ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

طرح تلاوت ایرانی (شیعی یا علوی)

همانطور که میدانیم : تلاوت قران ایرانی ها از روی تلاوت مصری ها بود، که در قرن گذشته از طریق گرامافون، یا نوار ضبط صوت به دستشان می رسید، و از روی آن تمرین می کردند. البته در ایران هم در مکتب خانه ها، یا بر سر مزار فوت شدگان، تلاوت قران انجام می شد ولی، مانند کتابت قران، مورد هجوم فرهنگی قرار گرفت، و به فراموشی سپرده شد. هجوم فرهنگی را آل سعود، به کمک وهابیون آغاز کردند. آنها برای اینکه بهانه ای برای: تخریب قبور ائمه داشته باشند، گفتند شیعه دین دیگری دارد! و کتاب و قران آن جدا است، لذا عرب زدگان! قرآن بایسنقری یا تجویدی را کنار گذاشتند، و به قران طه عثمان روی آوردند. و تلاوت کنندگان هم، برای اینکه بتوانند در عرصه بین المللی مطرح شوند، از عبدالباسط شروع کردند. اخیرا مرکز رشد فناوری های مجازی سعی دارد: کتابت قران را دوباره به ایران اسلامی برگرداند، لذا تحت عنوان پروژه ساده نویسی و ساده خوانی، فونت های جدیدی طراحی کرده بنام خط نوین قرانی واضح، ولی نتوانسته از دایره طه عثمان فرار کند! بهر حال قدم مثبتی است که: امیدها به آن بسته است تا بتواند قران بایسنقری و: طاهر خوشنویس را زنده کند. اما مهمتر از کتابت، قرائت یا تلاوت قران است. زیرا کتابت را فقط کاتبان می توانند! ولی تلاوت به عهده همه است. همه مسلمانها  مامورند روزی 10بار، حداقل سوره فاتحه و سوره های کوچک را در: نمازهای یومیه بخوانند چه کتابت بدانند و چه بی سواد باشند. اما تلاوت ایرانی یا مصری و ترکیه یک ایراد اساسی دارد: و آن خالی بودن از احساس است. یعنی شدت توجه به ظاهر و: بیان صحیح مخارج حروف باعث شده تا از معانی قران غافل باشند. ولذا با اینکه قران، سخن گفتن خدا با انسان است، اصلا آن را متوجه نمی شوند! و فقط برای ثواب گوش می دهند. در حالیکه ما در روایات زیاد می خوانیم که: همین صوت و لحن و تلاوت با احساس قران، مردم را جذب می کرد. و مسلما اعراب بدوی هم، با زبان ادبی قران آشنایی کمی داشتند، ولی احساس تلاوت کننده در بیان قران، آنها را متوجه و مجذوب می کرد. زیرا اعراب بدوی زبانشان با: عربی مبین فرق می کرد. مردم مصر هم مانند مردم عراق، زبان دیگری داشتند و بعدا زبان عربی را انتخاب کردند، و لذا بیشتر کلمات آنها عربی فصیح است! که  به قران نزدیکتر است. در حالیکه عربی خود عربستان، اصلا با قران قابل مقایسه نیست. لذا تلاوت مصری بیشتر متوجه درست ادا کردن و: زیبا کردن کلمات است. به همین دلیل برای انها ایات رحمت و بشارت با: ایات عذاب و تهدید تفاوتی ندارد. به همین دلیل باید به دنبال تلاوتی با احساس بود. مانند دکلمه در زبان و ادبیات دیگر، در قران هم استفاده شود. میتوان نرم افزاری را طراحی نمود تا: از سیگنالهای کروموزمی استفاده کرده، صوت داودی را جمع اوری کند! مانند گل کوزه گری که: صدای کوزه گر را، چون گرامافون ضبط می کند. کنار چاه کوفه صدای مناجات و: تلاوت قران امیرالمومنین را باز سازی کرد. و یا با سیمولیشن روش جدیدی در: تلاوت طراحی نمود که کلمات را با زبان اشاره، بطور دقیق به مخاطب منتقل کند. مثلا وقتی صحبت از جهنم و عذاب الهی است، لحن ترسنده باشد. و دستها به کمک لحن جهنم را نشان دهند. و هنگامی هم که صحبت از: نعمات الهی و بهشت است، حالت خوشی به صدا داده شود! زبان بدن به کمک قاری بیاید، تا مردم دقیقا متوجه شوند در: بهشت چه چیزهایی هست و خوشحال شوند. حتی مانند سینمای شش بعدی، نسیم بهشت هم در فضا پخش شود...

Iranian recitation plan

As we know, the recitation of the Iranian Qur'ans was based on Egyptians' recitation, which they received in the last century through gramophones, or tapes, and practiced. In Iran, of course, the recitation of the Qur'an was carried out either in the schools or at the tomb of the dead, but, like the writing of the Quran, was invaded by culture and was forgotten. Al-Saud began the cultural invasion, with the help of the Wahhabis. They said that Shi'ism has another religion in order to have an excuse for: the destruction of the graves of the Imams. And the book and the Qur'an are separate, so the Arabs! The Qur'an left the Bazinqiri or Tajvidi, and turned to the Qur'an of Ta'ha Uthman. And the recitement started from Abdul Baset in order to be able to come up internationally. Recently, the Center for the Development of Virtual Technologies has been trying to turn the book of the Quran back to Islamic Iran, so, under the name of simple programming and simple reading, it designed new fonts called the new Quranic line but could not escape the circle of Ta'ha Uthman! However, it is a positive step: the hopes are closed so that it can revive the Qur'an and: revive the calligrapher. But more important than writing, reading, or reciting the Qur'an. Because your book can only be scribes! But the recipe is for everyone. All Muslims are required to read 10 times a day, at least Surah al-Fatiha and small surahs in: prayers for whatever they know or illiterate. But the Iranian, Egyptian or Turkish recipe has a fundamental objection: it is empty of feeling. That is, the intensity of attention to appearance and: the correct expression of the cost of the letters has led to the neglect of the meaning of the Qur'an. Therefore, although the Qur'an is God's talk with human beings, they do not understand it at all! And they only listen for rewards. While we read in many narratives, the same voice, tune and recite the Qur'an, attracted people. And, of course, primitive Arabs were also familiar with the literary language of the Quran, but the reciprocal feelings of the Qur'anic expression made them understand and fascinate. Because the primitive Arabs differed from their Arabic language. The Egyptian people, like the Iraqi people, had another language and later they chose Arabic, and therefore most of their words are Arabic. Which is closer to the Qur'an. While the Saudi Arabic itself is not comparable to the Quran at all. Therefore, Egyptian recitation is more about realizing and: beautiful words. For this reason, for the sake of mercy and good news, there is no difference between agony and threat. For this reason, you should seek a recipe with a feeling. Like the poem in other languages ​​and literature, it is also used in the Qur'an. You can design software to: use chromosomal signals to collect dao dots! Like a jar of pottery: It's a potter's voice, because it records the gramophone. Along the wells of Kufa, the voice of prayers and: rebuilding the Qur'an of Amir al-Momenin. Or with a new method in Simulations: It was designed to translate the words into the target language accurately to the audience. For example, when speaking of hell and doom, the tone is terrifying. And show your hands with Hell's Tone. And when it comes to divine blessings and paradise, the mood is to be called! The language of the body comes with the help of Qari, so that people will know exactly what they are and what to do with the paradise. Even as a sixth cinema, the breeze of Paradise is also spread in space...

خطة یقرأ الإیرانیة

كما نعلم: القرآن الإیرانی تلاوة تلاوة من المصریین، الذین فی القرن الماضی الفونوغراف، أو المسجل جاء لهم، وأنها تمارس ذلك. وبطبیعة الحال، فی المدارس، أو قبر المتوفى، تلاوة القرآن، ولكن، مثل القرآن، وكان الغزو الثقافی، وكان ینسى. الغزو الثقافی آل سعود، بدأ الوهابیون للمساعدة. أنها تجعل ذریعة لتدمیر أضرحة الأئمة وقال دین الشیعة! وتتم إزالة كتاب القرآن، والعربیة المنكوبة! Baisonghor أو عن طریق الفم التخلی عن القرآن، وتحولت القرآن عثمان طه. وتلاوة من المشاركین، بحیث یمكن أن تثار فی الساحة الدولیة، بدأ عبد. مركز تحاول أن تنمو التقنیات الافتراضیة: rasm عاد مرة أخرى إلى إیران، أنها بسیطة وسهلة القراءة فی إطار هذا المشروع، مصممة خطوط جدیدة خط جدید یسمى اضحة القرآنیة، ولكن لا یمكن الهروب من دائرة عثمان طه! ومع ذلك، خطوة إیجابیة: مغلق نأمل أن Baisonghor والكنیسة: الحیاة الخط النقی. ولكن معظم من الكتابة والقراءة أو قراءة القرآن. فقط لأنه لا یمكن الكتبة كتابك! لكن تلاوة مسؤولیة الجمیع. أمر جمیع المسلمین 10 مرات فی الیوم، على الأقل سورة الفاتحة وسورة صغیرة: الصلوات الخمس وقراءة الكتاب لمعرفة ما أمیون. لكن إیران أو مصر وتركیا یقرأ الخلل الأساسی: كان فارغا من الشعور. شدة ظهور والتعبیر لا یدركون من التكلفة الصحیحة من الحروف المكونة لمعانی القرآن. وذلك مع القرآن، والله على التحدث مع البشر، لم یدرك ذلك! ومجرد الاستماع إلى مكافأة. بینما العدید من التقالید نقرأ أن صوت ونبرة وتلاوة القرآن الشعور، سوف ینجذب الناس. وبالتأكید كان البدو أیضا الألفة قلیلا مع اللغة الأدبیة للقرآن، لكنها لا تشعر تلاوة القرآن، وسوف یفهم ویكون فتنت. لأن البدو بألسنتهم: التعبیر العربی كان مختلفا. المصریون، مثل الشعب العراقی، لغة أخرى، ومن ثم اختارت اللغة العربیة، وبالتالی هی كلمات أكثر بلاغة اللغة العربیة! وهو أقرب إلى الكنیسة. فی حین العربیة السعودیة، والقرآن لا یقارن. ویقرأ المصریة كلما أدركت یتحدث فقط من: الكلمات الجمیلة. حتى بالنسبة لهم، وآیات الرحمة والأخبار الجیدة: علامات نهایة العالم والتهدید لا یختلف. لهذا السبب كنت بحاجة لقراءة مع شعور. كما یتلى فی لغة أخرى، وتستخدم فی القرآن الكریم. یمكن للبرنامج أن تكون مصممة ل: استخدام الكروموسومات من الإشارات، أقحوان صوت جمع! مثل الطین الفخاری هذا الصوت الفخاری، كما سجل الحاكی. الكوفة بشكل جید مع صوت الهتاف: علی إعادة بناء القرآن. أو طریقة جدیدة لمحاكاة فی تصمیم یقرأ الكلمات فی لغة الإشارة، بدقة تنقل إلى الجمهور. على سبیل المثال، عندما یتم معاقبتهم فی الجحیم، لهجة تخاف. والیدین للمساعدة فی إظهار ضبط الجحیم. وعندما یتحدث عن نعمة الله والسماء، والصوت هو جید! قاری لغة الجسد للمساعدة، حتى یعرف الناس بالضبط فی ما هو السماء وتكون سعیدا. حتى فی السینما ستة الأبعاد، الجنة نسیم فی الهواء ...

İran Ya Peyğəmbər! Qur'ani plan

Bildiyimiz kimi İran Quran tilavəti ötən əsrin fonoqraf, və ya maqnitofon onlara gələn misirlilər, oxunması və onlar təcrübə. Əlbəttə, məktəblər, və ya mərhum məzarı Quranda kimi mədəni işğal idi və unudulmuş, Quran oxuyan, lakin. Səud Mədəniyyət işğal, vahabilər kömək etməyə başladı. Onlar imamın qəbirlərinin dağıdılması üçün bəhanə şiə din edib olun! Və kitab Quran çıxarılır, Ərəb qapılmış! Baisonghor ya şifahi Quran tərk, və Osman Taha Quran çevirdi. onlar beynəlxalq aləmdə gündəmə edilə bilər ki, iştirakçıların oxunması, Abdul başladı. Center virtuallaşdırma texnologiyaları inkişaf çalışır: Rasm yenidən İrana qayıdıb, bu layihə çərçivəsində oxumaq üçün sadə və asandır, yeni fonts yeni xətt Quran aydın deyilən nəzərdə tutulmuşdur, lakin dairə Osman Taha kaçamadı! Lakin, bir müsbət addım: təmiz xətt həyat: bu ümid Baisonghor və kilsəsi bağlıdır. Amma yazı ən oxumaq və ya Quran oxuyan. Sadəcə kitab ilahiyyatçılar bilərsiniz, çünki! Lakin bütün məsuliyyəti oxuyan. Bütün müsəlmanlar 10 dəfə bir gün, ən azı surəsi Fatihə və surə kiçik əmr gündəlik beş namaz və savadsız nə bilmək kitab oxuyun. Amma İran və ya Misir və Türkiyə fundamental qüsur oxuyan: bu hissi boşdur. görünüşü və ifadə intensivliyi Quran mənaları təşkil edən hərflərin düzgün dəyəri xəbərsiz. insanlar ilə danışmaq Quran, Allah il

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :