سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

جنگ طلبان  و زور گویان، مخصوصا دولت جنایتکار امریکا و فرانسه، از هنگام اتمام جنگ دوم جهانی به فکر جنگ جهانی سوم بودند. ابتدا صلح مسلح، جنگ سرد و بعد نظم واحد جهانی و اخیرا هم بنام مبارزه با تروریسم. صلح مسلح دورانی بود که آمریکا، از جنگ دوم جهانی(1948) پیروز بیرون آمده بود، لذا ژاپن و آلمان را مجبور کرد که: ارتش های خود را منحل کنند! تا آسیب پذیری آنها بیشتر شود. دانشمندان و امکانات مهم جنگی انها را هم به آمریکا بردند. در واقع آدم ربایی بزرگی به راه انداختند. بسیاری از دانشمندان هسته ای آلمان، بعد از جنگ راهی آمریکا شدند، تا هرچه در توان دارند آمریکا را مسلح تر کنند! و کشور خودشان را بی دفاع تر. ولی بعد از مدتی مردم آلمان و ژاپن بجای ارتش، به تولید خودرو و لوازم زندگی(صلح) پرداختند. کار بجایی رسید که از امریکا هم پیشی گرفتند. لذا راه دیگری شروع کردند بنام جنگ سرد.(دهه 1970.): بازی دزد و پلیس راه انداختند! هرکس را مخالف امریکا بود دزد معرفی کرده، خود را پلیس جهان نامیدند. لذا وارد جنگ پارتیزانی یا نامنظم با دیگران شدند. هرجا مخالفی وجود داشت، کمونیست نام می گرفت و باید قلع و قمع می شد. البته با کمونیست های اصلی مانند شوروی و چین، فالوده می خوردند! در کنار میز خود کوکاکولا ی آمریکایی را با ودکای روسی، بنام ودکا کولا معرفی می کردند. تا اینکه با ظهور انقلاب اسلامی و پذیرش اسلام در بین مردم شوروی، فروپاشی کمونیزم اتفاق افتاد.(1991) و دیوار آهنین ترک برداشت. و دیوار برلین هم از میان برداشته شد. لذا ادعای جدیدی آغاز شد بنام نظم نوین جهانی. که در صدد بود انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی را، مصادره کرده و آمریکا را تنها قدرت جهان نشان دهد. اما قدرت برتر ایران در کل جهان روییدن گرفت. آمریکا از ترس فروپاشی، این بار دشمنان خود یا در واقع گروندگان به اسلام را، تروریست نام نهاد!(2003) و به بهانه مبارزه با تروریسم، بالاترین ترور ها و کشتار ها را پی گرفت: 737 پایگاه نظامی در 130کشور جهان این ماموریت ها را انجام می دادند، یک میلیون و120هزار نظامی هم آنها را حمایت می کردند. اما نفوذ انقلاب اسلامی قابل جلوگیری نبود. همه دنیا به اسلام گرایش پیدا کرده، خواستار سیستم حکومتی  جمهوری اسلامی شدند که: رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها مستقیما از طرف مردم انتخاب شود. لذا سلاح های متعارف با اعتقاد شهادت طلبی، کارکرد خود را از دست داد! یعنی مردم دیگر ترسی از: بمب اتم و خوشه ای و فسفری. بعد از این سالها(2011) بیوتروریسم یا جنگ بیولوژیکی مطرح شد. بیل گیتس در یک سخنرانی یک ساعته نوع ویروس، و روش کشتار مردم را به همین شکل ضبط، و بصورت ویودئو پخش کرد. اوباما نیز از جنگی صحبت کرد که: توسط ویروس کشتار می کند، و از راه هوا منتقل می شود. گفتند دوسوم مردم جهان باید بمیرند، تا اداره باقی انها راحت تر شود. 2015هم، آن را در مکه آزمایش کردند! تا از طریق حجاج به سراسر جهان سرایت دهند. تا اینکه با شکست کامل برنامه های قبلی: در مقابل روند رو به رشد اسلام در جهان، ناچار از 2019 علنا جنگ سوم را آغاز کردند. البته تحقیقات آنان تولید ویروس نبود، بلکه ناکار امد کردن پادتن بود. زیرا نابود کردن پادتن ها هر نوع میکربی را فعال می کرد. و شناخت رفتار ویروس را مرموز نشان می داد. البته رفتار ویروس را طب اسلامی و سنتی، تشخیص داده و مانع کشتار انها شده بود. اما نفوذی ها طب سنتی را طب شارلانی می گفتند! لذا مواظب نفوذی ها و ستون پنجم و خیانت کارهای: سازمان بهداشت جهانی باشید، که به اسم کرونا کشتار میکنند.

World War III has begun

Militants and oppressors, especially the criminal governments of the United States and France, have been thinking about World War III since the end of World War II. First, armed peace, the Cold War, and then the unified world order, and more recently, the fight against terrorism. Armed peace was a time when the United States emerged victorious from World War II (1948), so it forced Japan and Germany to: Disarm their armies! To increase their vulnerability. Scientists and important war facilities also took them to the United States. In fact, they carried out a large-scale kidnapping. Many German nuclear scientists went to the United States after the war to arm the United States as much as they could! And make their country more defenseless. But after a while, the people of Germany and Japan, instead of the army, began to produce cars and life supplies (peace). It got to the point where they overtook the United States. So they started another way called the Cold War. (1970s): They started the game of thieves and police! Anyone who opposed America was identified as a thief and called the police of the world. Therefore, they entered a guerrilla or irregular war with others. Wherever there was opposition, it was called Communist and had to be suppressed. Of course, with the main communists such as the Soviet Union and China, they ate faluda! At their table, they introduced American Coca-Cola with Russian vodka, called Vodka Cola. Until the advent of the Islamic Revolution and the acceptance of Islam among the Soviet people, communism collapsed (1991) and the Iron Wall cracked. And the Berlin Wall was torn down. So a new claim began, called the New World Order. Which sought to confiscate the Islamic Revolution and the collapse of the Soviet Union, making the United States the sole power in the world. But Iran"s superior power grew all over the world. Fearing collapse, the United States this time called its enemies, or in fact converts to Islam, terrorists! (2003) and pursued the highest number of assassinations and killings under the pretext of fighting terrorism: 737 military bases in 130 countries. They did, and 1.1 million soldiers supported them. But the influence of the Islamic Revolution could not be prevented. The whole world turned to Islam and demanded that the system of government of the Islamic Republic: The president, members of parliament and councils be elected directly by the people. Therefore, conventional weapons lost their function with the belief of martyrdom! That is, other people are afraid of: atomic bombs and cluster and phosphorus. After these years (2011) bioterrorism or biological warfare was introduced. In an hour-long speech, Bill Gates recorded the type of virus, and the method of killing people, in the same way, and broadcast it on video. Obama also spoke of a war that: kills by the virus, and is transmitted by air. They said two-thirds of the world"s people should die to make it easier for the rest of them to manage. In 2015, they tested it in Mecca! To spread around the world through pilgrims. Until the complete defeat of the previous plans: in the face of the growing trend of Islam in the world, they had to start the third war openly from 2019. Of course, their research was not about producing a virus, but about disabling antibodies. Because destroying antibodies activated any germs. And knowing the behavior of the virus was mysterious. Of course, the behavior of the virus was recognized by Islamic and traditional medicine and prevented from killing them. But the infiltrators called traditional medicine Charlani medicine! So beware of infiltrators and the fifth pillar and betrayal: the World Health Organization, which kills in the name of Corona.

بدأت الحرب العالمیة الثالثة

المتشددون والظالمون ، وخاصة الحکومات المجرمة للولایات المتحدة وفرنسا ، کانوا یفکرون فی الحرب العالمیة الثالثة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة. أولاً ، السلام المسلح ، والحرب الباردة ، ثم النظام العالمی الموحد ، ومؤخراً مکافحة الإرهاب. کان السلام المسلح هو الوقت الذی خرجت فیه الولایات المتحدة منتصرة من الحرب العالمیة الثانیة (1948) ، لذلک أجبرت الیابان وألمانیا على: نزع سلاح جیوشهما! لزیادة ضعفهم. کما نقلهم العلماء ومنشآت الحرب المهمة إلى الولایات المتحدة. فی الواقع ، لقد نفذوا عملیة اختطاف واسعة النطاق. ذهب العدید من العلماء النوویین الألمان إلى الولایات المتحدة بعد الحرب لتسلیح الولایات المتحدة قدر استطاعتهم! وجعل بلادهم أکثر أعزل. لکن بعد فترة ، بدأ شعب ألمانیا والیابان ، بدلاً من الجیش ، فی إنتاج السیارات ولوازم الحیاة (السلام). لقد وصلوا إلى النقطة التی تجاوزوا فیها الولایات المتحدة. لذلک بدأوا طریقة أخرى تسمى الحرب الباردة (السبعینیات): بدأوا لعبة اللصوص والشرطة! کل من عارض أمریکا تم تحدیده على أنه لص ودعی شرطة العالم. لذلک دخلوا فی حرب عصابات أو حرب غیر نظامیة مع الآخرین. وحیثما کانت هناک معارضة ، کان یطلق علیها الشیوعیة ویجب قمعها. بالطبع ، مع الشیوعیین الرئیسیین مثل الاتحاد السوفیتی والصین ، أکلوا الفالودة! على مائدتهم ، قدموا الکوکا کولا الأمریکیة مع الفودکا الروسیة ، ودعا فودکا کولا. حتى ظهور الثورة الإسلامیة وقبول الإسلام بین الشعب السوفیاتی ، انهارت الشیوعیة (1991) وتصدع الجدار الحدیدی. وهدم جدار برلین. لذلک بدأ ادعاء جدید یسمى النظام العالمی الجدید. التی سعت إلى مصادرة الثورة الإسلامیة وانهیار الاتحاد السوفیتی ، وجعلت الولایات المتحدة القوة الوحیدة فی العالم. لکن القوة المتفوقة لإیران نمت فی جمیع أنحاء العالم. خوفاً من الانهیار ، أطلقت الولایات المتحدة هذه المرة على أعدائها ، أو فی الواقع اعتناق الإسلام ، إرهابیین! (2003) ، واتبعت أکبر عدد من الاغتیالات والقتل بحجة محاربة الإرهاب: 737 قاعدة عسکریة فی 130 دولة. لقد فعلوا ذلک ، ودعمهم 1.1 ملیون جندی. لکن تأثیر الثورة الإسلامیة لا یمکن منعه. تحول العالم کله إلى الإسلام وطالب بنظام الحکم فی الجمهوریة الإسلامیة: انتخاب الرئیس وأعضاء البرلمان والمجالس مباشرة من قبل الشعب. لذلک فقدت الأسلحة التقلیدیة وظیفتها مع الإیمان بالاستشهاد! أی أن الناس یخافون من: القنابل الذریة والعنقودیة والفوسفور. بعد هذه السنوات (2011) تم إدخال الإرهاب البیولوجی أو الحرب البیولوجیة. وفی خطاب استمر ساعة ، سجل بیل جیتس نوع الفیروس وطریقة قتل الناس بنفس الطریقة ، وبثه بالفیدیو. کما تحدث أوباما عن حرب: یقتلها الفیروس وینتقل عن طریق الجو. قالوا إن ثلثی سکان العالم یجب أن یموتوا لتسهیل إدارتهم. فی عام 2015 اختبروه فی مکة! لتنتشر حول العالم من خلال الحجاج. حتى الهزیمة الکاملة للخطط السابقة: فی مواجهة الاتجاه المتنامی للإسلام فی العالم ، کان علیهم بدء الحرب الثالثة علنًا اعتبارًا من عام 2019. بالطبع ، لم یکن بحثهم حول إنتاج فیروس ، ولکن حول تعطیل الأجسام المضادة. لأن تدمیر الأجسام المضادة ینشط أی جراثیم. ومعرفة سلوک الفیروس کان غامضا. طبعا سلوک الفیروس اعترف به الطب الاسلامی والطب التقلیدی ومنع من قتلهم. لکن المتسللین أطلقوا على الطب التقلیدی شارلانی الطب! فاحذروا من المتسللین والرکن الخامس والخیانة: منظمة الصحة العالمیة التی تقتل باسم کورونا .

Der dritte Weltkrieg hat begonnen

Militante und Unterdrücker, insbesondere die kriminellen Regierungen der Vereinigten Staaten und Frankreichs, haben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs über den dritten Weltkrieg nachgedacht. Zuerst bewaffneter Frieden, der Kalte Krieg und dann die einheitliche Weltordnung und in jüngerer Zeit der Kampf gegen den Terrorismus. Der bewaffnete Frieden war eine Zeit, in der die Vereinigten Staaten aus dem Zweiten Weltkrieg (1948) als Sieger hervorgingen und Japan und Deutschland dazu zwangen: ihre Armeen zu entwaffnen! Um ihre Verwundbarkeit zu erhöhen. Wissenschaftler und wichtige Kriegseinrichtungen brachten sie auch in die Vereinigten Staaten. Tatsächlich führten sie eine groß angelegte Entführung durch. Viele deutsche Atomwissenschaftler gingen nach dem Krieg in die USA, um die USA so weit wie möglich zu bewaffnen! Und machen ihr Land wehrloser. Aber nach einer Weile begannen die Menschen in Deutschland und Japan anstelle der Armee, Autos und Lebensgüter (Frieden) zu produzieren. Es kam zu dem Punkt, an dem sie die Vereinigten Staaten überholten. Also begannen sie einen anderen Weg, den Kalten Krieg (1970er Jahre): Sie begannen das Spiel der Diebe und der Polizei! Jeder, der sich Amerika widersetzte, wurde als Dieb identifiziert und die Polizei der Welt gerufen. Deshalb traten sie in einen Guerilla- oder irregulären Krieg mit anderen ein. Wo immer es Opposition gab, wurde sie als kommunistisch bezeichnet und musste unterdrückt werden. Natürlich haben sie mit den wichtigsten Kommunisten wie der Sowjetunion und China Faluda gegessen! An ihrem Tisch stellten sie American Coca-Cola mit russischem Wodka namens Vodka Cola vor. Bis zum Aufkommen der Islamischen Revolution und der Akzeptanz des Islam unter den Sowjets brach der Kommunismus zusammen (1991) und die Eiserne Mauer brach. Und die Berliner Mauer wurde abgerissen. So begann eine neue Behauptung, die Neue Weltordnung. Die versuchte, die Islamische Revolution und den Zusammenbruch der Sowjetunion zu beschlagnahmen und die Vereinigten Staaten zur alleinigen Macht der Welt zu machen. Aber die überlegene Macht des Iran wuchs auf der ganzen Welt. Aus Angst vor dem Zusammenbruch nannten die Vereinigten Staaten diesmal ihre Feinde oder konvertierten tatsächlich zum Islam, Terroristen! (2003) und verfolgten die höchste Anzahl von Attentaten und Morden unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung: 737 Militärstützpunkte in 130 Ländern. Sie taten es und 1,1 Millionen Soldaten unterstützten sie. Der Einfluss der Islamischen Revolution konnte jedoch nicht verhindert werden. Die ganze Welt wandte sich dem Islam zu und forderte, dass das Regierungssystem der Islamischen Republik: Der Präsident, die Abgeordneten und die Räte direkt vom Volk gewählt werden. Daher verloren konventionelle Waffen ihre Funktion mit dem Glauben an das Martyrium! Das heißt, andere Menschen haben Angst vor: Atombomben und Cluster und Phosphor. Nach diesen Jahren (2011) wurde Bioterrorismus oder biologische Kriegsführung eingeführt. In einer einstündigen Rede zeichnete Bill Gates die Art des Virus und die Methode, Menschen zu töten, auf die gleiche Weise auf und sendete sie auf Video. Obama sprach auch von einem Krieg, der: durch das Virus tötet und auf dem Luftweg übertragen wird. Sie sagten, zwei Drittel der Weltbevölkerung sollten sterben, um es dem Rest von ihnen leichter zu machen, damit umzugehen. 2015 haben sie es in Mekka getestet! Durch Pilger auf der ganzen Welt verbreiten. Bis zur völligen Niederlage der bisherigen Pläne: Angesichts der wachsenden Tendenz des Islam in der Welt mussten sie den dritten Krieg ab 2019 offen beginnen. Natürlich ging es bei ihrer Forschung nicht darum, ein Virus zu produzieren, sondern Antikörper zu deaktivieren. Weil die Zerstörung von Antikörpern alle Keime aktiviert hat. Und das Verhalten des Virus zu kennen, war mysteriös. Natürlich wurde das Verhalten des Virus von der islamischen und traditionellen Medizin erkannt und daran gehindert, sie abzutöten. Aber die Infiltratoren nannten die traditionelle Medizin Charlani-Medizin! Hüten Sie sich also vor Infiltratoren und der fünften Säule und dem Verrat: der Weltgesundheitsorganisation, die im Namen von Corona tötet.