای چرخ گذاشتن معنی شد. حجم دولت ها هم همینطور، در جریان تاریخی متفاوت تغییر کرد، و زشت و زیبا شد. در ایران باستان ابتدا ملوک الطوایفی بود! هرکس در گوشه ای خود را شاه می خواند، هخامنش آمد و همه را سرکوب کرد و: خود را شاه شاهان نامید! بنابر این قبل از هخامنشیان، دولت ها کوچک و خود مختار و یا مستقل بودند، و در زمان هخامنشیان همه اینها یک دولت بزرگ شدند: که از آفریقا و اروپا تا چین و هند گسترش داشت، و جاده ابریشم یادگار چنین دورانی است. بعدا دوباره دولت مرکزی، چند بار حذف و اضافه شد: تا ساسانیان بوجود آمدند! در اروپا این وسعت مفهوم نداشت و: کشور در آنجا همان شهر بود! یعنی آتن و رم، یونان و روم را می ساحتند و: تمدن به معنی شهر نشینی بود، نه کشور نشینی ! و این امر نهایتا به قوم گرایی در قرون وسطا، مانند ژرمن ها و گل ها و انگلو ساکسون و وایکینگها رسید. با انقلاب صنعتی، این جزیره ها بطور مجزا بزرگ می شدند، ولی بعد از انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا تشکیل می شود و: نقش دولتها پررنگ می گردد. اما در شرق همچنان بین ملوک الطوایفی و: دولت مرکزی نوسانات در جریان بود، عباسیان و صفویان و قاجاریه دولت مرکزی بودند، فواصل آنها خودمختاری و قوم گرایی پر می کرد. بعد از انقلاب اسلامی، در ابتدا جنگهای داخلی سعی داشت: قومیت گرایی را بر دولت مرکزی تحمیل نماید، ولی با شروع جنگ تحمیلی نیاز به وحدت شکل گرفت، و دولت مرکزی تثبیت شد. اما دنیا نیز به این مرکزیت احتیاج داشت، لذا پس از رحلت امام خمینی، ابتدا مرزهای تعیین شده توسط انگلیس تثبیت شد، و بیش از 200کشور با ارتش های جداگانه تشکیل گردید. ولی با حملات داعش نیاز به وحدت جهان، زیر یک حکومت مرکزی ضد داعش، بالا گرفت و اکنون دولت ایران، دولت مرکزی جهانی است...

The bulk government or: the developed state?

Using different words makes love or hates each one from a single subject. For example, America's word for many people remembers dream, freedom and love! But some also regard it as a criminal and gangster. Even the gangster and criminal gang for the people themselves and their functional area is sweet! As the assassination and bloodshed, it is proud for ISIS. There is a lot of controversy about the bulk of the government. Some say that if the three ministries of industry and mining and commerce become one, then the government will become smaller! Some also believe that if these three, each ministry are separate, the government becomes more agile. Some of these theories prove time, and others only copy. For example, Max Weber's time spoke: Do not write! That is, government and corporate orders should not be oral, but all must be written in order to be cited. He has a bureaucracy with all the sweets! He founded many years as a bureaucratic architect. Even in Iran, some people based on verse 288 of Surah al-Baqarah, as well as the famous Quran from Imam Ali, believed that by writing, we would fix the knowledge and: we put them together to stay. Ayatollah Montazeri also said in his jurisprudence: young people and students write everything, because the memory of people of the ages, suffers from fatigue and trust in it is wrong. But this theory became over time: an ocean of paper and writing and a bunch of laws and regulations that prevented business prosperity and human activities. Enemy began with bureaucracy! From that date onwards, the bureaucracy became meaningful: an obstacle and a stick. Similarly, the size of the state changed in a different history, and was ugly and beautiful. In ancient Persia, Maluku al-Tawaifi was first! Everyone who calls on the king in his corner, Achaemenid came and suppressed everyone, and called himself King of the Kings! Thus, before the Achaemenids, the states were small, autonomous or autonomous, and during the Achaemenid times all of them became a great government: from Africa and Europe to China and India, and the Silk Road was a relic of such a period. Later again, the central government was removed and added many times: until the Sasanians were created! In Europe, this scope did not mean, and the country was the same! That means Athens and Rome, Greece and Rome: Civilization means township, not country! And this eventually came to medieval folklore, such as the Germans and the flowers, and the Anglo-Saxon and the Vikings. With the industrial revolution, these islands grew apart, but after the Islamic Revolution, the European Union is formed, and the role of governments is highlighted. But in the east between the Mauluk-al-Tawaiifi and the central government of fluctuations, the Abbasids, the Safavids and the Qajars were the central government, their distances filled with autonomy and ethnocentrism. After the Islamic Revolution, at first civil wars attempted to impose ethnicism on the central government, but the start of the imposed war required unity, and the central government was stabilized. But the world also needed this centrality, so after the death of Imam Khomeini, the boundaries established by the United Kingdom were first established, and more than 200 countries were formed with separate armies. But with ISIL's attacks, the need for unity of the world, under an anti-ISIS central government, was raised, and now the Iranian government is a global central government...

الحكومة الأكبر أو: الدولة المتقدمة؟

استخدام كلمات مختلفة یجعل الحب أو الكراهیة كل واحد من موضوع واحد. على سبیل المثال، كلمة أمریكا لكثیر من الناس یتذكر حلم والحریة والحب! ولكن البعض یعتبرونه أیضا جنائیا وعصابات. حتى العصابات والعصابة الإجرامیة للشعب أنفسهم، ومجال وظیفتها حلوة! وباعتبارها الاغتیال وإراقة الدماء، فإنها تفخر بتنظیم داعش. هناك الكثیر من الجدل حول الجزء الأكبر من الحكومة. یقول البعض أنه إذا أصبحت الوزارات الثلاث للصناعة والتعدین والتجارة واحدة، ثم الحكومة سوف تصبح أصغر! ویعتقد البعض أیضا أنه إذا كانت هذه الوزارات الثلاث منفصلة، ​​فإن الحكومة تصبح أكثر مرونة. بعض هذه النظریات تثبت الوقت، والبعض الآخر فقط نسخ. على سبیل المثال، اقترح وقت ماكس ویبر شعارا: لا تكتب! وهذا یعنی أن الحكومة وأوامر الشركات لا ینبغی أن تكون شفویة، ولكن یجب أن تكون مكتوبة جمیعا من أجل أن استشهد. لدیه بیروقراطیة مع جمیع الحلویات! أسس سنوات عدیدة كمهندس بیروقراطی. حتى فی إیران، بعض الناس على أساس الآیة 288 من سورة البقرة، فضلا عن الاقتباس الشهیر من الإمام علی، یعتقد أنه من خلال الكتابة، ونحن سوف إصلاح المعرفة و: وضعنا معا للبقاء. كما قال آیة الله مونتازیری فی فقهه: "الشباب والطلاب یكتبون كل شیء، لأن ذكرى الناس فی العصور، الذین یعانون من البؤس، والثقة فیه أمر خاطئ. ولكن هذه النظریة أصبحت مع مرور الوقت: محیط من الورق والكتابة ومجموعة من القوانین واللوائح التی حالت دون ازدهار الأعمال والأنشطة البشریة. بدأ العدو مع البیروقراطیة! ومنذ ذلك التاریخ فصاعدا، أصبحت البیروقراطیة ذات معنى: عقبة وعصا. كما تغیر حجم الحكومات فی تاریخ مختلف، وكان قبیحا وجمیلة. فی بلاد فارس القدیمة، كان مالوكو الطویفی أولا! كل من یدعو الملك فی ركنه، جاء أخمینید وقمع الجمیع، ودعا نفسه ملك الملوك! وهكذا، قبل الدول الأخمینیة كانت الدول صغیرة أو مستقلة أو مستقلة، وخلال العصر الأخمینی أصبح كل منهم حكومة عظیمة: من أفریقیا وأوروبا إلى الصین والهند، وكان طریق الحریر بقایا هذه الفترة. فی وقت لاحق مرة أخرى، تم إزالة الحكومة المركزیة، وأضاف عدة مرات: حتى تم إنشاء الساسانیین! فی أوروبا، وهذا النطاق لا یعنی، والبلد كان هو نفسه! وهذا یعنی أثینا وروما والیونان وروما: الحضارة تعنی البلدات، ولیس البلد! وجاء هذا فی نهایة المطاف إلى الفولكلور فی القرون الوسطى، مثل الألمان والزهور، والأنجلو ساكسون والفایكنج. مع الثورة الصناعیة، نمت هذه الجزر، ولكن بعد الثورة الإسلامیة، یتم تشكیل الاتحاد الأوروبی، ویتم تسلیط الضوء على دور الحكومات. ولكن فی الشرق بین مولوك الطوییفی والحكومة المركزیة من التقلبات، كان العباسیین والصفویین والقاجار الحكومة المركزیة، ومسافاتهم ملیئة بالحكم الذاتی والنزعة العرقیة. بعد الثورة الإسلامیة، فی الحروب الأهلیة الأولى حاولت فرض العرقیة على الحكومة المركزیة، ولكن بدء الحرب المفروضة یتطلب الوحدة، واستقرت الحكومة المركزیة. ولكن العالم بحاجة أیضا إلى هذه المركزیة، وبعد وفاة الإمام الخمینی، تم إنشاء الحدود التی أنشأها البریطانیون لأول مرة، وشكلت أكثر من 200 دولة مع جیوش منفصلة. ولكن مع هجمات داعش، تم رفع الحاجة إلى وحدة العالم، فی ظل حكومة مركزیة ضد داعش، والآن أصبحت الحكومة الإیرانیة حكومة مركزیة عالمیة ...

Toplu hökumət və ya inkişaf etmiş dövlət?

Fərqli sözlər istifadə edərək, hər biri bir mövzudan sevgi və ya nifrət edir. Məsələn, Amerikanın çoxu üçün sözü yuxu, azadlıq və sevgi xatırlayır! Amma bəziləri də bunu cinayət və gangster hesab edirlər. Hətta xalqın özləri üçün gangster və cinayət şəbəkəsi və onların funksional sahəsi şirindir! Sui-qəsd və qan tökülməsi kimi, ISIS üçün qürur duyur. Hökumətin böyük hissəsi haqqında bir çox mübahisələr var. Bəziləri deyirlər ki, əgər üç nazirlik sənayesi və mədənçilik və ticarət nazirliklərindən birinə çevrilirsə, onda hökumət daha kiçik olacaq! Bəziləri inanırlar ki, əgər bu üç, hər bir nazirlik ayrıdırsa, hökumət daha çevik olur. Bu nəzəriyyələrin bəziləri vaxtını sübut edir, digərləri yalnız surətini sübut edir. Məsələn, Max Weber zaə hökumətlərin rolu vurğulandı.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :