سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

سازمان ملل اسلامی ایجاد شده است تا سازمان ملل قدیم را محاکمه کند

شعور مردم آمریکا بسیار بالا است، آنها کودک صغیر نیستند که: نتوانند از خود دفاع کنند. آنها همگی دارای اسلحه هستند، با وظایف شهروندی آشنا. ولی پلیس با آنها برخورد سختی می کند. آنها را جریمه می کند، زیر چرخ های ماشین خود می گیرد، یا خفه کرده و در خیابان ها می کشد. آیا این به معنی توهین به شعور مردم نیست؟ تمدن غرب که این همه تبلیغ می کنند، و قرار است که آینده بشریت را، در آزادی مطلق و رفاه کامل اداره کند، دروغ بوده؟ آیا فرانسه مهد آزادی نیست؟ اگر چنین است، پس وجود پلیس چه چیزی را ثابت می کند؟ البته اگر در کشورهایی مثل ایران، که عقب افتاده شمرده می شود! و جزو کشورهای جهان سومی هست، پلیس اشتباهی کند مهم نیست! چون هنوز دمکراتیزه نشده اند. ولی در امریکا که سعی می کند: همه جهان را دمکراتیزه کند، این چه معنی دارد؟ یعنی هنوز ملت خود را دمکراتیزه نکرده؟ هنوز در میان سیصد میلیون نفر، موفق نشده دموکراسی را پیاده کند. تا مردم در ارائه نظرات و زندگی کردن آزاد باشند؟ پس چطور به کشورهای دیگر می رود، تا آنها را هم با آداب و تمدن غربی آشنا کند؟ بودجه پلیس در امریکا و اروپا، از همه جا بیشتر است. تقریبا برای هر ده نفر یک پلیس وجود دارد. دستورات او حکم قانون را دارد، اگر کسی کوچکترین اعتراضی کند، به زندان می رود. از هر 4نفر امریکایی، یک نفر زندان هست. اگر زندانبان ها، ارتش را و سازمان سیا و اف بی آی و.. را هم به گارد ملی آمریکا اضافه کنیم، تمام بودجه کشور را از بین می برند. این است آن تمدنی که تبلیغ می کنند؟ آیا جلوگیری از پایین آوردن: مجسمه های برده داران، دموکراسی است؟ ایا اگر مردم نخواهند برده باشند جرم است؟ بیش از نیمی از زنان برده جنسی هستند، حتی به آنان لباس حیوانات می پوشانند، تا افراد دیگر به آنها تجاوز نکنند. این فرهنگ تمدن غرب است، که زن را مانند دوران برده داری، عریان کنند؟ و او را در محله های بدنام، به بهره کشی وادار کنند؟ چرا از اینکه جرج واشنگتن 716برده داشته، احساس شرم نمی کنند؟ و هنوز هم مجسمه او را برپا می دارند؟ واقعا شرم آور است که مردم انگلیس، تا سالها غرامت برده داران را می دادند، تا آنها رضایت بدهند که: برده داری ولو به صورت ظاهر، لغو شود. سیاهپوستان چرا باید 5برابر سفید پوستان همشهری خودشان، در کرونا قربانی شوند؟ رنگین پوستان مگر حق زندگی ندارند؟ چرا پلیس آنها را می کشد؟ با اینکه 200سال بیشتر تمدن غرب درست شده، ولی 160میلیون نفر سرخپوست، و 50میلیون نفر سیاهپوست،50میلیون ایرانی، با زجر و شکنجه قتل عام شدند. حالا اگر انها اشتباه کردند، چرا نمی گذارند که مردم انتقام بگیرند؟ مردمی که فقط می خواهند: بودجه پلیس کمتر شود، چه گناهی دارند؟ این است که می بینیم قوای پلیس، یا گاردملی و ارتش در تمدن غرب، باید منهدم شود. زیرا وجود آنها توهین به شعور مردم، و نشان نبود دموکراسی است. چرا نمی گذارند مردم آمریکا و اروپا، مسلمان شوند تا طبق دستور قران، همه دارای یک دین و یک خدا باشند؟ خداوند در قران کریم فرموده: شما همه یک امت هستید، و باید که فقط مرا بپرستید. لذا کسانی که خدا را نمی پرستند، یا جلوی خدا پرستی دیگران را می گیرند،باید نابود شوند. مردم با اعتقاد به خدا، به رشد عقلی کافی می رسند، و با فرماندهی واحد او، سازمان واحدی را تشکیل می دهند، و نیازی به هیچ نیروی قهری ندارند. کلیه انسانها با شرایط برابر، در کنارهم زندگی خواهند کرد اگر: هیچ پلیسی و یا گارد ملی آمریکایی وجود نداشته باشد. بنابر این اگر تمدن غرب، اینهمه دروغ گفته باید آن را رها کرد، و به تمدن خدایی پناه برد که: همیشه یار و یاور همه است.

The existence of the police in the United States and Europe is an insult to the people"s consciousness

The consciousness of the American people is very high, they are not small children: they cannot defend themselves. They all have guns, familiar with civic duties. But the police treat them harshly. He fines them, gets them under the wheels of his car, or strangles them and kills them on the streets. Doesn"t that mean insulting people"s minds? Has the Western civilization, which promotes so much, and is supposed to govern the future of humanity, in absolute freedom and complete prosperity, lied? Isn"t France the cradle of freedom? If so, what does the existence of the police prove? Of course, if in countries like Iran, which is considered backward! And it"s one of the third world countries, it doesn"t matter if the police make a mistake! Because they have not yet been democratized. But in the United States, which is trying to democratize the whole world, what does that mean? That is, he has not yet democratized his nation? Among the 300 million people still unable to implement democracy. So that people are free to express their opinions and live? So how does he go to other countries to introduce them to Western customs and civilization? Police budgets in the United States and Europe are higher than anywhere else. There is a police force for almost every ten people. His orders are legal, and if anyone protests in the slightest, he will go to jail. One in four Americans is in prison. If we add prison guards, the army, the CIA, the FBI, etc. to the US National Guard, they will destroy the entire budget of the country. Is this the civilization they are promoting? Do you want to keep it down? Is it a crime if people don"t want to win? More than half of women are sex slaves, even wearing animal clothing, so that other people do not rape them. Is it the culture of Western civilization to strip women naked like they did during slavery? And force him to exploit in notorious neighborhoods? Why don"t they feel ashamed that George Washington had 716 slaves? And still erect a statue of him? It is a real shame that the British people have been compensating slaves for years, so that they can be satisfied: slavery, even if it is seemingly abolished. Why should blacks be sacrificed five times as much as their fellow whites in Corona? Don"t people of color have the right to life? Why do the police kill them? Although more than 200 years of Western civilization have been created, 160 million Indians, 50 million blacks, and 50 million Iranians have been massacred. Now, if they are wrong, why don"t they let the people take revenge? What is wrong with people who just want to reduce the police budget? That is to say, the police, or the National Guard, and the military in Western civilization must be destroyed. Because their existence is an insult to the consciousness of the people, and a sign of the lack of democracy. Why don"t the people of America and Europe allow themselves to become Muslims so that according to the Qur"an, everyone has one religion and one God? God has said in the Holy Qur"an: You are all one nation, and you should only worship me. Therefore, those who do not worship God, or prevent others from worshiping God, must be destroyed. By believing in God, people achieve sufficient intellectual growth, and with His single command, they form a single organization, and do not need any coercive force. All human beings will live side by side with equal conditions if: there are no American police or National Guard. Therefore, if the Western civilization has lied so much, it must be abandoned, and it must take refuge in a divine civilization: it is always the friend and helper of all.

إن وجود الشرطة فی الولایات المتحدة وأوروبا یمثل إهانة لوعی الناس

إن وعی الشعب الأمریکی مرتفع للغایة ، فهم لیسوا أطفالًا صغارًا: لا یمکنهم الدفاع عن أنفسهم. کلهم لدیهم أسلحة ، مطلعون على الواجبات المدنیة. لکن الشرطة تعاملهم بقسوة. یغرمهم ویضعهم تحت عجلات سیارته أو یخنقهم ویقتلهم فی الشوارع. ألا یعنی ذلک اهانة عقول الناس؟ هل کذبت الحضارة الغربیة ، التی تروج کثیرا ، والتی من المفترض أن تحکم مستقبل البشریة ، بحریة مطلقة وازدهار کامل؟ ألیست فرنسا مهد الحریة؟ إذا کان الأمر کذلک ، فما الذی یثبت وجود الشرطة؟ بالطبع ، إذا کانت فی دول مثل إیران ، التی تعتبر متخلفة! وهی واحدة من دول العالم الثالث ، لا یهم إذا ارتکبت الشرطة خطأ! لأنهم لم یکونوا دیمقراطیین بعد. ولکن فی الولایات المتحدة ، التی تحاول إضفاء الطابع الدیمقراطی على العالم کله ، ماذا یعنی ذلک؟ أی أنه لم یدمقر أمته بعد؟ من بین 300 ملیون شخص لا یزالون غیر قادرین على تطبیق الدیمقراطیة. بحیث یکون الناس أحرار فی التعبیر عن آرائهم والعیش؟ فکیف یذهب إلى دول أخرى لیعرفهم على العادات والحضارات الغربیة؟ میزانیات الشرطة فی الولایات المتحدة وأوروبا أعلى من أی مکان آخر. هناک قوة شرطة لکل عشرة أشخاص تقریبًا. أوامره قانونیة ، وإذا احتج أی شخص على أقل تقدیر ، فسوف یدخل السجن. واحد من کل أربعة أمریکیین فی السجن. إذا أضفنا حراس السجن ، الجیش ، وکالة المخابرات المرکزیة ، مکتب التحقیقات الفدرالی ، وما إلى ذلک إلى الحرس الوطنی الأمریکی ، فسوف یدمرون میزانیة البلاد بالکامل. هل هذه هی الحضارة التی یروجون لها؟ هل ترید إبقاؤها منخفضة؟ هل تماثیل العبید دیمقراطیة؟ هل هی جریمة إذا لم یرغب الناس فی الفوز؟ أکثر من نصف النساء عبید للجنس ، حتى أنهن یرتدین ملابس الحیوانات ، حتى لا یغتصبهن الآخرون. هل من ثقافة الحضارة الغربیة تجرید النساء من ملابسهن کما فعلن أثناء العبودیة؟ وتجبره على الاستغلال فی الأحیاء سیئة السمعة؟ لماذا لا یشعرون بالخجل من أن جورج واشنطن کان لدیه 716 عبدًا؟ ومازال نصب تمثال له؟ من العار الحقیقی أن یعوض الشعب البریطانی العبید منذ سنوات ، حتى یشعروا بالرضا: العبودیة ، حتى لو تم إلغاؤها على ما یبدو. لماذا یجب التضحیة بالسود خمس مرات مثلهم مثل زملائهم البیض فی کورونا؟ ألیس للناس الملونین الحق فی الحیاة؟ لماذا تقتلهم الشرطة؟ على الرغم من إنشاء أکثر من 200 عام من الحضارة الغربیة ، تم ذبح 160 ملیون هندی و 50 ملیون سود و 50 ملیون إیرانی. الآن ، إذا کانوا مخطئین ، فلماذا لا یترکون الناس ینتقمون؟ ما هو الخطأ فی الأشخاص الذین یریدون فقط تخفیض میزانیة الشرطة؟ هذا یعنی أنه یجب تدمیر الشرطة أو الحرس الوطنی والجیش فی الحضارة الغربیة. لأن وجودهم یمثل إهانة لوعی الناس ودلالة على انعدام الدیمقراطیة. لماذا لا یسمح شعوب أمریکا وأوروبا لأن یصبحوا مسلمین بحیث یکون لکل إنسان دین واحد وإله واحد؟ قال الله تعالى فی القرآن الکریم: کلکم أمة واحدة ولا تعبدونی إلا. لذلک ، یجب القضاء على أولئک الذین لا یعبدون الله ، أو یمنعون الآخرین من عبادة الله. من خلال الإیمان بالله ، یحقق الناس نموًا فکریًا کافیًا ، وبأمره الوحید ، یشکلون منظمة واحدة ، ولا یحتاجون إلى أی قوة قسریة. سیعیش جمیع البشر جنبًا إلى جنب بشروط متساویة إذا: لم یکن هناک شرطة أمریکیة أو الحرس الوطنی. لذلک ، إذا کذبت الحضارة الغربیة کثیرًا ، فیجب التخلی عنها ، ویجب أن تلجأ إلى حضارة إلهیة: فهی دائمًا صدیق ومساعد للجمیع .

L"existence de la police aux États-Unis et en Europe est une insulte à la conscience populaire

 

La conscience du peuple américain est très élevée, ce ne sont pas des petits enfants: ils ne peuvent pas se défendre. Ils ont tous des fusils, familiers avec les devoirs civiques. Mais la police les traite durement. Il les inflige des amendes, les met sous les roues de sa voiture ou les étrangle et les tue dans les rues. Cela ne signifie-t-il pas d"insulter l"esprit des gens? La civilisation occidentale, qui promeut tant et est censée gouverner l"avenir de l"humanité, dans une liberté absolue et une prospérité totale, a-t-elle menti? La France n"est-elle pas le berceau de la liberté? Si oui, que prouve l"existence de la police? Bien sûr, si dans des pays comme l"Iran, ce qui est considéré comme arriéré! Et c"est l"un des pays du tiers monde, peu importe si la police fait une erreur! Parce qu"ils n"ont pas encore été démocratisés. Mais aux États-Unis, qui essaient de démocratiser le monde entier, qu"est-ce que cela signifie? Autrement dit, il n"a pas encore démocratisé sa nation? Parmi les 300 millions de personnes encore incapables de mettre en œuvre la démocratie. Pour que les gens soient libres d"exprimer leurs opinions et de vivre? Alors, comment va-t-il dans d"autres pays pour les initier aux coutumes et à la civilisation occidentales? Les budgets de la police aux États-Unis et en Europe sont plus élevés que partout ailleurs. Il existe une force de police pour presque dix personnes. Ses ordres sont légaux et si quelqu"un proteste le moins du monde, il ira en prison. Un Américain sur quatre est en prison. Si nous ajoutons des gardiens de prison, l"armée, la CIA, le FBI, etc. à la Garde nationale américaine, ils détruiront la totalité du budget du pays. Est-ce la civilisation qu"ils promeuvent? Voulez-vous le garder? Les statues des esclaves sont-elles la démocratie? Est-ce un crime si les gens ne veulent pas gagner? Plus de la moitié des femmes sont des esclaves sexuelles, même portant des vêtements animaux, afin que les autres ne les violent pas. Est-ce la culture de la civilisation occidentale de déshabiller les femmes comme elles le faisaient pendant l"esclavage? Et l"obliger à exploiter dans des quartiers notoires? Pourquoi n"ont-ils pas honte que George Washington ait 716 esclaves? Et encore ériger une statue de lui? Il est vraiment dommage que les Britanniques compensent les esclaves depuis des années, afin qu"ils puissent être satisfaits: l"esclavage, même s"il est apparemment aboli. Pourquoi les Noirs devraient-ils être sacrifiés cinq fois plus que leurs compatriotes blancs à Corona? Les personnes de couleur n"ont-elles pas droit à la vie? Pourquoi la police les tue-t-elle? Bien que plus de 200 ans de civilisation occidentale aient été créés, 160 millions d"Indiens, 50 millions de Noirs et 50 millions d"Iraniens ont été massacrés. Maintenant, s"ils ont tort, pourquoi ne laissent-ils pas les gens se venger? Quel est le problème avec les gens qui veulent simplement réduire le budget de la police? C"est-à-dire que la police ou la garde nationale et les militaires de la civilisation occidentale doivent être détruits. Parce que leur existence est une insulte à la conscience du peuple et un signe du manque de démocratie. Pourquoi les peuples d"Amérique et d"Europe ne se permettent-ils pas de devenir musulmans pour que, selon le Coran, chacun ait une religion et un Dieu? Dieu a dit dans le Saint Coran: Vous êtes tous une seule nation, et vous ne devriez m"adorer que. Par conséquent, ceux qui n"adorent pas Dieu, ou empêchent les autres d"adorer Dieu, doivent être détruits. En croyant en Dieu, les gens atteignent une croissance intellectuelle suffisante et, avec Son commandement unique, ils forment une seule organisation et n"ont besoin d"aucune force coercitive. Tous les êtres humains vivront côte à côte dans des conditions égales s"il n"y a pas de police américaine ou de garde nationale. Par conséquent, si la civilisation occidentale a tant menti, elle doit être abandonnée et elle doit se réfugier dans une civilisation divine: elle est toujours l"amie et l"aide de tous.