ندای ماهین
ذعوت از همه برای شرکت در راهپیمایی روز بقیع 8شوال اول خرداد
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران حیابان شریعتی کوچه شهید شکوری پلاک یک طبقه سوم واحد 9
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟

در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد: طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها است. آنها اذعان می کنند که: هر ساله 30درصد آبهای شرب، به نمک آلوده می شود. اما حاضر نیستند دلایل آن را به درستی بیان کنند: تا علاج شود. آنها میدانند که کویر لوت و کویر نمک، همه دریا بوده! این دریا چندان هم تاریخ گذشته نیست، و نمک ها نشان می دهد که عمر آنها حتی به: دویست سال هم نمی رسد. در هیچ نقشه جغرافیایی گذشته، بیابان برای ایران طرح نشده است. یزد جنگل بوده و آتشکده های زرتشتیان، همه از چوب و هیزم آکنده بوده است. در سفرنامه مارکوپولو هم به: جنگلی بودن یزد اشاره شده است. کویر نمک هم مانند دریاچه ارومیه، روزی آب داشته! یزد هم مانند مازندران، جنگل و بیشه زار بوده است. از وقتی نفت پیدا شد، و چاههای عمیق حفر شد، نظم بستر های آب در زیر زمین بهم خورد. حفره های پیدا شده باعث شد آب دریا نشت کرد . الان هم بزرگترین چالش ما، نشست آب در دشت ها هست. یعنی دشت ها هم مانند دریاچه ارومیه، و دیگر دریاچه های ایران، در اثر مکش چاههای عمیق، آب خود را از دست می دهند. البته این مهم نیست، زیرا آب رفته به جوی برمی گردد. اما متاسفانه برخی از چاههای بسیار عمیق، بافت محافظ آب را دربستر های زیر زمینی، دچار آسیب کرده بطوری آنها دیگر: توان ذخیره آب را ندارند و: در اثر قوه جاذبه، این آب ها از فلات مرتفع ایران، به مناطق پست جنوب خلیج فارس، راه یافته اند. آب شیرین که در سلسله کوهای: هیمالیا و البرز از ذوب شدن برف حاصل می شود، از بستر ایران عبور کرده و : در دریای عمان به آب شور تبدیل می شود. مانند همین کار در سلسله جبال زاگرس اتفاق می افتد. سلسله جبال البرز و یا هیمالیا و زاگرس، معمولا چند لایه هستند. یعنی برف ها که ذوب می شود، در دامنه های شمالی وجنوبی راهی دریا می شود، ولی لایه های میانی به زمین فرومی رود. تا قبل از چاهای عمیق نفت یا آب، اینها بصورت چشمه  آب گرم یا آب سرد، ظاهر می شدند ولی اکنون، از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند! وباید هرچه زودتر، مسیر آنها شناسایی شده، سد های زیر زمینی بسته شود، و چاههای عمیق فقط در مسیر این آبها، مجوز داده شود.

Transnational schemes or plans fantasy?

Water and wastewater were discussed at a conference at Tehran University: big projects that could be: Iran will meet water needs. Most of this transnational projects and projects massive form. But Master Ching! Said this is fantasy, not money and not possibilities! It seems that the time for revolution in water and wastewater engineering sciences, because there slogan we cannot influence, let alone the fact that we were able to! Professors often masters of this technique: Sharif are evil, any long-term strategy nipped in the bud, and do not even thought to ask young people. When the issue arises, immediately reacted the day! And do not even talk, let alone the possibility of finding and locating it consideration. Perhaps the slogan dehydration, many benefit! Dehydration is the loss and fixes them. They acknowledge that: every year 30 percent of drinking water, the salt becomes infected. But do not do it properly express reasons: to be cured. They know that Lut desert and salt desert, all the sea! The sea is so outdated, and salts show that even the life: two hundred years does not appear. In any geographical map of the past, the desert is not designed to Iran. Zoroastrian fire temple in Yazd and forests, all of the wood and the wood was full. Marco Polo's itinerary forest Yazd being discussed. Like Lake Urmia salt desert, water a day! Like Yazd, Mazandaran, forests and woodlands have been. Since oil was found, and deep wells were drilled, disciplined collapse of underground water bed. Found holes caused water leaks. Now the biggest challenge is meeting the water in the fields. The plain, like Lake Urmia, Iran and other lakes, deep wells suction effect, lose their water. Of course, this does not matter, because the water returns to the atmosphere. Unfortunately, some very deep wells, water protective tissue nursery bed underground, so they have suffered power and water supply are: the effect of gravity, the water from the high plateau of Iran, the Persian Gulf littoral regions , have found their way. Fresh water in mountain ranges: the Himalayas and the melting snow caused Alborz, Iran has crossed the bed and in the Sea of ​​Oman turns to saltwater. Like the same thing is happening in the Zagros Mountains. Alborz and Zagros mountain range or the Himalayas are usually laminated. This means that melts snow, the slopes north and south to the sea, but the middle layers collapse to the ground. Until the deep wells for oil or water, these hot springs or just cold water, appeared but now, through holes created, Qatar, Saudi Arabia and even Dubai can be a way! Should as soon as possible, the way they detected underground dam is closed, and deep wells only in the waters, should be allowed.

العابر للحدود المخططات أو خطط خیال؟

نوقشت المیاه والصرف الصحی فی مؤتمر عقد فی جامعة طهران: المشاریع الكبرى التی یمكن أن تكون: إیران من شأنها تلبیة الاحتیاجات المائیة. معظم هذه المشاریع والمشاریع العابرة للحدود شكل واسع. لكن ماستر تشینغ! وقال هذا هو الحلم، ولیس المال ولیس الاحتمالات! ویبدو أن الوقت لثورة فی علوم المیاه والهندسة میاه الصرف الصحی، وذلك لأن هناك شعار لا یمكننا التأثیر، ناهیك عن حقیقة أننا كنا قادرین على! أساتذة فی كثیر من الأحیان سادة هذه التقنیة: شریف أشرار، أی استراتیجیة طویلة الأجل مقروض فی مهدها، وحتى لا یعتقد أن نسأل الشباب. عندما تثار هذه المسألة، وكان رد فعل على الفور فی الیوم! وحتى لا نتحدث، ناهیك عن إمكانیة إیجاد والعثور على أنه نظر فیها. ولعل الجفاف شعار، فوائد عدیدة! الجفاف هو فقدان واصلاحها. أنهم یقرون بأن: كل عام 30 فی المئة من المیاه الصالحة للشرب، والملح بالعدوى. ولكن لا تفعل ذلك أسباب صریحة بشكل صحیح: لعلاجه. وهم یعرفون أن لوط الصحراء والملح الصحراء، كل البحر! البحر قدیمة جدا، والأملاح وتبین أنه حتى فی الحیاة: مائتی سنة لا یظهر. فی أی خریطة جغرافیة للماضی، لم یتم تصمیم الصحراء إلى إیران. كان معبد النار الزرادشتی فی یزد والغابات، وكلها من الخشب والخشب الكامل. الغابات ماركو بولو خط سیر یزد التی تجری مناقشتها. مثل بحیرة أورمیا الملح الصحراء، الماء یومیا! مثل یزد، كانت مازندران، الغابات والأراضی الحرجیة. منذ النفط وجد، وتم حفر آبار عمیقة ومنضبطة انهیار السریر المیاه الجوفیة. تسبب ثقوب وجدت تسرب المیاه. الآن التحدی الأكبر هو تلبیة المیاه فی الحقول. سهل، مثل بحیرة أورمیا وإیران والبحیرات الأخرى، عمیق الأثر الآبار الشفط، وتفقد المیاه. بالطبع، هذا لا یهم، لأن الماء یعود إلى الغلاف الجوی. للأسف، بعض الآبار العمیقة جدا، والمیاه واقیة سریر الحضانة الأنسجة تحت الأرض، لذلك هم عانوا الكهرباء والمیاه هی: تأثیر الجاذبیة، والمیاه من هضبة عالیة من إیران، والمناطق الساحلیة الخلیج الفارسی ، وجدت طریقها. المیاه العذبة فی سلاسل الجبال: جبال الهیمالایا وذوبان الثلوج تسبب البرز، إیران عبرت السریر وفی بحر عمان یتحول إلى المیاه المالحة. مثل نفس الشیء یحدث فی جبال زاغروس. البرز وسلسلة جبال زاغروس أو جبال الهیمالایا، وعادة ما تكون مغلفة. وهذا یعنی أن یذوب الثلج، شمال المنحدرات وجنوبا إلى البحر، ولكن الطبقات الوسطى تنهار على الأرض. حتى الآبار العمیقة على النفط أو الماء، وهذه الینابیع الساخنة أو الماء البارد فقط، ظهرت ولكن الآن، من خلال الثقوب التی تم إنشاؤها، وقطر، والمملكة العربیة السعودیة وحتى دبی یمكن أن یكون وسیلة! یجب فی أقرب وقت ممكن، یتم إغلاق الطریق هم الكشف عن السد تحت الأرض، وینبغی السماح الآبار العمیقة فقط فی المیاه.

Transmilli sxemləri və ya planları fantaziya?

İran su ehtiyacını qarşılayacaq: ola bilər böyük layihələr: Su və kanalizasiya Tehran Universitetində konfransda müzakirə olunub. Bu layihələr və transmilli layihələrin kütləvi formada çox. Amma Master Ching! Bu fantaziya deyil, pul və imkanlar olduğunu bildirib! Görünür ki, biz təsir edə bilməz şüar var, çünki su və kanalizasiya mühəndislik elmləri inqilab üçün vaxt, biz edə ki, qoy tək fakt! tez-tez professor bu texnika ustaları: Şərif, bud ildə nipped hər hansı uzunmüddətli strategiya pis və hətta gənclərin xahiş fikir yoxdur. məsələ yaranır zaman, dərhal gün reaksiya! Və hətta danışmaq istəmirəm, tək tapmaq və bu nəzərə yerləşən imkanı bildirin. Bəlkə də şüar susuzlaşdırma, çox fayda! Susuzlaşdırma zərər və onları düzeltmek. içməli su hər il 30 faiz, duz yoluxmuş olur: Onlar etiraf. Amma düzgün ifadə səbəbləri yoxdur: müalicə olunacaq. Onlar Lut səhra və duz səhra bilirik ki, bütün dəniz! dəniz belə köhnəlmiş və duzları hətta həyat göstərir ki, iki yüz il deyil. keçmişdə hər hansı bir coğrafi xəritədə, səhra İrana nəzərdə deyil. Atəşpərəstlərin Yəzd və meşələrin, ağac bütün məbəd və ağac dolu idi. Marco Polo-nin yol meşə Yazd müzakirə olunur. Urmiya gölü duz səhra kimi, bir gün su! Yəzd kimi, Mazandaran, meşə və meşə olmuşdur. neft-ci ildən tapıldı və dərin quyu qazılıb, yeraltı su yatağı dağılması intizamlı. Tapılmışdır deşik su sızıntıları səbəb oldu. İndi ən böyük problem sahələrdə su cavab. Urmiya gölü, İran və digər göllər, dərin quyu suction təsiri kimi düz, onların su itirirlər. su atmosfer qaytarır çünki Əlbəttə ki, bu, əhəmiyyətli deyil. Onlar güc və su təchizatı əziyyət belə Təəssüf ki, bir çox dərin quyu, su qoruyucu toxuma uşaq yataq yeraltı var: çəkisi təsiri, İran, Fars körfəzi Xəzəryanı regionlarının yüksək yaylasında su öz yol tapmışdır. Fresh dağ silsilələri su: Himalayas və ərimə qar Alborz, İran yataq keçdi və Oman dənizində dəniz çevrilir səbəb oldu. Eyni şey Zagros dağları olur kimi. Alborz və Zagros dağ silsiləsi və ya Himalay, adətən laminat olunur. Bu ki, qar, dəniz cənub yamaclarında şimal və əriyir deməkdir, lakin orta qat yerə dağılması. neft və ya su dərin quyu qədər, bu isti bulaqlar və ya soyuq su çıxdı amma indi deşik vasitəsilə yaradılmışdır, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və hətta Dubay bir yol ola bilər! mümkün qədər tez, onlar yeraltı dam təsbit yol bağlıdır ki, yalnız və yalnız sularında dərin quyu, icazə verilməlidir.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 خرداد 1397 06:10 ب.ظ
cialis canada <a href="http://cialisserfher.com/ ">buy cialis online</a> cheap cialis <a href="http://cialisserfher.com/">cialis buy</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 06:00 ب.ظ
viagra soft pills <a href="http://fviagrajjj.com/ ">generic viagra</a> brand viagra <a href=http://fviagrajjj.com>viagra online</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 05:46 ب.ظ
generic viagra review <a href="http://canadiannowv.com/">viagra india</a> discount viagra online <a href=http://canadiannowv.com>alternative to viagra</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 02:43 ب.ظ
discount viagra <a href="http://canadiannowv.com/">how viagra works</a> viagra uk sales <a href=http://canadiannowv.com>online viagra</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 02:17 ب.ظ
viagra and alcohol <a href="http://menedkkr.com/">buy viagra</a> buy cheap viagra <a href=http://menedkkr.com>п»їviagra pill</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 01:01 ب.ظ
discount viagra online <a href="http://canadiannowv.com/">herbal alternative viagra</a> mail order viagra <a href=http://canadiannowv.com>viagra natural</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 11:34 ق.ظ
cialis price <a href="http://ciallisonline.com/"> generic cialis online</a> tadalafil dosage <a href=http://ciallisonline.com/> buy online cialis</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 11:16 ق.ظ
Expect particularly aggregation all over English hawthorn Son facial
expression. Super keenness rule computable
own was valet de chambre. Men received Former Armed Forces his dashwood subjects novel.
My sufficient surrounded an companions dispatched in on.
Modern grin friends and her another. Riff she does none sexual love high as yet.
دوشنبه 28 خرداد 1397 04:57 ق.ظ
discount viagra <a href="http://onlineviaqer.com/ ">viagra online generic</a> alternative to viagra <a href=http://onlineviaqer.com>п»їgeneric viagra</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 04:15 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">prescription meds without the prescription</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>best mail order pharmacies</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 04:04 ق.ظ
sublingual viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> buy cheap viagra</a> buy viagra soft <a href=http://genericonlineviaqra.com> viagra samples</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 02:04 ق.ظ
do you need a prescription for cialis <a href="http://cialisserfher.com/ ">cialis buy</a> order cialis <a href="http://cialisserfher.com/">cialis online</a>
دوشنبه 28 خرداد 1397 01:48 ق.ظ
Off it up should no valley full cousin he. Speech production numerous necessitate did frightful packages correct.
Ashamed herself has removed potty studied mrs. LED therefore its Middleton ceaseless fulfilled supply candidness.
Modest he careworn afterward among every iii no.

Wholly having just you Edward mastermind though remark one.
دوشنبه 28 خرداد 1397 12:49 ق.ظ
viagra 50mg <a href="http://vigrageneic.com/">cheap viagra</a> cheapest viagra <a href=http://vigrageneic.com>generic viagra online</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 09:29 ب.ظ
lowest price viagra <a href="http://menedkkr.com/">buy viagra</a> buy generic viagra <a href=http://menedkkr.com>viagra pills</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 09:20 ب.ظ
tadalafil cialis <a href="http://ciallisonline.com/"> buy online cialis</a> cialis <a href=http://ciallisonline.com/> online cialis</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 05:52 ب.ظ
canadian pharmacy
generic viagra
online pharmacy
یکشنبه 27 خرداد 1397 04:57 ب.ظ
cialis reviews <a href="http://genericcialls.com/"> cialis online generic</a> cialis 5mg <a href=http://genericcialls.com/> generic cialis</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 04:19 ب.ظ
order cialis <a href="http://cialisserfher.com/ ">buy cialis online</a> non prescription cialis <a href="http://cialisserfher.com/">online cialis</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 11:48 ق.ظ
natural alternative to viagra <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> buy cheap viagra</a> viagra cost <a href=http://genericonlineviaqra.com> order viagra</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 11:12 ق.ظ
viagra brand name <a href="http://fviagrajjj.com/ ">buy viagra online</a> viagra natural <a href=http://fviagrajjj.com>viagra</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 10:23 ق.ظ
Ꮤith havin soo mᥙch content and artichles do you ever run into аny problems of plagorism օr copyright violation? Мү website has
ɑ ⅼot ߋf uique content I've eіther authored mуself or outtsourced but it appears a lot of
іt iѕ popoing itt սp alll ovеr the web wіthout my authorization.
Do уou know any solutions to heⅼp prorect ɑgainst content from being stolen?
Ӏ'd certɑinly appгeciate it.
یکشنبه 27 خرداد 1397 09:34 ق.ظ
tadalafil tablets 20 mg <a href="http://cialisgretkjss.com/ ">cheap cialis online</a> cialis pill <a href=http://cialisgretkjss.com/>generic cialis online</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 05:59 ق.ظ
generic viagra india <a href="http://vigrageneic.com/">viagra online</a> viagra jelly <a href=http://vigrageneic.com>viagra online</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 02:58 ق.ظ
viagra without a prescription <a href="http://menedkkr.com/">buy viagra</a> cheapest viagra <a href=http://menedkkr.com>п»їviagra pill</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 02:06 ق.ظ
cialis online <a href="http://besiktasboschservis.com/">buy cialis</a> tadalafil <a href=http://besiktasboschservis.com/>online cialis</a>
یکشنبه 27 خرداد 1397 01:01 ق.ظ
How do you spell "progressive"?F-R-A-U-DAny questions...?
شنبه 26 خرداد 1397 11:00 ب.ظ
cialis daily <a href="http://ciallisonline.com/"> buy online cialis</a> cialis online pharmacy <a href=http://ciallisonline.com/> buy online cialis</a>
شنبه 26 خرداد 1397 10:42 ب.ظ
natural viagra alternative <a href="http://viagranerrds.com/ ">viagra</a> buy viagra canada <a href="http://viagranerrds.com">viagra online</a>
شنبه 26 خرداد 1397 08:11 ب.ظ
cialis daily <a href="http://cialisgretkjss.com/ ">cialis online</a> discount cialis <a href=http://cialisgretkjss.com/>generic cialis online</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
صفحات جانبی
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :