ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سازمان ملل متحد در ظاهر، برای همكاری همه مردم با همٍ به وجود آمده و منشور برابری و برادری دارد. حقوق بشر را به طور مساوی بین مردم تقسیم می كند! ولی در عمل جز خیانت به مردم دنیا ،جلوگیری از همكاری و متحد شدن آن ها، و گسترش جنگ و نا امنی،كار دیگری نكرده است. شورای امنیت سازمان ملل، در واقع یك شورای ضد امنیت جهانی است. بطوریكه در هرجای دنیا آشوب است، یك طرف آن سازمان ملل است.
هدف سازمان ملل، همان هدف انگلیسی ها است كه می گفتند: تفرقه بیانداز و حكومت كن ! سازمان ملل از یك كشور بزرگ، مثل ایران می ترسد و آن را تجزیه می كند! و57 كشور كوچك از ان درست می كند. اتحادیه اروپا را با چالش روبرو می كند/ تا: مبادا چند كشور در آن جا به وحدت برسند. و سردسته همه اختلاف انگیزی ها، باز هم انگلیس این استعمار پیر است.
آمریكا یك قاره جدید است، در قاره جدید نباید از چیزی به نام اختلاف صحبت شود. جون هنوز كسی مالك اصلی آن شناخته نشده است . ولی سازمان ملل برای افزایش اعضای خود، آن را به آمریكای شمالی، جنوبی و لاتین و: هر كدام را به چند كشور تقسیم می كند! حتی فالكلند را به اشاره انگلیس، به اشوب می كشد. 
تقریبا همان نقشه شوم: از هم پاشیدگی اتحادیه اروپا، به همان شكل و با همان ضریب، در آمریكا اجرا می شود و: مثلا انگلیسی زبان ها خود را برتر می دانند! و اسپانیایی ها یا پرتغالی ها را از خود دور می كنند. و رنگین پوستان را، شهروندان درجه دو و: سه می دانند كه: برای بردگی انگلیسی ها، خلق شده اند. 
دقیقا همین نقشه بین كانادا و استرالیا ، حتی اقیانوسیه، آسیا و افریقا هم اجرا می شود. ولی در حوزه تمدنی ایران، وضع بدتر است. زیرا انتقام جویی انگلیس ها، تمام نشدنی است. هر روز به یكی از سركردگان، امكانات می دهند تا برعلیه دولت های مركزی، شورش كنند و فطعاتی را از مام میهن را،جدا كنند. این سیاست آن ها با ایجاد اسرائیل در خاورمیانه، شكل اجرایی به خود گرفت.
سیاست اسرائیلی آن است كه: تركیب جمعیتی را به هم می زنند.مثلا در قره باغ آذری، مهاجران ارمنی را جا می دهند و: بعد آنجا را جدا می كنند. درست مثل یهودیانی كه از سراسر جهان، به فلسطین فرستادند و حالا به نام: ملت اسرائیل آن را تبلیغ می كنند. در طرح هلال خضیب رفتند تا: برای كردها در 4كشور ایران و عراق ، سوریه و تركیه كشوری درست كنند و: پرچمی به دست آن ها بدهند.
البته این كار در حرف، ساده است. زیرا این وظیفه سازمان ملل است كه: به هركس كه بخواهد استقلال بدهد. ولی به چه قیمتی ؟ كشتاری كه همه روزه در كشور های اسلامی می شود، فقط به همین دلیل ساده است. داعش می خواهد یك كشور داشته باشد، به همین سادگی ! ولی در عمل كشتار وسیع اتفاق می افتد. كه این كشتار ها از زمان تاسیس سازمان ملل، به صورت سازمان یافته از سوی آن ها، هدایت می شده است. در واقع همه جرایم در سازمان ملل سازماندهی می شوند. و نباید در جای دیگری دنبال آن ها گشت. 
UN betrayal 
UN appears to work for all people to come together and has a charter for equality and fraternity. Human rights are divided equally among the people! But the act of betrayal of the people of the world, unite and cooperate to prevent it, and the spread of war and insecurity, has another job. United Nations Security Council, a council of the anti-global security. Anywhere in the world is so chaotic, it's one of the United Nations. 
Nations target organization, the aim of which is the English saying: divide and rule! The UN is a big country like Iran fears it breaks down! 57 countries and little of it are true. Europe Union is confronted with a challenge: to the point where several countries are united. And leading all disputed, the UK still has the old colonialism. 
America has a new continent; a new continent should be talking about something called a difference. June is still not known who the real owner is. But the UN to increase its membership to make it to North America, South and Latin: each is divided into several countries! Even the mention of the Falklands, Britain, chaos takes. 
I get almost the same map: the disintegration of the Union of Europe, in the same way and with the same coefficient, the U.S. runs: for example, their English Premier knows! And Spanish or Portuguese are away. And blacks, as second-class citizens and three know that: British slavery, are created. 
Exact mapping between Canada and Australia, or the Pacific, Asia and Africa will be implemented. But in the realm of civilization, the situation is worse. Because the British revenge, is unfailing. Each day, one of the commanders, to allow the central government against insurgency and Ftaty from the motherland, to separate. They created this policy with Israel in the Middle East, became the executive. 
Israel's policy is that the composition of the population to take time. Example in Karabakh, Azeris, Armenians immigrants are here and after they are far apart. Just like the Jews throughout the world, sent to Palestine and now called the nation of Israel that they promote. Khazib went to the Crescent Project: The Kurds in Iran and Iraq 4, Syria and Turkey, and the nation's flag to give it. 
This, of course, say, simple. It is the duty of the UN to give anyone who wants independence. But at what cost? Are slaughtered every day in Muslim countries, only reason is simple. Dash wants to be a country, it is that easy! In practice, however widespread destruction occurs. The destruction of the establishment of the United Nations, organized by, it is directed. In fact, all crimes are organized at the United Nations. And they will not be looking elsewhere.
خیانة الأمم المتحدة 
یبدو للأمم المتحدة للعمل من أجل جمیع الناس للعمل معا، ولها میثاق المساواة والإخاء. وتنقسم حقوق الإنسان على قدم المساواة بین الناس! ولكن فعل خیانة للشعب من العالم، وتوحید والتعاون لمنع ذلك، وانتشار الحرب وانعدام الأمن، لدیه وظیفة أخرى. مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لمكافحة العالمی. فی أی مكان فی العالم هو الفوضى جدا، انها واحدة من الأمم المتحدة. 
الغرض من الأمم المتحدة، وقال إن الهدف من البریطانیة: فرق تسد! هی دولة كبیرة مثل إیران وتخشى الامم المتحدة انه ینهار! 57 دولة والقلیل منه هو الصحیح. وتواجه أوروبا مع التحدی المتمثل فی الاتحاد الأوروبی / ل: لئلا عدد قلیل من البلدان حیث توحد. والرائدة فی جمیع المتنازع علیها، والمملكة المتحدة لا تزال لدیه الاستعمار القدیم. 
أمریكا لدیها القارة الجدیدة، قارة جدیدة یجب أن نتحدث عن شیء یسمى الفرق. لا یزال غیر معروف یونیو من هو المالك الحقیقی هو. ولكن الأمم المتحدة لزیادة عضویتها لجعله إلى أمریكا الشمالیة والجنوبیة واللاتینیة وتنقسم كل فی عدة بلدان! حتى ذكر لجزر فوكلاند، وبریطانیا، ویأخذ الفوضى. 
أحصل تقریبا نفس الخریطة: تفكك الاتحاد الأوروبی، فی نفس الطریق ومع معامل نفسه، فإن الولایات المتحدة تدیر: على سبیل المثال، الإنجلیزی بهم أعرف! والأسبانیة أو البرتغالیة بعیدا. والسود، كمواطنین من الدرجة الثانیة وثلاثة تعلم أن: العبودیة البریطانیة، یتم إنشاؤها. 
وسیتم تنفیذ رسم الخرائط الدقیقة بین كندا وأسترالیا، أو المحیط الهادئ وآسیا وأفریقیا. ولكن فی عالم الحضارة، فإن الوضع أسوأ. لأن الانتقام البریطانیة، هو لا یلین. كل یوم، واحدة من القادة، للسماح الحكومة المركزیة ضد التمرد عن الوطن الام، لفصل. وأنشأوا هذه السیاسة مع إسرائیل فی الشرق الأوسط، أصبحت السلطة التنفیذیة. 
سیاسة إسرائیل هی أن التركیبة السكانیة لبعض الوقت. مثال فی كاراباخ والأذربیجانیین والأرمن المهاجرین هنا وبعد أن تكون بعیدة عن بعضها البعض. تماما مثل الیهود فی جمیع أنحاء العالم، وإرسالها إلى فلسطین والتی تسمى الآن دولة إسرائیل التی تروج. ذهب مشروع الهلال الخضیب: الأكراد فی إیران والعراق 4 وسوریا وتركیا، والعلم فی البلاد لاعطائها. 
هذا، بطبیعة الحال، كما یقول، بسیطة. فمن واجب الأمم المتحدة لإعطاء أی شخص یرید الاستقلال. ولكن بأی ثمن؟ یتم ذبح كل یوم فی البلدان مسلم، والسبب الوحید هو بسیط. اندفاعة یرید أن یكون بلد ما، بل هو بهذه السهولة! فی الممارسة العملیة، ومع ذلك یحدث دمار واسع النطاق. تدمیر إنشاء الأمم المتحدة، التی نظمتها، یتم توجیه ذلك. فی الواقع، ویتم تنظیم جمیع الجرائم فی الأمم المتحدة. وأنهم لن یبحث فی مكان آخر.
BM ihanet 
BM tüm insanlar bir araya gelip, eşitlik ve kardeşlik için bir tüzük vardır için çalışması için görünür. İnsan hakları, insanlar arasında eşit olarak bölünür! Ama dünyadaki insanlar ihanet eylemi, birleştirmek ve bunu önlemek için işbirliği, savaş ve güvensizlik yaymak, başka bir iş vardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, anti-küresel güvenlik konseyi.Dünyanın herhangi bir yerinde bu Birleşmiş Milletler biri, bu kadar kaotik. 
Bölmek ve kural: Birleşmiş Milletler amacı, İngilizlerin amacı olduğunu söyledi!BM İran gibi büyük bir ülke ayırır korkular olduğunu! 57 ülke ve küçük o doğrudur. Avrupa AB / kadar meydan okuma ile karşı karşıya: birkaç ülkede diye onlar birleştirmek nerede. Ve tüm tartışmalı lider, İngiltere hala eski sömürgeciliği sahiptir. 
Amerika, yeni bir kıta bir fark denilen şey hakkında konuşmak gerekir, yeni bir kıta vardır. Haziran hala gerçek sahibi kim bilinmemektedir. Ancak BM Her çeşitli ülkelerde ayrılır, Kuzey Amerika, Güney ve Latin bunu yapmak için üyeliğini artırmak için!Falkland bile söz, İngiltere, kaos alır. 
Ben hemen hemen aynı harita olsun: Avrupa Birliği'nin dağılması, aynı şekilde ve aynı katsayı ile, ABD çalışır: örneğin, onların İngiltere Premier biliyorum! Ve İspanyolca veya Portekizce uzaklıktadır. İngiliz kölelik, oluşturulur: ve siyahların ikinci sınıf vatandaş ve üç olarak biliyoruz. 
Kanada ve Avustralya, ya da Pasifik, Asya ve Afrika arasındaki kesin haritalama uygulanacaktır. Ama medeniyet dünyasında, durum kötüdür.İngiliz intikam, bitmez tükenmez olduğu için. Her gün, vatan ayaklanmalara ve Ftaty karşı merkezi hükümet, ayırmak için izin komutanlardan biri. Onlar Ortadoğu'da İsrail ile bu politikayı oluşturulan yönetici oldu. 
İsrail'in politikası nüfusun kompozisyonu Karabağ'da saati. Örnek almak olduğunu, Azeriler, Ermeniler göçmenler uzak olduktan sonra burada ve. Sadece dünyada Yahudiler gibi, Filistin'e gönderilen ve şimdi onlar teşvik ettiğini İsrail milleti denir. Khzyb Crescent Projesi gitti: İran ve Irak 4, Suriye ve Türkiye'de Kürtler ve ülkenin bayrağı vermek. 
Bu, tabii ki, basit, söylüyorlar. Bu bağımsızlık isteyen herkese vermek için BM'nin görevidir. Ama ne pahasına? Müslüman ülkelerde her gün kesilen, tek sebebi basittir. Dash bir ülke olmak istiyor, bu kadar kolay mı! Ancak pratikte yaygın yıkım oluşur. Tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler kurulması imha, bu yöneliktir. Aslında, tüm suçları Birleşmiş Milletler düzenlenmektedir. Ve onlar başka bir yerde arıyor olmayacaktır.نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :