ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟

در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد: طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها است. آنها اذعان می کنند که: هر ساله 30درصد آبهای شرب، به نمک آلوده می شود. اما حاضر نیستند دلایل آن را به درستی بیان کنند: تا علاج شود. آنها میدانند که کویر لوت و کویر نمک، همه دریا بوده! این دریا چندان هم تاریخ گذشته نیست، و نمک ها نشان می دهد که عمر آنها حتی به: دویست سال هم نمی رسد. در هیچ نقشه جغرافیایی گذشته، بیابان برای ایران طرح نشده است. یزد جنگل بوده و آتشکده های زرتشتیان، همه از چوب و هیزم آکنده بوده است. در سفرنامه مارکوپولو هم به: جنگلی بودن یزد اشاره شده است. کویر نمک هم مانند دریاچه ارومیه، روزی آب داشته! یزد هم مانند مازندران، جنگل و بیشه زار بوده است. از وقتی نفت پیدا شد، و چاههای عمیق حفر شد، نظم بستر های آب در زیر زمین بهم خورد. حفره های پیدا شده باعث شد آب دریا نشت کرد . الان هم بزرگترین چالش ما، نشست آب در دشت ها هست. یعنی دشت ها هم مانند دریاچه ارومیه، و دیگر دریاچه های ایران، در اثر مکش چاههای عمیق، آب خود را از دست می دهند. البته این مهم نیست، زیرا آب رفته به جوی برمی گردد. اما متاسفانه برخی از چاههای بسیار عمیق، بافت محافظ آب را دربستر های زیر زمینی، دچار آسیب کرده بطوری آنها دیگر: توان ذخیره آب را ندارند و: در اثر قوه جاذبه، این آب ها از فلات مرتفع ایران، به مناطق پست جنوب خلیج فارس، راه یافته اند. آب شیرین که در سلسله کوهای: هیمالیا و البرز از ذوب شدن برف حاصل می شود، از بستر ایران عبور کرده و : در دریای عمان به آب شور تبدیل می شود. مانند همین کار در سلسله جبال زاگرس اتفاق می افتد. سلسله جبال البرز و یا هیمالیا و زاگرس، معمولا چند لایه هستند. یعنی برف ها که ذوب می شود، در دامنه های شمالی وجنوبی راهی دریا می شود، ولی لایه های میانی به زمین فرومی رود. تا قبل از چاهای عمیق نفت یا آب، اینها بصورت چشمه  آب گرم یا آب سرد، ظاهر می شدند ولی اکنون، از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند! وباید هرچه زودتر، مسیر آنها شناسایی شده، سد های زیر زمینی بسته شود، و چاههای عمیق فقط در مسیر این آبها، مجوز داده شود.

Transnational schemes or plans fantasy?

Water and wastewater were discussed at a conference at Tehran University: big projects that could be: Iran will meet water needs. Most of this transnational projects and projects massive form. But Master Ching! Said this is fantasy, not money and not possibilities! It seems that the time for revolution in water and wastewater engineering sciences, because there slogan we cannot influence, let alone the fact that we were able to! Professors often masters of this technique: Sharif are evil, any long-term strategy nipped in the bud, and do not even thought to ask young people. When the issue arises, immediately reacted the day! And do not even talk, let alone the possibility of finding and locating it consideration. Perhaps the slogan dehydration, many benefit! Dehydration is the loss and fixes them. They acknowledge that: every year 30 percent of drinking water, the salt becomes infected. But do not do it properly express reasons: to be cured. They know that Lut desert and salt desert, all the sea! The sea is so outdated, and salts show that even the life: two hundred years does not appear. In any geographical map of the past, the desert is not designed to Iran. Zoroastrian fire temple in Yazd and forests, all of the wood and the wood was full. Marco Polo's itinerary forest Yazd being discussed. Like Lake Urmia salt desert, water a day! Like Yazd, Mazandaran, forests and woodlands have been. Since oil was found, and deep wells were drilled, disciplined collapse of underground water bed. Found holes caused water leaks. Now the biggest challenge is meeting the water in the fields. The plain, like Lake Urmia, Iran and other lakes, deep wells suction effect, lose their water. Of course, this does not matter, because the water returns to the atmosphere. Unfortunately, some very deep wells, water protective tissue nursery bed underground, so they have suffered power and water supply are: the effect of gravity, the water from the high plateau of Iran, the Persian Gulf littoral regions , have found their way. Fresh water in mountain ranges: the Himalayas and the melting snow caused Alborz, Iran has crossed the bed and in the Sea of ​​Oman turns to saltwater. Like the same thing is happening in the Zagros Mountains. Alborz and Zagros mountain range or the Himalayas are usually laminated. This means that melts snow, the slopes north and south to the sea, but the middle layers collapse to the ground. Until the deep wells for oil or water, these hot springs or just cold water, appeared but now, through holes created, Qatar, Saudi Arabia and even Dubai can be a way! Should as soon as possible, the way they detected underground dam is closed, and deep wells only in the waters, should be allowed.

العابر للحدود المخططات أو خطط خیال؟

نوقشت المیاه والصرف الصحی فی مؤتمر عقد فی جامعة طهران: المشاریع الكبرى التی یمكن أن تكون: إیران من شأنها تلبیة الاحتیاجات المائیة. معظم هذه المشاریع والمشاریع العابرة للحدود شكل واسع. لكن ماستر تشینغ! وقال هذا هو الحلم، ولیس المال ولیس الاحتمالات! ویبدو أن الوقت لثورة فی علوم المیاه والهندسة میاه الصرف الصحی، وذلك لأن هناك شعار لا یمكننا التأثیر، ناهیك عن حقیقة أننا كنا قادرین على! أساتذة فی كثیر من الأحیان سادة هذه التقنیة: شریف أشرار، أی استراتیجیة طویلة الأجل مقروض فی مهدها، وحتى لا یعتقد أن نسأل الشباب. عندما تثار هذه المسألة، وكان رد فعل على الفور فی الیوم! وحتى لا نتحدث، ناهیك عن إمكانیة إیجاد والعثور على أنه نظر فیها. ولعل الجفاف شعار، فوائد عدیدة! الجفاف هو فقدان واصلاحها. أنهم یقرون بأن: كل عام 30 فی المئة من المیاه الصالحة للشرب، والملح بالعدوى. ولكن لا تفعل ذلك أسباب صریحة بشكل صحیح: لعلاجه. وهم یعرفون أن لوط الصحراء والملح الصحراء، كل البحر! البحر قدیمة جدا، والأملاح وتبین أنه حتى فی الحیاة: مائتی سنة لا یظهر. فی أی خریطة جغرافیة للماضی، لم یتم تصمیم الصحراء إلى إیران. كان معبد النار الزرادشتی فی یزد والغابات، وكلها من الخشب والخشب الكامل. الغابات ماركو بولو خط سیر یزد التی تجری مناقشتها. مثل بحیرة أورمیا الملح الصحراء، الماء یومیا! مثل یزد، كانت مازندران، الغابات والأراضی الحرجیة. منذ النفط وجد، وتم حفر آبار عمیقة ومنضبطة انهیار السریر المیاه الجوفیة. تسبب ثقوب وجدت تسرب المیاه. الآن التحدی الأكبر هو تلبیة المیاه فی الحقول. سهل، مثل بحیرة أورمیا وإیران والبحیرات الأخرى، عمیق الأثر الآبار الشفط، وتفقد المیاه. بالطبع، هذا لا یهم، لأن الماء یعود إلى الغلاف الجوی. للأسف، بعض الآبار العمیقة جدا، والمیاه واقیة سریر الحضانة الأنسجة تحت الأرض، لذلك هم عانوا الكهرباء والمیاه هی: تأثیر الجاذبیة، والمیاه من هضبة عالیة من إیران، والمناطق الساحلیة الخلیج الفارسی ، وجدت طریقها. المیاه العذبة فی سلاسل الجبال: جبال الهیمالایا وذوبان الثلوج تسبب البرز، إیران عبرت السریر وفی بحر عمان یتحول إلى المیاه المالحة. مثل نفس الشیء یحدث فی جبال زاغروس. البرز وسلسلة جبال زاغروس أو جبال الهیمالایا، وعادة ما تكون مغلفة. وهذا یعنی أن یذوب الثلج، شمال المنحدرات وجنوبا إلى البحر، ولكن الطبقات الوسطى تنهار على الأرض. حتى الآبار العمیقة على النفط أو الماء، وهذه الینابیع الساخنة أو الماء البارد فقط، ظهرت ولكن الآن، من خلال الثقوب التی تم إنشاؤها، وقطر، والمملكة العربیة السعودیة وحتى دبی یمكن أن یكون وسیلة! یجب فی أقرب وقت ممكن، یتم إغلاق الطریق هم الكشف عن السد تحت الأرض، وینبغی السماح الآبار العمیقة فقط فی المیاه.

Transmilli sxemləri və ya planları fantaziya?

İran su ehtiyacını qarşılayacaq: ola bilər böyük layihələr: Su və kanalizasiya Tehran Universitetində konfransda müzakirə olunub. Bu layihələr və transmilli layihələrin kütləvi formada çox. Amma Master Ching! Bu fantaziya deyil, pul və imkanlar olduğunu bildirib! Görünür ki, biz təsir edə bilməz şüar var, çünki su və kanalizasiya mühəndislik elmləri inqilab üçün vaxt, biz edə ki, qoy tək fakt! tez-tez professor bu texnika ustaları: Şərif, bud ildə nipped hər hansı uzunmüddətli strategiya pis və hətta gənclərin xahiş fikir yoxdur. məsələ yaranır zaman, dərhal gün reaksiya! Və hətta danışmaq istəmirəm, tək tapmaq və bu nəzərə yerləşən imkanı bildirin. Bəlkə də şüar susuzlaşdırma, çox fayda! Susuzlaşdırma zərər və onları düzeltmek. içməli su hər il 30 faiz, duz yoluxmuş olur: Onlar etiraf. Amma düzgün ifadə səbəbləri yoxdur: müalicə olunacaq. Onlar Lut səhra və duz səhra bilirik ki, bütün dəniz! dəniz belə köhnəlmiş və duzları hətta həyat göstərir ki, iki yüz il deyil. keçmişdə hər hansı bir coğrafi xəritədə, səhra İrana nəzərdə deyil. Atəşpərəstlərin Yəzd və meşələrin, ağac bütün məbəd və ağac dolu idi. Marco Polo-nin yol meşə Yazd müzakirə olunur. Urmiya gölü duz səhra kimi, bir gün su! Yəzd kimi, Mazandaran, meşə və meşə olmuşdur. neft-ci ildən tapıldı və dərin quyu qazılıb, yeraltı su yatağı dağılması intizamlı. Tapılmışdır deşik su sızıntıları səbəb oldu. İndi ən böyük problem sahələrdə su cavab. Urmiya gölü, İran və digər göllər, dərin quyu suction təsiri kimi düz, onların su itirirlər. su atmosfer qaytarır çünki Əlbəttə ki, bu, əhəmiyyətli deyil. Onlar güc və su təchizatı əziyyət belə Təəssüf ki, bir çox dərin quyu, su qoruyucu toxuma uşaq yataq yeraltı var: çəkisi təsiri, İran, Fars körfəzi Xəzəryanı regionlarının yüksək yaylasında su öz yol tapmışdır. Fresh dağ silsilələri su: Himalayas və ərimə qar Alborz, İran yataq keçdi və Oman dənizində dəniz çevrilir səbəb oldu. Eyni şey Zagros dağları olur kimi. Alborz və Zagros dağ silsiləsi və ya Himalay, adətən laminat olunur. Bu ki, qar, dəniz cənub yamaclarında şimal və əriyir deməkdir, lakin orta qat yerə dağılması. neft və ya su dərin quyu qədər, bu isti bulaqlar və ya soyuq su çıxdı amma indi deşik vasitəsilə yaradılmışdır, Qatar, Səudiyyə Ərəbistanı və hətta Dubay bir yol ola bilər! mümkün qədər tez, onlar yeraltı dam təsbit yol bağlıdır ki, yalnız və yalnız sularında dərin quyu, icazə verilməlidir.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
یکشنبه 25 آذر 1397 02:26 ق.ظ
how strong is 50mg sildenafil buy viagra http://viagrapid.com/ http://viagrapid.com/ free sildenafil in the
uk
یکشنبه 25 آذر 1397 12:07 ق.ظ
when does tadalafil go generic [url=http://cialislet.com/]cialis usa[/url] precio tadalafil en farmacias mexico.
شنبه 24 آذر 1397 07:36 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">safe online pharmacies in canada</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>canadian pharmacy</a>
شنبه 24 آذر 1397 06:44 ب.ظ
relatos uso cialis http://cialislet.com/ cialis prices.
what is the max dose for cialis.
شنبه 24 آذر 1397 01:51 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.
شنبه 24 آذر 1397 01:33 ق.ظ
why does tadalafil use bathtubs in their commercials [url=http://cialislet.com/]tadalafil[/url] para que sirve el medicamento cialis 5 mg.
شنبه 24 آذر 1397 01:28 ق.ظ
viagra price <a href="http://viagrafa.com/">generic viagra</a> natural viagra alternatives <a href=http://viagrafa.com/>online viagra prescription</a>
شنبه 24 آذر 1397 12:46 ق.ظ
viagra generic <a href="http://usaerectionrx.com/">online viagra</a> does viagra work <a href=http://usaerectionrx.com/>generic viagra reviews</a>
جمعه 23 آذر 1397 05:14 ب.ظ
mail order viagra <a href="http://viagraeq.com/">cheap viagra online</a> discount viagra <a href="http://viagraeq.com/">generic viagra review</a>
جمعه 23 آذر 1397 02:22 ب.ظ
cialis no prescription <a href="http://qenericcialls.com/">can you buy cialis in mexico</a> cialis 5mg <a href=http://qenericcialls.com/>buy cialis 5 mg</a>
جمعه 23 آذر 1397 01:30 ب.ظ
liquid tadalafil <a href="http://buycialls.com/">best place to buy cialis online</a> cialis no prescription <a href=http://buycialls.com/>buy cialis online in usa</a>
جمعه 23 آذر 1397 01:12 ب.ظ
cheapest cialis <a href="http://buycialls.com/">buy cialis online overnight shipping</a> buy tadalafil 20mg price <a href=http://buycialls.com/>online prescription for cialis</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 09:32 ب.ظ
pfizer viagra <a href="http://canadianpharmacyfda.com/">buy viagra online</a> viagra sample <a href=http://canadianpharmacyfda.com/>generic viagra reviews</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 04:53 ب.ظ
buy generic viagra online <a href="http://www.viagraid.com/">generic viagra online pharmacy</a> generic viagra <a href="http://www.viagraid.com/">buy viagra online cheap</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 04:03 ب.ظ
generic viagra rx <a href="http://canadianpharmacyfda.com/">viagra online pharmacy</a> viagra how it works <a href=http://canadianpharmacyfda.com/>online viagra prescription</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 03:38 ب.ظ
buy viagra now <a href="http://erectionakebd.com/">viagra generic price</a> low price viagra <a href=http://erectionakebd.com/>canadian viagra generic</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 01:47 ب.ظ
viagra online without prescription <a href="http://viagravkash.com/">buy real viagra online</a> viagra cheapest <a href=http://viagravkash.com/>viagra online cheap</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 07:38 ق.ظ
best source for sildenafil online generic viagra sale what is
the active drug in sildenafil
پنجشنبه 22 آذر 1397 06:27 ق.ظ
viagra 50mg <a href="http://niqabsquad.com/">generic viagra online</a> viagra online without prescription <a href=http://niqabsquad.com/>viagra online pharmacy</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 05:46 ق.ظ
viagra use <a href="http://canadianpharmacyfda.com/">buy generic viagra online</a> online viagra <a href=http://canadianpharmacyfda.com/>viagra online usa</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 03:03 ق.ظ
cheapest brand viagra <a href="http://canadiansapharmacyvgy.com/">viagra generic</a> buy viagra now <a href=http://canadiansapharmacyvgy.com/>generic viagra prices</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 12:51 ق.ظ
how to know real sildenafil how much is generic viagra how long does it take to
get sildenafil to work
پنجشنبه 22 آذر 1397 12:24 ق.ظ
viagra for sale <a href="http://www.viagraid.com/">viagra online prescription</a> discount viagra <a href="http://www.viagraid.com/">viagra generic date</a>
پنجشنبه 22 آذر 1397 12:12 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this
blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my
end or if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
چهارشنبه 21 آذر 1397 10:48 ب.ظ
viagra dosage <a href="http://viagraeq.com/">generic viagra</a> buy discount viagra online <a href="http://viagraeq.com/">buy generic viagra online</a>
چهارشنبه 21 آذر 1397 10:11 ب.ظ
viagra pill <a href="http://erectionakebd.com/">viagra online no prescription</a> online order viagra <a href=http://erectionakebd.com/>buy real viagra online</a>
چهارشنبه 21 آذر 1397 08:55 ب.ظ
viagra story <a href="http://www.viagraid.com/">is there a generic viagra</a> womens viagra <a href="http://www.viagraid.com/">viagra online generic</a>
چهارشنبه 21 آذر 1397 06:10 ب.ظ
viagra prescription online <a href="http://viagraeq.com/">generic viagra reviews</a> try viagra for free <a href="http://viagraeq.com/">cheapest generic viagra</a>
چهارشنبه 21 آذر 1397 05:30 ب.ظ
proper dose for tadalafil
cialis online
tadalafil online pl
[url=http://cialisle.com/]http://cialisle.com[/url]
چهارشنبه 21 آذر 1397 04:38 ب.ظ
prescription viagra <a href="http://viagravkash.com/">online viagra reviews</a> viagra free samples <a href=http://viagravkash.com/>generic viagra online pharmacy</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :