ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

گدایی تکنولوژی!

متاسفانه تفکر گدایی از غرب، هنوز هم در اذهان بعضی از مسئولین باقی است. با اینکه بارها دیده اند: ما می توانیم در تحریم کامل اقتصادی و: تکنولوژیک به پیشرفت های بسیار بالاتر از: استانداردهای جهانی برسیم، باز هم مثلا در مجلس می شنویم که: نمایندگان از غرب تقاضا می کنند که: اجازه دهد تکنولوژی مثلا: هواپیما سازی را وارد کنیم! در حالیکه در همین صنعت هوانوردی، بزرگترین متخصصان را در داخل داریم که: با آنها برخورد امنیتی می شود، تا استعداد خود را بروز ندهند! و در خارج هم میدانیم: بزرگترین طراحان و متفکران این صنعت ایرانی هستند. و به قول شاعر: هنر نزد ایرانیان است و بس . گرچه این آقایان شاید هنوز، جزو مسخره کنندگان این شاعر باشند، و بگویند اگر فرانسه موشک می سازه، ایران آفتابه سازه! اما دیگر این دوران به سر آمده، همه دنیا می دانند چه علوم دیروزی، و چه علوم امروزی، مدیون ایرانیان است. و به گفته پیامبر اسلام: علم اگر در ستاره ثریا هم باشد، مردانی از ایران به آن دست پیدا می کنند. درست است که یکی دو قرن اروپا و آمریکا، یکه تازی کردند و همه اسناد را از بین بردند، تا خود را قهرمان علم وتکنولوژی قرن نشان دهند. اما همانطور که کتابسوزی عمر نتوانست: از نشر حقایق جلو گیری کند، مصادره علمی غربی ها هم، زیر آوار تبلیغات باقی نمانده، و زود است که دنیا بداند: هرچه آنان بنام خود زده اند، از ایرانیان به سرقت برده اند. کار را به جایی رسانده اند که: حتی جمهوری آذربایجان یا ترکیه هم! به مصادره علمی ایران پرداخته اند: و مولوی و نظامی را ایرانی نمی دانند. البته اصل موضوع از زمانی شروع شد که: دانشمندان ایرانی از ترس حمله مغول، با نام های مستعار راهی فرنگ شدند، تا در دنیای قرون وسطایی اروپا، خود را مخفی کرده و به: تدوین معارف بپردازند. بعد هم سعی کردند بنام یکی از این: قرون وسطایی ها فعالیت کنند، تا از گزند کتابسوزان مغولی، در امان باشند: مانند سعدی شاعر که در شیراز بود، ولی زمان حمله مغولها به شیراز (سال 656) فرار کرد و به شام و حلب فعلی رفت، و به بعنوان کارگر ساده! به قول خودش به کار گل مشغول شد، و بوستان وگلستان را فراهم کرد. حتی در این اواخر هم، افرادی مثل پرفسور حسابی کتب: ریاضی خوارزمی و خیام را برای انیشتین ترجمه می کردند، و او بنام خودش منتشر می کرد! در همین صنعت هواپیمایی، هزاران افراد باهوش و: کارکنان ناسا ایرانی هستند. یکی از این افراد که مدیر پروژه های سنگین آن بود، و20هزار پرسنل زیر نظرش بود، در سال 1372 به ایران برگشت تا: اف 18را برای ایران بسازد، ولی او را دستگیر و زندانی کردند! و گفتند برای جاسوسی آمده است. وی که این هواپیما را ساخت، ابتدا گفتند که نتوانسته پرواز کند! بعد هم او را از هر گونه فعالیت: فنی و مهندسی هوا و فضا ممنوع کردند. در حالیکه ایشان می تواند تمام هواپیماها را طراحی کند، و اگر به او امکانات بدهند، نیازی به گدایی تگنولوژی: صنعت هوایی کشور نیست. او یک اف 18 که با 25 میلیون تومان ساخت، مدعیان پس از او، میلیاردها دلار خرج کردند، نتوانستند آن را بسازند. حتی برای یک مدل چوبی، چه بودجه ها که حیف و میل نکردند. البته همه اینها تقصیر پورسانتی است که: شرکت های خارجی به مدیران ایرانی می دهند، و آن را به دولت اعلام نمی کنند، تا از ایشان پس بگیرد! لذا خرید خارجی برای یکبار، همه عمر آنها را بیمه می کند! و باصطلاح یک شبه ره صد ساله را می رود. ولی آنها نمی دانند این پول، قیمت وطن فروشی آنها است.

www.mahin-new.ir        sahmahini@yahoo.com

Begging technology!

Unfortunately, the idea of ​​begging from the West, still remains in the minds of some officials. While many have seen: we can complete economic boycott of: technological progress is much higher than the global standards, we still hear, for example, in the House of Representatives of the West demand that allow technology such as: aircraft Enter our building! While in the aviation industry, the largest specialist in that: the security deal with them, to not express your talent! And on the outside we know the Iranians are the biggest designers and thinkers in the industry. And in the words of the poet: Art Iranians and nothing more. Although these men may still among the mockers poet, and say if the French missile structures, structures of Tankard! But the longer this period is over, the whole world knows what Sciences yesterday, and what modern science owes much to the Persians. According to the Prophet: Science If you were in Venus, men from Persia to acquire it. It is true that a two-century Europe and America, lone-riding and all documents were destroyed, to show his hero-century science and technology. But as life could not book burning: the publication of the facts of language, confiscation of Western science, too, remained under the rubble advertising, and soon let the world know: as they have their own name, the Iranians have been stolen. So far have not: even Azerbaijan or Turkey! The confiscation of Iran: the Iranian military and Rumi and do not know. However, since the beginning of the axiom that Iranian scientists fear the Mongol invasion, with aliases were to Europe, to the world of medieval Europe, and its secret: the development of their education. Then he tried to name one of these: Medieval and activities, to the detriment of book burning Mongolian, be safe: such as the poet Saadi Shirazi, but the time of the Mongolian invasion of Shiraz (656) fled to Damascus and Aleppo the current, and as a laborer! As he was busy working goals, and provided Bustan and Golestan. Even at this late time, people like Professor account books: math-Khwarizmi and Omar Khayyam translated to Einstein, and he was released under his own name! In the airline industry, thousands of intelligent people and workers Iranian NASA. One of them was the director of special projects, and 20 thousand personnel were following him, returned to Iran in 1372 to: build the F-18 to Iran, but he was arrested and imprisoned! And they come to spy. He built the aircraft, initially said he could fly! After him from any activity: Aerospace Engineering prohibited. While they can all aircraft design, and if you allow him, no need to beg Technology: aviation industry the country. He was an F-18 with 25 million USD making claim after him, billions of dollars spent, could make it. Even for a wooden model, what funds are not squandered? Of course, all of this is the fault of the commission that Iranian managers are foreign companies, and it is the government not to take them! The foreign purchase for once, all life is insured! And so-called hundred-year period is overnight. But they do not know this money; the price of the home is sold.

التسول التكنولوجیا!

لسوء الحظ، فإن فكرة التسول من الغرب، لا تزال فی أذهان بعض المسؤولین. فی حین أن العدید شهدت: یمكن أن نكمل المقاطعة الاقتصادیة لل: التقدم التكنولوجی هو أعلى بكثیر من المعاییر العالمیة، ما زلنا نسمع، على سبیل المثال، فی مجلس النواب من الطلب الغربیة التی تسمح التكنولوجیا مثل: الطائرات أدخل مبنى لدینا! بینما فی صناعة الطیران، أكبر متخصص فی ذلك: الاتفاق الامنی معهم، لتعبر عن موهبتك! وفی الخارج ونحن نعلم أن الإیرانیین هم أكبر المصممین والمفكرین فی هذه الصناعة. وعلى حد قول الشاعر: الفن الإیرانیین ولیس أكثر. على الرغم من أن ربما لا یزال هؤلاء الرجال بین الشاعر مستهزئا، ویقول إذا الهیاكل الصواریخ الفرنسیة، هیاكل المشربة! ولكن كلما طالت هذه الفترة قد انتهت، والعالم كله یعرف ما علوم أمس، وما العلم الحدیث تدین بالكثیر إلى الفرس. یقول النبی: العلم لو كنت فی كوكب الزهرة، الرجال من بلاد فارس إلى الحصول علیه. صحیح أن أوروبا فی القرن الثانی وأمریكا، وحید الخیل وجمیع الوثائق دمرت، لإظهار علمه والتكنولوجیا فی القرن البطل. ولكن كما الحیاة لا یمكن أن الكتاب حرق: نشر وقائع اللغة، ومصادرة العلم الغربی، أیضا، بقی تحت الأنقاض الإعلان، وسرعان ما ندع العالم یعرف: كما لدیهم باسمها، كانت قد سرقت الإیرانیین. لدینا حتى الآن لا: حتى أذربیجان وتركیا! مصادرة إیران: الجیش الإیرانی وجلال الدین الرومی ولا أعرف. ومع ذلك، منذ بدایة بدیهیة أن العلماء الإیرانیین یخشون من الغزو المغولی، وكانت الأسماء المستعارة إلى أوروبا، إلى عالم أوروبا فی العصور الوسطى، ولها سرا: تطویر تعلیمهم. ثم حاول أن اسم واحد من هؤلاء: فی العصور الوسطى، والأنشطة، وذلك على حساب كتاب حرق المنغولیة، تكون آمنة: مثل الشاعر سعدی الشیرازی، ولكن وقت الغزو المنغولی شیراز (656) هرب إلى دمشق وحلب الحالی، وكعامل! كما كان أهداف العمل المزدحمة، وقدمت البستان وكلستان. حتى فی هذا الوقت المتأخر، والناس مثل الكتب حساب الأستاذ: الریاضیات الخوارزمی وعمر الخیام ترجمة لأینشتاین، وأنه أفرج عنه تحت اسم بلده! فی صناعة الطیران، والآلاف من الناس والعمال ذكی ناسا الإیرانیة. وكان واحد منهم مدیر المشاریع الخاصة، وكانت 20 ألف الموظفین تلاحقه، وعاد الى ایران عام 1372 إلى: بناء F-18 إلى إیران، ولكن ألقی القبض علیه وسجن! وأنها تأتی للتجسس. وبنى الطائرة، وقال فی البدایة انه یمكن أن یطیر! بعده عن أی نشاط: یحظر هندسة الطیران والفضاء. فی حین أنها یمكن كل تصمیم الطائرات، وإذا سمحت له، لا حاجة إلى التسول التكنولوجیا: صناعة الطیران فی البلاد. وقال انه كان F-18 مع 25 ملیون دولار، ویعتبر المطالبة بعده، الملیارات من الدولارات التی تنفق، یمكن أن تجعل. وحتى بالنسبة للنموذج خشبی، ما الأموال لا تبدد. بالطبع، كل هذا هو خطأ من اللجنة أن مدیری الإیرانی الشركات الأجنبیة، وإنما هی حكومة لا تأخذ منهم! شراء الأجانب لمرة واحدة، والمؤمن كل الحیاة! ویسمى فترة مائة عام هو بین عشیة وضحاها. لكنهم لا یعرفون هذا المال، ویتم بیع سعر المنزل.

texnologiya Dilənçilik!

Təəssüf ki, Qərbdən dilənçilik ideyası, hələ də bəzi rəsmiləri şüurunda qalır. çox görmüşəm isə: texnoloji tərəqqi dünya standartlarına daha yüksəkdir biz hələ kimi texnologiya imkan West tələb Nümayəndələr Palatasında, məsələn, eşitmək,: biz iqtisadi boykot başa bilər təyyarə bizim bina daxil edin! aviasiya sənayesində baxmayaraq, ki, böyük mütəxəssis: onlarla təhlükəsizlik iş, istedad ifadə deyil! Və biz bilirik xarici İranlılar sənayesinin ən böyük dizaynerlər və mütəfəkkirlər var. Və şairin sözləri: Art İran və daha heç bir şey. Bu adamlar rişxəndçilər şair arasında hələ bilər, və Tankard Fransız raket strukturları əgər strukturları demək olsa da! Amma artıq bu dövr bitdi, bütün dünya nə elmləri dünən bilir, nə müasir elm farslar çox borcu var. Peyğəmbər görə: Siz Venus idi Science varsa, Fars kişi onu əldə etmək. Bu iki əsr Avropa və Amerika, tək-riding və bütün sənədlər onun qəhrəman əsr elm və texnologiya göstərmək üçün, yıxıldı ki, doğrudur. dil Western elm müsadirə faktları nəşr də köçü reklam altında qaldı, və tezliklə dünya izlə Amma həyat kimi yanan kitab bilmədi onlar öz adı kimi, İran oğurlanmış edilmişdir. Bu günə qədər yoxdur: belə Azərbaycan və ya Türkiyə! İran müsadirə: İran hərbi və Rumi və bilmirəm. Lakin, aksiom başından bəri İran alimləri takma orta əsrlər Avropa dünya, Avropa idi ilə monqol işğalı qorxun və onun gizli ki, onların təhsil inkişaf. , Təhlükəsiz monqol yanan kitab zərərinə, Orta əsr və fəaliyyəti: Sonra o bu bir ad cəhd belə şair Sədi Şirazi, lakin (656) Şiraz monqol işğalı zamanı Dəməşq və Hələb qaçdı cari, və işçi kimi! o məşğul iş qol idi və Bustan və Gülüstan təqdim edir. Hətta bu gec zamanda, Professor hesab kitab kimi insanlar: math Xarizmi və Ömər Xəyyamın Einstein tərcümə və öz adı altında nəşr olundu! hava sənayesi, ağıllı insanların və işçi İran NASA min ev. Onlardan biri xüsusi layihələr direktoru və 20 min personal ona aşağıdakı idi, üçün 1372-ci ildə İrana qayıdıb: İrana F-18 qurmaq, lakin o, həbs və həbs olundu! Onlar casus gəlir. O, əvvəlcə o uçmaq bilər dedi, təyyarə inşa! hər hansı fəaliyyəti ona sonra Aerospace Engineering qadağandır. aviasiya Ölkə: ona imkan, əgər onlar bütün təyyarə dizayn və heç bir ehtiyac Technology yalvarmaq bilər. O F-18 ondan sonra iddia 25 milyon ABŞ dolları sərf milyardlarla dollar, onu edə bilər idi. Hətta bir taxta model üçün, nə vəsait squandered deyil. Əlbəttə ki, bu bütün İran rəhbərləri xarici şirkətlər var ki, komissiyanın günah və onları almaq üçün hökumət! xarici alış dəfə, bütün həyat sığorta edir! Və sözdə yüz illik müddətdə gecə var. Lakin onlar bu pulu bilmirəm, ev qiyməti satılır.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :