ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

رابطه مبادله ای بین کاهش: نسبت در آمد از نفت در بودجه،  و افزایش آن از مالیات : چگونه میتوان به فرمولی رسید که: درآمد دولت از وابستگی به نفت، رهایی یافته و به مالیات وابستگی پیدا کند؟ بطوریکه مردم هم از دادن مالیات ضررندهند! یا از ان معاف باشند؟ البته چشم بندی نیست: شایعه پراکنی یا وعده دادن هم نیست. مجلس این بار با تمام کوشش خود، برای رهایی از وابستگی به درآمد های نفتی ، پا پس کشید و مجبور شد: تسلیم جدول های دولتی شود، که باعث شد درآمد دولت از نفت، نه تنها کاهش نیابد بلکه 25درصد سابق، به 35درصد در سال 1396 برسد. تاکید و دغدغه رئیس کمیسیون تلفیق هم نتیجه نداد، و این امر به تصویب نمایندگان رسید. به نظر می رسد اگر شورای نگهبان این راه را سد نکند، در سالهای بعد بازهم، وابستگی به درآمد های نفتی بیشتر می شود. دولت هم از این جهت هم موافق است، تا بتواند آن را به پای برجام بنویسد، و بگوید با برجام درآمد نفت، افزایش یافت و سهم آن هم در بودجه، متناسب با آن باید بالا رود! اما یک حلقه مفقوده در اینجا هست، که اگر پیدا شود، هم کاهش وابستگی بودجه به: درآمد نفت میسر می شود و هم، خام فروشی از بین می رود، و هم سیاست های اصل 44اجرا شده، و هم اینکه مردم ثروتمند تر شده، شرکت های دانش بنیان هم! حرکت بزرگی را شروع می کنند. این حلقه مفقوده: کار آفرینی توسط شرکت های دانش بنیان، و فروش مواد خام نفتی به آنها، به قیمت ارزان است تا: آنها آن را تبدیل به بنزین یا: فراورده های دیگری نموده صادر نمایند. دولت هم از درآمد آنها مالیات بگیرد. به همین راحتی! هم اشتغال ایجاد می شود، و هم از صدور نفت خام و: خام فروشی جلوگیری می شود، و هم دولت با خیال راحت می تواند: از سود این شرکت ها مالیات بگیرد. مردم هم فشاری را تحمل نمی کنند. اما اینکه چرا مساله یه این سادگی، مورد توجه نیست، دلیل آن نداشتن دغدغه مسئولین نیست، زیرا مسئولین هم از: خام فروشی نفت و هم اینکه: از مردم مالیات بیشتری بگیرند، ناراحت هستند و هم از: ایجاد اشتغال و توسعه کار افرینی و: افزایش در آمد شرکت های دانش بنیان، حمایت می کنند. پس حلقه مفقوده این امر واجب نیست، بلکه مقدمه واجب است! و علمای اسلام می گویند: مقدمه واجب هم واجب است. یعنی اگر برای نماز های واجب، لازم است وضو گرفته شود، یا لباس پاک باشد، یا زمین غصبی نباشد، این امور هم واجب می شوند. مقدمه همه این فعالیت ها، که در واقع یک فعالیت بیشتر نیست، همان اراده و عزم دولتی است. یعنی اولا دولتی ها مایل نیستند: شرکت هایی با این سود آوری! را به مردم واگذار و یا: سوخت ارزان و مواد اولیه خام به آنها بدهند. چون حقوق های نجومی خودشان را از دست می دهند. در ثانی همین اقایان، فقط به حقوق های نجومی فکر نمی کنند، بلکه به درآمد های ارزی: بانکهای سوئیس خود هم فکر می کنند! اگر مواد خام نفتی را به ایرانیان بفروشند، چه کسی پورسانت حساب آنها را، در بانک های سوئیس شارژ خواهد کرد؟ لذا به نظر می رسد: کمیسیون تلفیق بودجه، که دغدغه دارد، یک ماده ای را تصویب کند که: هیچ مدیر دولتی حق ندارد: کمیسیون یا درآمد ارزی داشته باشد! و همه این ها باید کشف و: به حساب خزانه واریز شود. و این ماده باید تصریح کند که: مدیران دولتی در هیچ شرکت خصوصی، خقوق یا پاداش نگیرند و: اگر گرفتند باید کشف و: به حساب خزانه واریز شود! البته همه این را می دانند، که واقعیت دارد! و همه هم میدانند که چنین مصوبه ای، طرح نخواهد شد و: اگر طرح شود، تصویب نمی شود و اگر: تصویب شد اجرا نمی شود! همانطور که قانون از کجا آوردی تاکنون اجرا نشده است. زیرا بندگان خدا اینهمه زحمت می کشند: تا پستی به دست آورند، باید از دستاورد های آنهم بهرهمند شوند.

www.mahin-news.ir      sahmahini@yahoo.com

Oil trade and taxes

Exchange relationship between the reduction ratio of oil revenues in the budget, and the increase of taxes: How can we reach a formula that government revenue from oil dependence, freedom and independence not to tax? So that people are not giving tax loss! Or are exempt from it? Of course, not eyes: not gossip or promise. Parliament this time with all their efforts to get rid of dependence on oil revenues, withdrew and was forced to Surrender the government, which caused government revenues from oil, not only not reduced, but 25 percent of the former, 35% in year reach 1396. Chairman of the Joint Commission's emphasis and concern does not work, and it came to pass representatives. It seems that if the Guardian Council does not block the way, in later years, again, is more dependent on oil revenues. The Government also agrees that direction, so that it can write to the Brjam, and say with Brjam oil revenues, increased its share in the budget, it should be proportional to go up! But there is a missing link here is that, if found, would reduce the dependence of the budget: oil revenues is possible and the raw retail disappears, and the policies of Article 44 have been implemented, and that people get richer, knowledge-based companies together! Big move will start. The missing link: the knowledge-based entrepreneurial companies, and sale of crude oil to them, at low prices so that they turn it into gasoline or: other products and export. The government of tax revenue. That's it! The employment is created, and the export of crude oil and raw retail prevented, and the government could safely: the profit tax of the Company. People do not tolerate the pressure. But why is it that simple, of little interest, because it lack of concern for the authorities, because the authorities of crude oil and that of the people more taxes, they are upset and the creation of employment and development of entrepreneurship and : increase in the knowledge-based companies, support. After this missing link is not obligatory, but it is obligatory introduction! And Islamic scholars say is obligatory so obligator introduction. This means that if for obligatory prayer, should be ablutions, or washing clothes, or not usurped land, these things are obligatory. Introduction of all these activities, which in fact is not an activity, the public will and determination. First, the governments do not want companies with the profits! To the people assignment or: cheap fuel and raw materials to give them. They lose their astronomical salaries. Secondly, Mr., just astronomical salaries do not think, but to earn foreign currency: the Swiss banks themselves think! If oil raw materials to sell to the Iranians, who commission their accounts in Swiss banks will charge? So it seems: Joint Commission budget is concerned, an approved substance that no public administrator is not entitled to commission or have foreign exchange earnings! And all of this must be discovered and to be Treasury. And this matter should be pointed out those public managers in any private company, salary or bonuses not and if they should discover: the Treasury is! Of course, everyone knows this, which is true! And everyone knows that such a resolution will plan and if the plan is not approved and if approved will not run! Where did you get so far as the law has not been implemented. For God so much toil: to obtain a position, however, should benefit from the gains.

تجارة النفط والضرائب

علاقة التبادل بین نسبة انخفاض عائدات النفط فی الموازنة، وزیادة الضرائب: كیف یمكن أن نصل إلى صیغة إیرادات الحكومة من الاعتماد على النفط والحریة والاستقلال لا لضریبة؟ حتى أن الناس لا یعطون الخسارة الضریبیة! أو معفاة من ذلك؟ بطبیعة الحال، لا عیون: لا القیل والقال أو وعد. البرلمان هذه المرة مع كل جهودهم للتخلص من الاعتماد على عائدات النفط، انسحب واضطر إلى الاستسلام للحكومة، وهو ما تسبب عائدات الحكومة من النفط، ولیس فقط لم تخفض، ولكن 25 فی المئة من السابق، و 35٪ فی العام وصول إلى 1396. لا یعمل رئیس التركیز اللجنة المشتركة وقلق، وانه جاء لتمریر الممثلین. ویبدو أنه إذا كان مجلس صیانة الدستور لا نقطع الطریق، فی السنوات الأخیرة، مرة أخرى، هو أكثر اعتمادا على عائدات النفط. وافقت الحكومة أیضا هذا الاتجاه، بحیث یمكن الكتابة إلىالبرجام ونقول مع عائدات النفط البرجام وزیادة حصتها فی المیزانیة، یجب أن یكون متناسبا مع ترتفع! ولكن هناك حلقة مفقودة هنا هو أنه، إذا وجدت، من شأنه أن یقلل من اعتماد المیزانیة: الإیرادات النفطیة المحتملة، ویختفی التجزئة الخام، وقد تم تنفیذ سیاسات من المادة 44، وأن الناس یزدادون ثراء، الشركات القائمة على المعرفة معا! وسوف تبدأ الخطوة الكبیرة. الحلقة المفقودة: الشركات الریادیة القائمة على المعرفة، وبیع النفط الخام لهم، بأسعار منخفضة بحیث تحویله الى البنزین أو: غیرها من المنتجات والصادرات. الحكومة من عائدات الضرائب. هذا كل شیء! یتم إنشاء فرص العمل، وتصدیر النفط الخام والتجزئة الخام منع، ویمكن للحكومة بأمان: ضریبة الأرباح للشركة. الناس لا یتحمل الضغط. ولكن لماذا هو بهذه البساطة، القلیل من الاهتمام، لأنه عدم الاهتمام السلطات، لأن السلطات من النفط الخام وأن الشعب المزید من الضرائب، فهی بالضیق وخلق فرص العمل وتنمیة روح المبادرة و : زیادة فی الشركات القائمة على المعرفة، والدعم. بعد هذه الحلقة المفقودة لیس واجبا، وإنما هو مقدمة اجبة! ویقول علماء الدین الإسلامی هو مقدمة اجبا إلزامیا. هذا یعنی أنه إذا كان للصلاة واجبة، یجب أن یكون الوضوء، أو غسل الملابس، أو الأرض لا المغتصبة، وهذه الأمور هی إلزامیة. إدخال جمیع هذه الأنشطة، الذی هو فی الواقع لیس نشاطا، والإرادة العامة والتصمیم. أولا، الحكومات لا ترید الشركات مع الأرباح! على احالة الناس أو: الوقود الرخیص والمواد الخام لمنحهم. خسروا رواتبهم الفلكیة. ثانیا، السید، فقط رواتب فلكیة لا أعتقد، ولكن لكسب العملات الأجنبیة: البنوك السویسریة أنفسهم یعتقدون! إذا المواد الخام النفط للبیع للإیرانیین، الذین تكلیف حساباتهم فی البنوك السویسریة سوف تهمة؟ هكذا یبدو: تشعر میزانیة اللجنة المشتركة، وهی مادة المعتمدة التی لم المسؤول العام لا یحق له تكلیف أو لدیك عائدات النقد الأجنبی! وكل هذا یجب أن یتم اكتشافها، وتكون الخزانة. وینبغی الإشارة هذه المسألة إلى أن مدیری العام فی أی شركة خاصة أو راتب أو مكافآت لا وإذا كان ینبغی اكتشاف: وزارة الخزانة! وبطبیعة الحال، والجمیع یعرف هذا، وهو صحیح! والجمیع یعرف أن مثل هذا القرار، والتخطیط، وإذا لم تتم الموافقة على الخطة وإذا تمت الموافقة علیه یتم تشغیل! حیث لم تحصل حتى الآن كما لم تنفذ القانون. لله الكثیر من الكدح: للحصول على موقف، ومع ذلك، ینبغی أن تستفید من المكاسب.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :