ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ترجمه کلمه حمار عربی، در فارسی الاغ می شود ولی، اینکه چرا الاغ را خر هم می گویند؟ بحث شیرین تاریخی دارد: وقتی حضرت ابراهیم ع ماموریت یافت تا: فرزند خود حضرت اسماعیل را به :صحرای سوزان حجاز ببرد و: شهر جدید مکه را برپا کند، و میراث حضرت آدم ع یعنی بافت فرسوده: خانه خدا را تعمیر کند، با اسب به آن منطقه رفت.عربها که او را دیدند گفتند: فارس آمد یعنی اسب سوار آمد، و بعد قوم حضرت ابراهیم همان قوم فارس نامگذاری شدند(البته اصحاب رس هم گفته شده). چون اعراب همگی شتر سوار بودند! و ایرانیان فقط اسب سواری میدانستند. حضرت اسماعیل که نژاد او از: حضرت ابراهیم بود و بر اساس بسیاری از شواهد، در ایلام فعلی زندگی می کرده اند، ناچار در میان اعراب بدوی ماندگار شد. وی همراه مادرش هاجر و: پدرش به تعمیر خانه خدا پرداختند. وقتی کار تعمیرات تمام شد، حضرت ابراهیم آنها را تنها گذاشت، و به نزد همسر و فرزند دیگرش بنام: ساره و اسحاق برگشت و: چون نمرودیان که در دیاربکر امروزی، او را در آتش افکندند، پس از نجات او را تبعید نمودند. این بار سر به سوی شام یا فلسطین نهاد. فرزندان اسحاق یهودیان هستند، و از فرزندان اسماعیل: قرشی یا کورشی ( قوم من کوروش) بوجود آمدند. و اسب حضرت ابراهیم مانند: فرزندانش زاد و ولد کرد و: اسب اصیل عربی را تشکیل داد! وقتی اسلام ظهور کرد، و پیشرفت نمود و ایران به دست مسلمانها فتح شد، اعراب جاهلی، سرداران و افراد مهم ایرانی را، به اسیری به مدینه بردند که حضرت علی ع، برای نجات شاهزادگان، از دو تن آنها به زبان فارسی، برای امام حسین ع و محمد حنفیه خواستگاری کردند. و آن دو هم پذیرفتند. ولی اعراب جاهلی، دست از کینه توزی برنداشتند، و این بزرگان ایران را با: حیوانات مقایسه کردند: کلمه خر به معنی بزرگ بود و: آنها الاغ یا حمار را نشان می دادند، و می گفتند این خر است! و چون بسیاری از این افراد، از خطه آذرابادگان بودند، لذا در زبان محاوره امروزه تبدیل شده به ناسزا! مثلا می گویند ترک ها خرند! خر به معنی بزرگ است، مانند خرمگس یعنی مگس بزرگ، یا خر آس که آسیاب بزرگ را می گفتند. و لذا می بینیم اسب و نژاد: حضرت ابراهیم را مصادره کردند! یعنی گفتند ایشان و اولاد شان از جمله پیامبر اسلام، عرب هستند! اسب ایرانی را هم اسب اصیل عربی نامگذاری کردند! در حالیکه عربستان محل رشد شتر است نه اسب! و برخی را هم که نتوانستند مصادره کنند، بدنام کردند. مانند همین کلمه خر. یا همین تاریخ خلیج فارس، یا حتی تاریخ خود عربستان. در طول تاریخ، عربستان جزو خاک ایران بوده است. چند روزی ضحاک نامی آن را جدا کرد. ولی حتی در زمان ظهور اسلام، فرماندار آنجا ایرانی بود. و ایرانیان یمن که به دستور: خسرو پرویز به انجا تبعید شده بودند، بسیار به پیامبر اسلام کمک کردند. حتی ضارب خلیفه دوم، یک ایرانی اهل کاشان بود. سلمان فارسی که از اصفهان به آنجا رفته، و یا اینکه تیسفون و طاق کسری، کلمه عربی قصر خسرو است، که پایتخت ساسانیان بوده است. بغداد در واقع همان باغ داد! در زمان انوشیروان است. در زمان تولد پیامبر هم سه معجزه ظاهر شد و: هرسه در ایران اتفاق افتاد: آتش آذرگشسب در آذربایجان خاموش شد، دریاچه یا رود بزرگ ساوه خشک شد، و طاق کسری یا ایوان مداین ترک برداشت. در میان ائمه هم علاوه بر اینکه امام سجاد، دارای مادر ایرانی است، همیشه یاران ائمه از ایران و یمن بودند. لذا نباید فرزندان و: اجداد ائمه را عرب بدانیم.

Is Donkey is a bad word?

Arabic translation of the word donkey, but in Persian ass, ass, donkey, why did you say? Historic Sweet Talk: When Abraham has found peace mission: his son Prophet Ismail to: Hejaz win the scorching desert city of Mecca to establish new, and legacy of Adam as the old texture: to repair the house of God, with horse go to that area. Arabs who saw him said the Gulf was the horse ride, and were named after the children of Abraham the people of Persia (also mentioned Rass course). Because the Arabs were all camel ride! And Iranians knew only horse riding. Ishmael that his race of Abraham, and based on many evidences, the current Elam lived, he remained among the Bedouins. He and his mother Hagar and his father began to repair the house of God. When the repairs are finished, Abraham left them, and called to his wife and his children: Sarah, Isaac returned because they kindled in Diyarbakır Today, he threw in the fire, after rescuing him deported. This time, head to the dinner or the Palestinian entity. Jews are the descendants of Isaac, and the sons of Ishmael: Qureshi or Qureshi (ethnic Cyrus) were created. And horse like Abraham: children birth and horses formed the original Arabic! When Islam emerged, and progress and Iran was conquered by the Muslims, the Arabs of pre-Islamic Iranian commanders and important people, and took the captives to Medina the Prophet Ali, to save the princes, the two of them in Farsi, to Imam Hosseini and Mohammad were Hanafiyyah matchmaking. And they agreed. But the pre-Islamic Arabs, the malice did not give up, and the great Iranian with animals: the word means donkey was great and they were showing ass or donkey, and the donkey is saying! And because many of these individuals were Azarabadegan territory, so the language spoken today has become a curse! For example, say the Turks buy! Donkey is a great means, such as maggots of large flies, or donkey Ace major mill said. And so we see horses and Race: Abraham confiscated! That said, they and children of the Prophet of Islam, the Arabs are! Iran's Arabic was named Horse Horses! While Saudi Arabia, the camel growth is not a horse! And some who failed to seize, was notorious. Like the word donkey. Or the history of the Persian Gulf, Arabian or even its history. Historically, Saudi Arabia has been part of Iranian territory. Zahhak name it separated a few days. But even at the time of the advent of Islam, the governor of Iran. Yemen and Iran on the orders of Khosrow Parviz had been deported to there, contributed much to the Prophet Muhammad. Even assailant second caliph, was an Iranian citizen of Kashan. Salman Farsi, who went from Isfahan, or the arch of Ctesiphon deficit, the Arabic palace of Khosrow, which have been Sassanian capital. Baghdad was in fact the garden! At the time of the Anushiravan. At the time of the birth of the Prophet appeared three miracles: All three happened in Iran: Adhargushasb fire was extinguished in Azerbaijan, lake or river in Saveh was dry, and the Arch of Ctesiphon deficit or porch leaves an impression. In addition to being among the Imams, Imam Sajjad, an Iranian mother, always Fellowship leaders of Iran and Yemen. So should children and ancestors Arab leaders know?

هو حمار وكلمة سیئة؟

الترجمة العربیة لكلمة حمار، ولكن فی الحمار الفارسی، والحمار، حمار، لماذا قلت؟ التاریخی الكلام المعسول: عند إبراهیم وقد وجدت بعثة السلام: ابنه النبی إسماعیل: الحجاز فوز المدینة الصحراویة الحارقة مكة المكرمة لإقامة جدیدة، وإرث من آدم كما نسیج القدیم: لترمیم بیت الله، مع الحصان الذهاب إلى تلك المنطقة. قال العرب الذین رأوه كان الخلیج ركوب الخیل، وكان اسمه بعد أولاد إبراهیم شعب بلاد فارس (ذكر أیضا الرس طبعا). لأن العرب كانوا كل ركوب الجمال! ویعرف الإیرانیون فقط ركوب الخیل. إسماعیل أن عرقه إبراهیم، واستنادا إلى العدید من الأدلة، وعیلام الحالی عاش، وقال انه ما زال من بین البدو. وبدأ هو وأمه هاجر والده إلى ترمیم بیت الله. عندما یتم الانتهاء من الإصلاحات، إبراهیم تركهم ودعا إلى زوجته وأولاده: سارة، عاد إسحاق لأنها أوقدت ​​فی دیار بكر الیوم، وألقى فی النار، وبعد إنقاذ له ترحیلهم. هذه المرة، التوجه الى العشاء أو الكیان الفلسطینی. الیهود هم من نسل إسحاق وأبناء إسماعیل: قرشی أو قریشی (سایروس العرقی) تم إنشاؤها. والحصان مثل إبراهیم: ولادة الأطفال والخیول تشكیل الأصلیة العربیة! عندما ظهر الإسلام، وغزاها التقدم وإیران من قبل المسلمین والعرب من القادة الإیرانیین قبل الإسلام والأشخاص المهمین، وأخذ الأسرى إلى المدینة المنورة النبی علی، لحفظ الأمراء، اثنان منهم فی الفارسیة، إلى الإمام كانت حسینی ومحمد الحنفیة التوفیق بین. واتفقوا. ولكن العرب قبل الإسلام، والخبث لم یستسلم، وعظیم الإیرانی مع الحیوانات: كان الكلمة تعنی حمار كبیر، وأنها كانت تظهر الحمار أو الحمار، والحمار یقول! ولأن العدید من هؤلاء الأفراد كانوا الأراضی الاذربیجان لذلك أصبحت اللغة المحكیة الیوم لعنة! على سبیل المثال، یقول الأتراك شراء! الحمار هو وقالت وسیلة عظیمة، مثل یرقات الذباب كبیرة، أو حمار ایس طاحونة كبیرة. وهكذا نرى الخیول وسباق: إبراهیم صادرت! أن قال، أنها والأطفال من نبی الإسلام، والعرب هم! اختیر العربیة الإیرانیة الخیول الحصان! فی حین أن المملكة العربیة السعودیة، ونمو الجمال لیس الحصان! وبعض الذین فشلوا فی الاستیلاء، كان سیئ السمعة. مثل كلمة حمار. أو تاریخ الخلیج العربی، العربی أو حتى تاریخه. تاریخیا، كانت المملكة العربیة السعودیة جزء من الأراضی الإیرانیة. اسم ضحاك أنه فصل بضعة أیام. ولكن حتى فی وقت ظهور الإسلام، والحاكم فی إیران. وكان الیمن وإیران بناء على أوامر من خسرو برویز تم ترحیله إلى هناك، ساهمت الى حد كبیر الى النبی محمد. حتى المعتدی الخلیفة الثانی، كان مواطن إیرانی كاشان. سلمان الفارسی، الذین ذهبوا من اصفهان، أو قوس العجز قطسیفون، القصر العربیة خسرو، التی كانت عاصمة الساسانی. وكانت بغداد فی الواقع الحدیقة! فی وقت انوشیروان فی وقت ولادة النبی ظهر ثلاثة المعجزات: كل ثلاثة حدث فی إیران: انطفأ اذرکشسب النار فی أذربیجان، كانت بحیرة أو نهر فی سافه الجافة، والعجز أو الشرفة قوس المدائن ترك انطباع. بالإضافة إلى كونه من بین الأئمة، الامام السجاد، أم إیرانیة، دائما قادة زمالة من إیران والیمن. لذلك یجب على الأطفال والأجداد القادة العرب یعرفون.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :